ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در شکایت از روزگار

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:26 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
اهـــل دلــــی ز اهـــل روزگــــار نـــیـــابــــیانـس طــلــب چــون کــنـی کــه یـار نـیـابــی
گـر دگـری ز اتــفــاق هـم نـفــســی یـافــتچــون تــو بــجــوئی بــه اخــتــیــار نــیــابــی
خـوش نفـسـی نیسـت بـی گـرانی کـامـروزنـــافـــه بــــی ثـــرب در تـــتـــار نـــیـــابــــی
آیــنـــه خـــاک تـــیــره کـــار چـــه بـــیــنـــیز آیـــنــــه تــــیـــره نــــور کــــار نــــیـــابــــی
روز وفـــا آفـــتـــاب زرد گـــذشـــتـــه اســـتشــب خــوشــی از لــطــف روزگــار نـیـابــی
نــقـــطـــه کـــاری کـــنــاره کـــن کـــه زره راســـاز جـــز از نـــقـــطـــه کـــنـــار نــیــابـــی
بـــر ســر بـــازار دهــر خـــاک چـــه بـــیــزیکآخـــر ازیــن خـــاک جـــز غــبـــار نــیــابـــی
دهـر هـمـانـا کــه خــاکــبــیـزتــر از تــوســتزآنــکــه دو نــقــدش بــه یـک عــیـار نـیـابــی
بــگـذر ازیـن آبــگـون پـلـی کـه فـلـک راسـتکآب کــــــرم را در او گـــــذار نـــــیـــــابــــــی
قـــاعـــده عـــمـــر زیـــر گـــنـــبـــد بـــی آبگــنــبـــد آب اســـت کــاســتـــوار نــیــابـــی
دسـت طـمع کفچـه چـون کنی که بـه هردمطــعــمــی ازیـن چــرخ کــاســه وار نــیـابــی
چــرخ تــهــی کــز پــی فــریـب تــو جــنــبــدکــاســه یــوزه اســت کــش قــرار نــیــابــی
کـشـت کـرم را نـه خـوشـه مـانـد و نـه دانـهکــاهــی ازیـن دو بــه کــشــت زار نــیــابــی
خــاک جــگــر تــشــنـه را ز کــاس کــریـمـاناز نــــم جــــرعــــه امــــیـــدوار نــــیـــابــــی
جــرعــه بــود یـادگـار کـاس و بــر ایـن خــاکبـــوئی از آن جـــرعـــه یـــادگـــار نـــیـــابـــی
یـاد تــو خــاقــانــیـا ز داد چــه ســود اســتکـــز ســـتـــم دهـــر زیـــنـــهـــار نـــیـــابـــی
***
گــر از غــم خـــلــاصـــی طـــلــب کــردمــیهــم از نــای و نــوشــی ســبــب کــردمــی
مــرا غــم نــدیــم اســت خـــاص ارنــه مــنچــو عــامــان بـــه نــوعــی طــرب کــردمــی
اگـــر غـــم طـــلـــاق از دلـــم بـــســـتـــدینـــکــــاح بــــنـــاب الــــعــــنـــب کــــردمـــی
گــــرم دســـــت رفـــــتـــــی لــــگـــــام ادببــــر ایـــن ابــــلـــق روز و شـــب کـــردمـــی
وگــــر کــــرده چــــرخ بـــــشــــمــــردمــــیشــمــارش ســوی دســت چـــپ کــردمــی
کــــلــــیـــد زبــــان گــــر نــــبــــودی وبــــالکــی از خـــامــشــی قــفــل لــب کــردمــی
بـــری خــوردمــی آخـــر از دســت کــشــتاگــــرنـــه ز مــــومــــی رطــــب کــــردمــــی
مــگــر فــضــل مـن نـاقــص اســت ارنـه مـنبـــر او تـــکــیــه گــاهــی عــجــب کــردمــی
ادب داشــــتــــم دولـــتــــم بــــرنـــداشـــتادب کـــاشـــکـــی کـــم طـــلــب کـــردمــی
عــصـــای کــلــیــم ار بـــه دســـتـــم بـــدیبـــــه چـــــوبـــــش ادب را ادب کـــــردمــــی
اگــــر در هــــنــــرهــــا هـــنــــر دیـــدمــــیبـــه خـــاقـــانــی آن را نــســـب کـــردمـــی
***
گـــــر دیــــده یــــک اهــــل دیــــده بـــــودیدل مــــــژده پـــــــذیــــــر دیــــــده بـــــــودی
جــان حــلـقــه بــه گـوش گـوش گــشــتــیگـــــر نـــــام وفـــــا شـــــنــــیــــده بـــــودی
ایــن قـــحـــط جـــهــان کـــســـی نــبـــردیگــــر کــــشــــت وفــــا رســــیــــده بــــودی
کــشـــتـــی حـــیــات کــم شـــکــســـتـــیگـــــر بـــــحـــــر غـــــم آرمــــیــــده بـــــودی
مــــی تـــــرســـــد از آب دیــــده جـــــانــــمای کــــاش نــــه ســــگ گــــزیـــده بــــودی
گــــر آهــــم خـــــواســـــتـــــی فــــلــــک راچــــــون صـــــبــــــح دوم دریـــــده بــــــودی
ور چــشــم فــلـک بــه شــفــقـت اســتــیزو خــــون شــــفــــق چــــکــــیـــده بــــودی
مــــرغ دلــــم زا زبــــان بــــه رنــــج اســــتورنـــــه ز قـــــفـــــس پــــــریـــــده بــــــودی
آویــــــخــــــتــــــه کــــــی بــــــدی تــــــرازوگــــر زآنــــکــــه زبـــــان بـــــریــــده بـــــودی
خـــاقـــانـــی اگـــر نـــه اهــل جـــســـتـــیدامــــن ز جــــهــــان کــــشــــیـــده بــــودی
هــرچـــنــد جـــهــان چـــنــو نــدیــده اســتاو کـــــاش جـــــهـــــان نـــــدیــــده بـــــودی
بــــا آن کــــه تــــمــــامــــش آفــــریــــدنــــدای کــــــاش نـــــیـــــافــــــریـــــده بــــــودی
***
اهـل بــایـســتــی کـه جــان افــشــانـدمـیدامـــن از اهــل جـــهــان افـــشـــانـــدمـــی
گـــر مـــرا یــک اهــل مـــانــدی بـــر زمــیــنآســـتـــیــن بـــر آســـمــان افــشـــانــدمــی
شــــاهــــدان را گــــر وفــــائی دیــــدمــــیزر و ســـر در پـــایــشـــان افـــشـــانــدمـــی
گـــر وفــــا از رخ بــــرافــــکـــنـــدی نـــقـــاببـــس نــثـــارا کــان زمــان افـــشـــانــدمــی
گـــر مــرا دشـــمــن ز مــن دادی خـــلـــاصبـــر ســـر دشـــمـــن روان افـــشـــانــدمــی
بــر ســرم شــمـشــیـر اگــر خــون گــریـدیدر ســرشــک خــنــده جــان افــشــانـدمــی
گــر مــقــام نــیـســت هــســتــان دانــمــیهــســتــی خــود در مــیـان افــشــانــدمــی
جــــرعـــه جــــان از زکـــات هـــر صــــبــــوحبـــر ســر ســـبـــوح خـــوان افــشــانــدمــی
لـــعـــل تــــاج خــــســـروان بــــربــــودمـــیبــر ســفــال خــمــســتــان افــشــانــدمــی
دل نــــدارم ورنــــه بـــــر صـــــیــــد آمــــدیهـر خــدنـگــی کــز کــمــان افــشــانــدمــی
گـــرنـــه خـــاقـــانـــی مـــرا بــــنـــد آمـــدیدســت بــر خــاقــان و خــان افــشــانـدمــی
***
گــر بــه دل آزاد بــودمـی چــه غــمـســتــیعـقـده سـودا گـشـودمـی چــه غـمـسـتــی
غــم هــمــه ز آن اســت کآشــنــای نــیــازمگــر نـه نـیـاز آزمــودمــی چــه غــمــســتــی
گــر بــه مــشــامــی کــه بــوی آز شــنـودمبــوی قــنـاعــت نـودمـی چــه غــمــســتــی
تـــــخــــم ادب کــــاشــــتــــم دریــــغ درودمگــر بــر دولــت درودمـی چــه غــمــســتــی
ایـــن کــــه خــــرد را در مـــلـــوک نـــمـــودمگـر در عــزلـت نـمـودمـی چــه غــمـســتــی
بـــد گــهــران را ســتـــودم از گــهــر طــبـــعگـر گـهـری را ســتــودمـی چــه غـمـسـتــی
سرمه عیسی که خاک چشم حواری استگـر جـهـت خـر نـسـودمـی چـه غـمـسـتــی
گـــــر ز پــــــی ســــــاز کــــــار در الـــــف آزسـیـن سـلـامـت فـزودمـی چـه غـمـسـتــی
لــاف پــلــنــگــی زنــم و گــرنـه چــو گــربــهلـقــمـه دونـان ربــودمـی چــه غــمـســتــی
بـــخـــت غـــنــود و بـــه درد دل نـــغـــنــودمگـر بــه فـراقـت غـنـودمـی چــه غـمـسـتــی
گـفـتـی خـاقـانـیـا بــه شـاهـد و مـی کـوشگـر من ازین دسـت بـودمی چـه غـمـسـتـی
***
ای چـرخ لـاجـوردی بـس بـوالـعـجـب نـمـائیکآیــیــنـــه خـــســـان را زنـــگـــارهـــا زدائی
هـر سـاعـتــم بــه نـوعـی درد کـهـن فـزائیچون من ز دست رفتم انگشت بر که خائی؟
بــر ســخــتــه تــمــام تــا چــنـد بــر گــرائیدانــســتـــه عــیــارم تـــا چـــنــدم آزمــائی؟
پــیـروزه وار یـک دم بــر یـک صــفـت نـپــائیتـا چـنـد خـس پــذیـری؟ آخـر نـه کـهـربــائی
خـــردم بـــســـودی آخـــر در دور آســیــائیبـی خردگی رها کن خردم چو جو چه سائی
چــون صـوفـیـان صـورت در نـیـلـگـون وطـائیلیک از صـفت چـو ایشـان دور از صف صفائی
الـحـق کـثـیـف رایـی گـرچـه لـطـیـف جـایـییکـتـا بـر آن کـسـی کـز طـفـلی بـود دوتـائی
آن کــز دهــانــه گــاز خــورد آب نــاســزایــیبـر زر بـخـت آن کـس بـخـشـی تـو کـیمـیائی
از آفــتـــاب دولــت آن راســـت روشــنــایــیکـو رخــنـه کـرد روزن پــشــت از فـراخ نـایـی
خــاقــانـیـا نـمـانـده اســت آب هـنـر نـمـائیای سـوخـتـه تــوانـی کـایـن خـام کـم درائیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.