ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مرثیه سلطان شرق

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 19:26 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
گـویـنـد کـز تـبـی مـلـک الـشـرق درگـذشـتای قــهــر زهــردار الــهــی چــنــیـن کــنــی
مـرگ از سـر جــوان جــهـان جــوی تــاج بــردای مـرگ نـاگـهـان تـو تـبـاهی چـنـین کـنـی
شاهی خدای راست که حکم این چنین کنداو را بــدو نـمـود کـه شـاهـی چـنـیـن کـنـی
***
خـاقـانـی اسـت بــلـبـل عـنـقـا سـخـن ولـیعـنقاسـت کبـک هم صـفت اوش چـون نهی
خــاقــانــیــا زمــانــه تــو را پــنــد مــی دهــدپـندار چه تـلخ هست کم از نوش چـون نهی
بـــر خـــازنــان فـــکــر مــبـــارش ز راه گــوشچـون مـوم خـازنانش پـس گـوش چـون نهی
***
پـــــاکـــــا مـــــلـــــکـــــا قـــــد فـــــلـــــک راجــــز بــــهـــر ســــجــــود خــــم نـــکـــردی
جـــــــــلــــــــاب خـــــــــواص درد ســــــــر راالــــا بـــــه ســـــپـــــیــــده دم نــــکـــــردی
بــــر مـــن کـــه پـــرســـتـــشـــت نـــکـــردمدر نـــــاکــــــردن ســــــتــــــم نـــــکــــــردی
آن چــــیـــســــت کــــه از بــــدی نـــکــــردموآن چــــیـــســــت کـــه از کـــرم نـــکـــردی
گـــفـــتـــی کـــه کـــنـــم جـــزای جـــرمـــتچــــون وقــــت رســــیـــد هـــم نــــکــــردی
خـــاقـــانــی را کــه مــرغ عـــشـــق اســـتجــــــز نــــــامــــــزد حــــــرم نــــــکــــــردی
***
ای بـــزم تـــو فـــروخـــتـــه رایــات خـــرمــیدر شــان عــهـدت آمــده آیـات مــحــکــمــی
از غـــایـــت احـــاطـــت و از قـــوت و شـــرفهـم جــرم آفـتــابــی و هـم چــرخ اعـظـمـی
وقــت اســت کــز بــرای هـلـاک مـخــالـفــانافـلـاک را کـنـی بــه ســیـاســت مـعــلـمـی
بـــر آســمــان فــتــح خــرامــی چــو آفــتــاباز بــرج خــرمــی بــه ســوی چــرخ خــرمـی
***
گــفــتــی کــه ســپــاس کــس مـبــر بــیـشکــــز دهــــر بــــه بــــخــــت نــــیــــک زادی
آری مـــــــنـــــــم از دعـــــــای پـــــــیــــــرانخــــــورده بــــــر کـــــشـــــت زار شــــــادی
بــــــاقـــــی شـــــدم از هـــــدایـــــت عـــــمکــــامــــوخــــت مــــرا مــــلــــک نــــهـــادی
عــــــم کــــــرد مـــــرا دعــــــا گــــــه نـــــزغگـــفـــت افـــضـــل شـــرق و غـــرب بـــادی
***
بــاور نـکــردمـی کـه رســد کـوه ســوی کـوهمــردم رســد بــه مــردم، بـــاور بــکــردمــی
کـوهی بـد این تـنم کـه بـدو کـوه غـم رسـیدمـن مـردمـم چــرا نـرســیـدم بــه مـردمـی؟
***
تــو هـمـه کـاخ طــرب ســازی و خــاقـانـی رادر هـمـه تـبــریـز انـدهـکـده ای بـیـنـم جـای
او بــدیـن یـک دره خــویـش تــکــلــف نـکــنـدتـو بـدین شـشـدره خـویش تـفـاخـر مـنمـای
مـاه در هـفـت فـلـک خـانـه یکـی دارد و بـسزحل نحس ز من راست به یک جا دو سرای
***
اگــر مـعــزی و جــاحــظ بــه روزگــار مـنـنـدیبـه نظـم و نثـر همـانا کـه پـیش کـار مـنندی
ز بـورشـید و ز عـبـدک مـثـل زنند بـه شـروانوگــر بــه دور مــنــنــدی دوات دار مــنــنــدی
بــه زور و زر نــفــریــبــم چــو زور و زر وزیــرانکـه فـخـر زور و زرسـتـی گـر اخـتـیار مـنندی
بــر آســمـان وزارت گــر انـجــم هـنـرســتــیوزارت و هـنــر امــروز در شــمــار مــنــنــدی
***
مــدح کــریـمــان کــنـم، چــرا نــکــنـم لــیـکقـــدح لئیــمـــان مـــرا شـــعـــار نـــیـــابـــی
در هــمــه دیـوان مــن دو هــجــو نــبــیــنــیدر هــمــه گـــلــزار خـــلـــد خـــار نــیــابـــی
***
خــاقـانـیـا ز خــدمـت شــاهـان کـران طــلـبتــا از مـیـان مـوج ســیـاســت بــرون شــوی
چـون جـام و می قبـول و رد خسروان مبـاشکآب فــســـرده آئی و دریــای خـــون شــوی
از قرب و بـعـدشـان که چـو خـورشـید قاهرندچـون ماه گه کـم آئی و گـاهی فـزون شـوی
در یک شـب از قبـول و ز رد چـون بـنات نعشگـه ســرفـراز گـردی و گـاهـی نـگـون شـوی
***
رو کــه ســوی راســتـــی بـــســیــج نــداریمــایــه بـــجــز طــبـــع پـــیــچ پــیــچ نــداری
دایــم پـــنـــداشـــتـــی کـــه داری چـــیـــزیهــیــچ نــداری خـــبـــر کـــه هــیــچ نــداری
تــا کـی گـوئی کـه بــوده ام بــه بــسـیـجـاتکــانــچــه بـــود در پـــس بـــســیــج نــداری
خـــاطــر خــاقــانــی از بـــســیــج بـــبـــردیز آنــکـــه دل مـــردمـــی بـــســـیــج نــداری
***
صـــانـــعـــا شـــکـــر تـــو واجـــب شـــمـــرمکــه وجـــود هــمــه مــمــکـــن تـــو کـــنــی
کــــائنـــا مـــن کـــان خــــاک در تــــوســــتکــه زخــاک ایــن هــمــه کــائن تـــو کــنــی
گـــرچــــه از وجــــه عــــدم عـــیـــن وجــــودنـــتــــوان کــــرد ولـــیـــکــــن تــــو کـــنـــی
دل خــــاقـــانـــی اگـــر کـــوه غــــم اســــتهـــم در آن کـــوه مـــعــــاون تــــو کــــنـــی
تــــو خــــزائن نـــهـــی انـــدر نـــفــــســــشوز صــــفــــا مـــهـــر خــــزائن تــــو کـــنـــی
گـــر حـــســـودانــش مـــســـاوی گـــویــنــدآن مــســـاویــش مــحـــاســـن تـــو کــنــی
امـــن و بـــیــم از تـــو هــمـــی دارد و بـــسکــه تـــو ســوزانــی و ســاکــن تـــو کــنــی
ور ره امــــــن تــــــو پــــــیـــــش آری هــــــمدر ره بــــیـــم هـــم ایـــمـــن تــــو کــــنـــی
طـــاعــنــان خـــســـتـــه دلــش مــی دارنــدخــــار در دیــــده طــــاعــــن تــــو کــــنــــی
تــــاج بــــر فـــرق مـــحـــمـــد تــــو نـــهـــیخـــاک بــــر تــــارک کـــاهـــن تـــو کـــنـــی
***
پــــســــر، خــــانـــدان را بــــود خــــانـــه دارچــون جــان پـــدر شــد بـــه دیــگــر ســرای
اگـــر شـــیـــر بــــرجـــا نـــمـــانـــد رواســـتولــی عــطــســـه شـــیــر مــانــد بـــجـــای
بـــرون بـــیــشـــه را شــیــر بـــه مــیــزبـــاندرون خـــانـــه را گـــربــــه بـــه کـــدخـــدای
جـــهــان را بـــنــگـــزیــرد از گـــربـــه لـــیــکگـــــزیــــرد ز شـــــیــــر نــــبـــــرد آزمـــــای
کــــه در خــــانــــه آواز یــــک گــــربــــه بــــهکـــه ده غـــرش شــــیـــر دنـــدان نـــمـــای
کــــــه ده چــــــار دیـــــوار گـــــردد خــــــرابز دنـــــدان یـــــک مـــــوش آفـــــت فـــــزای
نـــه پــــرویـــز پــــرداخـــت لـــنـــگـــر بــــریچـــو از خـــشـــم بــــهـــرام بــــد کـــرد رای
***
کـــیــســـت ز اهـــل زمـــانـــه خـــاقـــانـــیکـــــه تـــــو اهـــــل وفـــــاش پــــــنـــــداری
دوســـتـــی کــز ســر غــرض شــد دوســـتهــان و هــان تـــاش دوســـت نــشـــمــاری
خـــواجـــه گـــویـــد کـــه دوســـت دار تـــوامپـــاســخـــش ده کــه دوســت چـــون داری
تـــــا عـــــزیــــزم مــــرا عـــــزیــــز کــــنــــیچـــــون شــــد خـــــوار خـــــوار انــــگــــاری
یـــا بــــلـــنـــدم کـــنـــی گـــه پــــســـتـــییــــا عـــــزیــــزم کـــــنــــی گــــه خـــــواری
بــا مــن ایـن دوســتــی بــه شــرطــی کــنکـــــاخـــــر آن شـــــرط را بــــــجــــــای آری
کـــان خـــطـــائی کــه حـــق ز مــن بـــیــنــدگــــر تــــو بــــیـــنــــی ز مــــن نــــیــــازاری
ور شــــود خــــصـــم مـــن زبــــردســــتــــیزیــــــر پــــــای بـــــــلــــــام مــــــگــــــذاری
***
صــــــبــــــح کـــــرم و وفــــــا فـــــرو شــــــدخـــاقـــانــی ازیــن دو جـــنــس کــم جـــوی
پـــــای طـــــلــــب از کــــرم فـــــرو بـــــنــــددســــت از صــــفــــت وفــــا فــــرو شــــوی
شـــــو تـــــعـــــزیــــت کــــرم هــــمــــی داررو مـــــرثـــــیــــه وفـــــا هــــمــــی گـــــویپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.