ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در هجو رشید الدین وطواط

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:27 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
رشــیـدکـا ز تــهـی مـغــزی و ســبــک خــردیپری به پوست همی دان که بس گران جانی
گــه شــنــاس قــبـــول از دبــور بــی خــبـــریگـــه تـــمــیــز قـــبـــل از دبـــر نــمــی دانــی
سـخــنـت را نـه عـبــارت لـطـیـف و نـه مـعـنـیعـروس زشـت و حــلـی دون و لـاف لـامـانـی
زنی بـه سـخـره بـرآمد بـه بـام گلخـن و گـفـتکـه دور چــشــم بــد از کـاخ مـن بــه ویـرانـی
سـخـنـت بـلـخـی و مـعـنـیـش گـیـر خـوارزمـیز بــلـخـی آخــر تــفـسـیـر ایـن سـخـن دانـی
گـرفـتـمت کـه هزاران متـاع ازین سـان هسـتکــدام حــیـلـه کـنـی تــا فــروخــت بــتــوانـی
حــدیــث بــوزنــه خــوانــدی و رشــم گــرد نــاوچــو طـیـره گـشـت کـفـایـت ده خــراســانـی
چــه گـفــت بــوزنـه را گـفــت: کــون دریـده زنـابـــرای رشــم فــروشــیــت کــو زبـــان دانــی
زبــان بــران زمـانـه بــه گـشــتــن انـد، مـگـویکــه در زمــانــه مــنــم هـم زبــان خــاقــانــی
سقاطه های تو آن است و شعر من این استبـه تـو چه مانم؟ ویحک بـه من چه می مانی
قـیاس خـویش بـه مـن کـردن احـمـقـی بـاشـدکــه ابــن اربــدی امــروز تــو نــه حــســانــی
دلـیـل حــمـق تــو طـعـن تــو در سـنـائی بــسکه احـمقی اسـت سـر کرده های شـیطـانی
***
مـرفـق دهـم بـه حـضـرت صـاحـب قـصـیـده ایخـوشـتـر ز اشـک مـریـمـی و بــاد عـیـسـوی
از خـــلــق جـــعـــفـــر دومــش آفــریــده حـــقچــون زر جــعــفـری هـمـه مـوزون و مـعـنـوی
کـز رشـک سـحـرهـاش ز حـیـرت رودبــه عـجـزرای مـســیـح چــون خــط تــرســا ز کــژ روی
گـر شـعـر مـن بــه شـاه رسـانـد کـه دولـتــشچــون مـاه عــیـد قـبــلـه عــالـم شــو از نـوی
تـیـغـش لـبــاس مـعـجـز و ایـمـان بــرهـنـه تــنای دهـر بــد کــنـی کــه بــدان تــیـغ نـگــروی
نـه چــرخ هـشــت بــیـدق شــطـرنـج مـلـک اواو شــاه نــصــرت از یـد بــیـضــای مــوســوی
رخ دولت اسـت و فرزین صدر است و شاه شاهفـیـل و فـرس نـجـوم و سـپـهـر از تـهـی دوی
مــن بــنـده را کــه قــائم شــطــرنــج دانـشــمبـــر نــطـــع آفـــریــن ز ســـر خـــاطـــر قــوی
فرزین دل اسـت و شه خـرد و رخ ضمیر راسـتبـــیــدق رمــوز تــازی و مــعــنــی پـــهــلــوی
چـون اسب و فیل نیست دلم خون همی شوداز بـهـر اسـب و فـیل دلـا خـون هـمـی شـوی
کـانـعـام شـه کـه بــاج سـتـانـد ز تـرک و هـنـدبـخـشـد هم اسـب تـرکی و هم فـیل هندوی
شاها تـو را چـه فخر بـه بـخشیدن اسب و فیلخود هند و چین دهی به سؤالی که بـشنوی
دولـت سـتـانـه بــوس درسـت بــاد تـا بــه کـامصــد ســال تــخــم عــدل بــکــاری و بـــدروی
***
صــدرا تــو را جــلـالـت اســکـنـدر اســت لـیـکخـضـری کـه آب عـلـم ز بــحــر یـقـیـن خـوری
هــم ظــل ذوالــجــلــالــی و هـم نــور آفــتــاببــر اســمــانــی و غــم اهــل زمــیـن خــوری
بــر گــنــج ســایــه از پــی بـــذل زر افــکــنــیدر بــحــر غــوطــه از پــی در ثــمــیـن خــوری
از دســت دیـو حــادثــه در تــو گــریــخــت دیـنیـعـنـی شـهـاب دین تـوئی انـدوه دین خـوری
هستی شکستـه دل ز شیاطین ولی چه بـاکچــون مـومـیـائی از کـف روح الـامـیـن خــوری
آدم چـو غـصـه خـورد ز دیدوی شـگفت نیسـتگــر تــو شــهـاب غــصــه دیـو لـعــیـن خــوری
در مــدحــت تــو مــبــدع ســحــر آفــریـن مـنـمشــایـد دریـغ مـبــدع ســحــر آفــریـن خــوری
خـوردی دریغ مـن کـه اسـیـرم بـه دسـت چـرخآری بـــه دســت دیــو دریــغ نــگــیــن خــوری
در شرق و غرب صبـح پسینم بـه صدق و فضلتــو آفــتــابــی انـده صــبــح پــســیـن خــوری
نـار کـلـیم و چـشـمـه خـضـر اسـت شـعـر مـنشـب شمع از آن فروزی و روز آب ازین خـوری
هسـت انگـبـین ز گل چـکـنی پـس گل انگبـینچـون نحـل گل خـورد نه ز گل انگـبـین خـوری
مـهر جـم اسـت و کـاس جـنان نظـم و نثـر مـنمهر از یسـار خـواهی و کـاس از یمین خـوری
دیــوان مــن تـــو را چــه ز افــســانــه دم زنــیقـرآنـت بـر یمـین چـه بـه ابـجـد یمـین خـوری
چـه حـاجـت اسـت نـشـتـر تـرسـا چـو بــامـدادشربـت ز دست عیسی گردون نشین خـوری
بــر شــعــر زر دهـی ز کــریـمـان مـثــل شــویبـا شـیـر پـی نـهـی ز گـوزنـان سـریـن خـوری
از شــشــتــر ســخــا چــو طـراز شــرف دهـیاز عــســکـر ســخــن شــکـر آفــریـن خــوری
دانـــی حــــدیـــث آن زن حــــلـــواگـــر گـــدایگـفـتـا چـنـین کـنـی بـه مـکـافـا چـنین خـوری
***
ســــر انــــگــــشــــت مــــی رزد بـــــی بــــیبـــر مــن انــگــشـــت مــی گــزد بـــی بـــی
نـــای را دشـــمـــن اســــت و دف را دوســـتبــــــر ره دف هـــــمـــــی وزد بــــــی بــــــی
از پــــــی یـــــک نـــــشـــــان دوم جــــــامـــــهلـــــاجـــــوردی هــــمـــــی رزد بـــــی بـــــی
افـــتــــاب اســــت و زهـــره مـــی طـــلـــبــــددر بـــــر مــــه نــــمــــی خــــزد بــــی بــــی
صـــحـــن پـــانـــیــد حـــلـــقـــه مـــی جـــویــدنــیــشـــکـــر هــم نــمـــی مـــزد بـــی بـــی
چــــشـــم بــــد دور نـــیـــک طـــبــــاخ اســـتکآفــــتــــاب جــــهــــان ســــزد بـــــی بــــی
نـــــپــــــزد هـــــیـــــچ قـــــلـــــیـــــه گـــــزریتــــابــــه شـــلـــغـــمـــی پــــزد بــــی بــــیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.