ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ملک الوزراء مختار الدین

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:32 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
دوسـتـی کـو تــا بــه جـان دربــسـتـمـیپـیـش او جـان را مـیـان دربــسـتـمـی
کـــاش در عـــالــم دو یــک دل دیــدمــیتــا دل از عـالـم بــدان دربــســتــمـی
کـــو ســـواری بــــر ســــر مـــیـــدان دردتـا بـه فـتـراکـش عـنـان دربــسـتـمـی
آفـــتـــابـــم بـــایـــدی بـــا چـــشـــم دردتــا طـبــیـبــان را دکـان دربــسـتــمـی
درد از آن دارم کــه درد افــزای نــیـســتکاش هستی تـا بـه جان دربـستـمی
کو حـریفی خـوش که جـان بـفـشـاندمیکـو تـنـوری نـو کـه نـان در بــسـتـمـی
ســــایـــه دیـــوارم ار مـــحــــرم شـــدیدر بـه روی انـس و جـان دربـسـتـمـی
آه مـــن گـــر ز آســـمـــانـــه بـــرشـــدیمـن در هـفـت آسـمـان دربــسـتـمـی
گـــر چــــلـــیـــپــــا داشــــتــــی آواز دردهـفــت زنــار از نـهـان دربــســتــمــی
گـــر مـــغـــان را راز مـــرغـــان دیــدمــیدل بــه مـرغ زنـدخـوان دربــسـتــمـی
گــر بــه نـامـم بــوی مــردی نـیـســتــیدســت را رنـگ زنــان دربــســتــمــی
ورنــه خــون بــودی حــنــوط عــاشــقــانکـی قـبــا چـون ارغـوان دربــسـتـمـی
هــر جــفــا را مــرحــبـــائی گــفــتــمــیگـرنه پـیش از لـب زبـان دربـسـتـمـی
پـــرده خـــاقـــانـــی افـــغـــان مـــی دردکـاشــکـی راه فـغــان دربــســتــمـی
گــر هـم از دســتــور دســتــوریـســتــیدل بـه دسـتـور جـهـان در بــسـتـمـی
خـواجــه سـلـطـان نـشـان مـخـتــار دیـنافــســر گـردن کــشــان ســردار دیـن
یــوســف دلــهــا پـــدیــدار آمــده اســـتعــاشــقــی را روز بــازار آمـده اســت
عــنـدلـیـب عــشــق کـار از ســر گـرفـتکان گلسـتـان بـر سـر کار آمده اسـت
دیـودل بــاشــیــم و بــر پــاشــیــم جــانکآن پـری چـهـره پــدیـدار آمـده اسـت
نـورهـان خـواهـیـم بــوس از پــای رخـشکآفـتــابــش آسـمـان وار آمـده اســت
دل جـــوی نــدهــد بـــه بـــیــاع فـــلـــککآفــتــابــی را خــریــدار آمــده اســت
هـیـن تــبــر در شـیـشــه افـلـاک از آنـکگل بـه نیل جـان غم خـوار آمده است
شـــب قـــبـــای مـــه زره زد بـــنـــده وارکآن زره زلـفـیـن کـلـه دار آمـده اسـت
از مــژه در نــعـــل اســـبـــش دوخـــتـــننعل اسـبـش لعل مسمار آمده اسـت
از نـــــــــثـــــــــار خـــــــــون دل در راه اوکرکس شـب کبـک منقـار آمده اسـت
دیــن فـــروشـــان را بـــه بـــوی کــفــر اوطـیـلـسـان در وجــه زنـار آمـده اسـت
مـــــا درم ریــــز از مــــژه وز گـــــاز مـــــانــیـم دیـنــارش بــه آزار آمــده اســت
خـرج هـا از گـل شـکـر رفـتـه اسـت لـیکگــازهـا بــر نـیـم دیـنــار آمــده اســت
خــاک ره پــرنـافـه مـشـک اسـت از آنـکمـوکـب زلـفــش بــه آوار آمـده اســت
یــاد او خـــورده اســت خـــاقــانــی از آنبوسه گاهش دست خمار آمده است
نــســخـــه رویــش چـــو تـــوقــیــع وزیــرتــا ابــد تــعــویـذ احــرار آمــده اســت
صـاحــب صـاحـب قـران در عـالـم اوسـتآصـف الهام و سـلیمان خـاتـم اوسـت
پـیـش درگـاهـش مـیـان بـسـت آسـمـانمحـضر جـاهش بـر آن بـسـت آسـمان
مـــهـــدی آخـــر زمـــان شـــد کـــز درشرخــنـه آخــر زمــان بــســت آســمـان
بــــر در او تــــا شـــود جــــلـــاد ظـــلـــممـاه را بــر آســتــان بــســت آسـمـان
روح شـــیــدا شـــد ز هــول مــوکــبـــشبـهـر هـارونـی مـیـان بـسـت آسـمـان
ز آن سـلـاسـل آخــشـیـجــان یـافـت روحزان جـلـاجـل اخـتـران بـسـت آسـمان
زیـــــور امــــــن از مــــــثــــــال امــــــر اوبـر جـبـین انس و جـان بـست آسمان
ز آن مــلــک را چــون کــبــوتــر بـــر درشزیـر بــر خــط امــان بــســت آســمـان
گــنــج هــای بـــکــر ســر پــوشــیــده راعـقـد بـر صـدر جـهان بـسـت آسـمان
از ســـر کـــلــکـــش جـــواهــر وام کـــردبــر کـلـاه فــرقـدان بــســت آســمـان
تـــیــر دون الــقـــلـــتـــیــن را از ثـــنــاشآب بـحـریـن در زبــان بـسـت آسـمـان
از حــنــوط جـــان خــصــم اوســت شــامز آن حـجـاب از زعفران بـسـت آسمان
وز حــنـای دسـت بــخــت اوسـت صـبــحز آن نـقـاب از ارغـوان بـسـت آسـمـان
بــهــر بـــذلــش نــطــفــه خــورشــیــد رانقـش در ارحـام کـان بـسـت آسـمـان
وقــت اســتـــقــبـــال مــهــد بـــخـــت اوقبـه در صحـرای جـان بـسـت آسـمان
چـنـد گـوئی عـقـد بــخـت او کـه بــسـتعقد بـخـتـش آسمان بـسـت، آسمان
رای مــخـــتـــار آســمــان آثـــار گــشــتآسـمـان مـجـبـور و او مـخـتـار گـشـت
روشــنــان ز آن حــکــم کــاول کــرده انـددســت آفــت ز او مـعــطــل کـرده انـد
کـــــــار داران ازل بـــــــر دولـــــــتـــــــشتــا ابــد فــتــوی مــجــمــل کــرده انـد
از فــلـک پــرســیـدم ایـن اســرار گــفــتفـتـوی آن فتـوی اسـت کاول کرده اند
ایمـن اسـت از رسـتـخـیـز افـلـاک از آنـکبـــر بـــقـــای او مـــعـــول کـــرده انــد
بــــر حــــمـــایـــل حــــوریـــان از نـــام اوهشـت جـنـت هفـت هیکـل کـرده اند
بـحـر مصروعی اسـت از رشک سـخـاشز آن سـرا پـایش مسـلسـل کـرده اند
بـــر فـــلــک بـــا دســـتـــبـــرد کــلــک اواز ســـمــاک رامــح اعــزل کــرده انــد
در نـــفــــاذ امـــر او بــــر بــــحــــر و بــــررایـش از دسـت دو مـرسـل کـرده انـد
تـا سـعـادت بـخـش انجـم بـخـت اوسـتحــالـا نـحـسـیـن را مـبــدل کـرده انـد
انـجــم انـد از بــهـر کـلـکـش دوده سـایلـاجــرم جــرم زحــل، حــل کــرده انـد
ز آهــن هـنــدی بــه عــشــقــت تــیـغ اوچـینـیان چـینی سـجـنـجـل کـرده انـد
آتـــشــی کــز جـــوهــر اعــدای اوســتهـم بــر اعــدایـش مـوکــل کــرده انـد
دشـمـنانش کـز فـلـک جـسـتـند سـعـیتــکـیـه بــر بــنـیـاد مـخـتــل کـرده انـد
شیشه ز آن بشکست و باده زان بریختکـامـتــحــان چــشـم احـول کـرده انـد
راویــــان شـــــعـــــر مـــــن در مـــــدح اوسـخـره بـر راعشی و اخـطل کرده اند
بـــر ثـــنــای او روان خــواهــم فــشــانــدگنج معـنی بـر جـهان خـواهم فشـاند
کـــلـــک او رخـــســـار مــلــک آرای بـــاددســت او زلــف ظــفــر پـــیــرای بـــاد
عدل او چـون فضـل و فضـلش چـون ربـیعاین عطا بـخـش آن عطا بـخـشای بـاد
صیت او چون خضر و بـختش چون مسیحایـن زمـین گـرد آن فـلـک پـیـمـای بـاد
از در افـــریـــقـــیـــه تــــا حــــد چــــیـــننـــام او فــــاروق دیـــن افـــزای بــــاد
ظـــلـــم از اولـــرزان چـــو رایــت روز بـــادرایـتــش چـون کـوه پــا بــر جــای بــاد
دشــمــنــان ســر بــزرگــش را چــو بــومحــاصـل از طـاووس دولـت، پــای بــاد
حـــامــلـــه اســـت اقـــبـــال مــادر زاد اوقـابـلـه اش نـاهـیـد عـشـرت زای بــاد
دیـــــدبــــــان بــــــام چــــــارم چـــــرخ رانعل اسبـش کحـل عیسی سـای بـاد
ســـــکـــــه ایــــام را بـــــر هــــر دو روینـقـش نـامـش صـدر صــادق رای بــاد
هــیـبــتــش در کــاســه ســر خــصــم راهـم ز خـون خــصـم مـی پــالـای بــاد
ز آن نــی آتـــش تـــنـــش داغ ســـگـــیبــر ســر شــیــران دنــدان خــای بــاد
و آن ســر نـی در ســرابــســتــان فــتــحســـرو پـــیــرای و ســـریــر آرای بـــاد
از گــــــــــل راه و کــــــــــه دیـــــــــوار اومـشــتــری بــام مـســیـح انـدای بــاد
آســمــان در بــوس و ســجــده بــر درشاز لـب و چــهـره زمـیـن فـرســای بــاد
ایـن دعـا را انـسـیـان تــحــسـیـن کـنـنـدخـتـم کـن تـا قـدسـیـان آمـیـن کـنـنـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.