ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»بالبدیهه در صفت خربزه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 19:25 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
خــــوان خــــســـرو فـــلـــک مـــثــــال و در اوافــــتــــابــــی اســــت ده هــــلــــال بــــر او
آفــــتــــابــــی کـــه آفـــتــــابــــش پــــخــــتکــه نــهــد بـــر ســـپـــهــر خـــوان مــگــر او
آفــتـــابـــی چـــو غــنــچـــه ســر بـــســتـــهکــه نــمــایــد چـــو غــنــچـــه لــعـــل و زر او
غـــــنــــچـــــه دارد زر تـــــر انــــدر لـــــعـــــللـــــــعـــــــل دارد مـــــــیـــــــان زر تــــــــر او
افـــتــــابــــی کـــه خــــاورش دهـــن اســـتدارد از بـــــــاغ شــــــاه بـــــــاخــــــتـــــــر او
گـــــزلـــــک شـــــاه ســـــعـــــد ذابـــــح دانکــــه بــــه مــــریـــخ مــــانــــد از گــــهـــر او
ســـــر مـــــریـــــخ گـــــوهـــــرش زیـــــبـــــدآورد ده هــــــــلـــــــــال در نـــــــــظـــــــــر او
هـــر هـــلــــالـــی کــــز او کــــنـــنـــد جــــداخـــوش بــــخــــنـــدد نـــاظـــرانـــش بــــر او
ســــر مــــریـــخ کآفــــتــــاب شــــکــــافــــتنـــــــگـــــــذارد ز ده هـــــــلـــــــال اثـــــــر او
ابـــــــره آفـــــــتـــــــاب اگــــــر زرد اســـــــتچــــون شــــفـــق ســــرخ دارد آســــتــــر او
مـــــجـــــمــــر زر نــــگـــــر کـــــه مــــی دارداز بــــــرون عــــــطــــــر و از درون شــــــرر او
بــــــهـــــر خــــــوان ســــــکــــــنــــــدر دورانداشــــــت از آب خــــــضـــــر آبــــــخــــــور او
چـــون بـــه حـــضـــرت رســـیــد خـــاقـــانــیبـــر ســـر خـــوان رســـیـــد مـــا حـــضـــر او
خــاقــانـی از نـشــیـمــن آزادی آمــده اســتبــنـدش کــجــا کــنـد فــلـک و زرق و بــنـد او
نـنـدیـشـد از فـلـک نـخـرد سـنـبـلـش بـه جـوبــر کـهـکـشـان و خـوشـه بـود ریـشـخـنـد او
زیـن مـرغــزار ســبــز نـجــویـد حــیـات از آنـکقــصــاب حــلـق خــلـق بــود گــوســفــنـد او
خضر است و خان و خانه بـه عزلت کند به دلهـم خــضــر خــان ومــشــغــلــه اوز کــنـد او
خــاقــانــی از حــریـف گــزیــدن کــران گــزیـدکــان را کــه بـــرگــزیــد گــزیــدش گــزنــد او
هرچـند کان سقط بـه دمش زنده گشتـه بـودچـون دسـت یافت سوخـت و را سـقط زند او
خــورشــیـد دیـده ای کــه کــنـد آب را بــلــنـدسـردی آب بــیـن کـه شـود چــشـم بــنـد او
حـاسد که بـیند این سخن همچـو شیر و میســرکــه نـمـایـد آن، ســخــن لــوزه کــنـد او
***
ای پـــور ز خـــاقـــانــی اگــر پـــنــد پـــذیــریزیـن پــس نـشــود عـالـم خــاک آبــخــور تــو
خـاک اسـت تـو را دایـه از آن تــرس کـه روزیخـــون تــــو خـــورد دایـــه بــــیـــدادگـــر تـــو
شـیری که لبـت خـورد ز دایه چـو شـود خـوندایـه خــورد آن خــون ز لــب شــیـر خــور تــو
نـاچــار شــود چــهـره تــو پــی ســپــر خــاکگـر چـهـره خـاک اسـت کـنـون پـی سـپـر تـو
امــروز غـــذای تـــو دهــنــد از جـــگــر خـــاکفـــردا غـــذی خـــاک دهــنــد از جـــگــر تـــو
***
بــه نـسـبــت از تـو پـیـمـبــر بــنـازد ای سـیـدکـه از بــقـا نـسـب ذات تــوسـت حـاصـل ازو
عـزیـز ز تـو کـس نـیـسـت بــر پـیـمـبـر از آنـکســــلــــالـــه گــــل اوئی و لـــالـــه گــــل او
***
زری که نقد جوانی است گم شد از کف عمردر ایـن سـراچــه خـاکـی کـه دل خـرابــم ازو
بــه آب دیـده نـبـیـنـی کـه خـاک مـی شـویـمبـــدان طــمــع کــه زر عــمــر بـــاز یــابــم ازو
***
خـواجـه بـر اسـتـر رومی خـر مصـری می دیدگفتم از صد خر مصری است به آن دل دل تو
تـو بـه قـیمت ز خـر مصـر نه ای کـم بـه یقـیننه ز بـانگ خـر مصری اسـت کم آن غلغل تـو
آن خـر مصـر عبـائی اسـت و ز اطـلس جـل اوتـو خـر اطـلـسـی و هسـت عـبـائی جـل تـو
***
مـن کـه خـاقـانـیـم ایـن مـایه صـفـا یـافـتـه امکه بـه دل در حـق بـدخـواه شدم نیکی خواه
چـون شـوم سـوخـتـه از خـامی گـفـتـار بـدانبــه نــکــوکــار پــنــاه آرم و او هـســت گــواه
کـه نـگـویـم کـه مـکـافـات بــدیـشـان بــد کـنلـیـک گــویـم کــه مـرا از بــدشــان دار نـگــاه
***
بــــر در خــــواجــــه از تــــظــــلـــم خــــلـــقبـــــشـــــنــــو آن نــــالـــــه پـــــراکـــــنــــده
خــــواجــــه از بــــاد تــــکــــیـــه گـــه کــــردهبـــــالـــــش از بـــــالـــــش پـــــر آکـــــنــــده
***
هــرچـــه امــن و فــراغــت اســـت و کــفــافیــافـــت خـــاقـــانــی از جـــهــان هــر ســـه
گــرچــه هــر ســه ورای مــمــلــکــت اســتصـــــحــــــت آمـــــد ورای آن هـــــر ســــــهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.