ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح جلال الدین اخستان شروان شاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 19:27 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
جــام ز مـی دو قــلـه کــن خــاص بــرای صــبــح دمفـرق مکـن دو قـبـله دان جـام و صـفـای صـبـح دم
بــر تــن چــنـگ بــنـد رگ وز رگ خــم گـشـای خـونکآتـش و مشـک زد بـه هم نافه گشـای صـبـح دم
جـــام چـــو دور آســـمــان درده و زمــیــن فــشـــانجـرعه چـنان که بـرچـکد خـون بـه قفای صـبـح دم
چــرخ قــرابــه تــهــی اســت پــاره خــاک در مــیـانپـــری آن قــرابـــه ده جـــرعــه بـــرای صــبـــح دم
حـلـق و لـب قـنـینـه بـین سـرفـه کـنـان و خـنـده زنخـنـده بـهـار عـیـش دان، سـرفـه نـوای صـبــح دم
ســاقـی اگـر نـه سـیـب تــر بــر ســر آتــش افـکـنـداین همه بـوی چـون دهد می بـه هوای صـبـح دم
صـورت جــام و بــاده بــیـن مـعـجـز دسـت سـاقـیـانمــاه نــو و شــفــق نــگــر نــور فــزای صــبـــح دم
بــاده بـه گـوش مـاهـیـی بـیـش مـده کـه در جـهـانهیچ نـهـنـگ بـحـرکـش نـیسـت سـزای صـبـح دم
صـبــح شـد از وداع شــب بــا دم ســرد و خــون دلجــامـه دران گـرفـت کـوه، ایـنـت وفـای صـبــح دم
شــمـع کـه در عـنـان شــب زرده بــش ســیـاه بــوداز لــگــد بـــراق جـــم، مــرد بـــقــای صـــبـــح دم
مــوکـــب صـــبـــح را فـــلــک دیــد رکـــابـــدار شـــهداد حــلــی اخــتــران نــعــل بـــهــای صــبـــح دم
شـاه مـعـظـم اخـسـتــان شـهـر گـشـای راسـتــیـنداد ده ظــفــر ســتــان، مـلـک خــدای راســتــیـن
رطــل کــشــان صــبــح را نــزل و نــوای تــازه بــیــنزخــمــه زنــان بـــزم را ســاز و نــوای تــازه بــیــن
رنـگ بــشــد ز مـشـک شــب بــوی نـمـانـد لـاجــرمبــاد بــرآبــگـون صـدف غـالـیـه ســای تــازه بــیـن
بــیــد بـــســوز و بـــاده کــن راوق و لــعــل بـــاده راچـون دم مـشـک و عـود تـر عـطـر فـزای تـازه بـین
سـوخـتـه بـیـد و بـاده بـین رومـی و هـنـدویی بـهـمعــشــرت زنــگــیـانـه را بــرگ و نـوای تــازه بــیـن
نـافــه چــیـن کــلـیـد زد صــبــح و کــلـیـد عــیـش رابــر در عــده دار خــم قــفــل گـشــای تــازه بــیـن
تــرک ســلــاح پــوش را زلــف چــو بـــرهــم اوفــتــدعـقـل صـلـاح کـوش را مـسـت هـوای تــازه بــیـن
شــاهـد روز کــز هـوا غــالــیـه گــون غــلــالــه شــدشـاهـد تـوسـت جـام مـی زو تـو هـوای تـازه بـین
نـیـسـت جــهـان تــنـگ را جــای طـرب کـه دم زنـیز آن سـوی خـیمه فـلک خـم زن و جـای تـازه بـین
زیــر پـــل فــلــک مــجـــوی آب وفـــا ز جـــوی کــسبــگــذر از ایــن پــل کــهــن آب وفــای تــازه بــیــن
لـــهــجـــه راوی مـــرا مـــنـــطـــق طـــیــر در زبـــانبـر در شـاه جـم نـگـیـن، تـحـفـه دعـای تـازه بـیـن
قــلــعــه گــلــســتــان شــه قــلـه بــوقــبــیـس دانحـصـن شـما خـیش حـرم کعبـه سـرای تـازه بـین
رســتــم کـیـقـبــاد فــر حــیـدر مـصــطــفــی ظــفــرهمـره رخـش و دل دلـش فـتـح و غـزای راسـتـین
بـــــر ره قــــول کــــاســــه گــــر نــــوای نــــو زنــــدبــر ســر خــوانـچــه طــرب مــرغ صــلــای نـو زنـد
مــرغ قــنــیــنــه چــون زبـــان در دهــن قــدح کــنــدجــان قــدح بــه صــد زبــان لــاف صــفــای نـو زنـد
طاس چو بـحر بـصره بـین جزر و مدش بـه جـرعه ایســـاحـــل خـــاک را ز در مــوج عــطــای نــو زنــد
بــزم چـو هـشـت بــاغ بــیـن بــاده چـهـار جـوی دانخــاصـه کـه ســاز عـاشـقـان حــور لـقـای نـو زنـد
سـنـگ بـه لـشـکـر افـکـنـد مـنـهـی عـقـل و آخـرشقــاضــی لــشــکــر مــغــان حــد جــفــای نـو زنـد
و آن مــی عــقــل دزد هـم نـقــب زنـد ســرای غــملـاجــرمـش صـفـیـر خـوش چــنـگ سـرای نـو زنـد
چــنـگ بــریـشـمـیـن سـلـب کـرده پــلـاس دامـنـشچـــون تـــن زاهــدان کــز او بـــوی ریــای نــو زنــد
نــای چــو زاغ کــنــده پــر نــغــز نـوا چــو بــلــبــلــانزاغ کــه بــلــبــلــی کــنــد طــرفــه نـوای نـو زنــد
دسـت ربـاب را مـجـس تـیـز و ضـعـیـف و هـر نـفـسنـبــض شــنـاس بــر رگـش نـیـش عــنـای نـو زنـد
بـــربـــط اگــر دم از هــوا زد بـــه زبـــان بـــی دهــاننــی بــه دهــان بــی زبـــان دم ز هــوای نــو زنــد
چــنــبـــر دف شــود فــلــک مــطــرب بـــزم شــاه رامـاه دو تــا ســبــو کـشــد زهـره ســتــای نـو زنـد
شــاه خــزر گــشــای را هـنــد و خــزر شــرف دهــدبــر پـسـر سـبــکـتـکـیـن هـنـد گـشـای راسـتـیـن
جـام و تـنـوره بــیـن بــه هـم بــاغ و سـرای زنـدگـیز آتــش و مــی بــهـار و گــل زاده بــرای زنـدگــی
بــــر در درج خـــط قـــدح از افـــق تــــنـــوره بــــیـــنعـــکـــس دو آفـــتــــاب را نـــورفـــزای زنـــدگـــی
حــجــره آهــنــیــن نــگــر، حــقــه آبــگــیــنــه بــیـنلـعـل در این و زر در آن، کـیـسـه گـشـای زنـدگـی
جـام پــری در آهـن اسـت از هـمـه طـرفـه تــر ولـینقـش پـری بـه شـیشـه بـین سـحـرنمای زندگـی
دائره تـــنــوره بـــیــن ریــخـــتـــه نــقــطــه هــای زرکـرده چــو سـطـح آسـمـان خــط سـرای زنـدگـی
شــبــه ســپــیـد بــاز بــیـن بــر ســر کـوه پــر طــلـابــاز ســپــیـد روز بــیـن بــســتــه قـبــای زنـدگـی
قـطـره و میغ تـیره بـین شـیره سـفـید و تـخـمه کـانعــــالــــم دردمـــنـــد را کــــرده دوای زنـــدگــــی
سـال نو اسـت و قـرص خـور خـوانچـه ماهی افـکـندوز بـــره خــوان نــو نــهــد بـــهــر نــوای زنــدگــی
تـــابـــه زر نـــدیــده ای بـــر ســـر مـــاهـــی آمـــدهچـشـمه خـور بـه حـوت بـین وقت صـفـای زندگی
ابـــر چــو پــیــل هــنــدوان آمــد و بـــاد پــیــل بـــاندیـمـه روس طـبــع را کـشـتــه بــه پــای زنـدگـی
روز یــکـــم ز ســـال نــو جـــشـــن ســـکـــنــدر دومخــاک ز جــمــره ســوم کــرده قــضــای زنــدگــی
شــاه ســکــنــدر هـدی، چــشــمــه خــضــر رای اوبـی ظـلـمـات چـشـمـه بـیـن زاده ز رای راسـتـین
ای بـــه هــزار جــان دلــم مــســت وفــای روی تـــوخــانـه جــان بــه چــار حــد وقــف هـوای روی تــو
رشـتــه جـان بــرون کـشـم هـر مـژه سـوزنـی کـنـمدیــده بـــدوزم از جـــهــان بـــهــر وفــای روی تـــو
تــا چــو کـبــوتــران مـرا بــام تــو نـقــش دیـده شــدکـافـرم ار طـلـب کـنـم کـعـبــه بــه جــای روی تــو
گـرچـه چـو پـشـت آینـه حـلـقـه بـه گـوش تـو شـدمآیــنـــه کـــردم اشـــک را خـــاص بـــرای روی تـــو
از هـمـه تـا هـمـه مـرا نـیـم دل اسـت و یـک نـفـسهــر دو بــه مــهـر کــرده ام بــهـر رضــای روی تــو
قـفـل بــه سـیـنـه بــرزدم کـوســت خــزیـنـه غـمـتقـفـل خـزیـنـه سـاخـتــم دسـت گـشـای روی تــو
غـمـزه زنـان چـو بـگـذری سـنـبـلـه مـوی و مـه قـفـاروی بــتــان قـفــا شــود پــیـش صــفـای روی تــو
چـون بــه قـفـای جـان دود عـمـر بـه پـای روز وشـبعـمـر فـشـان همـی دود جـان بـه قـفـای روی تـو
هـر کـه نـظـاره تــو شــد دســت بــریـده مـی شـودیـوســف عــهـدی و جــهـان نـیـم بــهـای روی تــو
هسـتـی خـاقنی اگر نیسـت شـد از تـو جـو بـه جـوبـــر دل او بـــه نــیــم جــو بـــاد بـــقــای روی تـــو
ســمـع خــدایـگــان شــود چــون دهـن تــو گـنـج درچــون بــه زبــان مــن رود مــدح و ثــنـای روی تــو
پــانـصـد هـجــرت از جــهـان هـیـچ مـلـک چــنـو نـزاداز خــلـفـای ســلـطـنـت تــا خــلـفـای راســتــیـن
نـیسـت بـه پـای چـون مـنـی راه هـوای چـون تـوییخـود نرسـد بـه هر سری تـیغ جـفای چـون تـویی
دل چـه سـگ اسـت تــا بــر او قـفـل وفـای تــو زنـمکـی رسـد آن خـرابــه را قـفـل وفـای چـون تـویـی
بــوســه خــرانــت را هــمــه زر تــر اســت در دهــنوان من است خشک جان بوسه بهای چون تویی
گــــر چــــه چــــراغ در دهـــن زر عــــیـــار دارمــــیکـی شـودی لـبـم محـک از کـف پـای چـون تـویی
گـه گـه اگـر زکـات لـب بــوسـه دهـی بــه بــنـده دهتــا بــه خـراج ری زنـم لـاف عـطـای چــون تــویـی
همـچـو سـپـنـد پـیش تـو سـوزم و رقـص مـی کـنـمخـود بـه فـدا چـنـین شـود مـرد بـرای چـون تـویی
گفتـی اگرچـه خستـه ای غم مخور این سخن سزدخـود بـه دلم گذر کـند غـم بـه بـقـای چـون تـویی
بــا هـمـه خـسـتــگـی دلـم بــوسـه ربــایـد از لـبــتگـربــه شـیـردل نـگـر لـقـمـه ربــای چــون تــویـی
نــوبـــه خــواجــگــی زنــم بـــهــر هــوای تــو مــگــرنشـکـنـد از شـکـسـتـگـان قـدر هوای چـون تـویی
بــر ســر خــاقــانـی اگـر دســت فــرو کــنـی ســزدکـوسـت دلـی و نیم جـان روی نمـای چـون تـویی
از تــو بـــه بـــارگــاه شــه لــاف دو کــون مــی زنــمکــم ز خــراج ایـن دوده نـزل گــدای چــون تــویـی
از شــه عــیـســوی نـفــس عــازر مـلـک زنـده شــدمـعـجـزه را هـمـیـن قـدر هـسـت گـوای راسـتـیـن
اهـل نـمــانــد بــر زمــیـن، ایـنــت بــلــای آســمــانخـاک بـر آسـمـان فـشـان هـم ز جـفـای آسـمـان
چــون پـــس هــر هــزار ســال اهــل دلــی نــیــاورداین هـمـه جـان چـه مـی کـنـد دور بـرای آسـمـان
ای مــه مــگــو کآســمــان اهـل بــرون نـمــی دهـداهل کـه نـامـد از عـدم چـیسـت خـطـای آسـمـان
کــوه کــوه مــی رســد، چــون نــرســد دل بــه دل؟غــصــه بــی دلــی نـگــر هـم ز عــنـای آســمـان
بــا هـمـه دل شـکـسـتـگـی روی بـه آسـمـان کـنـمآه کــه قــبـــلــه دگــر نــیــســـت ورای آســمــان
مـحـنـت و حـال نـاپـسـنـد، ایـنـت فـتـوح روز و شـبپــلـپــل و چــشـم دردمـنـد، ایـنـت دوای آسـمـان
بــــاد دریـــغ در دلـــم کـــشـــت چــــراغ زنـــدگـــیبــوی چـراغ کـشـتــه شـد سـوی هـوای آسـمـان
بـــر ســر پـــای جـــان کــنــان گــردم و طــالــع مــراپــا و سـری پــدیـد نـه چـون سـر و پــای آسـمـان
گـرچــه بــه مـوئی آسـمـان داشـتــه انـد بــر ســرممـوی بــه مـوی دیـده ام تــعـبــیـه هـای آســمـان
زعـم مـن اسـت کآسـمـان سـجـده سـگـدلـان کـنمزان چـو دم سـگـان بــود پــشـت دوتــای آسـمـان
بــس کـه قــفــای آســمـان خــوردم و یـافــتــم ادبتـــا ادب اذ الــســمــا کــوفــت قــفــای آســمــان
جــــیـــب دریـــده مـــی رود گـــرد قــــواره زمـــیـــنبــو کـه رسـم بــه مـحــرمـی زیـر وطـای آسـمـان
نـیـســت فــرود آســمــان مــحــرم هـیـچ نــالــه اینــالـــه خـــاقـــانــی از آن رفـــت ورای آســـمـــان
یـا کـنـد آســمـان قـضـا عـمـر مـرا کـه شـد بــه غـمیـا کـنـم از بــقــای شــه دفــع قــضــای آســمـان
از گــهــر یــزیــدیــان زاده عـــلــی شـــجـــاعـــتـــیکــز ســر ذوالــفــقــار او زاده قــضــای راســتــیـن
تــاجــور جــهـان چــو جــم تــخـت خـدای مـمـلـکـتخــاتــم دیـوبــنــد او بــنــد گــشــای مــمــلــکــت
انــس و پـــریــش چــون مــلــک زلــه ربـــای مــائدهدام و ددش چــو مـورچــه هـدیـه فـزای مـمـلـکـت
دیـودلـان ســرکـشــش حــامـل عــرش ســلـطــنـتمـرغ پــران تــرکـشـش پــیـک سـبــای مـمـلـکـت
افــســـر گــوهــر کــیــان، گــوهــر افــســـر ســـرانخـاک درش چـو کـیـمـیـا بـیـش بــهـای مـمـلـکـت
عـقـل کـه دیـد طـلـعـتـش حـرز بـر او دمـیـد و گـفـتایـنـت شـه مـلـک سـپـه، عـرش لـوای مـمـلـکـت
گـفــت جــهـانـش ای مـلـک تــو ز کــیـانـی از کـیـانگـفــت ز تــخــم آرشــم نـجــل بــقــای مـمـلـکـت
گفـت بـه تـیغـش آسـمان کـای گهری تـو کـیسـتـیگــفــت مـن آتــش اجــل زهـر گــیـای مـمـلــکــت
گـرچـه بــه بــاطـل اخـتــران افـسـر عـاجــزان بــرنـداوسـت مـظـفـری بـه حـق خـانه خـدای ممـلـکـت
مــار بـــه ظــلــم اگــر بـــرد خــایــه مــوش نــاســزاجـان پـلـنگ چـون بـرد کـوسـت سـزای مـمـلـکـت
مـشــتــری از پــی مـلـک کــرد ســجــل خــط بــقــابــســت بــنـات نـعــش را عــقـد بــرای مـمـلـکـت
بــدر ســتــاره لــشــکــر اســت اوج طــراز آســمـانبـحـر نهنگ خـنـجـر اسـت ابـر سـخـای مـمـلـکـت
بــدر چــو شـعـری ســیـم بــحــر چــو کـســری دومدولــت ظـــلــم کــاه او عــدل فــزای راســـتـــیــن
چــون شــه پــیـل تــن کـشــد تــیـغ بــرای مـعـرکـهغــازی هـنــد را نــهـد پــیـل بــه جــای مــعــرکــه
بــیـنــی از اژدهـا دلــان صــف زدگــان چــو مــورچــهخـــایــه مــورچـــه شـــده چـــرخ ورای مــعــرکــه
تــیـغ نـیـام بــفــکـنـد چــون گـه حــشــر تــن کـفــنراســت چــو صــور دردمـنـد از ســر نـای مـعــرکـه
اســب بــه چــار صـولـجــان گـوی زمـیـن کـنـد هـبــاطـاق فـلـک بــه پـا کـنـد هـم بـه هـبــای مـعـرکـه
بــیـشــه ســتــان نـیـزه هـا ایـمـن از آتــش ســنـانشــیـردلـان ز نـیـزه هـا بــیـشــه فــزای مـعــرکــه
قــلــزم تــیــغ هــا زده مــوج بــه فــتــح بــاب کــیــنزاده ز مــوج تــیــغ هــا صــاعــقــه زای مــعــرکــه
تـــیــغ کــبـــود غــرق خـــون صــوفــی کــار آب کــنزاغ ســیـاه پــوش را گــفــتــه صــلــای مــعــرکــه
مـغـز سـران کـدوی خـشـک اشـک یلـان زرشـک تـرزین دو بـه تـیـغ چـون نـمـک پـخـتـه ابـای مـعـرکـه
تـــخـــتـــه خـــاک رزم را جـــذر اصــم شــده ظــفــرخـنـجـر شـه چـو هنـدوئی جـذر گـشـای مـعـرکـه
رایـت شــه تــذرو وش لــیـک عــقــاب حــمــلــه بــرپــرچــم شــه غـراب گـون لـیـک هـمـای مـعــرکـه
رشــتــه جــان دشــمـنـان مـهـره پــشــت گــردنـانچــون بــه هـم آورد کــنـد عــقــد بــرای مـعــرکــه
حـــلــقــه تـــن عــدوی او بـــر ســـر شــه ره اجـــلشـه چـو سـمـاک نـیزه ور حـلـقـه ربـای راسـتـین
عــرش نـگــر بــه جــای تــخــت آمـده پــای شــاه راکـعـبــه نـگـر بـه قـبــلـه درسـاخـتـه جـای شـاه را
جــام کـیـان بــه دســت شــه زمـزم مـکـیـان شــدهبــر مـکـیـان زکـات چــیـن گـنـج عــطــای شــاه را
بــرده مــهـنــدس بــقــا ز آن ســوی خــطــه فــلــکخــنـدق حــصــن مــلــک را حــد ســرای شــاه را
چــون ز سـواد شـابــران سـوی خــزر سـپــه کـشـدروس والــان نـهـنــد ســر خــدمــت پــای شــاه را
ور بـــه ســریــر بـــگــذرد رایــت شــاه صــاحــبـــشتــاج و ســریـر خــود نــهـد نــعــل بــهـای شــاه را
هــود هــدایـت اســت شــاه اهــل ســریـر عــادیـانصـــرصــر رســـتـــخـــیــز دان قــوت رای شـــاه را
چرخ چو باز ازرق است این شب و روز چون دو سگبــاز و ســگ انـد نــامــزد صــیـد و هـوای شــاه را
مـرغ کـه آبــکـی خــورد ســر ســوی آســمـان کـنـدگـوئی اشــارتــی اســت آن بــهـر دعـای شــاه را
دهر شکسـت پـشت من نیست بـه رویش آب شرمورنـه چــنـیـن نـداشــتــی مــدح ســرای شــاه را
چــرخ چــرا بــه خــاک زد گــوهـر شــب چــراغ مــنکــافــســـر گــوهــران کــنــم در ثـــنــای شـــاه را
دیــده شــرق و غــرب را بـــر ســخــنــم نــظــر بــودآه کـه نـیـســت ایـن نـظــر عـیـن رضــای شــاه را
دزد بـــیــان مــن بـــود هــرکــه ســخــنــوری کــنــدشـاه سـخــنـوران مـنـم شـاه سـتــای راسـتــیـن
بـــــاد مــــثـــــال را حـــــکــــم قــــضـــــای ایــــزدیبـــر ســـر هــر مـــثـــال او مــهــر رضـــای ایــزدی
هـفــت فـلـک بــه خــدمـتــش یـکـدل و تــا ابــد زدهچــار مـلـک ســه نـوبــتــش در دو ســرای ایـزدی
رخــنـه ز دســت هـیـبــتــش نـاخــن شـیـر آسـمـاننـاخــن دســت هـمـتــش بــحــر عــطــای ایـزدی
بـــاد دل جـــهــانـــیــان والـــه نـــور طـــلـــعـــتـــشچــون نـظـر بــهـشــتــیـان مـســت لـقـای ایـزدی
قــوت روان خـــســـروان شـــمــه خـــاک درگــهــشچـــون غـــذی مـــلـــائکـــه بـــاد ثـــنـــای ایــزدی
بـــاد چـــو بـــاد عـــیــســـوی گــرد ســـم بـــراق اوای پــی چــشـم درد جــان شـاف شـفـای ایـزدی
خــامــه مــار پـــیــکــرش بـــاد رقــیــب گــنــج دیــنمـــهـــره و زهـــر در ســــرش درد و دوای ایـــزدی
کــرده ضــمـان ازو ظــفــر فــتــح و ســریـر و روس رااو بــــه فـــزودن ظـــفـــر شـــکـــرفـــزای ایـــزدی
چــرخ ز خــنــجــر زحــل ســاخــتـــه درع دولــتـــشآیـــنــــه هــــای درع او فــــر و بــــهــــای ایـــزدی
دهــر ز چـــرخ اطـــلــســـش کــرده ردای کـــبـــریــانـــقـــش طـــراز آن ردا عـــیـــن بـــقـــای ایـــزدی
شــاه جــهـان گـشــای را از شــب و روز آن جــهـانبــاد هـزار ســال عـمـر، ایـنـت دعــای راســتــیـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.