ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مرثیه اهل بیت خود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:23 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
دل درد زده اســت از غــم زنــهــار نــگــه دارشکــو مــیـوه دل بــاری بــر بــار نـگــه دارش
گـفـتـی کـه بـه درد دل صـبـر اسـت طـبـیب اماامـروز طـبــیـبــت شـد بــیـمـار نـگـه دارش
ای صـــبــــر تــــوئی دانـــم پــــروانـــه کـــار دلدل شـیفتـه پـروانه اسـت از نار نگه دارش
ای دیـده نـه ســیـل خــون فــردات بــه کـار آیـدخون از رگ جـان امشب مگذار، نگه دارش
آن تــــازه گــــل مـــا را هـــنـــگــــام وداع آمـــدزان پـیـش کـه بــگـذارد گـلـزار نـگـه دارش
شب بیست و سیم رفته است از چارده ماه ماشب های وداع است این زنهار نگه دارش
تــا عـمـر دمـی مـانـده اســت از یـار بــنـگـریـزدگـر عـمر شـود گـو شـو، کـو یار نگه دارش
چـون شـیشـه دلی دارم در پـای جـهان مفـکننارنج بـه سـنگـسـتـان مسـپـار نگـه دارش
خـار اسـت همه عـالـم و تـو آبـله بـر چـشـمیچـون آبـلـه دارد چـشـم از خـار نگـه دارش
هان ای دل خـاقانی بـس خـوش نفسـی داریاز عـمر همین مانده اسـت آثـار نگه دارش
شــروانـت کــه مــار آمـد بــی رنـج رهـا کــردیتـبـریـز کـه گـنـج آمـد بـی مـار نـگـه دارش
***
روز عـــمـــر آمـــد بـــه پـــیـــشـــیــن ای دریــغکــــار بــــر نـــامـــد بــــه آئیـــن ای دریـــغ
ســیـنـه چــون صـبــح پــســیـن خــواهـم دریـدکآفــتــاب آمــد بـــه پــیــشــیــن ای دریــغ
ســــخــــت نـــومــــیـــدم ز امــــیـــد بــــهـــیدرد نـــومـــیـــدی مـــن بـــیـــن ای دریـــغ
غـــصـــه بـــی طـــالــعـــی بـــیــن کــز فــلــکدرد هـسـت و نـیـسـت تـسـکـین ای دریغ
آب رویـــــم رفــــــت و زیــــــر آب چــــــشــــــمروی چــون آب اســت پــرچــیــن ای دریــغ
چـــرخ را جـــمــشـــیــد و افـــریــدون نــمــانــدکـز مـن مـســکـیـن کـشـد کـیـن ای دریـغ
آســــمـــان نـــطــــع مـــرادم بــــرفـــشــــانـــدنـه شــهـش مــانـد و نـه فــرزیـن ای دریـغ
صـــاعـــقـــه بـــربـــام عـــمــر مــن گـــذشـــتنــه درش مــانــد و نــه پــرچــیـن ای دریـغ
از دهـــــــــان دیـــــــــن بــــــــــرآمـــــــــد آه آهچـــون فــرو شـــد نــاصـــر دیــن ای دریــغ
مــــرغــــزار جــــان طــــلــــب خــــاقــــانــــیـــاکآخـور گـیـتــی اسـت سـنـگـیـن ای دریـغ
***
تــا بــه خــط شــط ارجــیـش درنـگ اســت مـرابـحـر ارجـیش ز طـبـعم صـدف افزود صـدف
بــحــر ارجــیـش فــزود از قــدم مــن آنـســانـکبـرج بـرجـیس ز یونس شـرف افـزود شـرف
***
صــــدت فـــی بــــغـــداد ظـــبــــیـــا قـــد الـــفصـــــدغـــــه جـــــیــــم و ذا قـــــد الـــــف
ســـر بـــیـــنـــدازم بــــه دســـتـــار از پـــیـــشغـــاشـــیـــه ســـوداش دارم بـــر کـــتـــف
هــل عـــشـــقـــتـــم نــار اصـــحـــال الـــهــویطــــارق الــــدنـــیـــا و ذا لــــا یـــاتــــلـــف
مــن شــدم عــاشــق بــر آن خــورشــیــد رویکـــابـــروان دارد هــلـــال مـــنـــخـــســـف
لـــاتــــلـــومـــونـــی ولـــومـــوا نـــفـــســـکـــمانـمــا الــمــعــشــوق فــیـنــا مــخــتــلــف
کـــعـــبـــه خـــاقـــانــی اکـــنـــون روی اســـتکــعــبــه را مـی زمــزم و بــت مـعــتــکــف
***
بــاز بــه مـیـدان مـا فــوج بــلــا بــســتــه صــفپـای فـلـک در مـیـان رسـم امـان بـر طـرف
خـرقـه شـکافـان ذوق بـی دف و نی در سـماعجــبــه فـشـانـان شـیـد تــابــع قـانـون دف
جــان قـدیـم اشــتــهـا مـانـده هـمـان نـاشــتــاویـن تــن حــادث غـذا مـعــدن آب و عــلـف
چـیـدم و دیـدم تــمـام آبــی و تــابــی نـداشـتمـیـوه ایـن چـار بــاغ گـوهـر ایـن نـه صـدف
گفـتـیم ای خـود فـروش خـود چـه متـاعـی بـگوگر بـخـری شـب چـراغ گر بـفروشی خـزف
بـشـنو و بـوکـن اگـر گـوشـی و مغـزیت هسـتزمـزمـه لـو کـشــف لـخــلـخــه مـن عــرف
رهــرو خـــاقـــانـــیــا دوری مـــنـــزل مـــبـــیــنرو کـه مـدد مـی کـنـد هـمـت شـاه نـجـفپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.