ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح اقضی القضاة علی و آمدن به عیادت خاقانی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:24 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
بــخ بــخ ار فـاروق ثــانـی را کـنـم مـدحــت بــه جــانکـاجـتــهـاد حـیـدری رای مـصـیـبــش یـافـتــم
هر کـجـا در پـیشـگـاه شـرع دانـش پـیشـه ای اسـتپـیشـگـاه مـنـصـب و صـدر حـسـیبـش یافـتـم
یک جـهان چـون من زکـات اسـتـان خـبـر مقـتـداسـتکـز نصـاب عـلم دین صـاحـب نصـیبـش یافـتـم
چون علی اقضی القضات است و علی نام است همکـانـدر احـکـام قـضـا رای عـجـیـبــش یـافـتــم
گـنـج دیـن الـحــمـد الـلـه ایـمـن اسـت از نـقـب کـفـرکـاژدهـا سـر نـوک کـلـک او رقـیـبــش یـافـتـم
مــار زریــن کـــافـــکــنــد تـــریــاک کـــافـــور از دهــانهر کرا دردی است چون فرمان طبیبـش یافتم
فــکــرت او خـــنــده گــاه دوســت را مــانــد بـــدانــکچـون خـلـیل از نـار گـل بـرگ رطـیبـش یافـتـم
خــاطـر او آب خــضـر و آتــش مـوســی اســت ز آنـککـز ز آب الـطـاف و هم ز آتـش لهیبـش یافـتـم
دهـر پــیـر بــوالـفـضــول اســت ام صــبــیـان یـافــتــهکـز بــنـات فـکـر او عـود الـصـلـیـبــش یـافـتــم
پـــیــش تـــهــذیــب بـــنـــانــش از هــری را از فـــریابــجـد آمـوزی نـهـم گـرچـه ادیـبــش یـافـتــم
آن زمــان کــاقـــدام فـــرخ در عـــیــادت رنــجـــه کــردبــکـر دولـت را نـدا کـردم مـجـیـبــش یـافـتــم
لـهـجـه مـن تـیغ سـلـطـان اسـت در فـصـل الـخـطـابتــا نـگـویـد آن زمـان تـیـغ خـطـیـبــش یـافـتـم
زر سـرخ ار شـد پــشـیـمـانـی سـپــیـد آتـش گـرفـتچون توان گفتن که مغشوش و معیبش یافتم
طـوطـی ار پـیـش سـلـیـمـان نـطـق بـربـنـدد رواسـتهم سـیاسـت بـر سـر مرغـان رقیبـش یافتـم
بــلـکـه گـویـد فــاضــلـان رابــط شــمـردم در ســخــنچـون بـه خـاقـانی رسـیدم عـندلیبـش یافـتـم
گـــویــد اســـتـــاد اســـت انـــدر طـــرز تـــازی و درینظـم و نثـرش دیدم و مدح و نسـیبـش یافتـم
گـرچــه چــون دارای مـرق مـشــرقـش دیـدم ضـمـیـرلیک چـون عـنقای مغرب بـس غریبـش یافتـم
بــاد صـبــح از خــاک کـاشـان تــحــفـه خــلـقـش مـرابـوی طـوبـی داد کابـسـتـن بـه طیبـش یافتـم
گــر دلــم شــد دوده انــقــاس دواتـــش ســاخـــتـــمور تـنم شـد حـلقـه خـلـخـال نجـیبـش یافـتـم
بـــر جـــنــاح راه دیــدم روی خـــوبـــش گـــویــم ایــنحــبــذا آن مـاه نـو کــانـدر رکـیـبــش یـافــتــم
هـم رضــیـع مـلـک ســرمـد بــاد عـمـر او چــو عــقـلکـز رضـاع مـکـرمـت جـان را ربـیـبــش یـافـتـم
***
هـســت او ســیـاه چــرده و مــن هـم ســپــیـد ســربــا یـار، مـن مـوافــقــه زیـن بــاب مـی کــنـم
او بــــر رخ ســــیـــاه، ســــپــــیـــداب مــــی کــــنـــدمـن بــر سـر ســپــیـد، سـیـاه آب مـی کـنـم
***
در چـــــنــــیــــن عـــــلــــت ای طـــــبـــــیــــب مــــرامـــســـهــلـــی تـــازه ســـاخـــتـــی هـــردم
مـــــن فــــــرو مـــــانـــــده کآب ریـــــز نـــــداشــــــتقـــصـــر جـــنـــت مـــثـــال کـــعـــبــــه حـــرم
کـــعــــبــــه را مـــســــتــــراح نـــیـــســــت بــــلـــینــــیـــســــت در جــــنــــت آب ریـــزی هــــم
***
وقـــت آن اســــت کـــز ایـــن دار فــــنـــا درگـــذریـــمکــاروان رفــتــه و مــا بــر ســر راه ســفــریـم
زاد ره هـــیــچ نـــدانـــیــم چـــه تـــدبـــیــر کـــنـــیــمسـفـری دور و دراز اسـت ولـی بـی خـبــریـم
پــــدر و مـــادر و فــــرزنـــد و عــــزیـــزان رفــــتــــنـــدوه چـه ما غافل و مستـیم و چـه کوتـه نظریم
دم بــــدم مــــی گــــذرنــــد از نــــظــــر مــــا یــــارانایـنـقــدر دیـده نـداریـم کــه بــر خــود نـگـریـم
خـــانـــه و خـــانـــقـــه و مـــنـــزل مـــا زیـــر زمـــیــنمـا بــه تـدبــیـر سـرا سـاخـتـن و بــام و دریـم
گــر هـمـه مـمـلــکــت و مــال جــهـان جــمـع کــنـیـملــیــک جــز پــیــرهــن گــور ز دنــیــا نــبــریـم
خـــانــه اصــلــی مــا گــوشــه گــورســـتـــان اســتخـرم آن روز کـه این رخـت بـر آن خـانـه بـریـم
پـــادشــاهــا تـــو کــریــمــی و رحــیــمــی و غــفــوردسـت مـا گـیـر کـه درمـانـده بـی بـال و پـریم
یـــارب از لـــطـــف و کـــرم عـــاقـــبـــت خـــاقـــانـــیخـیر گردان تـو که ما در طلب خـواب و خـوریم
***
هـر خــشـک و تــر کـه داشـتــم از غـم بــسـوخــتــمهـر بــال و پـر کـه داشـتـم از دم بــسـوخـتـم
از نــالــه هــفـــت خـــیــمــه گــردون شـــکـــافـــتـــموز آه چـــار گــوشــه عــالــم بـــســـوخـــتـــم
چــــنـــدیـــن هـــزار نـــافــــه مــــشــــک امــــیـــد رابــر مــجــمــر نـیـاز بــه یـک دم بــســوخــتــم
بـــنــگــاه صــبـــر و خــرمــن دل را بـــه جــمــلــگــیکـردم بـه جـهـد بـا هـم و در هـم بـسـوخـتـم
هــر جــوهــری کــه بــود بــر ایــن ســقــف لــاجــورداز شــعــلــه هــای آه دمــادم بـــســوخــتـــم
گـــر چـــتـــر روز ســـوخـــتـــم از دم عـــجـــب مـــدارمنجـوق صبـح و پـرچـم شـب هم بـسـوخـتـم
از تـــــف دل شــــرار بـــــه صــــحــــرا چــــنــــان زدمکــز دود مــهــره در ســر ارقــم بــســوخــتــم
نــیــمــی بـــســـوخـــتـــم دل خـــاقـــانــی از عـــنــانـیـمـی دگـر کـه مـانـد بـه مـاتـم بــسـوخـتـم
دوش از بـــخـــار ســیــنــه بـــخــوری بـــســاخـــتـــمبــر خــاک فـیـلـســوف مـعـظـم بــسـوخــتــم
هـــر ســـاعـــت ایـــن خــــروش بــــرآیـــد مـــرا ز دلکای عم بـسـوخـتـم ز غم ای عم بـسوخـتـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.