ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در طیبت

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 19:24 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
مـن این دو لـفـظ مـثـل سـازم از کـلـام عـوامبـه قوت آنکه ز هر شوخ چـشمم آید خشم
که مرد را رگ چشم است بسته بر رگ کونکه چون برید رگ کون بریده شد رگ چشم
***
بـــیــش بـــیــش اســت فــضــل خــاقــانــیدولــــتــــش کــــم کــــم آمـــد از عــــالـــم
کــار عــالــم هــمــه شــتـــر گــربـــه اســتکــه دهــد فـــضـــل بـــیــش و دولــت کــم
***
آنــــچـــــه افــــتـــــاد چـــــنــــد بـــــار مــــراپـــنــد نــگــرفــتـــم ای فــلــان کــه مــنــم
آنـــچـــه هــســـتـــم چـــرا نــمـــی گـــویــمگــفــتــم ای خــام قــلــتــبـــان کــه مــنــم
شـــده ام ســـیـــر زیـــن جــــهـــان زیـــراکنـیـسـت خــیـری در ایـن جــهـان کـه مـنـم
کــــه مــــرا هـــیـــچ کــــس نـــمـــی دانـــددانـــد ایـــزد مــــرا چــــنـــان کــــه مـــنـــم
***
غـــم عـــمـــری کـــه شـــد چـــرا نـــخـــورمغـــــم روزی ابــــــلـــــهـــــانـــــه خــــــورم
بــــــر ســـــر روزی ارچـــــه در خـــــوابــــــممــــن غــــم خــــواب جــــاودانــــه خــــورم
وقــــت بـــــیــــمــــاری از اجــــل تــــرســــمنـــه غـــم چــــیـــز و آشـــیـــانـــه خــــورم
چـــار دیـــوار چـــون بـــه زلـــزلـــه ریـــخـــتچــــه غــــم فــــوت آســــتــــانـــه خــــورم
مـــوش گــــویـــد کــــه چــــون درآیـــد مــــارغـــم جــــان نـــه دریـــغ خــــانـــه خــــورم
درد دل بـــــــود و درد تـــــــن بــــــــفـــــــزودتـــا کـــی ایــن درد بـــی کـــرانـــه خـــورم
چــــون نـــنـــالـــم؟ کــــه در خــــرابــــی دلغــــم تـــــن و انــــدوه زمــــانــــه خـــــورم
اســــب نـــالـــد کــــه در بــــلـــای لـــگــــامغــــم مــــهـــمــــاز و تــــازیـــانـــه خــــورم
ای طـــبـــیــب از ســـفـــوف دان کـــم کـــنکـــو نــقـــوعـــی کـــه در مــیــانــه خـــورم
چــــــنــــــد بـــــــا دانــــــه دل بـــــــریــــــانگـــــل بـــــریــــان و نـــــار دانـــــه خـــــورم
مــن چـــو مــوســی ز ضــعــف کــنــد زبـــانگـــل چـــو دنـــدان پـــیــر شـــانــه خـــورم
طــیــن مــخــتـــوم و تـــخــم ریــحــان بـــسمــار و مــرغــم کــه خـــاک و دانــه خـــورم
بـــس بـــس از دانــه مــرغ خـــواهــم خــوردمــرغ مـــالـــنــگ و بـــاســـمـــانــه خـــورم
یــــک دکــــانــــی فــــقــــاع اگــــر یــــابــــمبـــه دل شـــربــــت ســـه گـــانـــه خـــورم
شــــربــــت مـــرد از آن دل ســــنـــگــــیـــنچــــون شـــراب از دل چــــمـــانـــه خـــورم
فــــقــــعــــی کــــاری از دکــــان غــــمـــشهـــمـــچـــو تــــریـــاک از خـــزانـــه خـــورم
زان فــقــاعــی کــه ســنــت عــمــر اســـترافـــضـــی نـــیـــســـتـــم چـــرا نـــخـــورم
***
مـنـکـوب طــبــعــم آوخ و مـنـکـوس طــالـعـمبـر عـالـم سـبـک سـر از آن سـر گـران بـوم
مـن کـوب بـخـت بـیـنـم و مـنـکـوب از آن زیـممن کـوس فـضـل کـوبـم، منکوس از آن بـومپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.