ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در هجو

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:25 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
قـــــســـــم تـــــو ریــــاســـــت از ریــــاســـــتاسـمـی اســت شـریـف و مـعـنـیـی دون
ســــــــقــــــــا بـــــــــودی چـــــــــو . . . از اولچـــون . . . رئیــس گــشـــتـــی اکــنــون
چـــــون . . . نــــهــــی کـــــلـــــاه اطـــــلــــسچـــون . . . پـــوشــی قــبـــای اکــســون
خــــونــــت بـــــه گــــلــــو رســــاد چــــون . . .رویــت بـــه قـــفـــا گـــشـــاد چـــون . . .
***
یــک روز بـــپـــرســیــد مــنــوچـــهــر ز ســالــارکاندر همه عالم چـه بـه ای سـام نریمان
او داد جـــوابـــش کــه در ایــن عـــالــم فــانــیگـفـتــار حــکـیـمـان بــه و کـردار نـریـمـان
***
لـــــوریــــی گـــــفـــــت مـــــرا در عـــــرفـــــاتکــه مــی و بــنــگ نــگــیـرم پــس از ایـن
گـــرچـــه زنــگـــی لـــقـــبـــم بـــهــر نـــشـــاطعـــادت زنـــگ نـــگـــیـــرم پـــس از ایـــن
تـــــو گــــوا بـــــاش کــــه چــــو کــــردم حــــجمــی گـــلــرنــگ نــگــیــرم پـــس از ایــن
تــــوبــــه چــــون بــــیـــخ فــــرو بــــرد بــــه دلشــاخ هـر شــنــگ نـگــیـرم پــس از ایـن
دســــت ســــلـــطــــان خــــرد بــــوســــه زدمپــای ســرهــنــگ نــگــیــرم پــس از ایـن
نــــامــــور تـــــیــــغــــم بـــــا جـــــوهــــر نــــورظــلــمــت نــنــگ نــگــیــرم پــس از ایــن
صـــــیــــقـــــل عـــــقـــــل جـــــلـــــا داد مــــراتـــا دگـــر زنـــگ نــگـــیــرم پـــس از ایــن
شـــاهـــد دوســـت کـــش افـــتــــاد جـــهـــاندر بـــرش تــنــگ نــگــیــرم پـــس از ایــن
نـــاخــــن چــــنـــگ گــــرفــــتــــم کــــه دگــــرزلــف در چـــنــگ نــگــیــرم پـــس از ایــن
چــــنــــگ چــــون در رســــن کــــعــــبــــه زدمگــیـســوی چــنــگ نـگــیـرم پــس از ایـن
***
مـنـم کـه هـمـچــو کـمـان دسـتــمـال تــرکـانـمهمه ز غـمـزه خـدنگ آخـتـه بـه کـینه من
خــدنـگ غــمــزه تــرکــان نــکــرد بــا دلــم آنـکنهیب رنج عـرب مـی کـند بـه سـینه مـن
اگــر نـه کــعــبــه بــدی، در عــرب چــکــار مــراکه نیسـت در عـجـم امروز کس قرینه من
***
یــارب ز حـــال مــحـــنــت خـــاقــانــی آگــهــیدر حــال او بــه عـیـن عــنـایـت نـگـاه کـن
یــا روز بـــخــت بـــی هــنــرش را ســپــیــد داریـا خـط عـمـر بـی خـطـرش را سـیاه کـن
***
شـــب رحـــیـــل چــــو کـــردم وداع شـــروان رادریـغ حــاصـل مـن بــود و درد حـصـه مـن
شـــدم ز آتــــش هـــجــــران زدم بــــر آب ارسارس بــنـالــیـد از درد حــال و قــصــه مـن
بـــه تـــیــزی دم مــن بـــود و پـــری غـــم مــنخروش سینه من داشت جوش غصه من
***
تـا ز شـروان دورم اعدا راسـت آسـایش چـنانکاصـدقـا را بــود در نـزدیـکـی آرایـش ز مـن
چون بـبـینی زین دو معنی آفتـابـم زانکه هستدر حضور آرایش و در غیبـت آسایش ز من
***
کـمـین گـشـادن دهـر و کـمـان کـشـیـدن چـرخبـرای چـیسـت؟ نـدانـی بـرای کـینـه مـن
ز نــوک نــاوک ایــن ریــمــن خـــمـــاهــن فـــامهزار چـشمه چو ریماهن است سینه من
مــن آفــتــابــم ســایـه نــیـم کــه گــم کــنــدمچـو گـم کـنـد بـه کـف آرد دگـر قـرینه مـن
نـه نـه بـه بــحـر درم بــر فـلـک کـمـان نـکـشـمکه سـرنگون چـو کـمانه کند سـفـینه من
اگــر قــنـاعــت مــال اســت گــنـج فــقــر مـنـمکـه بــگـذرد فـلـک و نـگـذرد خــزیـنـه مـن
به دخل و خرج دلم بین بدان درست که هستخـراج هر دو جـهان یک شـبـه هزینه مـن
چو خاتـم ار همه تـن چشم شد دلم چه عجبکه حسبـی الله نقش است بـر نگینه من
چـو آبـگـیـنـه دلـی بـشـکـنـم بـه سـنـگ طـمـعکـه جــام جـم کـنـد ایـام از آبــگـیـنـه مـن
بـه کـلـبـتـینم اگـر سـر جـدا کـنی چـون شـمـعنـکــوبــد آهـن ســرد طــمـع گـزیـنـه مـن
هــمــای هــمــت خـــاقــانــی ســـخـــن رانــمکـه هیچ خـوشـه نگـردد بـرای چـینه مـن
***
نــیــســت ســالــم دو ده ولــی بـــه ســخـــننــه فــلــک یـک جــوان نــدیـده چــو مــن
لــیـکــن ار فــضــل هــســت، دولــت نــیـســتفضـل بـی دولت اسـم بـی معـنی اسـت
گـــرچـــه طـــعـــنــم زنــنـــد مـــشـــتـــی دونچـــه تـــوان کـــرد؟ الـــجـــنـــون فـــنــون
کـــــیــــن نــــجـــــویــــم گـــــر آن دراز شـــــودطـعـنـه شـان خـود بـه عـکـس بــاز شـود
کـــــان صـــــفـــــت کـــــوه را تـــــوانــــد بـــــودکــز صـــدا بـــاز گــویــد آنــچـــه شـــنــود
آن صــــــدا را تـــــــو زو چـــــــه پـــــــنــــــداریجـــز گــران جـــانــی و ســبـــکــســـاری
***
ز آل غـــانــم اگـــرچـــه نـــفـــعـــی نــیــســـتبــــاری آســــوده انــــد عــــالــــمــــیـــان
وای بـــــر عـــــالــــم ار فـــــکــــنــــدی حـــــقکـــار عـــالــم بـــه دســـت غـــانــمــیــان
وقــــت آن کــــز نــــســــب نــــهــــد خـــــود رااز مــــلــــایـــک نـــهـــد نـــه ز آدمـــیـــان
اول از شـــــــیـــــــر ســـــــرخ لـــــــاف زنـــــــدپـــس درآیـــد ســـگ ســـیـــه ز مـــیـــانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.