ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح علاء الدین اتسز شاه خوارزم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 19:26 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
افـاق زیـر خــاتــم خــوارزم شـاهـی اســتمـانـا ز بــخـت یـافـت نـگـیـن پــیـمـبــری
پـیش سـپـید مـهـره قـدرش زبـون تـر اسـتاز بـانـگ پـشـه دبـدبـه کـوس سـنـجـری
از بـــهـــر آنـــکـــه نـــامـــه درگـــاه او بــــردعـنـقـا کـمـر بــبــسـت بــرای کـبــوتـری
چـــرخ کــبـــود را ز حـــســـام بـــنــفــش اوتـهدید می رسـد که رها کن سـتـمگری
از دهــر زاد و دهــر فـــضـــولـــی نــمــای راخـون ریخـتـی گـرش نبـدی حـق مـادری
تـیغش ز چـار شهر خـراسان خـراج خواستاز چـار شـهر چـه کـه ز نه چـرخ چـنبـری
شـمشیر گوشـت خـواره او را مزوری اسـتآن کس که خـورد رسـت ز دست مزوری
گر خصم او بـجهد طلسمی بـساختـه استآن قـدر هـم ز قـدرت او خـواسـت یـاوری
گـوسـالـه گـرچــه بــهـر خـلـاف خـدای بــودنطق از خـدای یافت نه از سحـر سامری
گـردون مـگـر مـصـحـف نـامـش شـنـوده بـودکابـشـر نوشـت نامش بـر تـاج مشـتـری
روح القـدس بـه خـدمت او می خـورد قسـمکــامـروز در زمــانـه تــو اســلــام پــروری
سـوگند خـورد عـاقله جـان بـه فضـل و عدلکـز روی عـدل گسـتـری و فـضـل پـروری
خـوارزم شـه هزار چـو محـمود زاولی اسـتخـاقانی از طریق سخن صد چـو عنصری
***
ابـــــر دســــتـــــا ز بـــــحــــر جـــــود مــــراعـــنـــبــــر در ثــــمـــن فـــرســـتــــادی
یــمــن و تــرک هــســت شــوم و بـــه مــنیـــمـــن فـــال یـــمـــن فـــرســــتــــادی
طــــغــــرلـــی و هـــمـــای و بــــلــــبــــل رازاغ طـــوطــی ســـخـــن فــرســـتـــادی
شــاه شــیــران تـــوئی کــه طــرفــه غــزالصــیــد کــردی بـــه مــن فــرســـتـــادی
گـــر فـــرســـتــــادیـــم غـــلـــام حـــبــــشبـــس کــه تـــرک خــتــن فــرســتـــادی
خـــــادم ســـــاده دل مــــنــــم کــــه مــــراخــــادم ســــاده تــــن فـــرســــتــــادی
***
خــاقـانـیـا! مـسـیـح دمـا! زیـن خـراس دهـرنانت جوین چراست سخن هات گندمی
مـردی، چـرا شـوی بــه در عـامـه طـفـل وارشیری، چـرا کنی ز سر لابـه سگ دمی
درگـاه حــق شــنـاس کـه دنـیـا ز پــس دودبـشنو ندای حـق سوی دنیا که اخـدمی
مردم مجوی و یار مخواه از جهان که هستیاری و مـردمـی هـمـه مـاری و کـژدمـی
چـون هـر دو مـیـم مـردمـه در خـط کـاتـبــانکو راسـت هر دو مردمه چـشـم مردمی
***
عــالــمــی بــس دیـو رای اســت ارنـه مــننـــام حـــور دل فـــریـــبـــش کـــردمـــی
ارغـــوانـــش زعـــفـــران ســـایــد هـــمـــیور نـســودی مــن عــتــابــش کــردمــی
شـــهــربـــانـــووار چـــون رفـــتـــی بـــه راهمـن عــمــروار احــتــســابــش کــردمـی
مــادیــانــی کــو شــکــیـبــا شــد ز فــحــلاز ریــاضـــت مــن رکـــابـــش کـــردمــی
گــرچــه او را حــاجــت مــهــمــاز نــیـســترانـدمـی شـب چــو نـهـیـبــش کـردمـی
بــر چــنـیـن مـرکــوب ســی فــرســنـگ راهمــن ز چــشــم بــد نـقــابــش کــردمـی
کــلــک ســیــمــیـن در دواتــش ســودمــیبـــنــد زریــن بـــر کــتــابـــش کــردمــی
از در عــشــریــن کــتـــابـــش خــوانــدمــیوز ره تــســعـیـن حــســابــش کـردمـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.