ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مرثیه وحید الدین پسر عم خود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:23 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
جـــان عــطــارد از تـــپـــش خــاطــر وحــیــدچـونـان بــسـوخـت کـز فـلـک آبـی نـمـانـدش
جــان وحــیـد را بــه فــلـک بــرد ذو الـجــلـالتــا هـم فـلـک بــه جــای عـطـارد نـشـانـدش
***
هــــر کـــــو در نـــــقـــــص دیــــد در خـــــودکــــامــــل تـــــر اهــــل دیــــن شــــمــــارش
وان کـــایـــت جـــهـــل بـــســـت بـــر خـــودفـــــرزانــــه راســـــتـــــیــــن شـــــمـــــارش
هـرکـو هـنـری اســت و عــیـب خــود گـفـتبــــا جــــان هـــنــــر قــــریـــن شــــمــــارش
عــالــم کــه بـــه جــهــل خــود مــقــر شــداز جــــمـــلــــه صــــادقــــیـــن شــــمــــارش
خــــود را چــــو ســــتــــوده ای نـــکـــوهـــدعـــیــســـی فـــلــک نــشـــیــن شـــمــارش
مــنــصــف کــه بـــه صــدق نــفــس خــود راخــــائن شــــمــــرد امــــیــــن شــــمــــارش
وآنـــکـــس کـــه بـــه خـــود فـــرو نـــیـــایــدپــــویـــنــــده حــــق گــــزیـــن شــــمــــارش
عــارف کــه نــگــشــت خــویــشــتــن بــیـنمـــعـــصـــوم خــــدای بــــیـــن شــــمـــارش
دشــنــام کــه خـــود بـــه خـــود دهــد مــردســـــرمـــــایــــه آفـــــریـــــن شـــــمـــــارش
***
ای خـــــداونــــد بـــــنــــده خـــــاقـــــانــــیعـــذر خــــواه اســــت عـــذر او بــــنـــیـــوش
آنـچــه خــود مـی کــنـی ز فــضــل مــگــویو آنــچـــه او مـــی کـــنــد ز جـــرم بـــپـــوش
هــر دو فـــرمــوش کـــن کـــه مــرد کـــریــمهــم عــطـــا هــم خـــطـــا کــنــد فــرمــوش
***
چــــشـــم بــــر کـــار دوســـت دار چـــنـــانکـــه غـــیــوران بـــر اهـــل پـــرده خـــویـــش
رشــک بـــر دوســـت بـــرفــزونــتـــر از آنــکبـــــر زن اخـــــتـــــیــــار کــــرده خـــــویــــش
جـــنـــس زن یـــابــــی و نـــیـــابـــی کـــسجــــنــــس یــــاران درد خــــورده خــــویــــش
***
ســـفـــره ای و بـــر او چـــو ســـفـــره گـــلاز بــــــــرون ســــــــرخ و از درون زردیـــــــش
خــواجــه شــد هــنــدوی غــلــامــی تـــرکتــــــا وفــــــا دارد از جــــــوان مــــــردیـــــش
***
رؤیــــت حــــق بـــــبـــــر مــــعــــتـــــزلــــیدیــدنـــی نــیــســـت، بـــبـــیــن انـــکـــارش
مـــعـــتــــقـــد گـــردد از اثــــبــــات دلـــیـــلنــــفــــی لــــاتـــــدرکــــه الــــابـــــصـــــارش
گــــویـــد از دیـــدن حــــق مـــحــــرومـــنـــدمــــشـــــتـــــی آب و گــــل روزی خـــــوارش
خــوش جــوابــی اســت کـه خــاقــانـی داداز پـــــــی رد شـــــــدن گــــــفــــــتـــــــارش
گــفـــت مــن طـــاعـــت آن کـــس نــکــنــمکــــه نــــبــــیــــنــــم پــــس از آن دیــــدارش
***
مــنــه غــرامــت خــاقــانـیـا نــهـاد فــلــک راببین فلک به چه ماند در آن نهاد که هستش
فلک بـه مسخـره مست پـشت خم ز فتـادنز زخـم سـیلـی مردان کـبـود گـردن پـسـتـش
به شب هزار پسر جرعه ریخته به سرش بربـه روز مـشـعـلـه تـاب ناک داده بـه دسـتـش
***
مــــن کــــه خــــاقــــانــــیـــم نــــمــــوداریمــخـــتـــصـــر دیــده ام ز طـــالـــع خـــویــش
گــرچـــه هــر کــوکــب ســعــادت بـــخـــشبــــرگــــذر دیـــده ام ز طــــالــــع خــــویـــش
بــــــیـــــت اولـــــاد و بـــــیـــــت اخـــــوان رابـــســـتـــه در دیــده ام ز طـــالــع خـــویــش
لــیــکــن از هــشــتـــم و شــشــم خـــود راکـــم ضــــرر دیـــده ام ز طـــالـــع خــــویـــش
بــس کــه بــیـت الــحــیــات را ز نــخــســتشـــیـــر نـــر دیـــده ام ز طـــالـــع خـــویـــش
بــــاز وقـــت ظـــفـــر بـــه بـــیـــت الـــمـــالســـگ تــــر دیـــده ام ز طـــالـــع خــــویـــش
ســر خــر کــو بــه خــواب در بــخــت اســتدورتـــــر دیــــده ام ز طـــــالــــع خـــــویــــش
پـــــس بـــــه بـــــیـــــداری آزمـــــایـــــش رادم خـــــر دیــــده ام ز طــــالــــع خــــویــــش
هــســـت صــد عــیــب طــالــعــم را لــیــکیــک هـــنـــر دیـــده ام ز طـــالـــع خـــویـــش
کـــــه نــــمــــانــــد دراز دشـــــمــــن مــــنمـــن اثــــر دیـــده ام ز طــــالــــع خــــویـــش
بـــر کـــس آزار مـــن مـــبـــارک نـــیــســـتایـــنـــقـــدر دیـــده ام ز طــــالـــع خــــویـــش
***
بــــــه خــــــدائی کـــــه کـــــرد گـــــردون راکــــلــــبــــه قــــدرت الــــهــــی خــــویــــش
کــــه نــــدیــــدم ز کـــــارداری عـــــشـــــقهــیــچ ســودی مــگــر تــبـــاهــی خــویــشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.