ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»جـــمـــال صـــفـــاهــان نــظـــام دومکه گیتـی سیم جـعفر انگاشتـش
چــو قــحــط کــرم دیـد در مــرز دهــرعـلـی وار تــخـم کـرم کـاشـتــش
دهـــان جـــهــان نـــالـــه آز داشـــتبــه در سـخـاوت بــیـنـبــاشـتـش
بـه سلطانی جـود چـون سر فراشتقـضـا چـتـر دولـت بــرافـراشـتـش
بـه معـماری کعـبـه چـون دسـت بـردزمــانـه بــراهـیـم پــنــداشــتــش
از آن کآفــتـــاب ســخـــا بـــود چـــرخز روی زمـیـن سـایـه بـرداشـتـش
جـهـان را هـمـین یک جـوان مـرد بـودفلک هم حسد بـرد و نگذاشتـش
چـنان سـوخـت خـاقـانی از سـوگ اوکه بـا شـام بـرمی زند چـاشتـش
***
زیــن خــام قــلــتــبـــان پـــدری دارمکــز آتــش آفــریــد جــهــانــدارش
هـــــم زاد بــــــود آزر نـــــمـــــرودشاســتــاد بــود یـوســف نــجــارش
هـم طـبــع او چـو تـیـشـه تـراشـنـدههم خـوی او بـرنده چـو منشارش
روز از فــلــک بــود هــمــه فــریـادششـب بـا زحـل بـود همه پـیکارش
مــریــخ اگــر بــه چــرخ یـکــم بــودیحالی بـدوختـی بـه دو مسمارش
نـقـرس گـرفـتـه پــای گـران سـیـرشاصـلـع شـده دمـاغ سـبـکـبــارش
چــون لـیـقــه دوات کــهـن گـشــتــهپـوسـیده گوشـت در تـن مردارش
آبـــش ز روی رفــتـــه و بـــاد از ســرافــتــاده در مــتــاع گــرانــبـــارش
مـنـبــر گــرفــتــه مـادر مـســکــیـنـماز دسـت آن مـنـاره خــونـخـوارش
بــا آنــکــه بــهـتــریـن خــلــف دهـرمآید ز فـضـل و فـطـنت مـن عـارش
کـای کـاش جـولـهـسـتــی خـاقـانـیتـا ایـن سـخـنـوری نـبـدی کـارش
با این همه که سوخته و پخته استجــان و دلـم ز خـامـی گـفـتــارش
او نــایــب خــداســت بـــه رزق مــنیـــارب ز نـــائبـــات نـــگـــه دارش
***
جــدلـی فـلـسـفـی اسـت خـاقـانـیتـا بـه فـلسـی نگـیری احـکـامش
فــلـســفــه در جــدل کــنـد پــنـهـانوانـگـهـی فــقــه بــرنـهـد نـامـش
مــس بـــدعـــت بـــه زر بـــیــالــایــدپـس فـروشـد بــه مـردم خـامـش
دام در افـــکـــنـــد مـــشـــعـــبـــدوارپس بپوشد به خار و خس دامش
مـرغ را هـم بــه لـطـف صــیـد کـنـنـدپـس بــبــرنـد سـر بــه نـاکـامـش
عــلــم دیــن پــیــشــت آورد وانــگــهکفر بـاشـد سـخـن بـه فرجـامش
کـــار او و تـــو تـــا گـــه تـــطـــهـــیــرکـار طـفـل اسـت و آن حـجـامـش
شــکــرش در دهــان نــهــد و آنــگــهبــــبــــرد پـــاره ای ز انـــدامـــشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.