ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مرثیه اهل بیت خود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:26 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
چـشمه خون ز دلم شیفتـه تـر کس را نیخون شو ای چشم که این سوز جگر کس را نی
تـنـم از اشـک بـه زر رشـتـه خـونـین مـانـدهـیـچ زر رشــتــه ازیـن تــافــتــه تــر کـس را نـی
هیچ کـس عـمر گرامی نفـروشـد بـه عـدمســر ایـن بــیـع مــرا هـســت اگــر کــس را نــی
درد دل بـر کـه کـنم عـرضـه کـه درمان دلمکـیـمـیـائی اســت کـز او هـیـچ اثــر کـس را نـی
آن جــگـر تــر کـن مـن کـو کـه ز نـادیـدن اوخــشــک آخــورتــر ازیـن دیــده تــر کــس را نــی
غـم او بــر دل مـن پــرده زنـگـاری بــســتکـس چـو دانـد کـه بـر این پـرده گـذر کـس را نی
آه و دردا کــه چــراغ مــن تــاریــک بـــمــردبـــاورم کــن کــه ازیــن درد بـــتـــر کــس را نــی
غـلطـم من که چـراغـی همه کـس را میردلــیـک خــورشــیـد مـرا مـرد و دگــر کــس را نـی
دل خاقانی ازین درد درون پوست بسوختوز بــرون غـرقـه خـون گـشـت خـبــر کـس را نـی
***
نــیــســـت در مـــوکـــب جـــهــان مـــردینــــیـــســــت بــــر گــــلــــبــــن فــــلــــک وردی
پــــــدر مـــــکـــــرمـــــت ز مـــــادر دهـــــرفــــرد مــــانــــده اســــت، بـــــی نــــوا فــــردی
رصــــد روز و شــــب چــــه مــــی بــــایـــدکــــــــــه نــــــــــدارد ره کـــــــــــرم گــــــــــردی
چــیـســت از ســرد و گــرم خــوان فــلــکجـــــز دو نـــــان ایــــن ســـــپـــــیــــد و آن زردی
درد بــــخــــل اســــت جــــان عــــالــــم راالــــــامــــــان یــــــارب از چــــــنــــــیــــــن دردی
مــن کـــه خـــاقـــانــیــم ز خـــوان فـــلــکدســت شــســتــم کـه نـیـســت پــس خــوردی
نـــاجــــوان مـــردم ار جـــهـــان خـــواهـــمکــــــه نـــــدارد جــــــهـــــان جــــــوان مــــــردی
هـمـتــم رسـتـمـی اسـت کـز سـر دسـتدیـــــــو آز افـــــــکـــــــنـــــــد بـــــــه نـــــــاوردی
خــــــواجــــــه ای وعـــــده نـــــوالـــــم دادبــــــــر زبــــــــان عـــــــزیـــــــزتــــــــر مـــــــردی
گـــفــــتــــم آن مـــرد را کــــه بــــه دلـــتبـــــــــپـــــــــذیــــــــرم یــــــــکـــــــــی ره آوردی
کــه بــســا مـخــلـصــا کــه شــربــت زهـرنــــــــوش کــــــــرد از بـــــــــرای هــــــــم دردی
خــــواجــــه وعــــده وفــــا نـــکـــرد و وفـــاکــــی کــــنــــد هــــیــــچ بـــــخـــــل پـــــروردی
گـــرچــــه او ســــرد کـــرد خــــاطـــر مـــنگـــرم شــــد هـــم نـــگـــفـــتــــنـــش ســــردی
دل کـــــه آزرد اگــــر بـــــدانــــســـــتـــــیکـــو کــــســــی نـــیـــســــت هـــم نـــیـــازردی
دیـر دانــســت دل کــه او کــس نــیـســتورنــــه از نــــیــــســـــت یــــاد چـــــون کـــــردیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.