ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در هجو

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 19:23 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
ای شـــــــده . . . چــــــــپ ســـــــلـــــــطـــــــان. . . راســــــــــتــــــــــی عــــــــــالـــــــــم هـــــــــم
گـــــر بـــــه مـــــا . . . کـــــج کـــــنـــــی مـــــا را. . . راســــــت بـــــــرشــــــود بـــــــه شــــــکــــــم
***
خــــواجــــه بـــــد گــــویــــدم مــــعــــاذ الــــلــــهکــــه بــــه بــــد گـــفــــتــــنـــش ســــخــــن رانـــم
او بــــــه ده نـــــوع قــــــدح مــــــن خــــــوانــــــدمـــــن بـــــه ده جـــــنـــــس مـــــدح او خـــــوانـــــم
او بـــــــدی گـــــــویــــــد و چـــــــنـــــــان دانــــــدمـــــن نـــــکـــــو گـــــویــــم و چـــــنــــیــــن دانــــم
آنــــچــــه گــــویــــم هــــزار چـــــنــــدان اســــتوانــــــچــــــه گــــــویـــــد هـــــزار چــــــنــــــدانـــــم
***
مـنـم کـه یـک رگ جــانـم هـزار بــازوی خـون رانـداز آنـکـه دســت حــوادث زده اســت بــر دل ریـشــم
رگ گـشــاده جــانـم بــه دســت مـهـر کـه بــنـددکه از خـواص بـه دوران نه دوست ماند و نه خـویشم
نــه هــیـچ کــام بــرآیـد ز مــیـر و مــیـره شــهــرمنـه هـیـچ کـار گـشــایـد ز صـدر و صـاحــب جــیـشـم
هـزار درد دلـم هـسـت و هـیچ جـنـس بـه نـوعـینــســـاخـــت داروی دردم، نــکــرد مــرهــم ریــشــم
ز کس سخن چه نیوشم حدیث خوش چه سرایمتــنــور گــرم نــبــیـنــم فــطــیـرهـا چــه ســریـشــم
ز غـصـه چـون بـره نـالـم کـه سـوی مـیش گـذاریکـــه بـــرنــیــارد شـــاخـــم بـــره نــیــارد مــیــشـــم
ز ســــردی نـــفــــس مــــن تــــمـــوز دی گــــرددچه حاجت است در این دی به خیش خانه و خیشم
ز چــار نـامـه عــیـان شــد کـه مـن مـوحــد نـامـمبـه چـار کـیـش خـبـر شـد کـه مـن مـقـدس کـیشـم
چـو نان طـلـب کـنم از شـاه عـشـوه سـازد قـوتـمچـــو آب خـــواهـــم از ایـــام زهـــر دارد پــــیـــشـــم
خــدایــگــانــا در بــاب آن مــعــاش کــه گــفــتــیصــداع نــدهــم بــیـشــت جــگــر مــخــور بــیـشــم
مـرنـج اگــرت بــگــویـم بــنـان و جــامـه مـرنـجــانبــنـان و جــامـه رسـان از بــنـان و خــامـه خـویـشـم
***
آرزو بــــــود نـــــعــــــمــــــتــــــم لــــــیـــــکــــــناز خـــــــســــــان ز مــــــن نــــــپـــــــذرفــــــتـــــــم
بــــیـــش مـــی خــــواســــتــــم زمــــانـــه نـــدادکـــــم هـــــمـــــی داد مـــــن نـــــپــــــذرفـــــتــــــم
***
چـشـم خـونین همـه شـب قـامـت شـب پـیمـایمتـــا ز خـــونـــیــن جـــگـــرش لـــعـــل قـــبـــا آرایـــم
ریــســمــان از رگ جــان ســازم و ســوزن ز مــژهدیـــده را دوخــــتــــن لـــعــــل قـــبــــا فــــرمـــایـــم
اول از عـــــودم خـــــائیــــده دنــــدان کــــســـــانآخــــر از ســــوخــــتــــه عـــالـــم دنـــدان خــــایـــم
گـر بـه مـن دندان کـردند سـپـید این رمـزی اسـتکــــاول و آخـــــر دنــــدان کــــســـــان را شــــایــــمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.