ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح سلطان جلال الدین ابو المظفر شروان شاه اخستان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:31 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
بـــرقـــع زرنـــگـــار بـــنـــدد صـــبـــحنــقــش رخــســار یـار بــنــدد صــبــح
از جــنـیـبــت فـرو گـشـایـد سـاخـتآیـــنـــه بـــر عـــذار بـــنـــدد صـــبــــح
دم گـــــرگ اســـــت یــــا دم آهـــــوکـه هـمـه مـشــک بــار بــنـدد صـبــح
بـــدرد جـــیـــب آســـمـــان و بـــر اوگـــوی زر آشـــکـــار بـــنـــدد صـــبـــح
بـــبـــرد نــقــب در حـــصـــار فـــلــکو آتــش انــدر حــصــار بــنــدد صــبــح
جـــویــبـــاری کـــنــد ز دامــن چـــرخچــشــمـه در جــویـبــار بــنـدد صـبــح
از بــرای یــک اســبــه شــاه فــلــکبـــیــرق شـــاهــوار بـــنـــدد صـــبـــح
کـــــتــــــف کـــــوه را ردا بــــــافـــــدکـــه زر انـــدود تـــار بـــنــدد صـــبـــح
بـــهــر دریــاکــشــان بـــزم صــبـــوحکــشــتـــی زرنــگــار بـــنــدد صــبـــح
پــــرده عـــاشـــقـــان درد و آنـــگـــهجـــرم بـــر روزگـــار بـــنـــدد صـــبــــح
بــر گــلــو گــاه مــرغ رنــگــیــن تــاجزیـــور نـــالـــه دار بــــنـــدد صــــبــــح
بـــرگ ریـــز خـــزان کـــنـــد انـــجـــمبـــاز نــقــش بـــهــار بـــنــدد صــبـــح
روز را بــــکــــر چــــون بـــــرون آیــــدعــقــد بــر شــهــریــار بــنــدد صــبــح
خــســرو اعــظــم آفــتـــاب مــلــوکظــل حــق مــالــک الــرقــاب مــلــوک
مـرغ خــوش مـی زنـد نـوای صـبــوحبــشـنـو از مـرغ هـیـن صـلـای صـبـوح
نـورهـان دو صـبـح یـک نـفـس اسـتآن نـفــس صــرف کـن بــرای صــبــوح
راح ریــحـــانـــی ار بـــه دســـت آریتـــو و ریــحـــان و راح و رای صـــبـــوح
پـــــی غـــــولـــــان روزگـــــار مـــــروتـــو و بـــیــغــولــه ســـرای صـــبـــوح
ســاغـری پــیـش از آفـتــاب بــخــواهاز مــــی آفــــتـــــاب زای صـــــبـــــوح
رطـل پــرتــر بــران کـه خــواهـد رانـدروز یــک اســبــه در قــفــای صــبـــوح
روز آن سـوی کوه سـرمسـت اسـتاز نـفــس هـای جــان فــزای صــبــوح
چــه عــجــب گـر مـوافــقــت را کــوهرقـــص درگـــیــرد از قـــوای صـــبـــوح
زهـد بــس کــن رکــاب بــاده بــگــیـرکــه نــگــیــرد صــلــاح جــای صــبــوح
یـک رکــابــی مــپــای بــر ســر زهـدچــون شــود دل عـنـان گـرای صـبــوح
روز اگــــر رهـــزن صــــبــــوح شــــودچـاشـت تـا شـام کن قـضـای سـبـوح
دیــــده روز را چـــــو روی شــــفــــقلـعـل گـردان بـه جـرعـه هـای صـبــوح
خـوانچـه کن بـاده کش چـو خـاقـانییــاد شــه گــیــر در صــفــای صــبــوح
شـــاه ایــرانــیــان جـــلـــال الــدیــنســر ســامــانــیــان جـــلــال الــدیــن
عـاشـقـان جـان فـشـان کـننـد همـهشــاهـدان کــار جــان کــنـنــد هـمــه
در قــمــاری کــه بـــا مــلــامــتــیــانداو عـــشـــرت روان کـــنــنــد هــمــه
جــرعــه ریـزنــد بــر ســلــامــتــیــانکــه صــبــوح از نـهـان کــنـنــد هـمــه
ور کــســی تــوبـــه بـــر زبـــان رانــدخــاکــش انــدر دهـان کــنـنــد هـمــه
بــر ســر تــخــت نـرد چــون طـفـلـانلـعـبــت از اســتــخــوان کـنـنـد هـمـه
کـعـبــتـیـن بــر مـثـال پــرویـن اسـتکـه بـر او شـش نـشـان کـنـنـد هـمـه
وآنــچــه در بــزمــگــه حــریـفــانــنــدرخ ز مـی گــلــســتــان کــنـنـد هـمـه
بـــدرنــد از ســمــاع دخــمــه چـــرخسـخـره بــردخـمـه بــان کـنـنـد هـمـه
مــطــربـــان از زبـــان بــربــط گــنــگزخــمــه را تــرجــمــان کــنـنـد هـمــه
چــنـگ را بــا هـمـه بــرهـنـه ســریپــای گـیـســو کــشــان کـنـنـد هـمـه
چـون بـه کـف بـرنـهـنـد سـاغـر مـیز انــس صـــیــد روان کــنــنــد هــمــه
در بـــر دف هــر آنــچــه حــیــوانــنــدیـاد شــاه اخــســتــان کــنـنـد هـمــه
پـــشـــت مــلــت خـــدایــگــان امــمروی دولـــت نـــگـــاهــبـــان عـــجـــم
خــاصــگــان جــهـد آن کــنـیـد امـروزکآب عـــشـــرت روان کـــنــیــد امــروز
تـا بـه شـب هم صـبـوح نـوروز اسـتروز در کـــــار آن کـــــنــــیــــد امــــروز
انـســیـان را هـم از مـصــحــف انـسروضــه انــس و جـــان کــنــیــد امــروز
ز آن گلی کز حجـر، نه از شجر استحـجـره چـون گـلـسـتـان کـنـیـد امـروز
هــســـت روی هــوا کــبـــوتـــرفـــامز آتــش ارزن فــشــان کــنــیـد امــروز
زآتـــشـــی کآفـــتــــاب ذره اوســـتآســـمـــان را نــهــان کـــنــیــد امــروز
وز مـیـی کآســمـان پــیـالـه اوســتآفـــتـــابـــی عـــیــان کـــنــیــد امــروز
بـــیــد را چـــون زکـــال کـــرد آتـــشبــــاده راوق بـــدان کـــنـــیـــد امـــروز
از پــــــی آن تــــــذرو زریــــــن پــــــرآهــنــیــن آشـــیــان کـــنــیــد امـــروز
بــــهـــر مـــریـــخ آفـــتــــاب عـــلـــمحــصــن بــام آســمــان کــنـیـد امـروز
رومــیـان چــون عــرب فــرو گــیـرنــدقـــبـــلــه از رویــمــان کــنــیــد امــروز
ران خـــورشـــیـــد را بــــدان آتــــشداغ شـــاه جـــهــان کـــنـــیــد امـــروز
بـــازوی زهــره را بـــه نــیــل فــلــکبــوالــمـظــفــر نـشــان کــنـیـد امــروز
بــحـر جـود اخـسـتـان گـوهـر بـخـششـاه گـیـتـی سـتـان کـشـور بــخـش
داد عــمــر از زمــانــه بــســتــانــیــمجـام بــه وام از چـمـانـه بــسـتــانـیـم
ســاقــیـا اســب چــار گــامــه بــرانتــا رکــاب ســه گــانــه بــســتــانـیـم
اســـب درتـــاز تـــا جـــهـــان طـــرببـــه ســر تـــازیــانــه بـــســتـــانــیــم
نــســیـه داریـم بــر خــزانــه عــیـشهـمــه نـقــد از خــزانـه بــســتــانـیـم
سـاتــگـیـنـی دهـیـم و جـور خـوریـمدورهــا در مـــیــانــه بـــســـتـــانــیــم
یک دو دم بـر سـه قـول کـاسـه گریچــار کــاس مــغــانــه بــســتــانــیــم
عـقـل اگـر در مـیـانـه کـشـتــه شـوددیــت از بـــاده خــانــه بــســتــانــیــم
بـــه ســـفــالــی ز خـــانــه خـــمــارآتــشــی بــی زبــانــه بــســتــانــیــم
لـب ســاقـی چــو نـوش نـوش کـنـدنــقــل از آن نــاردانــه بـــســتــانــیــم
بـــا جـــراحـــت بـــســاز خــاقــانــیتــا قــصــاص از زمــانــه بــســتــانـیـم
زین سیه کاسـه دسـت کفچـه کنیمطــعــمــه بــی بــهـانـه بــســتــانـیـم
در شـــکـــر ریــز نــوعـــروس بـــقـــابــهـر خــسـرو نـشـانـه بــســتــانـیـم
مــلــک الــمــلــک کــشــور پــنـجــمقــــامــــع اوج اخــــتــــر پــــنــــجــــم
نــاامــیــدان غــصــه خـــور مــایــیــمعـــبـــرت کـــار یـــکـــدگـــر مـــایــیــم
مـــاهـــی آســـا مـــیــان دام بـــلـــاهـمـه سـرگـوش و بـی خـبــر مـایـیـم
کـعـبــتــیـن وار پــیـش نـقـش قـضــاهـمـه تـن چـشـم و بـی بـصـر مـاییـم
زیـن دو تـا کـعـبـتـیـن و سـی مـهـرهگــــرو رقــــعـــــه قــــدر مــــایــــیــــم
دستخون است و هفده خصل حریفوه کــه در شــشــدر خــطــر مــایـیــم
غــرق طــوفــان وحــشــتــیـم ایـراکنــــوح ایـــام را پــــســــر مــــایـــیـــم
بــاد نـســبــت بــه مــا کــنـد زیـراکهــیــچ بـــن هــیــچ را پــدر مــایــیــم
کـم ز هیچ انـد جـمـلـه هیچ کـسـانوز هــمــه کـــم عـــیــارتـــر مــایــیــم
جـرعـه چـیـنـان مـجـلـس هـمـه ایـمچـه عـجـب خـاک پـی سـپــر مـایـیـم
دسـت غـیری مبـر که در همه شـهرقــلــب کــاران کــیــســه بــر مــایـیـم
هــمــچـــو آیــیــنــه از نــفـــاق درونتـــازه روی و ســیــه جــگــر مــایــیــم
چـند گوئی که کس بـه ده در نیستآنـکـه کـس نـیـسـت مـخـتـصـر مـاییم
هـر زمـان گـویـی از ســگـان کـه ایـدســـگ خـــاقـــان تـــاجـــور مـــایــیــم
شــاه ایـرانــیــان مــظــفــر ازوســتجــاه ســلـجــوقـیـان مـوفــر ازوســت
عـشــقـت آتــش ز جــان بــرانـگـیـزدرســتــخــیــز از جــهــان بــرانــگــیــزد
بــــاد ســــودات بــــگــــذرد بــــر دلزمــــهـــریـــر از روان بــــرانـــگــــیـــزد
خـیـل عـشـقـت بــه جــان فـرود آیـدســیـل خــون از مــیــان بــرانــگــیــزد
تــا قــیــامــت غــلــام آن عــشــقــمکــه قــیــامــت ز جـــان بـــرانــگــیــزد
از بــــرونــــم زبـــــان فــــروبــــنــــددوز درونـــم فــــغــــان بــــرانـــگـــیـــزد
تـــب پـــنـــهـــانـــی غـــم تـــو مـــرالــرزه از اســـتـــخـــوان بـــرانــگـــیــزد
نـالــه پــیـدا از آن کــنـم کــه غــمـتتــب عــشــق از نــهــان بــرانــگــیــزد
هـجــر بــر ســر مـوکــل اســت مــرااز ســـرم گـــرد از آن بــــرانـــگـــیـــزد
شـحــنـه وصـل کـو کـه هـجــر تــو رااز ســـرم یــک زمـــان بـــرانـــگـــیـــزد
آه خـــاقــانــی از تـــف عـــشـــقــتآتــــش از آســـمـــان بــــرانـــگـــیـــزد
چـون حـدیـثــی کـنـد دل از دهـنـشبـــاد آتـــش فـــشـــان بـــرانــگـــیــزد
فـــر شـــروان شـــهـــی ز راه زبـــانآب آتــــش نـــشـــان بــــرانـــگـــیـــزد
بـی خـلـافـی خـلـیـفـه خـرد اوسـتمسـتـحـق الـخـلـافـتـین خـود اوسـت
آفـــتـــاب از وبــــال جـــســـت آخـــریــوســف از چـــاه و دلــو رســت آخــر
چـــاه را ســر فــرو گــرفــت الــحــقدلــو را ریـســمــان گــســســت آخــر
چـشـمه خـور بـه حـوض مـاهی دانآمــد و در فـــکــنــد شـــســـت آخـــر
چـون سـلـیـمـان نـبـود مـاهـی گـیـرخــــاتـــــم آورد بـــــاز دســــت آخــــر
بـــا وشــاقــان خـــاص گــیــســو دارشــاه افــلــاک بـــرنــشــســت آخـــر
بـیسـت و یک خـیلتـاش سقلا بـیشخــیــل دی مــاه را شــکــســت آخــر
خــــایــــه زر پــــریــــد مــــرغ آســــااز پـــی ایــن کــبـــود طــســت آخـــر
چــرخ را چـون سـمـنـد نـعـل افـکـنـدتــنـگ بــر نـقـره خــنـگ بــسـت آخــر
روز پـــــرواز کــــرد و بـــــالــــا شــــدشـب بــه کـاهـش فـتـاد پــسـت آخـر
بــر قـراســنـقـر اوفـتــاد شــکـســتوآقــســنــقــر ز بــیــم جــســت آخــر
قـــدر گـــیــتـــی بـــهــار بـــفـــزایــدپـــیــش دارای دیــن پـــرســـت آخـــر
درجــــی در رقـــم شـــود مـــرفـــوعچــون دقـایـق رسـد بــه شـصـت آخـر
از کــیـومـرث کــاولـیـن مـلـک اســتهـر نـیـائیـش بــر زمـیـن مـلـک اسـت
عــرشــیـان ســایـه حــقــش دانـنــداخـــتـــران نــور مــطــلــقــش دانــنــد
چــون فــریـدون مـظــفــرش گــویـنـدچــون ســکــنــدر مــوفــقــش دانـنــد
خـاطـب او را بـه ملـک هفـت اقـلـیمگـر کـنـد خــطـبــه بــر حــقـش دانـنـد
ور گــواهــی بـــه چــار حــد جــهــانبـــگـــذرانـــد مـــصـــدقـــش دانـــنـــد
در کــــف بــــحــــر کــــف او گـــردونگــر مــحــیـط اســت زورقــش دانـنــد
چـرخ اخـضـر چـو در شـود بـه شـفقاز خــــم تــــیـــغ ازرقــــش دانــــنــــد
دود آن آتـــش مــجـــســـم اوســـتایــنــکــه چــرخ مــطــبــقــش دانــنــد
چـرخ را خـود هـمـیـن تــفـاخـر بــسکــاخـــور خـــاص ابـــلــقـــش دانــنــد
این جـهان راز رای او حـصـنی اسـتکآنــجــهـان حــد خــنــدقــش دانــنــد
کـــــوه را ز اژدهـــــای بـــــیـــــرق اولـــرزه بــــرق بــــیـــرقــــش دانـــنـــد
دشــمـنـش داغ کــرده زحــل اســتاز ســـعــادت چـــه رونــقــش دانــنــد
هـرکــه جــوش تــنــور طــوفــان دیـدنـان در او بــســت احــمـقــش دانـنـد
راوی مــن کــه مــدح شــه خـــوانــدصـــد جـــریــر و فـــزردقـــش دانــنـــد
بـر بـسـاطـش بـه مـدحـت اندیشـیعـنصـری را دهم سـه شـش پـیشـی
شـــاه انـــجـــم غـــلـــام او زیـــبــــدســـکـــه دیـــن بـــه نـــام او زیـــبــــد
تــیـغ هـنـدیـش صـیـقـل کـفـر اسـتلــــــاجـــــــرم روم رام او زیــــــبـــــــد
بـــا ســکــنــدر بـــرابـــرش نــنــهــمکـــه ســـکـــنـــدر غـــلـــام او زیــبـــد
کآب حـیـوان کـجـا سـکـنـدر جـسـتتـــشـــنـــه فـــیــض جـــام او زیــبـــد
آنــچـــه نــخـــاس ارز یــوســف کــردار ز گــــفــــتـــــار خــــام او زیــــبـــــد
نــســر طــائر بــیـفــکــنــد شــهـپــرکـــه پـــرش بـــر ســـهـــام او زیــبـــد
مــاه مــنـجــوق گــوهـر ســلــجــوقدر ظــــلــــال حــــســــام او زیــــبــــد
مـــــدد پــــــاس دوده عــــــبــــــاسســــایـــه احــــتــــشـــام او زیـــبــــد
صــورت عــدل تــنـگ قـافــیـه اســتکـــــــه ردیــــــف دوام او زیــــــبـــــــد
آســمــان گــرنـه ســرنـگــون خــیـزددرع بــــــالـــــای تـــــام او زیـــــبــــــد
فــرخ آن شــاه بـــاز کــز پــی صــیــدســـاعـــد شـــه مـــقـــام او زیـــبــــد
بـخ بـخ آن بـخـتـیی که کتـف رسـولجـــــایــــگـــــاه زمـــــام او زیـــــبـــــد
دولــت تــیــز مــرغ تــیــز پـــر اســتعــــدل شــــه پــــایـــدام او زیــــبــــد
چــنـبــر کـوس او خــم فـلـک اســتســاقـی کـاس او صـف مـلـک اســت
گــرنــه دریـاســت گــوهــر تــیـغــشمـوج خــون چــون زنـد ســر تــیـغــش
کـوه را چــون ســفـیـنـه بــشــکـافـدمـــوج دریـــای اخـــضـــر تــــیـــغـــش
زهــره از حـــلـــق اژدهــای فـــلـــکمـــی بــــرآیـــد بــــرابـــر تـــیـــغـــش
مــاهــی چـــرخ بـــفـــگــنــد دنــداناز نـــهـــنـــگ زبــــان ور تــــیـــغــــش
گـر ز نـصـرت نـه حـامـلـه اسـت چـرانـقـطـه نـقـطـه اسـت پـیـکـر تـیـغـش
بـفـسـرد چـون نمک ز چـشـمه خـورچـــشـــمـــه خـــور ز آذر تـــیـــغـــش
ســـنـــگ الـــبـــرز را کـــنـــد آهـــکآتــــــــش آب پــــــــرور تـــــــیـــــــش
دورهــا بــوده در زمــیــن بــهــشــتتــــیـــغ حـــیـــدر بــــرادر تـــیـــغـــش
ایـن بــه هـنـد اوفـتـاد و آن بـه عـربزان بــه هـنـد اسـت مـفـخـر تــیـغـش
هـمـچــو آدم بــه هـنـد عــریـان بــودمــانــد پــوشــیــده اخــتــر تــیــغــش
بــرگ انـجــیـر بــر تــنـش بــسـتــنـدســبــز از آن گـشـت مـنـظـر تــیـغـش
زحـــل آن را کــشــد کــه زخــم زنــدســـر مـــریـــخ گـــوهـــر تـــیـــغـــش
گویی اندر کـف زحـل موشـی اسـتیـا پــلـنـگـی اسـت بــر سـر تــیـغـش
در حــبــش ســنــقــر آورد عــدلــشدر خــــزر پــــیـــل پــــرورد عـــدلـــش
وصــف خــلـقـش بــه جــان در آویـزددســـت جـــودش بـــه کــان در آویــزد
عـــدلــش از آســـمــان نــدارد عـــارســـلـــســـلــه ز آســـمــان در آویــزد
آســمـان را بــه مـوئی از ســر قــهـربــــر ســــر دشــــمــــنـــان در آویـــزد
دســت ظــلـم جــهـان بــبــرد شــاهوز گـــــلـــــوی جـــــهــــان در آویــــزد
بــکـشـد شـخــص بــخـل را کـرمـشســـرنـــگـــون ز آســـتــــان در آویـــزد
چــون شـود بــحـر آتــشـیـن از تــیـغبـــــا نــــهــــنــــگ دمــــان در آویــــزد
خـصـم شـاه ار کمان کشـد حـلقـشبــــــه زه آن کــــــمــــــان در آویــــــزد
از کــیـان اســت چــرخ ســرپــنـجــهکــــه بــــه شــــاه کـــیـــان در آویـــزد
مرد شهبـاز گوشـت خـوار کجـاسـتزاغ کــــز اســــتـــــخــــوان در آویــــزد
رای بـــاریــک اوســـت قــائد حـــلــمکـــه ســـمــاک از ســـنــان در آویــزد
رای او چـون مـیان مـعـشـوق اسـتکــــوهــــی از مــــوی از آن در آویـــزد
شعر من معجـزی اسـت در مدحـشکــه چـــو قـــرآن بـــه جـــان در آویــزد
بـــر در کــعــبــه شــایــد ار شــعــرمخــــادم کــــعــــبــــه بــــان در آویـــزد
چـون منی را مگو که مثـل کم استمـثـل مـن خـود هـنـوز در عـدم اسـت
نقـش بـخـتـش بـر آسـمـان بـسـتـندعـقـد اقـبــالـش اخــتــران بــســتــنـد
خــســروانـش ســزنـد غـاشــیـه دارکــمــر حـــکــم او از آن بـــســـتـــنــد
سـینـه چـون چـنـگ بـر کـتـف بـردنـددیـده چـون نـای بــر مـیـان بــسـتــنـد
بــخــت را کـوســت بــکـر دولـت زایعــقــد بــر شــاه کـامـران بــســتــنـد
بــهـر تــهــدیـد ســگ دلــان نــفــاقشـیـر چـرخـش بــر آسـتـان بـسـتـنـد
چـرخ را خـود بـر آسـتـانش چـو سگبـــر درخـــت گــل امــان بـــســتـــنــد
ســــگ دیــــوانــــه ضــــلــــالــــت راهـم ســگـان درش دهـان بــســتــنـد
آن کـسـان کـاسـمـانش مـیخـوانـدندنـام قــصــاب بــر شــبــان بــســتــنـد
کآســمــان را بــه حــکــم هـارونــشز اخــتـــران زنــگــل زوان بـــســتــنــد
خــــســـروان گـــرز گـــاوســـارش رازیــور چـــتـــر کـــاویــان بـــســـتـــنــد
اخــتــران پــیــش گــرز گــاو ســرشرخــت بــر گــاو آســمــان بــســتــنـد
ســـائلـــان را ز نــعـــمـــت جـــودشدر جـــگــر ســده گــران بـــســتـــنــد
شــاعــران را ز رشــک گــفــتــه مـنضــفــدع انــدر بــن زبــان بــســتــنــد
تـخت شاه افسر سماک شده استسر خصمانش تخت خاک شده است
از حــقـش ظـل حــق خـطـاب رسـادظــل چـــتـــرش بـــه آفــتـــاب رســاد
هـر غــلــامــیـش را ز ســلــطــانــانپـــهــلــوان جـــهــان خــطــاب رســاد
وحـــی نــصــرت ز آســـمــان ظــفــربــه شــه مـصــطــفــی رکــاب رســاد
از مــلــایـک بــه قــدر لــشــکــر مـورنـــجـــده شـــاه کـــامـــیـــاب رســـاد
دشـمنانی کـه آب و جـاهش راسـتنــامــه عــمــرشـــان بـــه آب رســـاد
زیـن دو رنـگـیـن کـبــوتــر شـب و روزبــــه عــــدو نـــامـــه عـــذاب رســــاد
شـــاه را ســـوره فـــتـــوح رســـیـــدخــــصـــم را آیـــت عـــقـــاب رســــاد
همه ساله بـه دستش از می و جامآفــــتـــــاب هــــوا نــــقــــاب رســـــاد
ز آتـــش تـــیــغ او بـــه اهــرمـــنـــانتـــــف قــــاروره شــــهــــاب رســـــاد
ز آسمان کان کبـود کیمخـتـی اسـتتــــیـــغ بــــرانـــش را قـــراب رســــاد
هـر کـجـا بــاد مـوکـبــش بــگـذشـتهــمــه نــیــلــوفــر از ســراب رســـاد
از پــــی امـــن حــــصــــن دولـــت اونـــقــــب ایـــام بــــر خــــراب رســــاد
وز پـــی جـــان ربـــودن خـــصــمــشمــلــک الــمــوت را شـــتـــاب رســـاد
این دعـا رفـت و سـاق عـرش گرفـتنـه فــلــک ز اتــفــاق عــرش گــرفــتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.