ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شکرانه صلت اسپهبد کیالواشیر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:26 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
ای جـــــــــهـــــــــان داوری کـــــــــه دوران راعــــهـــد نـــامـــه بــــقـــا فـــرســــتــــادی
وی کــــیـــان گــــوهــــری کــــه کــــیـــوان رامــــدد از کـــــبـــــریــــا فـــــرســـــتـــــادی
عــــزم را چــــنــــد روزه ره بــــه کــــمــــیـــنراه گــــیــــر قـــــضـــــا فـــــرســـــتـــــادی
پــیـش مـهـدی کـه پــیـشـگـاه هـدی اســتعــــدل را پـــــیــــشــــوا فــــرســــتــــادی
آب دیـــن رفــــتــــه بــــود از آتــــش کــــفــــررفــــتــــه را بـــــاز جــــا فــــرســــتـــــادی
وقــــت قــــدرت ســــهــــیــــل را ز یــــمــــنبــــه ســــلـــام ســــهـــا فـــرســــتــــادی
روز کـــــــــیــــــــن اژدهـــــــــای رایــــــــت رابــــه مـــصــــاف و غــــزا فــــرســــتــــادی
کــرکــســان را ز چـــرخ چــون گــنــجـــشــکدر دم اژدهــــــــا فــــــــرســــــــتـــــــــادی
بــــــه ســـــم کـــــوه پـــــیـــــکـــــران در رزمکــــــوه را در هــــــوا فــــــرســــــتــــــادی
ز آب تــــــیـــــغ کــــــیـــــالـــــواشــــــیـــــریآتـــــش انـــــدر وغـــــا فـــــرســـــتـــــادی
آخـــــر نـــــام خـــــویـــــش را بــــــر چــــــرخبـــــیــــم نــــار بـــــلــــا فــــرســـــتـــــادی
از ســــنـــا بــــرق آتــــش شــــمــــشــــیـــرعـــرشـــیـــان را ســـنـــا فـــرســــتــــادی
شـــــررش در کـــــواکـــــب افـــــکـــــنـــــدیدودش انــــدر ســــمــــا فــــرســــتـــــادی
کـــوه را زهـــره آب گـــشـــت وبــــبــــســـتکـــامــتـــحـــانــش از دهــا فـــرســـتـــادی
زهـــــره آب گـــــشـــــتـــــه کـــــوه اســـــتکــــه ثـــــنــــا را جـــــزا فــــرســـــتـــــادی
نــــی نــــی آن زر ز نــــور خــــلــــق تــــو زادکـــه بــــه خـــلـــق خـــدا فـــرســـتــــادی
هـــرچـــه خـــورشـــیـــد زاده بـــود از خـــاکهــم بـــه خـــورشـــیــد وا فـــرســـتـــادی
اعـــظـــم اســـپـــهـــبـــدا بـــه خـــاقـــانـــیگـــنـــج خـــاقـــان عـــطـــا فـــرســـتـــادی
بـــــدره هــــا دادی از نــــهــــان و کـــــنــــونحــــلـــه هـــا بــــر مـــلـــا فـــرســـتــــادی
چـــشـــمـــه هــا رانــدی از مـــکـــارم و بـــازقـــلـــزمـــی از ســـخــــا فـــرســــتــــادی
اســـــمـــــانـــــی کـــــه اخـــــتــــــران دادیمـــهــر و مـــه بـــر قـــفـــا فـــرســـتـــادی
هــــــر زری کــــــافــــــتـــــــاب زاد از کــــــانبــــه رهــــی بـــــارهــــا فــــرســــتــــادی
پـــس ازیــن آفـــتـــاب بـــخـــشـــی از آنـــکنـــقــــد کـــان را فــــنـــا فــــرســــتــــادی
پــارم امــســال شــد بـــه ســعــی عــطــاتکــــه مــــثـــــال رضــــا فــــرســـــتـــــادی
جـــــان مــــصــــروع شـــــوق را ز مــــثـــــالخــــط حــــرز و شــــفــــا فـــرســــتــــادی
چــــو ســــه حــــرف مــــیـــانــــه نــــامــــتاز قـــــبـــــولــــم لــــوا فـــــرســـــتـــــادی
خــاطــرم مــریــمــی اســت حـــامــل بـــکــرکـــه دمـــیـــش از صـــبــــا فـــرســـتـــادی
مـــریــمـــی کـــش هــزار و یــک درد اســـتصـــــد هـــــزارش دوا فـــــرســــــتــــــادی
مـــن بــــه جـــان کـــشـــتـــه هـــوای تـــوامکــشــتـــه را خـــون بـــهــا فــرســـتـــادی
خــــون بــــهـــا گـــر هـــزار دیـــنـــار اســــتتــــو دو چــــنـــدان مـــرا فــــرســــتــــادی
زیـن صــلـت کـو قــصــاص کـشــتــن راســتمـــن شــــدم زنـــده تــــا فـــرســــتــــادی
گــنــج عــرشـــی گــشـــایــمــت بـــه زبـــانکــــه مـــرا کـــیـــمـــیـــا فــــرســــتــــادی
هــــمــــه دزدان گـــــنــــج مــــن کـــــورنــــدتـــــا مــــرا تـــــوتــــیــــا فــــرســــتـــــادی
مــــن نــــیــــایــــش گـــــر نــــیــــای تـــــوامکـــه صـــلــت چـــون نــیــا فـــرســـتـــادی
بـــخــشــش تــو بــه قــدر هــمــت تــوســتنـــه بــــه قــــدر ثــــنــــا فــــرســــتــــادی
هــم چــنــیـن بــخــش تــا چــنــیـن گــویـنــدکــــه ســـــزا را ســــزا فــــرســـــتـــــادی
فــضـــل و فــطــنــت ســـپـــاس دار تـــو انــدکــایــن عــطــیــت بـــه مــا فــرســـتـــادی
نـــشـــنــوی آنــکـــه حـــاســـدان گـــویــنـــدکـــایـــن هـــمـــه زر چـــرا فـــرســـتـــادی
نــــفــــخــــه روح اول الــــبـــــشــــر اســــتکـــه بــــه مـــردم گـــیـــا فـــرســــتــــادی
ســال قــحــط انـگــبــیـن و شــیـر بــهـشــتبــــه لـــبــــی نـــاشـــتــــا فـــرســـتـــادی
مـــــاه دی کـــــرم پـــــیــــلـــــه را از قـــــوتپـــــیــــل بـــــالــــا نــــوا فــــرســــتــــادی
کـــــرم شـــــب تـــــاب را شـــــب یـــــلـــــدادر بـــــن چــــه ضــــیــــا فــــرســــتــــادی
در ســـــراب وحـــــش بـــــه نــــیــــلــــوفــــرز ابــــر هـــمـــت نـــمـــا فــــرســــتــــادی
شـــــاه بـــــاز کـــــلـــــاه گـــــمــــشـــــده رادر زمـــســــتــــان قـــبــــا فـــرســـتــــادی
بـــــد نــــکــــردی و خـــــود نــــکــــو دانــــیکـــایــن نــکـــوئی کـــجـــا فـــرســـتـــادی
دانـــم از جــــان کــــه را ســــتــــودم و بــــازدانـــی احـــســـان کـــه را فـــرســـتـــادی
افـــســــر زر چــــو شــــاه دابــــشــــلـــیـــمبــــر ســــر بــــیــــد پــــا فــــرســــتــــادی
ثـــــانــــی اســــکــــنــــدری، ارســـــطــــو راگـــنـــج بـــی مـــنـــتـــهــا فـــرســـتـــادی
شــــاه نـــعـــمـــان کـــفـــی و نـــابــــغـــه رازر و فـــــر و بــــــهـــــا فـــــرســـــتــــــادی
مــصـــطـــفـــی دولـــتـــا ســـوی حـــســـانخــلــعــه چــون مــصــطــفــا فــرســتــادی
مـــرتـــضـــی صـــولـــتـــا ســـوی قـــنـــبــــرهــدیــه چـــون مــرتـــضــی فــرســتـــادی
بــــرگــــشــــایـــم در فــــلـــک بــــه دعــــاتکــــه کــــلــــیــــد دعــــا فــــرســــتــــادی
بــــاش تـــاج کـــیـــان کـــه بـــر ســـر چـــرختـــــاج عـــــز و عــــلــــا فــــرســـــتـــــادی
***
نـــیـــک مـــردی کـــجـــاســـت خـــاقـــانـــیکــــــه در او درد مـــــردمـــــی یـــــابــــــی
نـیسـت مـرغـی کـه حـوصـلـه ش بـه جـهـاندانـــــه پـــــرورد مـــــردمـــــی یـــــابــــــی
خــود جــهــان مــخــنــث آن کــس نــیـســتکـــــه در او مــــرد مــــردمــــی یــــابـــــی
***
طبـع روشن داشت خاقانی حـوادث تـیره کردور نـکــردی خــاطــر او نـور پــیـونــد آمــدی
گر کلید خـاطـرش نشـکسـتـی اندر قفل غـماز خـزانه غـیب لـفـظـش وحـی مانند آمدی
گر بـه اول نسـتـندندی اصـل شـیرینی ز مومنخل مومین را رطب شیرین تر از قند آمدی
***
بـــس کـــن خـــاقـــانــیــا ز مــدحـــت دونــانتــا ز سـگـان خـلـق شـیـر شـرزه نـجـویـی
تــا بــه چــنـیـن لــفــظ نـام ســفــلـه نـرانـیز آب خـــضــر کــام مــار گــرزه نــشـــویــی
هـر زه واحــســنـت هـرزه بــود کـه گـفــتــینـذر کـن اکـنـون کـه بــیـش هـرزه نـگـویـی
***
ز آب ســـخـــن بــــحــــر ارجــــیـــش را مـــنمــدد مــی دهــم تــا تــو تــاثــیــر بــیـنــی
ازیــن بــحــر مــاهــی گــرفــتــنــدی اکــنــونچــو مـن آمـدســتــم صــدف گــیـر بــیـنـی
***
بـس کن از سـودای خـوبـان داشـتـن خـاقانیاکـز سـر سـودا خـرد را در سـر آرد خـیرگـی
صورت خوبان به معنی چون ببینی آینه استکز بـرون سو روشنی دارد درون سو تیرگیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.