ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»این قطعه را ارتجالا ساخته و به دار الخلافه بغداد فرستاده است

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:23 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
چــو آســمـان ورق عــهـد مـقــتــفــی بــنـوشــتبــرآمـد آیـت مـسـتــنـجــد از صـحــیـفـه حــال
چــو صــبـــح صــادق دیــن را نــهــفــت ظــل ابــدبــرآمـد از پــس صــبــح آفـتــاب عـرش ظــلـال
چــه آفــتــاب کــه ســهـمـش چــو آفــتــاب از ابــرروان کـنـد خــوی تــب لـرزه از مـسـام جــبــال
چــو در چــهـار در مـلـک شــد بــه چــهـار جــهـتمـــثـــال نــور فـــرســـتـــاد آفـــتـــاب مــثـــال
کـه آفــتــاب چــو کــرد از هـوا صــحــیـفــه ســیـممــثــال نــور نــویـســد بــر او قــلــم تــمــثــال
بــبــیـن مـثــال خــلــافــت بــه دســت نـور الـدیـنکـه بـهر دسـت سـلـاطـین کـنـنـد حـرز کـمـال
فــلـک چــو عــود صــلـیـبــش بــر اخــتــران بــنـددکــه صــرع دار بـــونــد اخــتــران بــه گــاه زوال
خــجــســتــه نـائب صــدر الـخــلـافـه عـون الـدیـنکـه از شـمـایلـش آبـسـتـن اسـت بـاد شـمال
چــو پــیـک خــواجــه بــه دار الـخــلـافـه بــاز رسـدســلــام بــنـده رســانـد بــه آســتــان جــلــال
دریــغ نــنــگ مــجــال اســت و بــر نــمــی تــابــدکـه رانـدمـی بـه ثـنـای خـلـیفـه سـحـر حـلـال
***
مــــال کـــــم راحـــــت اســـــت و افـــــزون رنــــجلـــاجــــرم مـــال مـــی نـــخـــواهـــد عـــقـــل
هـــمـــچــــو مـــی کــــانـــدکــــش فــــزایـــد روحلـــیـــک بــــســـیـــار او بــــکـــاهـــد عـــقـــل
***
گـه خــرمـی از غـفـلـت و گـه غـمـگـنـی از عـقـلدر هیچ دو رنگـت نه درنگ اسـت و نه حـاصـل
خــاقــانـی از ایـن راه دو رنـگــی بــه کــران بــاشیــا عـــاقــل عـــاقــل زی، یــا غــافــل غــافــل
***
غـصــه دل گـفـت خــاقـانـی کـه از ابــنـاء جــنـسکس نماند و من به ناجنسان چنین وامانده ام
رهـروان چــون آفــتــاب آزاد و خــنــدان رفــتــه انـدمـن چـرا چـون ذره سـرگـردان و دروا مـانده ام
همـرهان بـر جـدول دجـلـه چـو مـسـطـر رانـده اندمـن چـو نقـطـه در خـط بـغـداد یکـتـا مـانـده ام
دوستانم قطب و شمس و نجم و بوالبدر و شهابرفتـه و من چـون سها در گوشه تـنها مانده ام
همرهند این پـنج تـن چون کاف و ها یا عین و صادیک تـنه چـون قـاف والقـرآن من اینجـا مانده ام
***
خــاقــانـیـا بــه کــعــبــه قــســم یـاد کـن کـه مـنزانـگـه کـه کـعـبــه وار در ایـن ســبــز پــرده ام
گـــرچـــه ز هـــر چـــه دوســـت بـــد آزار دیــده امورچـه ز هـر کـه خـصـم بــد آسـیـب خـورده ام
در کـــار هــیــچ دوســـت مـــنـــافـــق نــبـــوده امبــر مـرگ هـیـچ خــصـم شــمـاتــت نـکـرده امپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.