ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح سلطان مظفر الدین قزل ارسلان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:28 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
لـاف از دم عــاشــقــان زنـد صــبــحبـــی دل دم ســـرد از آن زنــد صـــبـــح
چــون شــعـلـه آه بــی دلـان نـقـبدر گــنــبــد جــان ســتــان زنــد صــبــح
بــــازیــــچــــه روزگــــار بــــیــــنــــدبـس خـنـده کـه بــر جـهـان زنـد صـبــح
صــبــح ارنـه مـریـد آفــتــاب اســتچـــون آه مـــریــدســـان زنـــد صـــبـــح
گـر عـاشـق شـاه اخـتـران نـیسـتپس چون دم صبح جان فشان زند صبح
چــون شـاهـد و شـاه بــیـنـد از دورخـــنــده ز مــیــان جـــان زنــد صـــبـــح
شــاهــد پـــس پـــرده دارد ایــنــکشــایــد کــه دم از نــهــان زنــد صــبــح
آن یـک دو نـفـس کـه دارد از عــمـربـــا شـــاهـــد رایــگـــان زنـــد صـــبـــح
بـس بـی خـبـر است ز اندکی عمرز آن خـــنــده غـــافــلــان زنــد صـــبـــح
معـشـوق من اسـت صـبـح اگر نیچــون خــنــده بــی دهـان زنــد صــبــح
چـون نـافـه مـشـک شـب بــسـوزدبـس عـطـسـه کـه آن زمـان زنـد صـبـح
خــوش خـوش چــو یـهـود پــاره زردبــــر ازرق آســــمــــان زنـــد صــــبــــح
وز زیــــور اخــــتــــران بــــه نــــوروزتــــاج قـــزل ارســـلـــان زنـــد صـــبــــح
دارای جــــهـــان، جـــهـــان دولـــتبــــــل داور جــــــان و جـــــان دولـــــت
صــبـــح آتــشــی از نــهــان بــرآوردراز دل آســــــــــمــــــــــان بــــــــــرآورد
آن مؤذن سـرخ چـشـم سـرمـسـتقــــامــــت بــــه ســــر زبــــان بــــرآورد
امــروز بــه کــه عــمــود زد صــبـــحپـــس خـــنـــجـــر زرفـــشـــان بــــرآورد
جــائی کــه عــمـود و خــنـجــر آمـدآنـــجـــا چـــه نـــفـــس تـــوان بــــرآورد
آن کیسـت کـه بـی میانجـی صـبـحدســــت طــــرب از مــــیــــان بـــــرآورد
کـاس می و قـول کـاسـه گـر خـواهچـــون کـــوس پـــگــه فـــغـــان بـــرآورد
بــربــط کـه بـه طـفـل خـفـتـه مـانـدبـــــانــــگ از بـــــر دایــــگــــان بــــرآورد
وز چـــــوب زدن ربـــــاب فـــــریــــادچـــون کــودک عــشـــر خـــوان بـــرآورد
چـنـگ اسـت پــلـاس پــوش پـیـریســیــنــه ســوی کــتـــف از آن بـــرآورد
دف کـز تــن آهـوان ســلـب داشـتآواز گـــــــــوزن ســــــــــان بــــــــــرآورد
نای است گلو فشرده پس چیستکــز ســرفــه قــنــیــنــه جـــان بـــرآورد
از بـس کـه ره دهان گـرفـتـه اسـتبـــــانـــــگ از ره دیــــدگـــــان بـــــرآورد
چــون شــاه حــبـــش دم تــظــلــمپــــیــــش قــــزل ارســــلــــان بــــرآورد
ســلــطــان کــرم مــظــفــر الــدیـندر جـــــســـــم ظــــفــــر روان دولــــت
سـاغـر گـوهـر از دهـان فـرو ریخـتســاقــی شــکـر از زبــان فــرو ریـخــت
در جــــام صــــدف دو بــــحــــر داردیـک دجـلـه بـه جـرعـه دان فـرو ریـخـت
چــون خــون سـیـاوشـان صـراحــیخـــونـــاب دل از دهــان فـــرو ریــخـــت
در کــیــن ســـیــاوش ارغــنــون زنآن زخـــمــه درفــشـــان فــرو ریــخـــت
گوئی سر زخمه شاخ طوبـی استکــو مــیـوه جــان چــنــان فــرو ریـخــت
یـا مـریـم نـخـل خـشـک بـفـشـانـدخــرمــای تـــر از مــیــان فــرو ریــخـــت
چـون عـاشـق بــوسـه زن لـب خـمدر حــلــق قــنـیـنـه جــان فــرو ریـخــت
هـر جـان کـه ز خـم سـتــد قـنـیـنـهدر بــاطــیـه جــان کــنــان فــرو ریـخــت
نـالـان چــو کـبــوتــری کـه از حـلـقخــون در لــب بـــچــگــان فــرو ریــخــت
گوئی که مسیح مرغ جـان ساخـتوز دم بــــبــــرش روان فـــرو ریـــخــــت
ســـرخـــاب رخ فـــلـــک ده از مــیگـــو آبــــلـــه از رخـــان فـــرو ریـــخـــت
از جــرعـه زمـیـن چــو آسـمـان کـنچـــون گــوهــر آســمــان فــرو ریــخــت
صـــبـــح از نـــم ژالـــه اشـــک داودبـــر مــرغ زبـــور خـــوان فـــرو ریــخـــت
در دری ابــــــر خــــــاطــــــر مـــــنپـــیــش قــزل ارســلــان فــرو ریــخـــت
اســکــنــدر نــامــجـــوی گــیــتـــیکــــیـــخــــســــرو کــــامــــران دولــــت
تــاج گــهــر آســمــان بــرانــداخــتزریــن صـــدف از نــهــان بـــرانــداخـــت
روز آمـد و کـعــبــتــیـن بــی نـقـشزان رقـــعـــه اخـــتـــران بـــرانـــداخـــت
تـا یـافـت مـحـک شـب از سـپـیدیصـــراف فـــلـــک دکـــان بـــرانــداخـــت
گــوئی خــم صــرع دار شــد چـــرخکــان زرد کــف از دهــان بـــرانــداخـــت
افـــعـــی زمــردیــن بـــپـــیــچـــیــدمــهــره بـــه ســر زبـــان بـــرانــداخــت
سـرد اسـت هـوا هـنـوز خــورشـیـدبــــر کــــوه دواج از آن بــــرانــــداخــــت
ایــنــک ز تـــنــوره لــشـــکــر جـــنبـــر لــشــکــر دیــو جــان بــرانــداخــت
گوئی شرری که جـست از انگشتهــنــدو بــه هـوا ســنــان بــرانــداخــت
مــریــخ چــو بــا زحــل درآمــیـخــتپــرویـن ســهــیــل ســان بــرانــداخــت
طــــاوس غــــراب خــــوار هــــر دمگــاورس ز چـــیــنــه دان بـــرانــداخـــت
در خـــرگــه دوخـــت روبـــه ســـرخچــون ســوزن بــی کــران بــرانـداخــت
گــوئی کــه دوبــاره تــیـر خــونــیـننــمــردود بـــه آســمــان بـــرانــداخــت
یـــا تــــاج زر از ســــر شـــه زنـــگتـــیــغ قـــزل ارســـلــان بـــرانــداخـــت
تـــاج ســر و گــوهــر ســلــاطــیــنبـــــل گـــــوهــــر تـــــاج از آن دولـــــت
مجـلـس بـه دو گـلسـتـان بـر افـروزدیــده بـــه دو دلـــســـتـــان بـــرافـــروز
یـک شــب بــه دو آفــتــاب بــگــذاریــک دل بــه دو عــشــق دان بــرافــروز
سـاقـی دو طـلب قـدح دو بـسـتـانبــــــزم دل ازیــــــن و آن بــــــرافــــــروز
از لــــالـــه آن و ســــوســــن ایـــندر ســیــنــه دو بـــوســتـــان بـــرافــروز
هـسـت از حـجـر و شـجـر دو آتـشزان دیــــده وز آن رخـــــان بـــــرافـــــروز
در ســوخـــتـــه شــب از دو آتـــشیــک شــعــلــه زن و جــهــان بــرافــروز
چـون صبـح و شفق دو جـام درخواهشــب چــون دل عــاشــقــان بــرافــروز
بـر روی دو مه که چـون دوصـبـحـندتـــا وقــت دو صـــبـــح جـــان بـــرافــروز
بــا چــار لــب و دو شــاهـد از مــیســـه یـــک بــــخـــور و روان بـــرافـــروز
خـــاشــاک دو رنــگ روز و شــب راآتــــــش زن و در زمـــــان بــــــرافـــــروز
چـــون روز رســد دو روزن چـــشــمز آن خـــوانــچـــه زرفــشــان بـــرافــروز
خـوانـچــه کـن و از دومـی زمـیـن راچـــون خــوانــچــه آســمــان بـــرافــروز
دل عــود کــن و دو دیــده مــجــمــرپــــیـــش قـــزل ارســـلـــان بــــرافـــروز
ســردار مــلــوک هــفــت اقــلــیــمروئیـــن تــــن هـــفـــت خـــوان دولـــت
راز زمــی آســـمــان بـــرافـــکـــنــدبـــنــیــاد دی از جـــهــان بـــرافـــکــنــد
نـوروز دو اسـبـه یک سـواری اسـتکآســیــب بــه مــهــرگــان بــرافــکــنــد
از پــشــت ســیــاه زیـن فــرو کــردبــــر زرده کــــامــــران بــــرافــــکــــنـــد
سـلـطـان یـک اسـبــه سـایـه چـتـربـــر مــاهــی آســـمــان بـــرافـــکـــنــد
ماهی چـو صـدف گـرش فـرو خـوردچــون یـونـســش از دهـان بــرافــکــنــد
پــــرواز گـــرفـــت روز و بــــر شـــبتــب هــای دق از نــهــان بـــرافــکــنــد
چـــون روز کــشـــیــد دهــره عــدلشــب زهـره خــون فــشــان بــرافـکـنـد
گـــوئی صـــف آقـــســــنـــقـــر آوازبـــر خـــیــل قــراطـــغــان بـــرافــکــنــد
ابـــر آمــد و چـــون گـــوزن نــالــیــدبـــر کـــوه لـــعـــاب از آن بـــرافـــکـــنــد
گـرچــه کـفــن ســپــیـد یـک چــنـدبـــر ســبـــزه مــرده ســان بـــرافــکــن
بــاد آن کـفــن ســپــیـد بــرداشــتبــس ســنـدس و پــرنـیـان بــرافــکــنـد
بـــــر چـــــادر کــــوه گــــازر آســـــااز داغ ســـیــه نــشـــان بـــرافـــکـــنــد
بـــر کـــتـــف جـــهــان ردای نـــوروزفـــر قـــزل ارســــلـــان بــــرافـــکـــنـــد
چــون حــیــدر خــانــه دار اســلــامشــــاهـــنـــشــــه خــــانـــدان دولـــت
یــک اهــل دل از جـــهــان نــدیــدمدل کـــو؟ کـــه ز دل نــشـــان نـــدیــدم
چــنـد از دل و دل کــه در دو عــالـمیــــــک دلــــــدل دل روان نــــــدیــــــدم
صـــد قـــافـــلـــه وفـــا فـــرو شـــدیــک مـــنــقـــطـــع از مـــیــان نــدیــدم
ســـر نـــامـــه روزگـــار خــــوانـــدمعـــــنــــوان وفـــــا بـــــر آن نـــــدیــــدم
بـــیــداد بـــه دشــمــنــان نــکــردمو انـــصــــاف ز دوســــتــــان نــــدیـــدم
چـون طـفـل کـه هشـت مـاهه زایدمـــی بــــگـــذرم و جـــهـــان نـــدیـــدم
صـــد روزه بـــه درد دل گـــرفـــتـــمعـــیـــدی بــــه مـــراد جـــان نـــدیـــدم
از خــشــمــگــنـی کــز آســمــانــممـــــاه نــــو از آســـــمــــان نــــدیــــدم
چون سگ بـه زبـان جـراحت خویشمـــی شـــویــم و مـــهــربـــان نــدیــدم
هـرچــنـد جــراحــت از زبــان اسـتمـــرهـــم بــــجــــز از زبــــان نـــدیـــدم
چـون عـیسـی فـارغـم کـه بـا خـودجــــز ســــوزن ســــوزیــــان نــــدیـــدم
چـون سـوزن اگر شکسـتـه گشتـمجـــز چـــشــم وســـری زیــان نــدیــدم
از دام دورنــــــگــــــی زمــــــانــــــهخـــــاقـــــانــــی را امـــــان نـــــدیــــدم
عـــادل تــــر خــــســـروان عـــالـــمالـــــا قـــــزل ارســـــلـــــان نــــدیــــدم
چــون عــدل ســپــاهــدار اســلــامچـــون عـــقـــل نـــگـــاهــبـــان دولـــت
از عـــشـــوه آســـمــان مــرا بـــسوز چـــاشـــنـــی جـــهـــان مـــرا بـــس
آن پــرده و ایـن خـیـال بــازی اسـتاز زحــــمــــت ایــــن و آن مــــرا بــــس
زیــــن ابـــــلــــق روزگـــــار دیــــدنبـــــر آخــــور آســــمــــان مــــرا بــــس
در دخـــمـــه چـــرخ مـــردگـــانــنــدزیــن جــادوی دخــمــه بــان مــرا بــس
بــر بــی نـمــکــی خــوان گــیـتــیایـن چــشــم نـمـک فـشــان مـرا بــس
دل نــدهــد و جــان ســتــانــد ایـامزیـن ده دل و جــان ســتــان مــرا بــس
مــــوقــــوف روانـــم و روان هـــیـــچزیــــن هــــودج نــــاروان مـــــرا بـــــس
بــیــم ســرم از ســر زبـــان اســتایــــن درد ســــر زبـــــان مــــرا بـــــس
تــــا درد ســــرم فـــرو نـــشـــانـــدایــن اشــک گــلــاب ســان مــرا بـــس
رنـــجــــور نـــفـــاق دوســـتــــانـــمز آمـــیـــزش دوســــتــــان مـــرا بــــس
بــا صــورت خــلــوه، جــلــوه کــردمایـن شــاهــد غــم نــشــان مــرا بــس
خـاقـانـی را سـخـن هـمـیـن اسـتکــز گــفــتــن جــان و جــان مــرا بـــس
چــرخ ار نــدهــد قــصــاص خــونــمعــــدل قـــزل ارســــلـــان مـــرا بــــس
جــمــشــیـد زمــانـه شــاه مـغــرباقــــــطــــــاع ده جــــــهـــــان دولـــــت
ای دل بـه نـوای جـان چـه بــاشـیبــی بـــرگ و نــوا نــوان چــه بـــاشــی
تـاری است روان گسستـه ده جایچــنــدیـن بــه غــم روان چــه بــاشــی
لـــــوح ازل و ابـــــد فـــــرو خـــــوانبــنـگـر کـه تــو زیـن و آن چــه بــاشــی
آیــنـــده و رفـــتـــه را نـــگـــه کـــنبــشـمـر کـه تـو در مـیـان چـه بــاشـی
بـر خوان فلک جز این دو نان نیستآتــش خــور ایـن دو نــان چــه بــاشــی
جـز آتـش خـور گرت خـورش نیستدر مــطــبـــخ آســمــان چــه بـــاشــی
روئیـن دژت ار گـشـادنـی نـیـســتدر مـحـنـت هـفـت خـوان چــه بــاشـی
بــــا عـــبـــرت گـــورخـــانـــه جـــاندر عــشــرت گــورخــان چــه بـــاشــی
بـــا ایــن هــمــه کـــره جـــهــانــیجـــز در رمــه جـــهــان چـــه بـــاشــی
تــقـویـم مـهـیـن حــکـم شــش روزامــروز تـــویــی نــهــان چـــه بـــاشــی
هـر ســال چــو پــنــج روز تــقــویـمگــم بــوده بــی نـشــان چــه بــاشــی
از کـیـسـه سـال و مـه چـو آن پـنـجدزدیــــده رایـــگــــان چــــه بــــاشــــی
خــاقــانـی عــاریـه اســت عــمـرتاز عــاریــه شـــادمــان چـــه بـــاشـــی
گـــردانــه لـــطـــف خـــواهــی الـــامــرغ قــزل ارســـلــان چـــه بـــاشـــی
اســتــاد ســرای اوســت تــقــدیــراســــتــــاده بـــــر آســــتــــان دولــــت
عــزمــش گــره گــمــان گــشــایــدحــــزمـــش رصـــد زمـــان گـــشـــایـــد
بــا قـوت عـزم او عــجــب نـیـســتگـــر چـــنــبـــر آســـمـــان گـــشـــایــد
هـر عـقـده جـوز هـرکـه مـه راسـترمــحــش بــه ســر ســنــان گــشــایـد
بـــــنــــد دم کـــــژدم فـــــلـــــک رازان نـــیـــزه مـــارســــان گــــشــــایـــد
خـضـر الـهامـی کـه چـون سـکـنـدرلــشــکــر کــشــد و جــهـان گــشــایـد
وز خــاک ســکــنـدر و پــی خــضــرصـد چــشـمـه بــه امـتــحــان گـشـایـد
دریـا چــو نـمـک بــبــنـدد از ســهـمچـــون لــشــکــر شـــاه ران گــشــایــد
وز بـــس دم دی مـــهـــی عـــدو رابــز چــهـره نــمــک ســتــان گــشــایـد
رانـده اســت مـنـجــم قــدر حــکــمکآفــــاق شــــه کـــیـــان گـــشــــایـــد
حــصـنـی اسـت فـلـک دوازده بــرجکـــاقـــبـــال خـــدایــگـــان گـــشـــایـــد
هــر عـــقـــده کـــه روزگــار بـــنــدددســـت شـــه کـــامـــران گـــشـــایـــد
وز گـــرد مـــصــــاف روی نـــصـــرتشــاهـنـشــه شــه نـشــان گــشــایـد
یـعــنــی کــه نــقــاب شــهــربــانــوفــاروق عـــجـــم ســـتـــان گــشـــایــد
ابــخــاز کـه هـسـت شـشـدر کـفـرگــرزش بـــه یــکــی زمــان گــشـــایــد
روئیـــن دژ روس را عــــلــــی روستــــیـــغ قـــزل ارســـلـــان گـــشـــایـــد
چــرخ اســت کــبـــوده بــه داغــشافـــــشـــــرده بـــــه زیــــر ران دولــــت
سـندان بـه سـنـان چـنان شـکـافـدچـــون صــور کــه آســمــان شــکــافــد
گــر تــخــت کــیـان زنــد بــه تــورانجــیـحــون بــه ســر بــنــان شــکــافــد
دیدی کـه شـکـاف مـصـطـفـی مـاهاو خـــورشــیــد آنــچـــنــان شـــکــافــد
گـر نـیـل روان شــکـافــت مـوســیاو دریـــــای دمـــــان شــــــکـــــافــــــد
چـون خـنـجـر زهرگـون کـشـد شـاهبـــس زهــره کــه آن زمــان شــکــافــد
چــون تــیــغ زنــد ســر پــلــنــگــانهــمــچـــون ســـم آهــوان شـــکــافــد
بـس سـینـه کـه چـون زبـان افـعـیزان تـــیــغ نــهــنــگ ســان شــکــافــد
شـمشیر دو قطعتـش بـه یک زخـمپـــهــلــوی ســه پــهــلــوان شــکــافــد
گـر تــیـغ عــلـی شــکـافـت فـرقـیاو الـــبــــرز از ســــنـــان شــــکـــافــــد
چــاکــر بــه ثــنـا زبــان کــنـد مــویتـــا مــوی بـــه امــتـــحـــان شــکــافــد
بــکـران بــهـشــت جــعــد ســازنـدزان مــوی کــه ایــن زبـــان شـــکــافــد
آه از دل پـــر زنــم چـــو پـــســـتـــهکــــز پــــری دل دهـــان شــــکــــافــــد
دریــای ســـخـــن مــنــم اگــرچـــههــرکــس صـــدف بـــیــان شـــکــافـــد
امــــروز مــــنــــم زبــــان عــــالــــمتــــیـــغ تــــو شــــهــــا زبــــان دولــــت
بــی حــکـم تــو آسـمـان نـجــنـبــدبـــر اســب قــضــا عــنــان نــجـــنــبـــد
از گـــوشـــه چــــار بــــالـــش تــــواقـــبـــال بـــه ســـالــیــان نــجـــنــبـــد
مـسـجــود زمـیـن و آسـمـان اسـتتـــخــت تــو کــه از مــکــان نــجــنــبـــد
یعـنی کـه بـه عـرش و کـعـبـه مـاندچــون کـعــبــه و عـرش از آن نـجــنـبــد
بـــی عـــزم تـــو رایــض فـــلـــک رارگ در تـــن مـــرکـــبـــان نـــجـــنـــبـــد
مــهـمــاز ز پــای عــزم بــگــشــایتـــا ابــــلـــق آســـمـــان نـــجـــنـــبــــد
عــدل تــو اســاس شــد جــهـان راتـــا مـــســـمـــار جـــهــان نــجـــنــبـــد
لـنـگـی اســت صــلـاح پــای لـنـگـرتــا کــشــتــی ســر گــران نــجــنــبـــد
چــون حــیـدر ذوالــفــقــار بــرکــشتـــا چـــرخ جـــهــودســـان نــجـــنــبـــد
افــیـون لــب فــتــنــه را چــنــان دهکــز خــواب بــه امــتــحــان نــجــنــبـــد
از خـــرمـــگـــس زمـــانـــه فـــریــادکــــز مـــروحــــه زمـــان نـــجــــنـــبــــد
لـال اسـت عـدوت گـرچـه اه گـفـتکـــز گـــفـــتـــن اه زبـــان نـــجـــنـــبـــد
بــی مـدحــت تــو کــلـیـد گــفــتــارانـــدر غــــلــــق دهـــان نـــجــــنـــبــــد
پـیشـت کـنـد آسـمـان زمـین بـوسکــــای درگــــهـــت آســــمـــان دولـــت
چــتــر ظــفــرت نــهــان مــبــیـنــامبـــی رایــت تـــو جـــهــان مـــبـــیــنــام
پــــرواز هـــمـــای بــــخـــتـــت الـــابـــر کـــرکـــس آســـمـــان مــبـــیــنــام
مــاوی گــه جـــیــفــه حـــســـودتجــز ســیــنــه کــرکــســان مــبــیـنــام
در ســـرســـام حــــســـد عـــدو رادردی اســت کــه نـضــج آن مــبــیـنــام
چـون شـمع و قـلـم بـه صـورت او راجـــز زرد و ســـیــه زبـــان مـــبـــیــنــام
بـــر مـــنــشـــور کـــمـــال طـــغـــراالـــا قــــزل ارســــلـــان مـــبــــیـــنـــام
بـــی جـــلــوه ســـکــه قـــبـــولــتیــک نـــقـــد هــنـــر روان مـــبـــیــنـــام
بــر ســکــه مــلــک و خــاتــم دیــنجـــز نـــام تـــو جـــاودان مـــبـــیـــنـــام
بـــر قـــلـــه نــه حـــصـــار مـــیــنــاجـــز قـــدر تـــو دیــدبـــان مـــبـــیــنــام
هـمـچــون هـرمـان حــصـار عـمـرتمــحــتــاج بــه پــاســبـــان مــبــیــنــام
بــر مـلــکــت مـصــر و قــاهـره هـمجــز قــهــر تــو قــهــرمــان مــبـــیــنــام
زین دزد صـفـیـر زن کـه چـرخ اسـتنــقــبــیــت بــه بـــاغ جــان مــبــیــنــام
بــی مــدحــت تــو بــه بــاغ دانـشیــک مــرغ صــفــیــرخــوان مــبـــیــنــام
صـدر تـو کـه کـعـبـه معـالـی اسـتجــز قــبــلــه انــس و جــان مــبــیـنــام
تــــا دیــــده خــــصــــم را بــــدوزیجــز تـــیــز تـــو در کــمــان مــبـــیــنــام
لــطــف ازلــیــت پـــاســـبـــان بـــادشــمــشــیــر تـــو پـــاســـبـــان دولــتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.