ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح تاج الدین

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 19:23 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
دو گــهــر دان پـــیــمــبـــری و کـــرمزاده از کـــان کــایــنــات بـــهــم
هــر دو را کــوهـســار مــغــز بــشــرهــر دو را افـــتـــاب نـــور قـــدم
ز آفـریـنـش درخــت انـسـی راســتبــیـخ پـیـغـمـبــری و شـاخ کـرم
دهـر بــیـخ پــیـمـبــری بــگـسـسـتشـاخ رادی بــه تــیـغ کـرد قـلـم
نـــه پـــیــمـــبـــر بـــزاد از کـــیــهــاننـه نـبــی خــود بــزایـد از عـالـم
بـس کـه روز پـیـمـبـری کـه گـذشـتنــدمــد صــبـــح رادمــردی هــم
حــکــم حــق تــا در نـبــوت بــســتبــســت گـردون در فـتــوت هـم
نـه نـه گـرچـه پـیـمـبــری شـد خـتـمراد مــردی بـــرفــت بـــاز عـــدم
کــاشــکــارا چــو روز مــی بـــیــنــیآفـــتـــاب کـــرم در اوج هــمـــم
آفــتـــاب کــرم کــجــاســت بـــه ریاهل همت کراست ز اهل عجم
ســـروری دارد آنــکــه قــالــب جـــودکـنـد احـیـا چـو عـیـسـی مـریم
گــوهــر تـــاج مــلــک، تـــاج الــدیــنکــوســـت ســـردار گــوهــر آدم
حـــاســـد خـــاک پـــای او کــعــبـــهتـــشــنــه آب دســـت او زمــزم
کرمش چـشـمه سـار مشـرب خـضرقـلـمـش سـر بـهای خـاتـم جـم
ســـر تـــیــغ و زبـــانــه قـــلـــمـــشهـسـت دنـدانـه چـو لـب خـاتـم
***
بــــه خــــدائی کــــه در خــــدائی اوهـیـچ گــونـه ریـا نـمــی بــیـنـم
کــه مـرا بــی لـقــای مـجــلــس تــوزنــدگــانــی روا نــمــی بــیـنــم
***
خـواجــه بــر مـن در نـیـک دربــسـتچـکـنم لـب بـه بـدی نـگـشـایم
نـیک بـد گـفـتـن مـن پـیشـه گـرفـتتـا بـه بــد گـفـتـن او پـیـش آیـم
حـاش لـلـه کـه بـه بـد گـفـتـن کـسمـن سـگ جـان لـب پـاک آلـایم
هـرچــه او بــیـشــتــرم بــنــکــوهــدمـن از آن بـیشـتـرش بـسـتـایم
او بــــدی گــــویـــد و او را شــــایـــدمـن نـکـو گـویـم و آن را شــایـم
او بـه من جـوهر خـود بـنموده اسـتمـن بــدو گـوهـر خـود بــنـمـایـم
***
از عــــــزیــــــزان سؤال دل کــــــردمهـیچ شـافـی جـواب نـشـنـیدم
جــز دو حــرف نـبــشـتــه صـورت دلمـعـنی دل بـه خـواب نـشـنیدم
دیــدم آری هــزار جـــنــس طـــلـــبلـیک یک جـنـس یاب نـشـنـیدم
کـــشـــت امــیــد زرد دیــدم لـــیــکوعــده فــتــح بــاب نــشــنـیـدم
یــک خــروش خــروس صــبـــح کــرمزیـن خــراس خــراب نـشـنـیـدم
عـشــوه صــبــح کـاذب اســت کـز اوخـــبـــر آفــتـــاب نــشـــنــیــدم
هرچه جستم ز سفله صدق سحابجــز دروغ ســراب نــشــنــیــدم
خنجر بـرق و کوس رعد بسی استجـوش جـیش سـحـاب نشنیدم
هـمـه عــالــم گــرفــت نـنـگ نـفــاقنــام اخــلــاص نـاب نـشــنـیـدم
هــــمـــــه مـــــردم دروغ زن دیــــدمراسـت از هـیـچ بـاب نـشـنـیدم
سـیبـوی گـفـت من بـه مـعـنی نحـویک خـطـا در خـطـاب نـشـنـیـدم
مـن بــه مـعـنـی صــدق مـی گـویـمکـه ز یک کـس صـواب نشـنیدم
جـــوی امـــیـــد رفـــت خـــاقـــانـــیلـیـک ازو بــانـگ آب نـشــنـیـدمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.