ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح جلال الدین شروان شاه اخستان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:29 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
خــنــده ســر بــه مــهــر زد دم صــبــحالـصــبــوح ای حــریـف مـحــرم صــبــح
نـاف شـب سـوخــت تــف مـجــمـر روزگـوی زر یـافـت جــیـب مـلـحـم صـبــح
بــــــه ســـــر تـــــازیـــــانـــــه زریـــــنشــاه گــردون گــرفــت عــالـم صــبــح
صــبــح شــد مـریـم، آفـتــاب مـســیـحقــطــره ژالــه اشــک مــریــم صــبـــح
طـــاس زریـــن کـــش آفـــتـــاب آســـاکآفـتــاب اسـت طـاس پــرچــم صـبــح
پـی پـی عـشـق گـیر و کـم کـم عـقـللــب لـب جــام خــواه و دم دم صــبــح
سـیـم کـش بــحـر کـش ز کـشـتـی زرخـوان فکن خـوانچـه کن مسـلم صبـح
عـاشـقـان را ز صـبـح و شـام چـه رنگکـم زن عـشـق بـاش و گـو کـم صـبـح
از تـــن عـــقــل پـــنــج یــک بـــرگــیــرسـه یـکـی خـور بـه روی خـرم صـبــح
یـــد بــــیـــضــــای آفــــتــــاب نــــگــــرزر فـشــان ز آســتــیـن مـعـلـم صـبــح
کـه آســمـان پــیـش شـه بــه نـوروزیدر جـــل زر کــشـــیــد ادهــم صــبـــح
بـــوالــمــظــفــر خـــدایــگــان مــلــوکمـلـک بــخــش و ظـفـرسـتــان مـلـوک
بـــرقـــع صـــبـــح چـــون بـــرانـــدازنــدکـــوه را خـــلــعـــه در ســـر انــدازنــد
بــر درنـد از صــبــا مــشــیـمـه صــبــحطــفــل خــونــیـن بــه خــاور انــدازنــد
تــرک ســبــوح گـفــتــه وقـت صــبــوحعــابـــدان ســبـــحــه هــا درانــدازنــد
نـــوعــــروســــان حــــجــــلـــه نـــوروزنـــــورهـــــان زر و زیــــور انـــــدازنـــــد
ز آن مـــربـــع نـــهـــنـــد مـــنـــقـــل راتـــــا مــــثـــــلــــث در آذر انــــدازنــــد
قـــفـــس آهــنـــیــن کـــنـــنـــد و در اومـــرغ یـــاقـــوت پــــیـــکـــر انـــدازنـــد
در مـــشـــبــــک دریـــچـــه پـــنـــداریکـــافـــتــــاب زحــــل خـــور انـــدازنـــد
یـــا در آن خـــانـــه مـــگـــس گـــیــرانســــرخ زنـــبــــور کـــافــــر انـــدازنـــد
بـــر لــب خــشــک جــام رعــنــا فــشعـــاشـــقــان بـــوســـه تـــر انــدازنــد
گــرچــه مــیــران لــشــکــرنــد هــمــهجــرعــه بــر مــیـر لــشــکــر انــدازنــد
چون همه جان شوند چون می و صبحجـــان بـــه شـــاه مــظــفــر انــدازنــد
ســـر ســـامـــانـــیــان و تـــاج کـــیــانمــلــک ابــن الــمــلــک مـیـان مـلــوک
ســـاقـــیــا تـــوبـــه را قـــلــم درکــشبـــر در مـــیــکـــده عـــلـــم بـــرکـــش
زهـــد را بـــنـــد آهـــنـــیـــن بــــر نـــهعــقــل را مــیــل آتـــشـــیــن درکــش
خـــانــه دل ســبـــیــل کــن بـــر مــیرقـــــم لــــایــــبـــــاع بـــــر در کــــش
جـان سـگ طـوق دار مجـلس تـوسـتهـم تــو داغ ســگـیـش بــر ســرکـش
گـر بــه دل قــانـعــی دو اســبــه درآیور بــه جـان خـشـنـدی خـر انـدر کـش
خـود پــرسـتــی چـو حـلـقـه بــر در نـهبــی خـودی را چــو حــلـه در بــرکـش
گـر نـه ای زهـر، سـیـنـه کـمـتــر سـوزور نـه ای دهـر، کـیـنـه کــمـتــر کــش
دســت گــیـر آفــتــاب را چــون صــبــحدر ســـمــاع خـــوش قـــلــنــدر کــش
روز و شـب چــون خــط مـزور نـیـســتخــیــز و خـــط بـــر خـــط مــزور کــش
پــیـش دریـا کــشــی چــو خــاقــانــییـاد شــه گــیـر و کــشــتــی زر کــش
افــســر خـــســروان جـــلــال الــدیــنظـــل حـــق آفـــتـــاب جـــان مــلــوک
تــرک مـن کآفـتــاب هـنـدوی تــوســتعـیـد جـان هـا هـلـال ابــروی تـوسـت
جــــوجــــو از زر مــــنــــم در آن بــــازارکــه تــرازوش زلــف جــادوی تــوســت
جـو زریـن چـه سـنـجـدت کـه بــه نـقـدقـرص خــورشـیـد در تــرازوی تــوسـت
پـیش چـشـمـت خـیـال هـسـتـی مـنسـایـه مـوی بــنـد گـیـسـوی تـوسـت
از فــلــک زخــم هـاســت بــر دل مــنکآنـهـم از دسـتــبــرد نـیـروی تـوسـت
نــکــنــم مــرهــم جــراحــت خــویــشکآن جـراحـت بـه مـهـر بـازوی تـوسـت
نــالــش از آســمــان کــنــم نــی نــیکآسمان هم بـه نالش از خوی توست
پــهـلــو از مـن تــهـی مـکــن کــه مــراپـهـلـوی چـرب هم ز پـهـلـوی تـوسـت
وصـل و هجـرت مرا یکـی اسـت از آنکدرد تـــو هــم مــزاج داروی تـــوســـت
جــان سـپــنـد تــو سـاخـت خــاقـانـیچـکند چـشـم عالمی سـوی تـوسـت
لؤلؤ افـشـان تـویـی بــه مـدحـت شـاهعـقـد پــرویـن بــهـای لـولـوی تـوسـت
حـــرز امـــت ســـپــــاهـــدار عـــجــــمکــهـف مــلــت، نــگــاهـبــان مــلــوک
زخـم هـجـرت مـیـان جـان بـگـسـسـتمــدد مــرهـم از مـیـان بــگــســســت
از هـمـه تــا هـمـه دلـی کـه مـراسـتبـه هـمـه دل امـیـد جـان بـگـسـسـت
بــــــر ســــــر کـــــویـــــت از درازی راهمـرکـب نـالـه را عــنـان بــگـســســت
جــور تــو حــلــقــه جــهــان بــگــرفــترفـت و زنـجــیـر آسـمـان بــگـسـسـت
کـشــتــه صــبــرم آشــکـارا ســوخــترشـتــه جــانـم از نـهـان بــگـسـسـت
پـــیــش خـــاک در تـــو چـــشـــم از درصـد طـویـلـه بـه رایـگـان بــگـسـسـت
نــفـــس مــن ز درد هــمــنــفـــســـانچـنـد نوبـت بـه یک زمـان بـگـسـسـت
بـــر ســر چـــاه بـــخــتـــم آمــد چــرخمـدد جــوی عـمـر از آن بــگـســســت
آب خــون کــرد و چــاه ســر بــگـرفــتدلـو بــدریـد و ریـسـمـان بــگـسـسـت
دســت خــون مـانـد بــا تــو خــاقــانـیطـمـع هسـتـی از جـهان بـگـسـسـت
جــوشــن چــرخ را بــه تــیــر ضــمــیــردر ثــنــای خــدایـگــان بــگــســســت
شــهـریـار فــلـک غــلـام کــه هـســتهــر غــلــامــیـش پــهــلــوان مــلــوک
لــعــلــت از خــنـده کــان هـمــی ریـزددل بــر آن لــعــل جــان هــمــی ریــزد
چــون بــخــنــدی خــبــر دهـد دهـنــتکــه ســهــا اخـــتـــران هــمــی ریــزد
دســت بــالـاســت کـار تــو کـه فــلـکزیـــر پــــایـــت روان هــــمــــی ریـــزد
نـیـزه بــالــاســت خــون ز غــمــزه تــوکـه بـه مـشـکـین سـنـان هـمـی ریزد
آســمــان هــم ز جــور تــو چــون مــنخـــاک بـــر آســـمـــان هــمــی ریــزد
نـــه از آن طـــیـــره ام کـــه طـــره تـــوخـــون مــن هــر زمــان هــمــی ریــزد
لـیـک از آن در خــطــم کــه از خــط تــونـــافـــه هــا رایــگـــان هــمـــی ریــزد
بــه چــه زهـره زبــان حــدیـث تــو کـردکآب رویــــم زبــــان هــــمــــی ریــــزد
چــشــم مـن شــد گـنـاه شـوی زبــانکآب ســــوی دهـــان هـــمـــی ریـــزد
ابـــر خــون بـــار چـــشــم خـــاقــانــیصــاعــقــه بــر جــهــان هــمــی ریـزد
صـــدف خـــاطـــرش جـــواهــر نــطــقبـــر ســر اخــســتـــان هــمــی ریــزد
خــــانـــه زادنـــد و بــــنـــده در شــــاهخــــانـــه داران خــــانـــدان مـــلــــوک
جــوشـن ســرکـشـی ز ســر بــرکـشتـــیــر هــجــرانــم از جــگــر بـــرکــش
یـــا فـــرو بــــر تـــنـــم بــــه آب عـــدمیــا دلــم ز آتـــش ســـقـــر بـــرکـــش
رگ جــانـم گــشــاده گــشــت بــبــنـدپــیـشــتــر نــوک نــیـشــتــر بــرکــش
مـوج خــون مـنـت بــه کــعــب رســیـددامــن حـــلــه بـــیــشــتـــر بـــرکــش
بـــوســـه ای کـــردم آرزو، گـــفـــتـــیکــــه تــــرازو بــــیـــار و زر بــــرکــــش
زر نــدارم ولــیــک جـــان نــقــد اســتشــو بــهـا بــر نــه و شــکــر بــرکــش
گـر بــدان کــفــه زر هـمـی ســنـجــیجـــان بـــدیــن کــفــه دگــر بـــرکــش
دامـــن دوســـت گـــیـــر خـــاقـــانـــیوز گــریــبــان عــشــق ســر بــرکــش
رایــــت نـــــطـــــق را عـــــرابـــــی واربــــر در کـــعـــبـــه ظـــفـــر بـــرکـــش
از پـــی مــحـــرمــان کــعـــبـــه شـــاهآبــــی از زمــــزم هـــنــــر بــــرکــــش
صـلـتـش بـزم هـشـت خـوان بـهـشـتصــولـتــش رزم هـفــت خــوان مـلـوک
جــو بــه جــو جــور دلـسـتــان بــرگـیـردل جـــوجــو شــده ز جـــان بـــرگــیــر
بــه گـمـان یـوسـفـیـت گـم شـده بــودیـوســفـت گـرگ شــد گـمـان بــرگـیـر
بـــر ســر خــوان زنــدگــی خــورشــتچون جگر گوشه ای است خوان برگیر
نـیـسـت در حــلـقـه جــهـان یـک اهـلپـــای اهــلــیــت از مــیــان بـــرگـــیــر
اهـل دل کـس نـیـافــت ز اهـل جــهـانبـــرو ای دل دل از جـــهــان بـــرگـــیــر
دو بــه دو بــا حــریـف جــان بــنـشـیـنیـک بــه یـک غــدر آســمــان بــرگــیـر
بــس خــراب اســت لــهـو خــانـه دهـربــه نـگــه عــمــر ز آســمــان بــرگــیـر
بـــر در نـــقـــب ایـــن خـــرابـــه تـــو راتـــا نــگـــیــرنـــد نـــقـــب از آن گـــیــر
گــــل انـــصــــاف کــــار خــــاقــــانـــیخـــســک از راه دوســتـــان بـــرگــیــر
چـون مـنوچـهر خـفـتـه در خـاک اسـتمــهـر ازیـن شــوم خــاکــدان بــرگــیـر
مـــیــوه دولـــت مـــنــوچـــهــر اســـتاخــســتــان افــســر کــیــان مــلــوک
دل بـــه گـــرد زمـــانــه مــی نــرســـدمــرغ هـمــت بــه دانـه مــی نــرســد
از زمـــــانـــــه چـــــه آرزو خـــــواهــــمکــه بــه نـقــش زمــانـه مــی نـرســد
پـــیــشـــگــاه مــراد چـــون طـــلــبـــمکــه بــه مــن آســتــانـه مـی نـرســد
جــان دو اسـبــه دوان پــی دل و عـمـربــه یـکــی زیـن دوگــانـه مـی نـرســد
مــن چــو هـنــدو نــیـم مــرا از بــخــتطـــرب زنـــگـــیــانـــه مـــی نـــرســـد
آه کــــــز چــــــرخ آه یـــــاوگــــــیـــــاننــاوکــی بــر نــشــانـه مــی نــرســد
غـرقـه خــون هـزار کـشـتــی هـســتکــه یـکــی بــر کــرانــه مــی نــرســد
نـــســـیــه بـــر نـــام روزگـــار نــویــسز آن کـه نـقــد از خــزانـه مـی نـرســد
مـــیـــوه آن بــــه کـــه آفـــتـــاب پــــزدســایــه پــرورد خــانــه مــی نــرســد
پـــر بـــریــده اســت مــرغ خــاقــانــیز آن ســوی آشــیــانــه مــی نــرســد
شــمـع اقـبــال شـه چــنـان افـروخــتکــه فــلــک بــر زبــانــه مــی نــرســد
صـــولـــت جــــان ربــــای او بــــربــــودگــوی دولــت ز صـــولــجـــان مــلــوک
عــدل او زهــره ســتــم بــشــکــافــتبـــذل او نــافــه کــرم بـــشـــکــافـــت
ظــلــم را چــون هــدف جــگــر بــدریـدبـخـل را چـون صدف شـکم بـشـکافت
قــهـرش از بــهـر قــطــع نــســل عــدورحـــم مـــادر عـــدم بــــشـــکـــافـــت
بــخــتــش انــگــشــتــری ودیـعــت دادمـاهـی از بـهـر آن شـکـم بـشـکـافـت
آســــــمــــــان نـــــبــــــوت ار مـــــه راچـون گـریـبــان صـبــح دم بـشـکـافـت
تـــیـــغ شـــه زهـــره زحـــل بــــدریـــدجـــگــر آفــتـــاب هــم بـــشـــکــافــت
تـیغ او دسـت مـوسـوی اسـت از آنـکنـیـل را چــون ســر قـلـم بــشـکـافـت
ای چــــراغ یـــزیـــدیــــان کــــه دلــــتچـون عـلـی خـیبـر سـتـم بـشـکـافـت
تــــارک ذوالــــخــــمــــار بــــدعــــت راذوالـفــقــار تــو لـاجــرم بــشــکــافــت
بــر شــکـافـی دمـاغ خــصـم چــنـانـکنـاف ســهـراب روســتــم بــشـکـافـت
جــز بــه نـام تــو داغ بــر ران نـیـســتمـــرکـــب بـــخـــت زیــر ران مـــلـــوک
روضــه آتـــشــیــن بـــلــارک تــوســتبــاد جــودی شــکـاف نـاوک تــوســت
تــخــت جــمـشــیـد و تــاج نـوشــروانآرزومـــنـــد پـــای و تـــارک تـــوســـت
بـــخــت تـــو کــودک و عــروس ظــفــرانــتـــظـــار بـــلــوغ کــودک تـــوســـت
مـلـک الـمـوت مـال و عــیـســی حــالبــذل بـسـیـار و حـرص انـدک تـوسـت
مـشـتــری چـک نـویـس قـدر تــو بــسکه سـعـادت سـجـل آن چـک تـوسـت
بـا یـتـیمـی چـو مـصـطـفـی مـی سـازچـه کـنـی جـبــرئیـل اتــابــک تـوسـت
در جـــهــان مــالــک جــهــان ســخــنمــادح حـــضــرت مــبـــارک تـــوســـت
شــد عــطــارد بــه نـطــق صــد یـک اوچـون بـه خـلق آفتـاب صد یک تـوست
گـــر بــــمـــانـــم ز آســـتــــان تـــو دورعـــــار دارم ز آســـــتـــــان مــــلــــوک
چـون تــو گـردون سـریـر نـتــوان یـافـتچـون مـن اخـتـر ضـمـیـر نـتـوان یـافـت
آفـــتـــابــــی و جـــز بــــه درگـــاهـــتاخــتــران را مــســیـر نــتــوان یــافــت
جـــز بــــه صـــدرت عـــیـــار دانـــش رانــاقـــدان بـــصـــیــر نــتـــوان یــافـــت
گــفــتـــی از رســـم ســی هــزار درمکـم ز ســی نـیـزه گـیـر نـتــوان یـافـت
لـــیــک از صـــد هــزار نـــیــزه و تـــیــرایـن قــلــم را نــظــیـر نــتــوان یــافــت
ســخــن ایـن اســت نــاگــزیـر جــهـانعـــوض نـــاگـــزیــر نـــتـــوان یـــافـــت
تـــا چـــو تـــیــغـــم بـــه زر نـــیـــارائیخــاطــرم را چــو تــیـر نــتــوان یـافــت
چــشـمـه خـاطـر اسـت سـنـگ انـبــارآب از او خــیــر خــیــر نــتــوان یــافــت
بــلـبــلـی را کـه ســیـنـه بــخــراشـیاز دم او صـــفـــیـــر نـــتـــوان یـــافـــت
قــلــمــی را کــه مــوی در ســر مــانـدکـــار ســـاز دبـــیــر نـــتـــوان یــافـــت
خـــانــه پـــیــرزن کــه طـــوفـــان بـــرددر تــنــورش فــطــیــر نــتــوان یــافــت
پـدرت دیـده ای کـه چـون مـی داشـتســاحــری را کــه شــد زبــان مـلــوک
در کــمــال تــو چــشــم بـــد مــرســادنـرسـد در تــو چـشـم و خـود مـرسـاد
بـــر رکـــاب فـــلـــک جـــنــیــبـــت تـــوآفــتـــی کــز فــلــک رســد، مــرســاد
دخــــتــــر بــــخـــت را جــــز از در تــــوبــر فــلــک بـــانــگ نــامــزد مــرســاد
آن کـه عـمـرت هـزار سـال نـخــواسـتروزش از یـک بــه ده، بـه صـد مـرسـاد
بــــر امــــیــــد کــــلــــاه دولــــت تــــوحـــاســدان را قــبـــا نــمــد مــرســاد
دشـمنت را کـه جـانش مـعـدوم اسـتحــال بــد جــز بــه کــالــبــد مــرســاد
ز ابـــلـــق چـــار کـــامـــه شـــب و روزران یـــک رانـــت را لـــگـــد مـــرســـاد
جـــیــفـــه دشـــمــنــان جـــافــی تـــواز زبــــانـــی بـــه دام و دد مـــرســـاد
صــدر عــالــیـت کــعــبــه خــرد اســترخـــنــه در کــعــبـــه خـــرد مــرســاد
ایـن دعــا ورد جــان خــاقــانـی اســتکـای مـلـک ز آسـمـانـت بــد مـرســاد
صـــولــتـــت بـــاد ســـایــه دار ظـــفــردولـــتــــت بــــاد دایـــگـــان مـــلـــوکپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.