ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح خاقان کبیر جلال الدین والدنیا شروان شاه اخستان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 19:31 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
خــوش خــوش بــه روی ســاقــیـان دیـدنــد خــنــدان صــبــح راگـوئی بــه عـود ســوخــتــه شــســتــنـد دنـدان صـبــح را
یــا نــخـــل بـــنــدی کــرد شــب، زان خــوشــه پـــرویــن رطــبکـان صـنعـت نغـز ای عـجـب کـرده اسـت خـندان صـبـح را
گـــردون ز مـــشـــک و زعـــفـــران ســـازد حـــنـــوط اخـــتـــرانبـــر ســـوک آن دامـــن تـــران درد گـــریـــبـــان صـــبـــح را
یـــا آه عـــاشـــق بـــود خـــود بــــر صـــبــــح ســـوزی نـــامـــزدکــان تــیــر آتــش پــاش زد بـــدریــد خــفــتــان صــبـــح را
کـــو ســـاقـــی دریــاکـــشـــان، کـــو ســـاغـــر دریــا نـــشـــانکـز عـکـس آن گـوهر فـشـان بـینـی صـدف سـان صـبـح را
دریـــاب عـــیـــش صــــبــــح دم تــــا نـــگـــذرد بــــگـــذر ز غـــمکــانـگــه بــه عــمـری نـیـم دم دریـافــت نـتــوان صــبــح را
مــرد از دو رنــگــی طـــاق بـــه، ایــن رنــگ هــا بـــر طـــاق نــههـم دور خــود هـم دور ده و انـصــاف بــســتــان صــبــح را
بــا صــبــح خــوش درکـش عــنـان بــرجــه رکــاب مـی ســتــانکـز کـم حـیـاتـی در جـهـان تــنـگ اسـت مـیـدان صـبــح را
بــر روی صــبــح از ژالـه خــوی، خــوی ســرد بــیـن بــر روی ویگــوئی زدش زنــبـــور دی چـــون دیــد عــریــان صــبـــح را
بــســتــان ز ســاقــی جــام زر، هــم بـــر رخ ســاقــی بـــخــوروقـت دو صــبــح آن لـعـل تــر در ده ســه گـردان صــبــح را
کـــیــخـــســـروانـــه جـــام مـــی خـــون ســـیــاوش رنـــگ ویچـــون آتـــش کــاوس کــی کــرده زر افــشــان صــبـــح را
از جـــرعــه ریــز شــاه بـــیــن، بـــر خـــاک عــقــد عــنــبـــریــنگـــوئی بـــدان عـــنــبـــر زمــیــن آلــود دامــان صـــبـــح را
فــــرمــــان ده اســــلــــامــــیـــان، دارای دوران اخــــســــتــــانعــادلــتـــر از بـــهــرامــیــان، پـــرویــز ایــران اخـــســتـــان
نــزل صــبـــاحـــی پـــیــش خـــوان تـــا حـــور بـــرخـــوان آیــدتخـــون صـــراحـــی بـــیــش ران تـــا نـــور در جـــان آیـــدت
ز آن سـوی کـوه اســت آفـتــاب از بــوی مـی مـســت و خــراباز ســـر بـــرآرد نــیــم خـــواب افـــتـــان و خـــیــزان آیــدت
در بـــزم عـــیــش افـــروخـــتـــن کــوه از ســـمــاع آمــوخـــتـــنهـمـچــون سـپــنـد از سـوخــتــن در رقـص و افـغـان آیـدت
چـــون رطـــل هــا رانــی گــران خـــیــل نــشـــاط از هــر کـــرانهــمــچــون خــیـال دلــبــران نــاخــوانــده مــهـمــان آیـدت
دل بـــر ســـر خـــوان طـــرب چـــون مــرغ فــردوســـی طــلــبیـک نــیـمــه گــویـا ای عــجــب یـک نــیـمــه بــریـان آیـدت
هــســـت ایــن زمــیــن را نــه بـــه نــو کـــاس کـــریــمـــان آرزویــک جـــرعــه کــن در کــار او آخــر چــه نــقــصــان آیــدت
چــون جــرعــه هــا رانــی گــران بــاری بــهـش بــاش آن زمــانکـــز زیـــر خــــاک دوســــتــــان آواز عـــطـــشـــان آیـــدت
آن نـــازنـــیـــنـــان زیـــر خـــاک افـــکـــنـــده چــــرخ انـــد پــــاکای بـــس کـــه نـــالـــی دردنـــاک ار یــاد ایــشـــان آیــدت
گـــر داد آزادی دهـــی قـــد خــــم کـــنـــی در خــــم جــــهـــیور پــی ز خــود بــیـرون نــهــی آتــش گــلــســتــان آیـدت
چـــون از نــیــازت بـــوی نــه، کـــعـــبـــه پـــرســـتـــی روی نــهچـــون آبـــت انــدر جـــوی نــه، پـــل کــردن آســان آیــدت
تـــا زهــد تـــو زرق اســت بـــس، بـــر کــفــر داری دســت رسمـی گـیـر و صــافــی کـن نـفــس، تــا کــفــر ایـمـان آیـدت
بـــگـــذار زهـــد بـــی نـــمـــک، هـــل تـــا فـــرود آیـــد فـــلـــکهــر رخــنــه کآیــد یــک بــه یـک، بــر طــاق ویــران آیــدت
بـــر یــاد خــاقــان کــبـــیــر ار مــی خــوری جـــان بـــخــشــدتبــل کــان شــه اقــلـیـم گــر، اقــلـیـم تــوران بــخــشــدت
مــجــلــس پــری خــانـه شــمــر، بــزم ســلــیـمــان بــیـن در اودر صـفـه هـا بـسـتـان نـگـر، صـف های مـرغـان بـین در او
کــام قــنــیــنــه خـــون فــشــان چـــون اشــک داود از نــشــانمــرغ صــراحــی جــان کــنــان داودی الــحــان بــیــن در او
گـــر فـــاســـقـــان را از گـــنـــه در بـــاغ رضـــوان نــیــســـت رهدر روی ســاقــی کــن نـگـه صــد بــاغ رضــوان بــیـن در او
ور بـــت پـــرســتــان را بـــه جــان نــدهــنــد در کــعــبـــه امــانکـوی بــتــان را کـعـبــه دان، زمـزم خـمـسـتـان بــیـن در او
چــون شــد هـوا ســنـجــاب گــون، گـیـتــی فــنـک دارد کــنـوندر طـــارم آتـــش کــن فــزون روبـــاه خـــزران بـــیــن در او
شــکــل تــنــوره چــون قــفــس طــاوس و زاغــش هـم نــفــسچــون ذروه افــلــاک بـــس مــریــخ و کــیــوان بـــیــن در او
خــیـک اســت شـش پــســتــان زنـی رومـی دل زنـگـی تــنـیمـریـم صـفـت آبــســتــنـی عـیـســی دهـقـان بــیـن در او
چــون نــیــش چــوبــیـن را کــنــون رگ هــای زریـن شــد زبــونخــیــز از رگ خــم ریــز خــون قــوت رگ جــان بــیــن در او
بــربــط، تــنـی بــی جــان نــگــر، مــوزون بــه چــار ارکــان نـگــرهـر هـشـت رگ مـیـزان نـگـر، زهـره بـه مـیـزان بـیـن در او
نـالـان ربــاب از بــس زدن هـم کـفــچــه ســر هـم کــاســه تــنچـو بـیـن خـرش زرین رسـن بـس تـنـگ مـیـدان بـین در او
چــنـگ اســت عـریـان وش ســرش صــدره بــریـشــم در بــرشبــسـتـه پــلـاسـیـن مـیـزرش، زانـوش پــنـهـان بــیـن در او
نــایــســت چــون طــفــل حــبـــش ده دایــگــانــش تـــرک وشنه چـشم دارد شوخ و خوش، صد چـشم حیران بـین در او
دف را خـــــم چـــــوگــــان شــــه بـــــا صــــورت ایــــوان شــــههـم چـون شـکـارسـتـان شـه اجـنـاس حـیـوان بـیـن در او
کــیــخـــســرو آرش کــمــان، شــاه جـــهــانــبـــان چـــون پـــدراســکــنــدر آتــش ســنــان خــضــر نــهـان دان چــون پــدر
شــرطــی کــز اول داشــتــی بـــا عــشــق خــوبــان تــازه کــنبــا یـوسـفـان گـرگ آشـتـی پــیـش آر و پــیـمـان تـازه کـن
ای عــاشــق جــان بــر مــیـان، بــا دوســت نـه جــان در مــیـاننــقــش زر ســـودائیــان از مــهــر ســـلــطـــان تـــازه کــن
ســاقــی فــریــب آمــیـز بــیـن مــطــرب نــشــاط انــگــیـز بــیـنبــازار مــی زان تــیـز بــیـن مــرســوم جــان زان تــازه کــن
ز انـگــشــت ســاقــی خــون رز بــســتــان وز آن انـگـشــت مـزبــر زاهـدان انـگـشــت گـز، بــا شــاهـدان جــان تــازه کـن
در پــهــلــوی خــم پــشــت خــم بــنــشــیـن و دریـاکــش بــدمبـرچـیـن بـه مـژگـان جـرعـه هـم از خـاک مـژگـان تـازه کـن
مـی ســاز تــســکــیـن هـر زمــان عــیـد طــرب بــیـن هـر زمـاناز گـاو سـیـمـیـن هـر زمـان خــون ریـز و قـربــان تــازه کـن
خــوش عــطــســه روز اســت مـی، ریـحــان نـوروز اســت مـیدر شـب افـروز اسـت مـی، زان در شـبــسـتــان تـازه کـن
ایـــن گــــنـــبــــد نـــارنـــج گــــون بــــازیـــچــــه دارد ز انـــدرونز آه ســحــرگــاهـش کــنـون رو ســنــگ بــاران تــازه کــن
از صـــور آه اخـــتـــرشـــکـــن، طـــاق فـــلـــک هـــا درشـــکـــنبــنــد طــبــایـع بــرشــکــن هــر چــار طــوفــان تــازه کــن
خــاقــانـیـا ســگ جــان شــدی، کــانـده کــش جــانــان شــدیدر عـشـق سـر دیـوان شـدی، نـامـت بــه دیـوان تـازه کـن
عـشــق آتــشـی کـابــت ربــود از عـشـق نـگـریـزی چــه ســودآن دل کـه در بــغــداد بــود اکــنـون بــه شــروان تــازه کـن
چــــون جــــام گـــیـــری داد ده، مـــی تــــا خــــط بــــغـــداد دهبـــغـــداد مـــا را یـــاد ده ســـودای خـــوبــــان تـــازه کـــن
بـــغــداد بـــاغ اســت از مــثــل بــل بـــاغ رضــوان گــفــتــمــشروزی بــه بــغـداد ایـن مـثـل در وصـف خـوبــان گـفـتــمـش
تــــا بــــر کــــنــــار دجــــلــــه دوش آن آفــــت جــــان دیـــده اماز خــون کــنــارم دجــلــه شــد تــا خــود چــرا آن دیـده ام
ســـروی ز بــــســـتـــان ارم، شـــمـــع شـــبـــســـتـــان حـــرمرویـش گــلـســتــان عــجــم کــویـش دلـســتــان دیـده ام
بـــــغـــــداد جـــــان هـــــا روی او، طـــــرار دل هـــــا مـــــوی اودل دل کــنــان در کــوی او چـــون خـــود فـــراوان دیــده ام
بـــاشـــد بـــه بـــغـــداد انـــدرون طـــرار پـــنــهــان از فـــســـوندر زلـــف طـــرارش کـــنـــون بـــغـــداد پـــنــهــان دیــده ام
دجــلــه ز زلــفــش مـشــک دم زلــفــش چــو دال دجــلــه خــمنـازک تـنش چـون دجـلـه هم کـش کـش خـرامـان دیده ام
آمــیــخــتــه مــه بـــا قــصــب، انــگــیــخــتــه طــوق از غــبـــبدســتــارچــه بــســتــه ز شــب بــر مــاه تــابــان دیـده ام
افـــتـــاده چـــون اشـــک مـــنــش نــور غـــبـــب بـــر دامــنــشزان نــور ســیــمــیـن گــردنــش زریـن گــریــبــان دیــده ام
زلـفــش چــلـیـپــا خــم شــده لــعــلــش مـســیـحــا دم شــدهزلـف و لـبــش بــاهـم شــده ظــلـمـات و حــیـوان دیـده ام
جــان از تــنـش تــیـمـار کـش چـون چــشـم او بــیـمـار و خـوشدل چـون دهـانـش پـسـتـه وش خـونـین و خـنـدان دیده ام
او ســـرگـــران بـــا گـــردنــان مـــن در پـــیــش بـــر ســـر زنــاندلـــهــا دوان دنــدان کـــنــان دامـــن بـــه دنــدان دیــده ام
تــــیـــز اســــت چــــون بــــازار او، عـــاجــــز شـــدم در کـــار اوجـــان در خـــط دلـــدار او مــدهــوش و حـــیــران دیــده ام
زلـــفـــش بـــســـان زنــگـــیــان درهــم شـــده بـــر هــر کـــرانبــر عــارضــش بــازی کــنــان افــتــان و خــیــزان دیــده ام
دجــــلــــه ز تــــف آه خــــود کــــردم تــــیــــمــــم گــــاه خــــودبــــغــــداد را در راه خــــود از دیـــده طــــوفــــان دیـــده ام
خـــاقـــانــیــا جـــان بـــرفـــشـــان در مــن یــزیــد عـــاشـــقــانکــان گــوهـر ار بــخــری بــه جــان ارزد کــه ارزان دیـده ام
چــــــون عـــــزم داری راه را چـــــون دل دهـــــی دل خـــــواه رافــرمــان شــروان شــاه را بــر جــان نــگــهــبــان دیــده ام
فــــردوس مــــجــــلــــس داوری کــــارواح دربـــــان زیــــبــــدشاجــرام مــرکــب صــفــدری کــافــلــاک مــیــدان زیــبــدش
نــی نــی ز خـــوبـــان غــافــلــم در کــار ایــشــان نــیــســتـــمآزاد کـــرد هـــمـــتـــم در بـــنـــد خـــوبـــان نـــیـــســـتـــم
خـــود کـــوی ســـودا نــســـپـــرم خـــود روی زیــبـــا نــنــگـــرمبــر دام خــوبــان نـگــذرم چــون مــرغ ایـشــان نـیـســتــم
یــاد بـــتـــان تـــا کــی کـــنــم، فـــرش هــوس را طـــی کـــنــماین اسـب چـوبـین پـی کـنـم چـون مـرد مـیـدان نـیـسـتـم
شــیــدای هــر مــهــوش نــیــم، جــویــای هــر دلــکــش نــیــمپـــروانــه آتـــش نــیــم، مــرغ ســلــیــمــان نــیــســـتـــم
بـــس نــقــب کــافــکــنــدم نــهــان بـــر حـــقــه لــعــل بـــتـــانصـبــح خــرد چــون شـد عـیـان نـقـاب پــنـهـان نـیـســتــم
ســاقــی غــم را ز انــدرون چـــون ســوخــتـــه بـــیــدم کــنــونتــا چــنـد بــارم اشـک خــون گـر رواق افـشـان نـیـســتــم
هـسـتـم بــه چـشـم دوسـتـان هـسـتـی کـه پـیـدا نـیـسـت آنبـهر چـه هسـتـم بـی نـشـان، گـر وصـل جـانـان نـیسـتـم
گـر کـس بــود سـگ جــان مـنـم ایـن چــرخ سـگ دل دشـمـنـمتــا کــی زیـد زریـن تــنــم گــر آهــنــیـن جــان نــیـســتــم
جـــســـتـــم ســـراپـــای جـــهــان شـــیــب و فـــراز آســـمــانگـر هـیـچ اهـلـی در جــهـان، دیـدم مـسـلـمـان نـیـسـتــم
مـــانـــم بــــه خـــاک کـــم بــــهـــا، لـــب تــــشـــنـــه آب وفـــاکــز جـــرعــه هــیــچ آشـــنــا آلــوده دامــان نــیــســـتـــم
بــــــرد آبــــــرویــــــم آرزو، ایـــــمــــــه کــــــدام آب و چــــــه روروی از کـــجـــا و آب کــو، خـــود در غـــم آن نــیــســـتـــم
ســـلـــطـــان بـــرنـــائی مـــگـــر بـــهـــر ســـواری شـــد بــــدرتــا کـی پــیـاده بــر اثــر پــویـم کــه ســگـبــان نـیـســتــم
هــرکــس بـــه قــدر کــام خــود جـــویــد بـــه دیــوان نــام خــودمـن بــاز جــســتــم نـام خــود در هـیـچ دیـوان نـیـســتــم
آتـــش ز مـــن بـــنــهــفـــت دم گـــر زنـــد خـــوانـــم دیــد کـــممـصـحـف ز مـن بـگـریـخـت هـم کـز اهـل ایمـان نـیـسـتـم
نــه، کــعــبـــه را مــحــرم نــیــم، مــرد کــنــیــســه هــم نــیــمنــه، بــابــت زمــزم نــیـم، مــرد خــمــســتــان نـیـســتــم
گــر کــعــبـــه مــی دانــی نــیــم ور دیــر مــی خــوانــی نــیــممـشــغــول خــاقـانـی نـیـم، مـقـبــول خــاقـان نـیـســتــم
یــاد جـــلـــال الـــدیــن کـــنــم تـــا ســـنـــگ حـــیــوان گـــرددمخــاک درش بـــالــیــن کــنــم تــا چــوب ثــعــبــان گــرددم
گــردون عــلــم بــرخــوانــمــش انــجــم ســپــه ران بــیـنـمــشطــاس از مــه نـو دانــمــش پــرچــم ز کــیـوان بــیـنـمــش
ضـــرغـــام زهـــره گـــوهـــرش، بـــهــرام دهــره لـــشـــکـــرشبــیـنـام بــهـره ز اخـتــرش فـتــحـی کـه تــوران بــیـنـمـش
نــپـــســـنــدم از خـــود ایــنــقـــدر کـــز دولـــت او مـــا حـــضـــرزیـر نــگــیـن و خــطــبــه در بــلــغــار و خــزران بــیـنـمــش
خــواهــم ز بــخــت یــک دلــش، در عــرش بــیــنــم مــنــزلــشزرادخــانــه بـــابـــلــش مــر بـــط خــراســان بـــیــنــمــش
لـفــظــم کــنـد گــوهـرفــشــان کــز فــتــح شــه یـابــم نـشــانچــون گـردن گـردن کــشــان در طــوق فــرمـان بــیـنـمـش
چــون کــاســه یـوزش جــهـان حــلـقــه بــه گــوش آمـد چــنـانکـو تــاج شـیـر سـیـسـتـان نـعـلـیـن سـگـبــان بــیـنـمـش
نـعــلـی کـه افـکـنـد ادهـمـش شــمـشــیـر ســازد رســتــمـشمـومـی کـه گـیـرد خـاتــمـش حــرز سـلـیـمـان بــیـنـمـش
اســـبـــی کـــبـــود اســـت آســـمــان هــرای زریــن اخـــتـــرانبــاشـد بــه نـام اخـسـتــان داعـی کـه بــر ران بــیـنـمـش
چــون بـــا رضــا گــردد قــریــن جــبـــریــل بـــیــنــم بـــر زمــیــنور در فــلـک بــیـنـد بــکـیـن هـر چــار طــوفــان بــیـنـمـش
از بــس کـه لـب هـای ســران بــوســد ســم اســبــش عــیـانچـون جـویم از نعـلـش نـشـان مـسـمـار مـرجـان بـینمـش
انــجــم بـــریــزنــد از حــســد جـــان هــا گــریــزنــد از جـــســدکـایـد چـو شـمـس انـدر اسـد وز چــرخ مـیـدان بــیـنـمـش
آن پــیـل مـســت انـگـیـخــتــه وز دســت شــســت آمـیـخــتــهبــا بــحـر دسـت آمـیـخـتــه تــمـسـاح پــیـچـان بــیـنـمـش
جــــوزا لـــگـــام مـــرکـــبــــش وز گـــرد قـــلـــب عـــقـــربــــشروی آفـتـاب و تـن شـبــش دم جـو ز هـر سـان بــیـنـمـش
خـــورشـــیـــد چـــون مـــولـــای او بـــوســـه زنـــد بـــر پـــای اوهـر صــبــح از ســودای او بــر خــاک غــلـطــان بــیـنـمـش
گـــویـــم کـــه بـــاد چـــرخ زیــن زیـــر ســـلـــیــمـــان مـــی روددر مــوکــب روح الــامــیــن دیــوی پـــری ســـان مــی رود
امــیــد عـــدلـــش مـــلـــک را چـــون عـــقـــل در جـــان پـــروردخــورشـیـد فـضـلـش خــلـق را چــون لـعـل در کـان پــرورد
خــــلـــقـــش کـــه گـــل را بــــرد آب از تــــابــــش رای صــــوابآن گــل شـــکــردان کــافــتـــاب انــدر صـــفــاهــان پـــرورد
اقــبـــال او خـــزران ســـتـــان بـــا عــدل شــد هــم داســـتـــانپـــیــل آرد از هــنــدوســتـــان آنــگــه بـــه خــزران پـــرورد
بـــســتــان دولــت کــشــورش در دســت صــلــت گــســتــرششــمـشـیـر صـولـت پــرورش ابــری کـه بــســتــان پــرورد
جــــنــــت گــــهــــر بــــر تــــیــــغ او دوزخ شــــرر در تــــیــــغ اوگــوئی بــه گــوهــر تــیـغ عــقــل اســت کــیـمــان پــرورد
در مــکـــتـــب مــردیــش دان از لــوح شـــادی عـــشـــر خـــوانهــر طـــفــل دولــت کــاســـمــان در مــهــد دوران پـــرورد
خـــود نــیــســـت دولــت را گــزیــر از مــهــر خـــاقـــان کــبـــیــرآری مــــبــــارز بــــارگــــیـــر از بــــهـــر مــــیـــدان پــــرورد
شـــاه جـــهــان مــهــدی ظـــفـــر، یــعـــنــی شـــبـــان دادگـــرایـــــام دجـــــال دگـــــر، گـــــرگ ســـــتـــــم زان پـــــرورد
ایـــام بــــدعــــهــــدی کــــنــــد امــــروز نــــاگــــه دی کــــنــــدکـــار هــدی مـــهــدی کـــنـــد دجـــال طـــغـــیــان پـــرورد
خـصـمـش بـه اصـل اسـت از بــشـر شـیـطـانـش پـرورده بــشـرهـم خـوی سـگ بـاشـد بـتـر شـیـری کـه سـگـبـان پـرورد
فـــرش چـــو خـــور مـــهـــتــــاب را اراســـت بــــاب الـــبــــاب راچــــون درســــه ظـــلـــمـــت آب را انـــوار یـــزدان پــــرورد
آن را کــه شــر ســرکــش کــنــد ظــلــمــش ز آب آتــش کــنــدنــه ظــلــم دل هـا خــوش کــنــد نــه کــرم دنــدان پــرورد
چــوپــان ســپــهـر و رم ســپــه، فـحــل رم اســت اقـبــال شــهکــز بـــهــر رم دارد نــگــه فــحــلــی کــه چــوپـــان پــرورد
دولـــت بــــرآرد داد او، چــــون خــــلـــد کـــایـــمـــان بــــردهـــدراحــت قــزایـد یـاد او چــون شــکــر کــاحــســان بــردهــد
شــاه اولـیـن مـهـدی اســت خــود ثــانـی ســلـیـمـان بــاد هـمانـسـش بــه خـدمـت نـامـزد جـنـش بــه فـرمـان بــاد هـم
گـردون غـلـام اســت از خــطـر خــورشـیـد جــام اســت از گـهـرکـیـوان حــســام اسـت از ظـفـر بــهـرام پــیـکـان بــاد هـم
دیــن روشـــن ایــام اســـت ازو، دولـــت نــکـــونـــام اســـت ازومـلـکـت بــه انـدام اسـت ازو، مـلـت بـه سـامـان بــاد هـم
بزمش چو روضه است از لطف، صحنش چو سدره است از کنفصدرش چو کعبه است از شرف حکمش چو فرمان باد هم
نــور اســـت بـــخـــت روشــنــش، ســـر در گــریــبـــان تـــنــشچــون ســایـه انـدر دامـنـش، پــیـوســتــه دامـان بــاد هـم
جــام و کــفــش چــو بــنـگــری هـســت آفــتــاب و مــشــتــریجــام آیـنـه اســت اسـکـنـدری مـی آب حــیـوان بــاد هـم
شــمـشــیـر ضــرغــام افــکــنـش هـردم بــه خــون دشــمـنـشچــون ابــر گــریـد بــر تــنـش در گــریـه خــنــدان بــاد هـم
شـمـشـیـر خـصـم از بــخـت بــد، بــسـتــه زبــانـی بــود و خـودچـــون آیــنــه زنــگــار زد چــون شــانــه دنــدان بـــاد هــم
عـزمـش هـمـه بـال اسـت و پـر بـزمـش هـمـه فـال اسـت و فـربـذلـش همـه مـال اسـت و زر فـضـلـش همه جـان بـادهم
از رفـــتــــن مـــهـــد شــــرف خــــزران شـــود رضـــوان کـــنـــفبـس شـاد بـخـت اسـت آن طـرف شـادی شـروان بـاد هم
نـــوروز عـــذرائی اســـت کـــش چــــون دولـــت شـــه روح وشحـالش چـو جـنت هسـت خـوش فـالش چـو قرآن بـاد هم
پــــیـــش مــــلــــک ز اقــــبــــال نـــو، نـــوروزی آرد ســــال نـــوگــیـرد ز دولـت فــال نـو صــد ســال ازیـن ســان بــاد هـم
بـــادش ســـعـــادت دســـتـــیــار، ارواح قــدســـی دوســـتـــداراجــرام عــلــوی پــیــش کــار، ایــزد نــگــهــبــان بــاد هــم
مــدحـــش مــرا تـــلــقــیــن کــنــد الــهــام یــزدان هــر نــفــسدر هــر دعــا آمــیـن کــنــد ادریـس و رضــوان هــر نــفــسپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.