ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح خاقان کبیر جلال الدین ابو المظفر شروان شاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:29 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
ســر چــو آه عـاشــقـان بــرکـرد صــبــحعـــطـــر آتـــش زای بـــرکـــرد صـــبـــح
از شـــــرار آه مـــــشـــــتـــــاقـــــان دلآتــش عــنـبــرفــشــان بــرکـرد صــبــح
بـــر قــواره مــاه ســحـــری کــرد چـــرختــا سـر از خــواب گـران بــرکـرد صـبــح
تــا کــنــد ســیـمــیـن قــواره در زمــیـنســر ز جــیـب آســمـان بــرکـرد صـبــح
خـواب چـشـم سـاقـیان بـسـت آشـکـاردود رنـگـیـن کـز نـهـان بــرکــرد صــبــح
ز آتـــشــی کــافــتـــاد از حــراق شــبشـمـع در صـحـرای جـان بـرکـرد صـبـح
چــون قـراســنـقـر گـریـزان شـد بــه راهآق ســنــقــر دیـدبــان بــرکــرد صــبــح
چـون بــه دسـت چــپ طـراز چــرخ دیـدنــقــش والــفــجــرش بــرکــرد صــبـــح
کــشــتــی زر هــم کــنــون آمــد پــدیـدکــانــک آنــک بــادبــان بــرکــرد صــبــح
جــام را گـنـج فـریـدون خـون بــهـاسـتچــون درفــش کــاویـان بــرکـرد صــبــح
از پـــی نــوروز تـــا در جـــل کـــشـــنــدزیـن بـه گـلـگـون جـهـان بـرکـرد صـبــح
گــــوئی ایــــنــــک بــــر دژ زریـــن روسرایـت شـاه اخــســتــان بــرکـرد صـبــح
عــنــصــر اقــبـــال و جــان مــمــلــکــتگـــوهــر تـــایــیــد کـــان مــمــلـــکـــت
جــام چــون گـل عـطـر جــان آمـیـخـتــهلـــعـــل بـــا زر در دهــان آمــیــخـــتـــه
دسـت صـبـح از عـنبـر و کافور و مشـکصــد مــثـــلــث رایــگــان آمــیــخـــتـــه
ســـاغـــر از یـــاقـــوت و مـــرواریــد و زرصـــد مــفـــرح در زمـــان آمــیــخـــتـــه
در دل خـــم خـــون شــده جـــان پـــریبـــا تــن مــردم چــو جــان آمــیــخــتــه
در ســــفـــال خــــم نـــگـــر زراب مـــیآتـــش انــدر ضـــیــمــران آمــیــخـــتـــه
آن مــی و نــارنــج را گــر کـــس نــدیــدبــا شـفـق صـبــح آنـچــنـان آمـیـخـتــه
از پـــی تـــعـــویــذ جـــان عـــاشـــقــانآب مــشــک و زعــفــران آمــیــخـــتـــه
روی و مــوی شــاهـدان چــون آبــنـوسروز و شــب در یـک مــکــان آمـیـخــتــه
از نـــثــــار جــــام زر بــــر فـــرق خـــاکجـرعـه بــیـن بــا خـاک جـان آمـیـخـتــه
جـام می چـون لوح طـفـلان سـرخ و زردنــو بـــهــاری بـــا خـــزان آمــیــخـــتـــه
روز و شــب را ز آشــتــی بــا یــکــدگــردولــت شــاه اخــســتــان آمــیــخــتــه
خـسـرو مـشـرق جـلـال الـدین کـه کـردذوالــجــلــالــش کــامــران مـمــلــکــت
شــــاهـــد روز از نـــهـــان آمـــد بــــرونخــوانــچـــه زر ز آســمــان آمــد بـــرون
چـــهــره آن شـــاهــد زربـــفــت پـــوشاز نـــقــــاب پــــرنـــیـــان آمــــد بــــرون
شــاهـد و شــاه از قـبــای فـســتــقـیهمچـو فسـتـق ز اسـتـخـوان آمد بـرون
نــقــب در دیـوار مــشــرق بــرد صــبــحخــشــت زریـن ز آن مــیـان آمــد بــرون
نــعــره مــرغــان بـــرآمــد کــالــصــبــوحبـــیــدلــی از بـــنــد جــان آمــد بـــرون
بــامـدادن سـوی مـســجــد مـی شـدمپـــیــری از کـــوی مــغـــان آمــد بـــرون
مــن بــه بــانــگ مؤذنــان کــز مــیـکــدهبـــانــگ مــرغ زنــد خـــوان آمــد بـــرون
عـاشـقـی تـوبـه شـکسـتـه همچـو مناز طــواف خـــمــســـتـــان آمــد بـــرون
دسـت مـن بـگـرفـت و درمـیـخـانـه بــردبــــا مـــن از راه نـــهـــان آمـــد بــــرون
گـفـت مـی خـور تـابـرون آیی ز پـوسـتلــالـه نـیـز از پــوســت ز آن آمـد بــرون
مـی خــوری بــه کـز ریـا طــاعـت کـنـیگــفــتــم و تــیـر از کــمــان آمــد بــرون
پـــای رنــدان بـــوســـه زن خـــاقــانــیــاخــاصــه پــایـی کـز جــهـان آمـد بــرون
از حــجــاب غـیـب چــون مـاه از غــمـامنـصــرت شــاه اخــســتــان آمــد بــرون
داور اســــلــــام خــــاقــــان کــــبــــیـــرعـــدل را نــوشـــیــروان مــمـــلـــکـــت
ســاقـی دریـاکـشــان آخــر کـجــاســتسـاغـر کشـتـی نشـان آخـر کجـاسـت
کــشـــتـــی زریــن در او دریــای لــعـــلاز حــبــابــش بــادبــان آخـر کـجــاسـت
از مــســام گــاو ســیـمـیـن در صــبــوحارزن زریـــن روان آخــــر کـــجــــاســـت
از پــی ســی طـفـل را در یـک بــســاطآن سه لعبـت ز استـخوان آخر کجاست
این حـریفـان جـمـلـه مـسـتـان مـی اندمست عشقی ز آن میان آخر کجاست
از زکـــات جـــرعـــه مــســـتـــان وقـــتیک زمین سـیراب جـان آخـر کـجـاسـت
بـــربـــط نــالــان چـــو طــفــلــان از زدندر کــنــار دایــگــان آخـــر کــجـــاســت
نای چـون شـاه حـبـش در پـیش و پـسده غـلـامـش پـاسـبـان آخـر کـجـاسـت
بــــر ســــر رگ هـــای بــــازوی ربــــابنـشـتــر راحـت رسـان آخـر کـجــاسـت
چـنـگ چـون زالـی سـرافـکـنـده ز شـرمگـیسـوان در پـاکـشـان آخـر کـجـاسـت
راوی خـــاقـــانـــی ایــنـــک مـــرحـــبـــامدحـت شاه اخـسـتـان آخـر کجـاسـت
تــاجــدار کـشــور پــنـجــم کـه هـســتکـــیــقـــبـــاد خـــانــدان مــمــلـــکـــت
تـیغ خـورشـیـد از جـهـان پـوشـیـده انـددر هـوا خــفــتــان از آن پــوشــیـده انـد
تـــا هــوا کــبـــریــت رنــگ آمــد ز چــرخآتــش ســیـمـاب ســان پــوشـیـده انـد
گــرچــه از کــبـــریــت بـــفــروزد چـــراغزو چـــراغ آســـمــان پـــوشـــیــده انــد
وقت سرد اسـت آتـش افزون کن کز ابـرچـشـمـه آتـش فـشـان پــوشـیـده انـد
کـعـبـه ز آتـش سـاز چـون بـر فـرق کـوهچـــادر احـــرامــیــان پـــوشـــیــده انــد
از شـــعـــاع آتـــش ایــنـــک صـــد دواجدر عـذار شــبــســتــان پــوشــیـده انـد
وز مـــزاج مــی بـــه روی خـــاصـــگـــانصـــد دواج رایــگـــان پـــوشـــیــده انــد
آن تــنـوره پــیـشــتــر کـش کـز تــفــشدر بــنـفــشــه ارغــوان پــوشــیـده انـد
خــیـل زنـگـی را چــو شــد در پــنـجــرهشـعـر چـیـنـی در زمـان پــوشـیـده انـد
خـــلــعـــت اســـکـــنــدر رومــی مــگــردر شــه هـنـدوســتــان پــوشـیـده انـد
زعـفـران در شــب شــود رنـگـیـن و بــازشـب بــه رنـگ زعـفـران پـوشـیـده انـد
در زحــــل گـــوئی شـــعـــاع آفـــتــــاباز کـف شـاه اخـسـتــان پــوشـیـده انـد
مصـطفی عزم و علی رزمی که هسـتذوالــفــقــارش پــاســبــان مـمـلــکــت
خــیـل دی مـاهـی نـهـان کــرد آفــتــابچـشـمـه بــر مـاهـی روان کـرد آفـتـاب
یوسف آسـا چـون بـه دلو از چـاه رسـتتــخــت شـاهـی را مـکـان کـرد آفـتــاب
مـــهـــره آورد از ســـر افـــعـــی بــــروندر ســر مــاهــی عــیـان کــرد آفــتــاب
افــعـــی دی را هــمــه تـــن زهــر دیــدچــون گــوزن آهــنــگ آن کــرد آفــتــاب
خــاتـــم مــلــک ســلــیــمــانــی نــگــرکــانـدر آن مـاهـی نـهـان کــرد آفــتــاب
از پــی پــنــجــاهــه در مــاهـی خــورانبــهـر عـیـسـی نـزل خـوان کـرد آفـتـاب
وقـــت را از مـــاهـــی بــــریـــان چــــرخروز نــو را مــیــهــمــان کـــرد آفـــتـــاب
وز پـــی بــــریـــانـــی و ســـور بــــهـــارگـوســفــنـدان را نـشــان کـرد آفــتــاب
از پــــی تـــیـــر بــــلـــور انـــداخـــتــــنتــوز رنـگــیـن بــر کــمـان کــرد آفــتــاب
پـــاره ای پـــیــراســـت از دامــان شــبروز را در بـــــادبـــــان کــــرد آفــــتــــاب
تـــاج بـــربـــود از ســـر مـــهــراج زنـــگیــاره طـــمــغـــاج خـــان کــرد آفــتـــاب
خـــلــعـــت انــصـــاف مــی دوزد مــگــرخــدمـت شـاه اخـسـتــان کـرد آفـتــاب
شـهریاری کـز کـف و شـمـشـیر اوسـتابـــر و بـــرق آســـمـــان مــمــلـــکـــت
عـدلـش ار مـهدی نـشـان بـرخـاسـتـیظـلـم دجــال از جــهـان بــرخــاسـتــی
طـوطـی از خـزران نـشـیمـن سـاخـتـیسـنـقـر از هـنـدوسـتــان بــرخـاسـتـی
وآنکـه مهدی بـر گـمان داند کـه هسـتگــر در او دیـدی گـمـان بــرخــاســتــی
عــدلــش ار بـــنــد طـــبـــایــع نــامــدیچــار طـوفـان هـر زمـان بــرخــاســتــی
گــر نــکــردســتــی قــیــامــت عــدل اوخــود قـیـامـت نـاگـهـان بــرخــاسـتــی
ورنــه قــدرش داشــتــی طــاق فــلــککـرسـی خــاک از مـیـان بــرخـاسـتــی
فــرق کــوه ار بـــار قــهــرش یــافــتـــیپـشت خـم چـون آسـمان بـرخـاسـتـی
گــر ســکــنـدر زنـده مــانـدی تــاکــنـونپـیـشـش از تـخـت کـیـان بـرخـاسـتـی
گــر بــه زه مــانــدی کــمــان بــهــرام رالـرز تــیـر از اسـتــخـوان بــرخــاسـتــی
بــر کـمـان چــون بــازوی شـه خـم زدیقـاب قـوسـیـن زیـن و آن بــرخـاسـتــی
زیـن خـلـف جـان پـدر شـاد اسـت شـادکـاش کـز خــواب گـران بــرخــاســتــی
دولـــــت بـــــیــــدار دیــــدی جـــــاودانگــر ز خــواب جــاودان بـــرخــاســتـــی
او روان شـاد اســت تــا فـرزنـد اوســتصــــورت عــــدل و روان مـــمـــلـــکـــت
حـــیــدر آتـــش ســـنــان آمــد بـــه رزمرســـتـــم آرش کـــمــان آمــد بـــه رزم
خـصم چـون سگ در پـس زانو نشسـتکـو چـو شـیـر سـیـسـتـان آمـد بـه رزم
ســـومــنــات ظـــلـــم را مـــحـــمــودواربـــرق زد تـــا ابـــرســـان آمــد بـــه رزم
بـــر زبـــان تـــیــغ او در شـــان مـــلـــکوحــی نـصـرت ز آســمـان آمـد بــه رزم
رنـگ جـبــریـل اسـت تــیـغـش را بــلـیبــر زبــانــش وحــی از آن آمــد بــه رزم
در کـــف شـــاه آن یــمـــانــی تـــیــغ راآســمـان مـکـی فــســان آمـد بــه رزم
شـاه چـون خـورشـید و در کـف جـو زهربـــا کـــمــنــد خـــیــزران آمــد بـــه رزم
خـصم شد درهم شکسـتـه چـون کمندکــان کــمـنـدش در مـیـان آمـد بــه رزم
خـصـم را چـون در کـمندش مـاند حـلـقبــس خــنـاقـش کآنـزمـان آمـد بــه رزم
خـصـم در جــان کـنـدن آمـد چـون چـراغز آن فــواقــش در دهــان آمــد بـــه رزم
شـاه را بـیـن کـعـبـه ای بــر بــوقـبـیـسچــون کـمـیـتــش زیـر ران آمـد بــه رزم
کــس ســلــیـمــان دیــد دیـوی زیـر راناو بــر آن مــرکــب چــنـان آمــد بــه رزم
دشـمنش بـس دور ماند از تـاج و تـخـتخـرمـگـس گـم شـد ز خـوان مـمـلـکـت
لـشـکـر عـزمـش جـهان خـواهد گـشـادکـز کـمـیـن فـتــح ران خــواهـد گـشـاد
عـزم او چـون مـهره ای خـواهد نـشـانـدشـشـدر هفـت آسـمان خـواهد گشـاد
عــدل او بـــر تــشــنــگــان تــف ظــلــمچــشــمـه آب امــان خــواهـد گــشــاد
ز آرزوی قــــطــــره ابـــــر ســــخـــــاشچـون صـدف دریا دهـان خـواهد گـشـاد
پــر کـرکـس بــیـن بــه رنـگ خــرمـگـسیـغـلـغـی را کـز کـمـان خـواهـد گـشـاد
نــیــش فــصــاد اجــل پــیـکــان اوســتکـو همه رگ های جـان خـواهد گـشـاد
چون منوچهر از جـهان شد طرفه نیستکز جـهان شاه اخـستـان خـواهد گشاد
بــرکـشـد تــیـغ آفـتــاب آنـگـه کـه چـرخخـنـجـر صـبـح از مـیان خـواهـد گـشـاد
بـــاز گــفــتــم کــز پــی بــانــگ مــلــکحـصـن در بـند از سـنان خـواهد گشـاد
راســت آمـد فــال و مـی گـویـم کــنـونروس را در بــنـد سـان خـواهـد گـشـان
خــاطـرم بــر ســمـع ایـن شـمـع کـیـانمشـکـل سـمع الـکـیان خـواهد گـشـاد
دزد ایـن درهـاســت از عــقــد ســخــنهـرکـه درهـای بــیـان خــواهـد گـشـاد
مـــــن زبــــــان روزگــــــارم بــــــر درشچــون ســر تــیـغــش زبــان مـمـلـکــت
شــاه اســکــنـدر مـکــان بــاد از ظــفــردسـت خـضـرش در عـنـان بـاد از ظـفـر
گــر بــه مـلــک افــراســیـاب آمـد عــدوشــاه کـیـخــســرو مـکـان بــاد از ظـفـر
ور عـدو بــیـژن شـبــیـخـون اسـت شـاهرســتــم تــوران ســتــان بــاد از ظــفــر
مــیــر بـــابـــک در ظـــلـــال دولـــتـــشاردشـــیــر بـــابـــکـــان بـــاد از ظـــفـــر
مـهـر تــیـغ تــازیـانـه اش بــا دو قــطــبمــیــخ نــعــل تـــازیــان بـــاد از ظـــفــر
نیزه دستش که چون شام اسمر استچـون شـفـق احـمر سـنان بـاد از ظـفـر
از غـــلــامــان ســـرایــش هــر وشـــاقبــر عــراقــیـن پــهـلــوان بــاد از ظــفــر
وز دلـــیــران ســـپـــاهــش هــر ســـواررزم را الــب ارســـلــان بـــاد از ظـــفـــر
چـرخ چـون شـد سـبـز خـنـگ از نـور روزدولـــتـــش را زیـــر ران بـــاد از ظـــفـــر
تـیـغ حـصـرم رنـگ شـاه از خـون خـصـمروز مـیـدان مـی فـشــان بــاد از ظــفـر
بــــر نـــگـــیـــن خــــاتــــم او تــــا ابــــدکـنـیـت شـاه اخــســتــان بــاد از ظـفـر
بـــــر حــــریــــر رایــــت او روز فــــتـــــحجــاء نـصــر الـلـه نـشــان بــاد از ظــفـر
بــــاد گـــردون در ضـــمـــان دولـــتــــشدولـــت او در ضـــمـــان مـــمـــلـــکـــتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.