ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح خاقان اعظم جلال الدین شروان شاه اخستان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:28 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
بــــر کـــوس نـــوای نـــو بــــردار بـــه صـــبــــح انـــدرگلگون چو شفق کاسی پیش آر به صبـح اندر
گــلــبـــام زنــد کــوســـت گــلــفــام شــود کــاســتکآتــش بــه گـلـاب آرد خـمـار بــه صـبــح انـدر
از مــصـــحـــف گــردون ار پـــنــج آیــت زر کـــم شـــدآمــد پــر طــاووســش دیـدار بــه صــبــح انـدر
جـــامـــت بـــه دل مـــصـــحـــف پـــنـــج آیــت زر داردمـصـحـف بـنـه و جـامـی بـردار بـه صـبـح انـدر
گـر حــور بــریـشــم زن خــفـتــه اســت چــو کـرم قـزاز بـانـگ قـنینـه اش کـن بـیدار بـه صـبـح انـدر
زخمی که سه یک بودت خواهی که سه شش گرددیک دم سه و یک می خور بـا یار به صبـح اندر
در ســیـزده ســاعـت شـب صـد نـافـلـه کـردســتــیبــا چـارده مـه فـرضـی بــگـزار بـه صـبــح انـدر
چــون ســاقــی مـی بــنـمـود از آب قــدح شــمـعــیپــروانـه شــود زآتــش بــیـزار بــه صـبــح انـدر
آن شــمـع یـهـودی فـش بــس زرد و ســیـه دل شــداعـجـاز مـسـیـحـش نـه در بـار بـه صـبـح انـدر
صــبـــح ادهــم گــردون را مــهــمــاز بـــه پـــهــلــو زدپـیـداسـت ز خـون ایـنـک آثـار بــه صـبــح انـدر
آن حــلــق صــراحــی بــیـن کــز مـی بــه فــواق آمـدچـون سرفه کنان از خـون بـیمار بـه صبـح اندر
ســرچــشـمـه حــیـوان بــیـن در طـاس و ز عـکـس اوریـگ تــک دریـا را بــشــمــار بــه صــبــح انـدر
تــا خــوانــچــه زر دیــدی بـــر چــرخ ســیــه کــاســهبـی خـوانچـه سپـید آید میخـوار بـه صبـح اندر
گــر صــبــح رخ گــردون چــون خــنــگ بـــتــی ســازدتـو سـرخ بــتـی از مـی بـنـگـار بـه صـبـح انـدر
جـــام مــلــک مــشـــرق بـــر کــوه شـــعـــاعـــی زدسرمست چـو دریا شد کهسـار بـه صبـح اندر
خــــاقـــان جــــهـــان داور ســـردار هـــمـــه عـــالـــمنـعـمـان کـیـان گـوهـر، مـخــتــار هـمـه عـالـم
نــــور از افــــق جـــــامــــت دیــــدار نــــمــــود آنــــکحــور از تــتــق کـاسـت رخــســار نـمـود آنـک
شـنـگـی کـن و سـنـگـی زن بـر شـیـشـه عـقـل ایـرامـی چـون پـری از شـیشـه دیـدار نـمـود آنـک
آذیـــن صـــبـــوحـــی را زد قـــبـــه حـــبـــاب از مـــیهــر قــبـــه از آن دری شــهــوار نــمــود آنــک
چــون قــبــه کــنــد بــاده گــویــنــد رســد مــهــمــانمــهـمــان رســدت زهــره کآثــار نــمــود آنــک
کــف چــرخ زنـان بــر مــی، مـی رقــص کــنـان در دلدل خـــال کـــنــان از رخ گــلــزار نــمــود آنــک
بـــیــاع مـــغـــان ســـاقـــی بـــارش گـــهــر احـــمـــرکــز جـــام و خـــط ازرق طـــیــار نــمــود آنــک
از ریـــــزش گـــــاو زر شـــــیـــــر تــــــن شــــــادرواناز مـــشـــک تـــر آهــو انـــبـــار نــمـــود آنــک
صــبـــح اســت تـــرازویــی کــز بـــهــر بـــهــای مــیدر کــفــه شــبــاهـنـگــش دیـنـار نـمــود آنـک
گـویـی کـه خــروس از مـی مـخــمـور سـر اسـت ایـراچـشـمش چـو لب کبـکان خـون بـار نمود آنک
مـسـت اسـت خــروس آری از جــرعـه شـب خــیـزانچــون نـعــره کـوس آیـد هـشــیـار نـمـود آنـک
آن مؤذن زردشـــتـــی گـــر ســـیــر شـــد از قـــامــتوز حــی عــلــی کــردن بــیـمــار نـمــود آنــک
هـا بــلـبــلـه مؤذن شــد و انـگـشــت بــه گـوش آمـدحــلـقـش ز صــلـا گـفــتــن افـگـار نـمـود آنـک
کـشـتـی اسـت قـدح گویی دریاسـت در آن کـشـتـیوز مـــوج زدن دریــا کـــهــســـار نــمــود آنــک
خــط بــر لـب ســاغـر بــیـن چــون خــط لـب سـاقـیکــز نــیـل خــم عــیـســی زنــار نــمــود آنــک
بـــــوی مــــی نــــوروزی در بـــــزم شـــــه شـــــروانآب گــل و ســیــب تــر بـــر بـــار نــمــود آنــک
جــمـشــیـد مـلـک هـیئت خــورشـیـد فـلـک هـیـبــتیـک هـنـدســه رایـش مـعــمـار هـمـه عــالــم
چـــون صـــبـــح دم از ریــحـــان گـــلـــزار پـــدیــد آیــدریــحـــانــی گـــلــگـــون را بـــازار پـــدیــد آیــد
رخـــســـار فــلــک گــوئی بـــود آبـــلــه پـــوشـــیــدهچــون آبــلــه گــم گــردد رخــســار پــدیـد آیـد
بــر صـبــح خــره گـوئی مـصـری اســت شـنـاعـت زنکــش صــاع زر یــوســـف دربـــار پـــدیــد آیــد
مــه چـــون ســروی آهــو بـــنــمــود کــنــون در پـــیآهـــوی فـــلـــک را هـــم آثـــار پــــدیـــد آیـــد
آن آهــوی زریــن بـــیــن در شـــیــر وطـــن گـــاهــشکــورا ســروی ســیـمــیـن هـر بــار پــدیـد آیـد
بــر کــرتــه صــبــح از مــه چــون جــیــب پــدیــد آیــدآن زرد قــــواره هـــم نـــاچــــار پــــدیـــد آیـــد
در شـــحـــنــگــی مــشــرق صــبـــح آمــد و زد داریزودا کــه ســر چــتـــرش ز آن دار پـــدیــد آیــد
مــی را بــه ســلــام آیــد خــورشــیــد چــو طــاس زرگـو طــاس مـی و ســاقـی تــا کـار پــدیـد آیـد
گـر ز آن مـی شــعــری وش بــر خــار شــعــاع افـتــددهـن الـبــلـسـان چـون گـل از خـار پـدیـد آیـد
صــد جــان بــه مــیـانــجــی نــه یـاری بــه مــیـان آورکــاقــبــال مــیـان بــنـدد چــون یـار پــدیـد آیـد
بـــیـــداد حـــریــفـــان را تـــن در ده و گـــر نـــدهـــیز انــصـــاف طـــلـــب کـــردن آزار پـــدیــد آیــد
مـس هـای زر انـدودنـد ایـشــان تــو مـکــن تــرشــیکـز مـس بـه چـنـیـن سـرکـه زنـگـار پـدیـد آیـد
جــنـسـی بــه سـتــم بــرسـاز از صـورت نـاجـنـسـانکـایـن نـقـش بـه صـد دوران یـکـبـار پـدیـد آیـد
صـــد عـــمـــر گـــران آیــد جـــان کـــنــدن عـــالـــم راتــا زیـن فــلـکـت جــنـســی دلـدار پــدیـد آیـد
تـــا کــی چــو هــوا خــس را بـــربـــودن و بـــررفــتــنکـان خـس کـه هـوا گـیرد بـس خـوار پـدید آید
گــویـی کــه دریـن خــرمـن دانـه طــلــبــی نـه خــسخــس نـاطـلـبــیـده خــود بــسـیـار پــدیـد آیـد
مــیــزان حـــق و بـــاطـــل رای مـــلـــک اســـت ایــرازر دغــــل و خــــاص در نــــار پـــــدیــــد آیــــد
شـــروان شـــه اعـــظـــم را اقـــبـــال ســـزد بـــنــدهچــون بــنـده اقــبــالــش احــرار هـمـه عــالـم
مـــی جـــام بـــلـــوریــن را دیــدار هــمــی پـــوشـــدخـورشـیـد مـه نـو را رخــسـار هـمـی پــوشـد
چــون گـشـت سـپــیـدی رخ از سـرخـی مـه پــنـهـانگـوئی کـه بـه روم انـدر بـلـغـار هـمـی پـوشـد
مـی چــون زر و جــام او را چــون کـفـه مـعـیـار اسـتاز ســرخــی رنـگ زر مـعـیـار هـمـی پــوشــد
از بـــوالــعــجـــبـــی گــویــی خـــون دل عــاشـــق رادر گـوهـر اشـک خــود گـلـزار هـمـی پــوشــد
بــربــط چــو سـخـن چـیـنـی کـز هـشـت زبــان گـویـدلـیک از لـغـت مـشـکـل اسـرار هـمـی پـوشـد
چــنــگ ارچــه بـــه بـــر دارد پـــیــراهــن ابـــریــشــمرانـیـن پـلـاسـین هـم بـسـیـار هـمـی پـوشـد
نـایـســت سـیـه زاغـی خــوش نـغـمـه تــر از بــلـبــلکـانـدر دهـن کـبــکـی مـنـقـار هـمـی پــوشـد
نـــالـــیـــد ربــــاب ایـــرا کــــازرده شــــد از زخــــمـــهلـیـک از خـوشـی زخــمـه آزار هـمـی پــوشـد
دف تــا بــه شـکـارسـتــان شـاد اسـت ز بــاز و سـگغم ز آن چـو تـذروان سر در خـار همی پـوشد
ســـرد اســـت هــوا هــردم پـــیــش آرمــی و آتـــشچـون اشـک دل عـاشـق کـز یار همی پـوشـد
از حـــجــــره ســـنـــگ آمـــد در جـــلـــوه عـــروس رزدر حـجـلـه آهـن شـد، گـلـنـار هـمـی پــوشـد
او رومـــی و بـــا هـــنـــدو چـــون کـــرد زنـــاشـــوئیرومـی شـود آن هـنـدو دیـدار هـمـی پــوشــد
از خــانــه بـــه روزن شــد بـــر بـــام چــو ســر بـــر زدگــویـی کــه عــذار رز دیـوار هــمــی پــوشــد
بـــر بـــاغ قـــلــم درکــش وان کــوره پـــر آتـــش کــنچـون پـیرهن از کـاغـذ کـهسـار همـی پـوشـد
تــــا زورقـــی زریـــن گـــم شـــد ز ســــر گـــلـــبــــنکـوه از قـصـب مـصـری دسـتـار همـی پـوشـد
ایـنـک بــه بــقـای شـه خــورشـیـد بــه مـاهـی شــدزو هــر درم مــاهـی دیـنــار هــمــی پــوشــد
رایـش کــه فــلـک ســنـجــد در حــکــم جــهـان داریمــانـنـد مــحــک آمــد مــعــیـار هـمـه عــالــم
دل عــاشـــق خـــاص آمــد ز اغــیــار نــیــنــدیــشـــدزری کــه خــلــاص آمــد از نــار نــیـنــدیــشــد
دل مـــرغ ســـرانـــداز اســــت از دام نـــپــــرهـــیـــزدآری دل گــنــج انــدیـش از مــار نــیـنــدیـشــد
عــــیــــار دلــــی دارم بــــر تــــیـــغ نــــهــــاده ســــرکـز هـیـچ ســر تــیـغــی عــیـار نـیـنـدیـشــنـد
دل کــــم نــــکــــنــــد در کــــار از دیــــودلــــی زیــــرامـزدور ســلـیـمـان اســت از کـار نـیـنـدیـشــد
گــر کــوه غـــمــان بـــارد بـــر دل بـــکــشـــد بـــارشکو بـخـتـی سـرمسـت اسـت از بـار نیندیشـد
عــشــق ایـن دل مـســکـیـن را گـر خــار نـهـد گـو نـهدل گـور غـریـبــان اســت از خــار نـیـنـدیـشــد
دلــــدار کــــه خــــون ریـــزد یـــک مــــوی نــــیــــازارددل نــیــز بــه یـک مــویــش آزار نــیـنــدیـشــد
عــشــق ار بــکــشــد یــک ره صــد بــار کــنــد زنــدههـان تـا دل ازیـن کـشـتـن زنـهـار نـیـنـدیـشـد
دل هــمــه بــه کــلــه داری بــر عــشــق ســرانــدازدیعـنی که چـو سـر گم شـد دسـتـار نیندیشـد
پـــار ایــن دل خــاکــی را بـــردنــد بـــه دســت خــونامـســال هـمـان خــواهـد وز پــار نـیـنـدیـشـد
هـر بــار دل از طــالـع کــی زخــم ســه شــش یـابــدکـاین نـقـش بـه صـد دوران یک بـار نینـدیشـد
آن را کــه ز چــشــم و دل طــوفــان دو بــه دو خــیـزداز بــرق غـمـان یـک یـک بـسـیـار نـیـنـدیـشـد
خـــاقــانــی اگــر عــمــری بـــر یــار فــشــانــد جـــاندر خــواب خــیــالــش را دیــدار نــیـنــدیــشــد
هــســت آفــت بــی یــاری جــایـی کــه از ایـن آفــتانـدر دو جـهـان یـکـسـر کـس یـار نـیـنـدیـشـد
جــان در کــنــف شــاه اســت از حــادثــه نــهـراســدعـیـسـی ز بـر چـرخ اسـت از دار نـیـنـدیـشـد
کــیـخــســرو گــوهـر بــخــش از گـوهـر کــیـخــســروکـز جـام خـرد دیده اسـت اسـرار همـه عـالـم
عــــیـــاره آفـــاق اســــت ایـــن یـــار کـــه مـــن دارمبــازیـچــه ایـام اســت ایـن کــار کــه مـن دارم
زنــجـــیــر هــمــی بـــرم تـــعــویــذ هــمــی ســـوزمدیـوانـه چـنـیـن خـواهـد ایـن یـار کـه مـن دارم
صـــرف دو لـــبــــش ســـازم دیـــن و دل و زر و ســـرکآخـر بـه سه بـوس ارزد این چـار که من دارم
شـــد رشـــتـــه جـــان مـــن یــک تـــار مـــگـــر روزیدر عـقـد بـه کـار آیـدش ایـن تـار کـه مـن دارم
تـا کـی ز خـطـر تـرسـد این جـان کـه مرا مانده اسـتچـنـد از رصـد انـدیـشـد ایـن بـار کـه مـن دارم
هـــر خـــار بـــه بــــاغ انـــدر دارد رطـــبـــی یـــا گـــلنـه گـل نـه رطـب دارد ایـن خــار کـه مـن دارم
چـــــنــــد آب مــــژه ریــــزم بـــــر نــــار دل ســـــوزانکـز دجـلـه نـخـواهد مـرد این نـار کـه مـن دارم
بـــا ایــن هــمــه از عــالــم عــار اســـت مــرا والــلــهیـاران مـرا فـخـر اسـت ایـن عـار کـه مـن دارم
مـــیـــدان ســـخـــن نـــو نـــو هـــر بـــار یــکـــی داردمـن گـوی بـه سـر بـردم این بـار کـه مـن دارم
مــار اســت مــرا خــامــه هـم مــهــره و هـم زهـرشبـر گـنج هنر وقـف اسـت این مار کـه من دارم
بـــر مــذهــب خــاقــانــی دارم ز جـــهــان گــنــجـــیگـر گـنـج ابــد خــواهـی ایـن دار کـه مـن دارم
گــــر پــــرده بــــرانـــدازی و در دیـــر مــــغــــان آیـــیاز حــبــل مــتــیـن بــیـنـی زنـار کــه مـن دارم
چـون خـواجــه نـخـواهـد رانـد از هـسـتــی زر کـامـیآن گــنــج کـــه او دارد انــگـــار کـــه مــن دارم
چــون فــایـده ســلــطــانـی نــانـی بــود از مــلــکــتآن مـلـکـت یـک هـفــتــه پــنـدار کـه مـن دارم
ادرار هـــمــــه کــــس نـــان ادرار مــــن آمــــد جــــاناز شـاه جــهـان اسـت ایـن ادرار کـه مـن دارم
تــــاج گــــهــــر آرش کــــز یـــک گــــهـــر تــــاجــــشهـفــت اخــتــر گـردون زاد انـوار هـمـه عــالـم
شــاهـی کــه خــلــایـق را تــیـمـار کــشــد عــدلـشگــرد نـقــط عــالـم پــرگــار کــشــد عــدلــش
چـــون وصـــل و زر از جـــان هـــا انـــدوه بـــرد یــارشچون عشق و می از دلها اسرار کشد عدلش
شــاپـــور ذوالــا کــتـــاف اســت اکــنــاف هــدایــت رامـانـی ضــلــالــت را بــر دار کــشــد عــدلـش
یـاجــوج ســتــم گـم شــد زان پــیـش کـه اســکـنـدرهــم ز آهــن تــیـغ او دیـوار کــشــد عــدلــش
گــل زآتـــش ظـــالــم خـــو نــالــیــد بـــه درگــاهــشاز کـیـن گـل آتــش را بــر خـار کـشـد عـدلـش
چـــون ابـــر هـــمـــی گـــریـــد دریـــا ز ســـخـــای اوکـان می کـشـد از دریا کـز نار کـشـد عـدلـش
جـــودش چـــو کـــنـــد غـــارت دریـــای یـــتـــیـــم آورآخــر نـه یـتــیـمـان را تــیـمـار کـشـد عـدلـش
از خــــانـــه مـــار آیـــد زنـــبــــور عـــســـل بــــیـــرونگـر یـک رقـم هـمـت بــر مـار کـشــد عـدلـش
از آهـــن اگــــر عــــدلــــش آتــــش زنـــه ای ســــازداز سـنـگ بـه جـای تـف دینـار کـشـد عـدلـش
سـنـگـی کـه کـشـد آهـن سـوزن نـکـشـد ز آنـســانکـز خــاک سـوی دوزخ اشـرار کـشـد عـدلـش
خـــورشــیــد نــم از دریــا بـــالــا نــکــشـــد چـــونــانکـز خـلـد سـوی شـروان انوار کـشـد عـدلـش
رایــض شـــود اقـــبـــالــش بـــر ابـــلــق روز و شـــبچـون رام شـد این ابـلق در بـار کشـد عـدلش
بـــر هــر زمــی مــلــکــت کــو تـــخـــم بـــقـــا کـــاردگـاو فـلـک ار خــواهـد در کـار کـشــد عـدلـش
گــر عــالــم روی وش زنــگــی شـــغــب اســـت او راداغ حـبــشـی بــر رخ نـهـمـار کـشـد عـدلـش
زنــجــیــر فــلــک گــردد حــبــل الــلــه مــظــلــومــانکز قـاف بـه قاف از دین یک تـار کشـد عـدلش
درگـــاه جـــلـــال الـــدیـــن تـــا مـــرکـــز عـــدل آمـــداز عـدل چـو مـسـطـر شـد پـرگـار همه عـالـم
ای تــــازه بــــا عــــلــــامــــت آثــــار جــــهــــان داریوی تـــیــز بـــه ایــامــت بـــازار جـــهــان داری
از گــــوهـــر بــــهـــرامــــی بــــهـــرام اســــد زهـــرهوز نـســبــت ســالــاری ســالـار جــهـان داری
روی ز مـی از رفــعــت چــون پــشــت فــلــک کــردیچـون قـطـب فـرو بـردی مـسـمـار جـهان داری
صـف بــسـتــه غـلـامـانـت بــگـشـاده جــهـان لـیـکـنصـف مـلـکـان پــیـشــت انـصــار جــهـان داری
چــون آیــنــه گــون خــنــجــر در شــانــه دســت آریاز نــور مــصــور بــیـن رخــســار جــهـان داری
نــشـــگـــفـــت گـــر از فـــردوس ادریــس فـــرود آیــدتــا درس کـنـد پــیـشـت اخـبــار جــهـان داری
گــر ایـلـدگـز ایـران را تــســلـیـم بــه ســلـطــان کــردآن روز کـه بــیـرون رفــت از کــار جــهـان داری
ســلــطــان بــه بــقــای تــو بـــســپــرد مــمــالــک راچـون دیـد کـه تــنـگ آمـد پــرگـار جـهـان داری
شــادا کــه مــنــوچــهــر اســت انــدر کــنــف رضــوانکو چـون تـو خـلف دارد غـم خـوار جـهان داری
تــیــغــت کــه مــطــرا کــرد ایـن عــالــم خــلــقــان راخــورشــیـد لـقـب دادش قـصـار جــهـان داری
گـــرچـــه ســـیــر آمـــوزنــد اهــل هــدی از مــهــدیمــهــدی ز تـــو آمــوزد اســـرار جـــهــان داری
قــدر تــو جــهــان رد کــرد از نــنــگ جــهــان گــیــرانوافــزود هـم از نــامــت مــقــدار جــهـان داری
رایــت کــه فــلــک ســنــجــد بــا عــدل مــوافــق بــهکــز عــدل جــهـان دارد مــعــیـار جــهـان داری
از عــــدل جــــهـــان داران کــــردار بــــجــــا مــــانــــدپــس داد و نــکــوئی بــه کــردار جــهـان داری
هــفــتـــم فــلــک ایــوانــت و ایــوان فــلــک قــصــرتای داده بــه تــو نـصـرت مـعـمـار جـهـان داری
چـــون ســـبـــزه عـــدل آمـــد بــــاران کـــرم بــــایـــدکــز عــدل و کــرم مــانــد آثـــار جــهــان داری
تـــا هــشــت بـــهــشــت آمــد یــک مــائده عــدلــتشــد مـائده ســالــارت ســالـار هـمـه عــالـم
فـــهــرســـت مــکـــارم بـــاد اخـــبـــار تـــو عـــالــم راتـــاریــخ مــعـــالــی بـــاد آثـــار تـــو عــالــم را
چــون نـور نـخــســتــیـن شـد تــوقـیـع تــو مـلـکـت راچـون صـور پــسـیـن بــادا گـفـتـار تـو عـالـم را
فــعــل دم عــیـســی گــشــت انــفــاس تــو امــت رانــور دل یــحــیــی بـــاد اســرار تــو عــالــم را
بــر ســکــه دیـن نــامــت چــون نــام تــو بــر ســکــهنـقــش الــحــجــری بــادا کــردار تــو عــالـم را
هــشـــتـــم فــلــک ایــوانــت و گــلــزار ارم قــصـــرتفــردوس نــهــم بـــادا گــلــزار تـــو عـــالــم را
بــاد از ســر پــیــکــانــت ســفــتــه دل بــدخــواهــانوز نــام نــکــو ســفــتــه دربـــار تــو عــالــم را
بـــاد آتـــش شــمــشــیــرت داغ دل ســگ فــعــلــانبــس داغ سـگـان کـرده سـگـدار تــو عـالـم را
تـــیــغ تـــو خـــزر گــیــرد و در بـــنــد گــشــایــد هــمزیـن فـتــح مـبــشـر بــاد اخــبــار تــو عـالـم را
ســر خــیـل شــیـاطــیـن شــد پــی کـور ز پــیـکـانـتبــاد از پــی کــار دیــن پــیــکــار تــو عــالــم را
شــیــطــان شــکــنــد آدم و دجــال کــشــد مــهــدیچــون آدم و مـهـدی بــاد انـصــار تــو عــالـم را
بــــاد آب کـــفـــت زمـــزم خـــاک در تــــو کـــعـــبــــهرکــن و حــجــرالــاســود دیــوار تـــو عــالــم را
تـــا هـــســـت مـــلـــایـــک را عـــرش آیــنـــه نـــوریبــاد آیـنــه عــرشــی رخــســار تــو عــالــم را
کــار تـــو بـــه عــون الــلــه از عــیــن کــمــال ایــمــنمــهــر ابـــدی بـــادا بـــر کـــار تـــو عـــالــم را
ســلـطــان فـلـک لـرزان از بــیـم اذالـشــمـس اســتآرام دهــــاد آن روز انــــوار تـــــو عـــــالـــــم را
بــــاد آیـــت پــــیـــروزی در شــــانـــت شــــبــــاروزیفــرخــنــده بــه نــوروزی دیــدار تــو عــالــم را
نــعـــل ســـم شـــبـــرنــگــت تـــاج ســـر جـــبـــارانحـافـظ سـر و تــاجــت را جــبــار هـمـه عـالـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.