ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح جلال الدین شروان شاه اخستان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:30 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
جــو بــه جــو راز جــهـان بــنـمـود صـبــحمـشـک جـو جـو از دهـان بــنـمـود صـبــح
صـبـح گوئی زلف شـب را عاشـق اسـتکـز دم عـاشــق نـشــان بــنـمـود صــبــح
در وداع شــب هـمـانـا خــون گــریـســتروی خــون آلــود از آن بـــنــمــود صــبـــح
جــام فـرعـونـی خـبــر ده تــا کـجــاسـتکـاتــش مـوســی عـیـان بــنـمـود صـبــح
مـرغ تــیـز آهـنـگ لـخــتــی پــر فـشـانـدچــون عــمـود زرفـشــان بــنـمـود صــبــح
قـــفـــل رومـــی بـــرگـــرفـــت از درج روزچــون کــلــیـد هـنــدوان بــنـمــود صــبــح
بــر ســمـاع کـوس و بــر رقــص خــروسخــرقــه بــازی در نـهـان بــنـمــود صــبــح
نـافـه شـب را چــو زد ســیـمـیـن کـلـیـدمـشــک تــر در پــرنـیـان بــنـمـود صــبــح
بــر مـحــک شـب سـپــیـدی شـد پــدیـدچــون عــیـار آســمــان بــنــمــود صــبــح
تـــا بـــرآرد یــوســـفـــی از چـــاه شـــبدلـو سـیـمـیـن ریـسـمـان بـنـمـود صـبــح
در کــــمــــیـــن شــــرق زال زر هـــنـــوزپــر عــنــقــا دیــدبـــان بــنــمــود صــبـــح
حــلـقــه دیـدســتــی بــه پــشــت آیـنـهحــلـقـه مـه هـمـچــنـان بــنـمـود صــبــح
گـــوئی انـــدر بـــر حـــمـــایـــل چـــرخ راخـنـجــر شـاه اخـسـتــان بــنـمـود صـبــح
سـام کیخـسـرو مکـان در شـرق و غـربخـضـر اسـکـنـدر نشـان در شـرق و غـرب
صـبــح خـیـزان وام جــان درخــواسـتــنـدداد عــمــری ز آســمــان درخــواســتــنـد
پــیـش کــان قــرا شــود ســبــوح خــواندر صـبــوح عـیـش جــان در خــواســتــنـد
در مـنـاجـاتــی کـه سـرمـسـتــان کـنـنـدجــرم آن سـبــوح خــوان در خــواسـتــنـد
نــازنــیــنــانــی کــه دیــر آگــه شـــدنــدزود جـــام زرفـــشـــان درخـــواســـتـــنــد
چـون بـه خوابـی صبـح ازیشان فوت شدروز را رطـــل گـــران درخــــواســــتــــنـــد
گـر قـدح هـای صـبــوحــی شـد ز دسـتهـم بــه رطـلـی عـذر آن درخــواســتــنـد
چــون نــهــنــگــان از پــی دریـا کــشــیسـاغـر کـشـتــی نـشـان درخــواسـتــنـد
کــوه زهـره عــاشــقــانـنــد ایـن چــنـیـنکآتــشــیـن دریـا چــنــان درخــواســتــنـد
از زکــــات جـــــرعــــه دریــــاکــــشــــانمـفــلــســان گــنـج روان درخــواســتــنـد
جـــور خـــواران را جـــهــان انــصـــاف دادکـز خــود انـصـاف جــهـان درخــواسـتــنـد
سـاقـیـان نـیـز از پـی یـک بـوس خـشـکبـــا زر تـــر نــقــد جــان درخــواســتـــنــد
چــون کــنــاری را بــهـا گــفــتــیـم چــنـدصــد بـــهــای کــاویــان درخـــواســتـــنــد
چــــرخ و انــــجــــم بــــر طــــراز روز نـــوکـنـیـت شـاه اخــسـتــان درخــواسـتــنـد
بــوالـمـظــفــر ظــل حــق چــون آفــتــابمـالـک الـمـلـک جــهـان در شـرق و غـرب
پــــنـــد آن پــــیـــر مـــغـــان یـــاد آوریـــدبـــانـــگ مـــرغ زنـــد خـــوان یـــاد آوریـــد
دجــلــه دجــلــه تــا خــط بـــغــداد جــاممــــی دهــــیـــد و از کــــیــــان یـــاد آورد
خــفــتــگــان را در صــبــوح آگــه کــنــیـدپـــیــل را هـــنـــدوســـتـــان یـــاد آوریـــد
دانـــه مـــرغ بـــهـــشـــتـــی در دهــیــدمـــرغ جــــان را ز آشـــیـــان یـــاد آوریـــد
بـــر شــمــا بـــادا کــه خــون رز خــوریــدخــــاکــــیـــان را در مـــیـــان یـــاد آوریـــد
خـوان نـهـید و خـوانـچـه مـسـتـان کـنـیدبـــی خـــودان را زیـــر خـــوان یـــادآوریـــد
چــون ز جــرعــه خــاک را رنـگـی دهـیـدهــم بـــه بـــوئی ز آســـمــان یــاد آوریــد
خــاص را در آســتـــیــن جـــا کــرده ایــدعــــام را بـــــر آســــتـــــان یــــاد آوریــــد
کعبـتـین را گر سـه شش خـواهید نقشنــــام رنــــدان بـــــر زبـــــان یــــادآوریــــد
دوســتـــان تــشــنــه لــب را زیــر خــاکاز نـــســـیـــم جـــرعـــه دان یـــاد آوریـــد
در شـبـسـتـان چـون زمـانی خـوش بـویداز شــــبــــیـــخــــون زمــــان یــــادآوریـــد
روز شــادی را شــب غــم درقــفــاســتچــون در ایـن بــاشــیــد از آن یــاد آوریــد
جــام زر افــشــان بــه خــاقــانـی دهـیـدخــــاطـــرش را درفـــشــــان یـــاد آوریـــد
راویــــان را بــــر زبــــان تــــهــــنــــیــــتمــدحـــت شــاه اخــســتـــان یــاد آوریــد
کــســـری اســـلــام، خـــاقــان کــبـــیــرخـسـرو سـلطان نشـان در شـرق و غرب
راز مــســتــان از مــیــان بــیــرون فــتــادالـــصــــبــــوح آواز آن بــــیـــرون فــــتــــاد
سـاقـی از قـیـفـال خــم مـی رانـد خــونطــشــت زریـن ز آســمـان بــیـرون فـتــاد
زاهــد کــوه آســتــیــنــی بـــرفــشــانــدز او کــلــیـد خــمـســتــان بــیـرون فــتــاد
صــــوفــــی قــــرا کـــبــــودی چــــاک زدســاغــریــش از بــادبــان بــیــرون فــتــاد
بـــــــاد، دســــــتــــــار مؤذن در ربـــــــودکــعــبــتــیـنــی از مــیــان بــیـرون فــتــاد
سـبـحـه در کـف مـی گـذشـتـم بــامـدادبــانــگ نــاقــوس مــغــان بــیــرون فــتــاد
مـصــحــفــی در بــر حــمــایـل داشــتــممــی فــروشــی از دکــان بــیـرون فــتــاد
بـــنــد زر از مــصــحــفــم در وجـــه مــیبـــســتـــد و راز نــهــان بـــیــرون فــتـــاد
پــشـت خــم در خـم شـدم وز درد خــامخــوردم و هــوش از روان بـــیــرون فــتــاد
یــک نــشـــان از درد بـــر دراعــه مــانــددوســتــی دیـد و نـشــان بــیـرون فــتــاد
دشــمـنـان بــیـرون نـدادنـد ایـن حــدیـثایـن حــدیـث از دوســتــان بــیـرون فـتــاد
جــور مـی کـش هـمـچــنـیـن خــاقــانـیـاخـاصـه کـانـصـاف از جـهـان بــیـرون فـتـاد
کــشــتــی بـــهــروزی از دریــای غــیــببــر در شــاه اخــســتــان بــیــرون فــتــاد
چــار مــلــت را ســوم جــمــشــیــد دانبـل دوم مـهدیش خـوان در شـرق و غـرب
کــوس را دیــدی فــغــان بـــرخــاســتـــهبــانـگ مـرغـان بــیـن چـنـان بــرخـاسـتـه
اخـــــتـــــران آبـــــلـــــه مـــــانــــنــــد رااز رخ گـــردون نــشـــان بـــرخـــاســـتـــه
شــب چــو جــعـد زنـگـیـان کـوتــه شـدهوز عـــذار آســــمـــان بــــرخــــاســــتــــه
روز چـــون رخــســار تـــرکــان از کــمــالخــال نــقــصــان از مــیــان بــرخــاســتــه
مـجـلـس از جـام و تــنـوره گـرم و خـوشبـــاد و آتـــش زایــن و آن بـــرخــاســتـــه
آتــش از انــگــشــت بــیــن ســر بــر زدهروم از هــنــدوســـتـــان بـــرخـــاســـتـــه
نـغـمـه مـطـرب شــده چــون نـفـخ صــورتــا قــیــامــت در جــهــان بـــرخــاســتــه
مـی چــو عــیـســی و ز رومـی ارغـنـونغــنــه انــجـــیــل خــوان بـــرخـــاســتـــه
گـوش بــربــط تــا بــه چــوب انـبــاشـتــهنـــالـــه ش از راه زبـــان بـــرخـــاســـتـــه
نـای بــی گـوش و زبــان بــســتــه گــلـواز ره چــشــمــش فــغــان بــرخــاســتــه
چــنـگ بــیـن چــون نـاقــه لــیـلــی وز اوبــانـگ مـجــنـون هـر زمـان بــرخــاسـتــه
بــهـر دســتــیـنــه ربــاب از جــام و مــیزر و بـــســـد رایـــگـــان بـــرخـــاســـتـــه
لــحــن زهــره بــر دف ســیــمــیــن مــاهبـــر در شــاه اخــســتــان بـــرخــاســتــه
رایــت و چـــتـــر جـــلــال الــدیــن ســزدصـبــح و شـام آسـمـان در شـرق و غـرب
آن نـه زلــف اســت آنــچــنــان آویـخــتــهســلـسـلـه اســت از آسـمـان آویـخــتــه
ســلـســلـه گــر بــهـر عــدل آویـخــتــنـدبــهـر ظــلــم اســت او چــنــان آویـخــتــه
حـلـقـه گـوشـت چــو عـیـاران بــه حـلـقزیــر زلــفـــت بـــیــن نــهــان آویــخـــتـــه
در ســــر زلـــف گـــنـــه کــــارت نـــگــــربــــی گـــنـــاهـــان را روان آویـــخــــتــــه
تـا سـریـنـت بـا مـیـان درسـاخـتـه اسـتکـــوهـــی از مـــویـــی روان آویـــخـــتـــه
دل کـه بـا بـار غـمـت پـیوسـت، هـسـتمــــویـــی از کــــوه گــــران آویـــخــــتــــه
هـــر زمـــان یــاســـج زنـــان صـــیــاد وارآئی از بـــــازو کــــمــــان آویــــخـــــتـــــه
آهـوی چــشــمــت بــدان زنــجــیـر زلــفجـــان شـــیـــران جـــهـــان آویـــخـــتــــه
عــنــبـــریــن دســتـــارچـــه گــرد رخــتطـــوق غــبـــغــب در مــیــان آویــخـــتـــه
فــتــنـه در فـتــراک تــو بــســتــه عــنـانداد خـــواهـــان در عـــنـــان آویـــخـــتــــه
ای بـــه مـــوئی آســـمـــان را از جـــفـــابـــر ســـر مـــن هـــر زمـــان آویــخـــتـــه
در تـــو آویــزم چــو مــویــی کــز غــمــتشــد بـــه مــویــی کــار جــان آویــخــتــه
جور بس کن خاصه چون کسری به عدلشــــاه زنـــجــــیـــر امــــان آویـــخــــتــــه
بــرق تــیـغـش دیـدبــان در مـلـک و دیـنابــر جــودش مـیـزبــان در شــرق و غـرب
نــامــرادی را بـــه جــان در بـــســتــه امخــدمــت غــم را مــیــان در بــســتــه ام
عــالــمــی پــر تــیــر بــاران جــفــاســتبــر حـقـم گـر چـشـم جـان در بـسـتـه ام
آمـــدم تـــســـلـــیــم در هــرچـــه آیــدمدیـــده امــــیـــد از آن در بــــســــتــــه ام
ســر بـــه تـــیــغ دشــمــنــان در داده امدر بـــه روی دوســتـــان در بـــســتـــه ام
روز هــم جــنــســان فــرو شــد لــاجــرمروزن دل ز آســـمـــان در بــــســــتــــه ام
ســایــه خــود هــم نــبـــیــنــم تـــا زیــمآن چـنـان چـشـم از جـهـان در بـسـتـه ام
تــا دم مــن گــوش مــن هــم نــشــنــودســوی لــب راه فــغــان در بـــســتـــه ام
تــا نــیــایــد غــور ایــن غــم هــا پـــدیــدگـــریـــه را راه نـــهـــان در بـــســـتـــه ام
هرچـه خـواهد چـرخ گـو مـی کـن ز جـورکـز مـکـن گـفــتــن زبــان در بــســتــه ام
راز مــرغــان را ســلــیـمــانــی نــمــانــدپــیـش دیـوان ز آن دهـان در بــســتــه ام
بـــر زبـــانــم مـــهــر مـــردان کـــرده انــدهمچـو طـفـلان گفـت از آن در بـسـتـه ام
خــاک در لـب کــرد خــاقــانـی و گــفــتدر فــروشـــی را دکــان در بـــســـتـــه ام
هــمــت از کـــار جـــهــان بـــرداشـــتـــهدل بــه شـاه شـه نـشـان دربــســتــه ام
کـمـتــریـن اقـطــاع ســگـبــانـان اوســتقــنــدهــار و قــیــروان در شــرق و غــرب
گـر جــهـان شـاه جـهـان مـی خـوانـدشآســمــان هـم آســمــان مـی خــوانـدش
مـفــخــر اول بــشــر خــوانـش کــه دهـرمـــهــدی آخـــر زمـــان مــی خـــوانــدش
ز آنکه شیطان سوز و دجـال افکن اسـتآدم مــهــدی مـــکـــان مــی خـــوانــدش
ور صـــــدائی آیــــد از طـــــاق فــــلــــکهـم فـلـک کـیوان نـشـان مـی خـوانـدش
آهـــن تــــیـــغـــش دل اعـــدا بــــخـــوردمــردم، آهـن خــای از آن مـی خــوانـدش
دیـده ای دنـدان کـه خــایـد اســتــخــوانکـادمـی هـم اسـتــخـوان مـی خـوانـدش
خـطـبــه مـدحـش چـو بــرخـوانـد آفـتــابمــشــتــری حــرز امــان مــی خــوانـدش
ســکـه قـدرش چــو بــنـوشـت آســمـانمــاه لــوح غـــیــب دان مــی خـــوانــدش
تــیـغ شـه مـانـد بــه لـوحـی کـز دو رویمــلــک مــحــراب کــیـان مـی خــوانـدش
نــصــرت نــو زاده تـــا بـــا تـــیــغ اوســتچــرخ طــفـل لـوح خــوان مـی خــوانـدش
ابــجــد تــایــیــد بــیــن کــز لــوح مــلــکطـفـل نـصـرت چــون روان مـی خـوانـدش
رنگ جـبـریل اسـت تـیغـش را کـه عـقـلوحــی پــیـروزی رســان مــی خــوانـدش
خـــصـــم شـــه تـــا عــده دار آرزوســـتعـاقـل آبــسـتــن نـشـان مـی خــوانـدش
در شــب و روزش دو خـــادم روز و شــبجـوهـر ایـن و عـنـبـر آن در شـرق و غـرب
دست و شمشیرش چـنان بـینی بـه همکآفــتــاب و آســمــان بــیــنــی بـــه هــم
شــاه مــلــت پــاســبـــان را بـــر فــلــکهفـت سـلـطـان پـاسـبـان بـینـی بـه هم
از نــهــیـبــش در چــهــار ارکــان خــصــمچــار طــوفـان هـر زمـان بــیـنـی بــه هـم
آب خــضــر و نـار مـوســی یـافــت شــاهعـزم و حـزمـش زیـن و آن بـینـی بـه هـم
شــه ســکــنـدر قــدر و انـدر مــوکــبــشخـضـر و مـوسـی همـعـنان بـینی بـه هم
حــکــم عــزرائیــل و بــرهــان مــســیــحدر کـف و تـیـغـش عـیـان بـیـنـی بــه هـم
دوســت و دشــمـن را رضـا و خــشـم اوعمر بـخـش و جـان سـتـان بـینی بـه هم
چــون دو نـفـخ صـور در خـشـم و رضـاشزهــر و پــازهــر روان بـــیــنــی بـــه هــم
خـنـجـر سـبـزش چـو سـرخ آید بـه خـونحـصـرم و مـی را نـشـان بـیـنـی بــه هـم
تــا نـه بــس دیـر از کــمــال عــدل شــاهمـصـر و ری در شـابــران بـیـنـی بــه هـم
از نــســـیــم عــدل او هــر پـــنــج وقــتچــار مــلــت را امــان بــیــنــی بـــه هــم
بــر دعــای دولــتــش در شــش جــهــتهـفـت مـردان یـک زبــان بـیـنـی بــه هـم
در ریــاض عـــشـــرتـــش در هــفــت روزهـشـت جـنـت نـقـل دان بـیـنـی بـه هـم
کنیتـش چـون بـشمری هر هشت حـرفنـه فــلـک را حــرز جــان بــیـنـی بــه هـم
خـاص بـهـر لـشـکـرش بــرسـاخـت چـرختــرک و هـنـدو دیـدبــان در شـرق و غـرب
رمـحـش از طـوفـان نـشـان خـواهد نمـودمــعــجــز نـوح از ســنـان خــواهـد نـمــود
تــیـغ هـنـدیـش از مـخــالـف ســوخــتــندر خــزر هـنــدوســتــان خــواهـد نــمــود
بـــــر ثـــــبـــــات دولـــــت او تـــــا ابـــــدجـنـبــش عـدلـش نـشـان خـواهـد نـمـود
صـبـحـگـاهی کـز شـبـیخـون ران گـشـادتـیغ چـون خـور خـون فشـان خـواهد نمود
سـرخـی شـام آگهی داده اسـت از آنکروز خــوشــی در جــهـان خــواهـد نـمــود
شــبــروی کــرده کــلــنــگ آســا بــه روزهـمـچـو شـاهین کـامـران خـواهـد نـمـود
حــلـق خـصـمـت در تــثــاوب جــان دهـدکـو تــمـطــی بــر کــمـان خــواهـد نـمـود
چــون کـمـان و تــیـر شــد نـون والـقــلـمنــشــره فــتــح ایـن و آن خــواهـد نـمــود
جـــوشــن نــاخــن تـــنــش بـــدخــواه راتـن چـو ناخـن ز اسـتـخـوان خـواهد نمـود
شـاه مـوسـی کـف چـو خـنجـر بـرکـشـدزیــر ران طـــوری روان خـــواهــد نـــمـــود
خـصـم فـرعـونـی نـسـب هم چـون زنـاندو کـــدان در زیــر ران خـــواهــد نـــمـــود
پــنـبــه کـن ای جـان دشـمـن ز آن تـنـیکــو ز تــرکــش دو کــدان خــواهـد نـمــود
سـگ گـزیـده خـصـم و تـیـغ شـه چـو آبکآتــش مــرگــش عــیـان خــواهـد نـمــود
زلــه خــوار تـــیــغ و مــور خــوان اوســتوحش و طیر انس و جان در شرق و غرب
زیـرکــان کــاســرار جــان دانـســتــه انـدعــلـم جــزوی ز آســمـان دانـســتــه انـد
از رصــــدهـــا ســــیـــزده ســــال دگــــرخــسـف بــادی در جــهـان دانـسـتــه انـد
قــرن هـا را حــکـم پــیـشــی کــرده انـدتــا قــران هــا در مــیــان دانــســتــه انــد
در ســـر مـــیـــزان ز جـــمـــع اخـــتـــرانبـیسـت و یک نـوع از قـران دانـسـتـه انـد
نـــابـــریـــده بـــرج خـــاکـــی را تـــمـــامبــرج بــادیـشــان مــکــان دانـســتــه انـد
گـرچـه هفـت اخـتـر بـه یک جـا دیده انـدجــای کــیـوان بــر کــران دانــســتــه انــد
مــن یــقـــیــن دانــم کــه ضـــد آن بـــودکـایـن حـکـیـمـان از گـمـان دانـسـتـه انـد
حـکمشـان بـاطـل تـر اسـت از علمشـانکــاخــتـــران را کــامــران دانــســتــه انــد
هـفــت هـارون بــر در ســلـطــان غــیـباز چــه سـان فـرمـان روان دانـسـتــه انـد
هــفـــت بـــیــدق عـــاجـــز شـــاه قـــدراز چـه شـان لـجـلـاج سـان دانـسـتـه انـد
عــــــارفــــــان اجــــــرام را در راه امــــــرهــفــت پــیــک رایـگــان دانــســتــه انــد
کــار پــیــکــان نــامــه بــردن دان و بــسپــیـک را کـی نـامـه خـوان دانـسـتــه انـد
دفــع ایــن طـــوفــان بـــادی را ســـبـــبدولـت شــاه اخــســتــان دانـســتــه انـد
خـاک درگاهش بـه عرض مصحـف اسـتجــای ســوگـنـد کـیـان در شــرق و غـرب
شـــاه مــغـــرب کـــامــران مــلـــک بـــادآفــــتـــــاب خــــانــــدان مــــلــــک بـــــاد
پــیـش او هــر تــاجــداری هـمــچــو تــاجپــشــت خــم بـــر آســتــان مــلــک بـــاد
از پـــی طـــغـــرای مـــنــشـــور ظـــفـــرتــیـر حــکــمــش بــر کــمــان مـلــک بــاد
خـــطـــی او هــمـــچـــو خـــط اســـتـــوانـــاگــــزیـــر آســــمــــان مــــلــــک بــــاد
ظـل کـعـبــش کـاوفـتـد بــر سـاق عـرشزاد ســـرو بــــوســــتــــان مـــلـــک بــــاد
تـا بــه جـان بــیـنـنـد جـنـبــش سـایـه راســـایـــه بـــالـــاش جـــان مـــلـــک بـــاد
بــهــر تــعــویــذ ســلــاطــیـن از ثــنــاشاســـم اعـــظـــم در زبـــان مـــلـــک بـــاد
کــام بـــخــتـــش چـــون دعــای مــادراندر اجـــابـــت هــم عـــنــان مــلـــک بـــاد
از ســـر تـــیـــغـــش چـــو داغ تــــازیـــانران شـــیــران را نـــشـــان مـــلـــک بـــاد
بـــر زبـــان مـــلـــک چـــون نــامـــش رودآب حــــیـــوان در دهـــان مــــلــــک بــــاد
از شــعــاع طــلــعــتـــش در جـــام مــینــجــم ســعــدیــن در قــران مــلــک بــاد
بــس بــقـائم ریـخـت بــا عـدلـش جـهـانکــو چـــو قــائم در جـــهــان مــلــک بـــاد
فــضــل یـزدان در ضــمـان عــمـر اوســتعـــمــر او هــم در ضـــمــان مــلــک بـــاد
بــخــت بــادش پــاســبــان و اســلــام رابــاس عـدل پــاســبــان در شـرق و غـربپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.