ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح رکن الدین ارسلان شاه بن طغرل

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:31 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
الـطـرب ای خـاصـگـان خـاصـه بـه هـنـگـام صـبــحکـاینـک بـوی بـهـشـت مـی دمـد از کـام صـبـح
بــاغ شـمـا روی دوسـت، صـحـن فـلـک روی بــاغصـبـح شـمـا جـام می، حـلـقـه مه جـام صـبـح
رنـگ خــم عـیـســی اســت بــاده گـلـرنـگ جــاماشــک تــر مــریـم اســت ژالــه درفــام صــبــح
قـد چـو قـدح خـم دهید پـس همـه در خـم جـهیدپـیـش کـه بــیـرون جـهـد آتـش از انـدام صـبــح
مــــرغ صــــراحــــی زنـــد یـــک دم بــــر دام مــــاتــا فـلـک آن مـرغ روز بــســتــن بــر دام صـبــح
کــعـــبـــه مــا طـــرف خـــم زمــزم مــا درد خـــاممـصـحـف مـا خـط جـام سـبــحـه مـا نـام صـبـح
مــرغ بـــهــنــگــام زد نــعـــره هــنــگــامــه گــیــرکـز همـه کـاری صـبـوح خـوشـتـر هنگـام صـبـح
تـا دو نفـس حـاصـل اسـت عـمر قضـا کن بـه میکـز دو نفـس بـیش نیسـت اول و انـجـام صـبـح
مـی بــه قــدح در چــنـانـک شــیـریـن در مـهـد زربـــاربــدی وار کــوس بــرزده گــل بـــام صــبـــح
پــرچــم نـصــرت نـمـود لـشــکـر ســلـطـان چــرخدر جـل زریـن کـشـیـد ابـلـق خـوش گـام صـبـح
خــســرو روی زمــیـن ســنـجــر عــهـد ارســلــانمــهــدی آخـــر زمـــان داور عـــهــد ارســـلـــان
شـاه فـلـک بــیـن بــه صـبــح پــرده بــر انـداخـتـهپــیـر خــردبــیـن بــه مـی خـرقـه در انـداخــتــه
کــم زن کــوی مــغــان بـــرده بــه مــی ره بــه دهرسـتــه دل از شـهـر بــنـد جـان بــدر انـداخـتـه
عــالــم خــاکــی بــه خــاک بــاخــتــه زیـر فــلــکمــشــتــی خــاک قــمــار در قــمــر انـداخــتــه
ســاقــی مــی تــوبــه را بـــرده پــس کــوه قــافبـــلــکــه ز کــوه عــدم ز آســـتـــر انــداخـــتـــه
بـــر لــب بـــاریــک جــام عــاشــق لــب دوخــتــهبــر سـر گـیـسـوی چـنـگ زهـره سـر انـداخـتـه
خـــط و لـــب ســـاقـــیــان عـــیــســـی زنـــار داربـــر خــط زنــار جـــام جـــم کــمــر انــداخــتـــه
عـقـرب مـه دزدشـان چـشـم فـلـک را بــه سـحـرداس ســر ســنــبـــلــه در بـــصــر انــداخــتـــه
خــانـه خــدای مـســیـح یـعـنـی ســلـطـان چــرخبـــر در ســلــطــان عــهــد تـــاج زر انــداخــتــه
مـــه حــــلـــی زهـــره را کــــرده بــــه زر نـــثــــاردر سـم شـب رنگ شـاه سـربـه سـر انداخـتـه
از سـر تـیغـش کـه هـسـت سـبـز چـو پـر مـگـسکــرکــس گــردون ز هـول شــاه پــر انـداخــتــه
خــســرو اقــلـیـم بــخــش تــاج ســتــان مـلــوکرسـتــم خـورشـیـد رخـش مـالـک جـان مـلـوک
آتـــــش عـــــیــــاره ای آب عــــیــــارم بـــــبـــــردســـیــم بـــنــاگـــوش او رونــق کـــارم بـــبـــرد
لــعــل مــســیـحــا دمــش در بــن دیـرم نـشــانـدزلــف چــلــیـپــا خــمــش بــر ســر دارم بــبــرد
در گــرو نــرد عــشـــق جـــان و دلــی داشـــتـــمدر سـه نـدب دسـتــخـون هـر دو نـگـارم بــبــرد
نــالــه کــنـان مــی روم ســنـگــی در بــر چــو آبکآب مــن و ســنــگ مــن غــمــزه یـارم بــبــرد
رفــت قــراری بــر آنــک دل بــه دو زلــفــش دهـمدل بــه قــراری کـه بــود رفــت و قــرارم بــبــرد
جوجوم از عشق آنک خالش مشکین جوی استاین دل مسـکین چـو دید خـر شـد و بـارم بـبـرد
عــــشــــق بــــرون آورد مـــهـــره ز دنـــدان مـــارآمـــد و دنـــدان کـــنـــان در دم مـــارم بــــبـــرد
دیـد دلــم وقــف عــشــق خــانــه بــام آســمــانخــانــه فــروشــی بـــزد دل ز کــنــارم بـــبـــرد
گــفــتـــی خــاقــانــیــا آب رخــت چــون نــمــانــدآب رخـــم هـــم بـــه آب گـــریـــه زارم بــــبـــرد
از مــژه گــوهــر نــثــار کــردم و اکــنــون بــه قــدرخـــاک در شـــهـــریـــار آب نـــثــــارم بــــبــــرد
پــادشــه بــحــر و بــر خــســرو اقــلــیـم بــخــششـاه سـخـا ارسـلـان افـسـر و دیـهـیـم بـخـش
شــقــه چــارم فــلــک چــتــر ســیـاهــش ســزدوز گــهــر آفـــتـــاب لــعـــل کـــلــاهــش ســـزد
حـــیــد فــاروق عـــدل جـــعــفــر فــرقــان پـــنــاهکـز شـرف او ســمـاک رمـح ســیـاهـش ســزد
عــیـســی اگـر عــطــســه بــود از دم آدم کــنـونآدم از الــهــام او عــطــســه جـــاهــش ســـزد
اوســت فــریـدون ظــفــر بــلــکــه دمـاونـد حــلـمعـالـم ضـحـاک فـعـل بــسـتــه چــاهـش سـزد
قـبـلـه بــخـت سـفـیـد تـیـغ کـبـودش بـس اسـتخــال رخ ســلـطـنـت چــتــر ســیـاهـش ســزد
پــیـش بــر و یـال او چــیـسـت پــر و بــال خــصـمکــز پـــی کــوری ظـــفــر قــائد راهــش ســـزد
بــر سـر کـیـوان رســد پــای کـمـیـتــش چــنـانـکبــر ســر روح الــقــدس پــایـه گــاهــش ســزد
هـسـت کـمـیـتـش سـپـهـر جـوزهـری بــر دمـشپـــاردم جـــوزهــر چـــنـــبـــر مـــاهــش ســـزد
زلـف و زنـخــدان حــور پــرچــم و طـاسـش رســدکــوثــر و مــدهـامــتــان آب و گــیـاهـش ســزد
سـلـطـنـت امـروز خـتـم بــر پــسـر طـغـرل اسـتکآیــت حــق پــروری در گــهــر طــغــرل اســت
داور روی زمـــیــن خـــوانـــدش اکـــنــون فـــلـــککـز هـمـه سـلـجــوقـیـان دانـدش افـزون مـلـک
رویـش طــغـرای ســعــد، رایـش خــضــرای فـتــحایـنـت مـبــارک هـمـای، آنـت هـمـایـون فــلــک
ز آب حــســامـش فــلـک رنـگ بــرد چــون زمـیـنز آتـش خـشـمش زمین دود شـود چـون فـلـک
جــوف فــلــک تــاکــنــون پــر نــشــد از کــایـنــاتاز هــنــر شــهــریــار پــر شــد اکــنــون فــلــک
وز پـــی آن تـــا زنــد ســـکــه بـــه نــام بـــقــاشمــی زنــد از افـــتـــاب آقــچـــه مــوزون فــلــک
وز پــی آن تــا کــنـد جــامــه بــخــتــش ســپــیـدمـی کـنـد از قـرص مـاه قـرصـه صــابــون فـلـک
رشـــوت حـــلــمــش دهــد جـــوشـــن مــریــخ راچـون بـه کـف شـاه دیـد تـیـغ زحـل گـون فـلـک
خــامـه مـصـریـش راســت در دهـن افـیـون مـصـرفــتــنـه کـه خــیـزد از آن بــردهـد افـیـون فـلـک
دید کـه در لـشـکـرش قـیصـر هـارون شـده اسـتزانـگــلـه زهـره ســاخــت زنـگـل هـارون فــلـک
چــون گــه کــیـن بــنـگــرنـد زیـر کــف و راه شــاهابــلـق پــر خــون زمـیـن، ازرق پــر خــون فـلـک
از پــی عــیــد ظــفــر پـــوشــنــد از گــرد و خــونشـقـه اطـلـس زمـیـن کـسـوت اکـسـون فـلـک
فـتــح و ظـفـر بــا بــقـاش عـهـد فـرو بــسـتـه انـددولــت دوشــیـزه را عــقــد فــرو بــســتــه انـد
هــیــبــت او کــوه را بــنــد کــمــر درشــکــســتصـولـت او چــرخ را سـقـف قـمـر در شـکـسـت
طــالــعــش افــکــنـد دســت در کــمــر آســمــانچـون زحـلش طوق دید طـرف کمر درشـکسـت
خــســرو مــهــدی نــیـت آصــف غــوغــای عــدلبـــر در دجــال ظــلــم آمــد و در درشــکــســت
تــیـرش جـبــریـل رنـگ بــاد و پــر از فـتــح و نـصـرخــانــه اهــریـمــنــان زیـر وزبــر درشــکــســت
گر بـه دو پـر درشکست ملک خـسـان را چـه شدملک سـبـا جـبـرئیل هم بـه دو پـر درشـکسـت
رانـد بــسـی رود خـون از پـی خـصـمـان و خـصـمزیـر پــل مـکـه شـد پـول بــه سـر درشـکـسـت
تــا خــفــقــان عــلــم خــنــده شــمــشــیـر دیــددرد عـدو چـون فـواق گـریه بـه بـر درشـکـسـت
بــر ســر گـور عـدوش حــســرت نـقـش الـحــجــربـرد فـلک لـاجـورد پـس بـه حـجـر درشـکـسـت
صـرصـر قـهـرش گـذشــت بــر خــط ابــخــاز و رومچون دو ورق کرد راست یک به دگر درشکست
شـیـر نـیـسـتـان چـرخ بــر نـی رمـحـش گـذشـتدر بـن یـک نـاخـنـش صـد نـی تـر درشـکـسـت
هـمــتــش آورد پــای بــر ســر هــفــت آســمــانهـیـبـتـش افـکـنـد قـفـل بـر در هـفـت آسـمـان
چون تـو جهان خسروی چشم جهان دیده نیستچـون تـو زمـان داوری صـرف زمـان دیده نیسـت
ای ز فــلـک بــیـش بــس وز تــو فـلـک دیـده آنـکدهـر ز پـیـشـینـیـان صـد یـک آن دیـده نـیـسـت
عـقـل کـه اقـطـاع اوســت شـهـر ســتــان وجــودشـهره تـر از تـیغ تـو شهر سـتـان دیده نیسـت
روز نــشــد کآفــتــاب تــیــغ تــو را چــون شــفــقاز دل مـریـخ چـرخ سـرخ سـنـان دیـده نـیسـت
گـــو ز تـــف تـــیــغ تـــو زهـــره شـــیــران نـــگـــرآنـکــه لـعــاب گـوزن در طــیـران دیـده نـیـســت
دیــده چـــرخ کــهــن بـــر چـــمــن و بـــاغ مــلــکتـازه تـر از بـخـت تـو سـرو جـوان دیـده نـیسـت
از سـبــکـی مـغـز خــصـم گـر هـوسـی مـی پــزدهسـت ورا عـذر از آنک گـرز گـران دیده نیسـت
موکب بـخـت عدوت همچـو سـفینه اسـت از آنکجــز مـحـل پــاردم جــای عـنـان دیـده نـیـسـت
شــاه جـــهــان ارســلــان دانــد کــانــدر جـــهــانپـیشتـر از من جـهان زین سخـنان دیده نیسـت
رایـت ســلــطــان نــگــر تــا نــکــنــی یـاد از آنــکصـورت سـیمرغ را کس بـه جـهان دیده نیسـت
قــاصــد بــخــتــش جــهـان در دو قـدم درنـوشــتچـرخ و زمین چـون سجـل هر دو بـهم درنوشت
شــهـر گـشــایـا، جــهـان بــســتــه کـام تــو بــادبــحــر نــوالــا، فــلــک تــشــنــه جــام تــو بــاد
خـطـبــه ایـن دار مـلـک وقـف بــر الـقـاب تــوسـتســکــه ایــن دار ضــرب تــازه بــه نــام تــو بــاد
نـاصـیـه حــور عـیـن پــرچــم شـب رنـگ تــوسـتشــهــپــر روح الــامــیــن پــر ســهــام تــو بــاد
بــیـرق سـلـطـان عـقـل صـورت طـغـرای تــوسـتابـــلــق مــیــدان چـــرخ زیــر لــگـــام تـــو بـــاد
تــا دهـی انــصــاف خــلــق روزی در هــفــتــه ایهــفــتــه دار الــســلــام روز ســلــام تـــو بـــاد
ثـــانـــی اســـکـــنـــدری آیـــنـــه تــــو حـــســـامصــیـقـل زنـگـار ظــلـم بــرق حــســام تــو بــاد
مــهــر بـــه زوبـــیــن زرد دیــلــم درگــاه تــوســتمــاه بــه لــون ســیــاه هــنــدوی بــام تــو بــاد
چـرخ سـفـالـی اسـت سـبــز فـتــح تـو ریـحـان اوشــمـه ریـحــان فــتــح بــهـر مــشــام تــو بــاد
خــاطــر خــاقــانــی اســت مــدح گــر خــاص تــویـاور خــاقــان چــیـن شــفــقــت عــام تــو بــاد
ایـن ســخــنـان در عــراق هـســت ز مـن یـادگــارزانـکـه بــه عـالـم نـمـانـد بــه ز سـخـن یـادگـارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.