ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در هجو رشید وطواط

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:25 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
ای بـلخیک سقط چـه فرستـی بـه شهر ماچـندین سـقـاطـه هوس افـزای عـقـل کـاه
آئی چـو سیر کوبـه رازی بـه بـانگ و نیستجـز بــر دو گـوپــیـازه بــلـخـیـت دسـتــگـاه
دیگ هوس مپـز که چو خوان مسیح هستکـس گـوپــیـازه تــو نـیـارد بــه خـوان شـاه
بــد نـثــری و رسـائل مـن دیـده چـنـد وقـتکـژ نظـمی و قـصـائد مـن خـوانده چـندگـاه
زرنــیــخ زرد و نــیــل کــبـــود تـــورا بـــبـــردگوگرد سـرخ و مشک سـیاه من آب و جـاه
آری در آن، دکـان کـه مـسـیح اسـت رنـگـرززرنـیـخ و نـیل را نـتـوان داشـت پـیـش گـاه
سـحـر زبــان سـامـری آسـای مـن بــخـوانوحـی ضـمیر مـوسـوی اعـجـاز مـن بـخـواه
عــقــدی بــبــنـد ازیـن گــهـر آفــتــاب کــاندری بــدزد ازیـن صــدف آســمــان شــنـاه
مـوی تـو چـون لـعـاب گـوزنان شـده سـپـیددیوانت همچـو چـشم غزالان شـده سـیاه
بــاری ازیـن سـپـیـد و سـیـاه اعـتـبــار گـیـریـا در سـیـه سـپـیـد شـب و روز کـن نـگـاه
پـس . . . نه ای و گـرچـه چـو . . . کـلاه دارکـز دسـت جـهل تـو بـه در . . . نـهم کـلـاه
خــاقــانـی و حــقــایـق طــبــع تــو و مـجــازاینجـا مـسـیح و طـوبـی و آنجـا خـر و گـیاه
***
آبـم بـبـرد بـخـت، بـس ای خفتـه بـخت بـخنـانـم نـداد چــرخ، زهـی سـفـلـه چــرخ زه
در خواب رفتـه بـخـتـم و بـیدار مانده چـشملــا الـطــرف لـی یـنـام ولـاالـجــد یـنـتــبــه
چون ماه چار هفته شد ستم به هفت حالحالی چـنان که لیس علی الخلق یشتـبـه
دل چـون قـلم در آتـش و تـن کـاغـذ اندر آبفــالــنــار احـــرقــتـــه و الــمــاء حـــل بـــه
ایـام دمـنـه طـبــع و مـرا طـالـع اسـت اسـدمن پای در گل از غم و حسرت چو شتربـه
از کــیـســه کــســان مــنــم آزاد دل کــه آزآزاد را چــو کــیـســه گــلـو درکــشــد بــزه
خـشنودم از خـدای بـدین نیتـی که هسـتاز صــد هـزار گــنــج روان گــنـج فــقــر بــه
چـون جـان صبـر در تـن همت نماند نیسـتگــو قــالــب نــیـاز مــمــان هــرگــز و مــزه
دولـت بـه من نمی دهد از گـوسـفـند چـرخاز بـــهــر درد دنــبـــه و بـــهــر چـــراغ پـــه
الـحــق غــریـب عــهـدم و از قــائلـان فــزونهـرچـنـد کـاهل عـهـد کـهـان را کـنـنـد مـه
بــیــمــار جــان رمــیــده بـــرون آمــدم ز ریشــاخ حــیـات ســوخــتــه و بــرگ راه نــه
شب تـا بـه چاشت راه روم پـس بـه گرمگاهبـــر هــر در دهــی طــلــبـــم مــنــزل نــزه
بــیـمـاری گـران و بــه شـب رانـدن سـبــکروز آب چـون بــه مـن نـرسـد زان خـران ده
از بـیم تـیغ خـور سـفرم هسـت بـعد از آنکروز افــکــنـد کــلــاه و زنـد شــب قــبــا زره
بـر ره چـو اسـب سـایه کـنـد گـویـدم غـلـامکاین سایه فرش توست فرود آی و سربنه
از تــب چــو تــار مـوی مـرا رشــتــه حــیـاتو آن موی همچو رشته تـب بـر بـه صد گره
غــایـب شــد از نـتــیـجــه جــانـم مـیـان راهیک عیبـه نظـم و نثـر که از صـد خـزینه بـه
یـارب چــو فـضـل کـردی و جــان بــاز دادیـمرحـمـی بــکـن نـتــیـجـه جـان نـیـز بــاز ده
***
دیــده از کـــار جـــهـــان دربـــســـتـــه بـــهراه هــمـــت زیــن و آن دربـــســـتـــه بـــه
دوســتــان از هــفــت دشــمــن بـــدتــرنــدهـفــت در بــر دوســتــان دربــســتــه بــه
دل گــــران بـــــیــــمــــاریــــی دارد ز غــــمروزن چــشــم از جــهــان دربـــســتــه بــه
پـشـت دسـت از غـم بـه دندان مـی خـورماز چــنـیـن خــوردن دهـان دربــســتــه بــه
چـون بـه صـد جـان یـک دلـی نـتـوان خـریـددل فــروشــان را دکــان دربـــســتـــه بـــه
مـــنـــقـــطــــع شــــد کـــاروان مـــردمـــیدیــدهــای دیــده بـــان دربـــســـتـــه بـــه
خـــاک بــــیـــزان هـــوس بــــی روزی انـــدچــشـم دل زیـن خــاکـدان دربــسـتــه بــه
از زبــــان در ســــر شـــدی خــــاقـــانـــیـــاتــا بــمــانــد ســر، زبـــان دربــســتــه بــه
***
راز دارم مــــــــــرا ز دســــــــــت مــــــــــدهبـــی خــودان را بـــه خــودپـــرســت مــده
نــجـــده ســـاز از دل شــکــســـتـــه دلــانایـن چــنـیـن نـجــده را شــکــســت مــده
شـسـت تـو هـمـت اسـت و صـیـد تـو مـالصــیـد بــدهـی رواســت، شــســت مــده
مــــهـــره مــــار بــــهـــر مــــار زده اســــتبـــه کـــســـی کـــز گــزنــد رســـت مــده
عــافــیــت کــیــمــیــاســـت دولــت خـــاککـــیــمــیــا را بـــه خـــاک پـــســـت مــده
گــنــج مــعـــنــی تـــوراســـت خـــاقــانــیشــو کــلـیـدش بــه هـرکـه هـســت مـده
پــــایـــگـــه یـــافـــتـــی، بــــه پـــای مـــزندســـتـــگـــه یــافـــتـــی ز دســـت مـــده
مــیــده تـــنــهــا تـــوراســت تـــنــهــا خــوربــه ســگـان ده، بــه هـم نـشـســت مـده
شــمـع غــیـبــی بــه پــیـش کــور مـســوزتــیـغ عــقــلــی بــه دســت مـســت مـده
***
زهــــر اســـــت مـــــرا غـــــذای هــــر روزهزیـــن کـــاســـه ســـرنـــگـــون پــــیـــروزه
وز دهـــر ســـیـــاه کـــاســـه در کـــاســــمصــد ســالـه غــم اســت شــرب یـک روزه
دهـر اســت کــمــیـنــه کــاســه گــردانــیاز کـــیـــســـه او خــــطـــاســــت دریـــوزه
در کـوزه نـگـر بــه شــکـل مـســتــســقــیمــســتـــســقــی را چــه راحــت از کــوزه
از چـــرخ طـــمـــع بـــبـــر کـــه شـــیــران رادریــــــوزه نــــــشــــــایــــــد از در یــــــوزه
خـــاقــانــی صــبـــح خــیــز، هــر شــامــینـــگـــشـــایـــد جــــز بــــه خـــون دل روزه
بـــر تـــن ز ســـرشـــک جـــامـــه عـــیــدیدر مـــــاتـــــم دوســـــتـــــان دل ســـــوزهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.