ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مرثیه عمدة الدین

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:24 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
فــــرزنــــد بـــــمــــرد و مــــقــــتـــــدا هــــممــــــــــاتـــــــــــم ز پـــــــــــی کـــــــــــدام دارم
بــــــر واقـــــعــــــه رشــــــیـــــد مـــــویـــــمیـــــــــا تــــــــــعـــــــــزیـــــــــت امـــــــــام دارم
ســــلــــطــــان ائمــــه عــــمــــدة الــــدیـــنکــــــز خــــــدمــــــتـــــــش احــــــتـــــــرام دارم
***
چـون جـاه پـدید آرد دشـمـن کـه بـد اندیشـدپــس جـاه بــتــر دشـمـن زو نـیـک تـر انـدیـشـم
دشـمن بـه بـدی گـفـتـن جـاهم بـه زبـان آردبـر سـود مـنـم ز آن بــد چـون نـیـک درانـدیـشـم
***
خــاقــانـیـا نـجــات مـخــواه و شــفــا مـبــیـنکآرد شــفــاعــت عــلــت و زایــد نــجــات، بــیـم
کـانـدر شـفـاسـت عـارضـه هـر ســپــیـد کـاروانــدر نــجــات مــهــلــکــه هــر ســیـه گــلــیـم
خـواهی نـجـات مـهلـکـه مـنگـر نـجـات بـیشخـواهی شـفـای عـارضـه مـشـنـو شـفـا مـقـیم
نفی نجـات کن که نجـاتـی اسـت بـس خـطردور از شفا نشین که شفائی است بس سقیم
رو کاین شـفا شفا جـرف اسـت از سـقر تـوراآن را شفا مخـوان که شقائی است بـس عظیم
قرآن شفا شناس که حبلی است بس متینسـنت نجـات دان که صـراطـی اسـت مسـتـقیم
تــا زیـن نــجــات جــا طــلــبــی در ره نـجــاتجــنــات بــان نــه جــات دهــد نــه ره ســلــیــم
از حـق رضا طلب که شفائی است آن بـزرگوز دین حـدیـث ران کـه نـجـاتـی اسـت آن قـدیم
تـرسم تـو بـس نجـات تـو و درد تـو شفاسـتنــاجــی راســتــی شــوی ای بــاژگــونــه تــیـم
راه ابـــتـــدا خــدای نــمــایــد پـــس انــبـــیــازر اول آفــــتــــاب دهـــد پــــس کــــف کــــریـــم
دریـا بـه دسـت ابــر بـه طـفـلـان مـهـد خـاکشـــیــر کـــرم فـــرســـتـــد و او یـــا در یــتـــیــم
***
بــه مـجـلـس کـو نـزیـل جـود خـویـش اسـتکــــجــــا یـــارم کــــه نـــزل دون فــــرســــتــــم
اگــرچــه مــاهــی از یـونــس شــرف یــافــتبــه یـونــس فــلــس مــاهـی چــون فــرســتــم
چــه مــرغــم کــز پــی شــهــبــاز شــیـبــتقــبـــا اطــلــس، کــلــاه اکــســون فــرســـتـــم
کـــلـــاه از زرکـــش خــــورشــــیـــد ســــازمقــــــبــــــا از ازرق گـــــردون فــــــرســــــتــــــم
***
بــــرد بــــیـــرون مـــرا ز ظـــلـــمـــت شــــکایــــن چـــــراغ یـــــقـــــیــــن کـــــه مـــــن دارم
کــعــب هـمــت بــه ســاق عــرش رســانــدایـــن دو تــــن عـــقـــل و دیـــن کـــه مـــن دارم
خـــیــل غـــوغـــای آز بـــشـــکـــســـتـــنـــدایـــن دو صــــف در کــــمـــیـــن کــــه مـــن دارم
خـــود ســـگـــی کـــردنــم نـــفـــرمـــایــنـــدایــــن دو شــــیــــر عــــریــــن کــــه مــــن دارم
قــــدمــــا گــــرچــــه ســــحــــرهـــا دارنــــدکـــــس نــــدارد چـــــنــــیــــن کــــه مــــن دارم
کـــنـــم از شــــوره خــــاک شـــیـــره پــــاکایــــن کـــــرامـــــات بـــــیــــن کـــــه مــــن دارم
نــــبـــــرد ذل بـــــرآســـــتـــــان مـــــلـــــوکایـــــن دل نــــــازنــــــیـــــن کــــــه مــــــن دارم
نــه ز ســـردان خـــورم طـــپـــانـــچـــه گـــرمایــــن رخ شـــــرمــــگــــیــــن کـــــه مــــن دارم
حــســبــی الــلـه مـراســت نـقــش نـگــیـنجـــم نـــدیـــد ایـــن نـــگـــیـــن کـــه مـــن دارم
تــــخــــم هـــمـــت ســـتــــاره بــــر دهـــدمفـــلـــک اســـت ایـــن زمـــیـــن کـــه مـــن دارم
دل مــــرا در خــــرابــــه ای بــــنـــشــــانــــدایــنـــســـت گـــنـــج مـــهــیــن کـــه مـــن دارم
هــــــمــــــتـــــــم ســـــــر ز تـــــــاج در دزددایـــنــــت گــــنـــج مــــهـــیـــن کــــه مــــن دارد
مــــن کــــه خــــاقــــانـــیـــم نـــدانـــم هـــمکــه چـــه شــاهــی اســت ایــن کــه مــن دارمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.