ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مرثیه خاقان اعظم منوچهر پسر فریدون شروان شاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:32 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
این جـان ز دام گلخـن تـن درگذشتـنی اسـتوین دل بـه بـام گلشـن جـان بـرگذشـتـنی اسـت
ای پـیـر عـاشـقـان کـه در ایـن چـنـبــری گـروچـون طـفـل غـازیانـت ز چـنـبـر گـذشـتـنی اسـت
صــبــح خــرد دمـیـد در ایـن خــواب گـاه غـولبــخــتــی فـرو مـدار کـز ایـدر گـذشــتــنـی اســت
در خــشـک سـال مـردمـی از کـشـت زار دیـوبـردار طـمع خـوشـه که بـی بـر گذشـتـنی اسـت
هر پـل که بـود بـر دل خـاصان شکسـت چـرخزیـن آبــگـون پــل شـکـن انـدر گـذشـتــنـی اسـت
طــاق فــلــک ز زلــزلــه صــور درشــکــســتزین طاق در شکستـه سبـک تـر گذشتـنی است
زالی اسـت گـرگ دل کـه تـو را دنبـه می نهدزیـن دامـگـاه گـرگ فـسـونـگـر گـذشـتـنـی اسـت
عـمر تـو چـیسـت عـطـسـه ایام جـان سـتـانبـس تن مزن که عطسه سبـک درگذشتنی است
بــــهـــر دوبــــاره زادن جــــانـــت ز امـــهـــاتزین واپـسـین مـشـیمـه دیـگـر گـذشـتـنـی اسـت
تــو در مـیـان نـیـل و هـمـه لـاف مـلـک مـصــرزین سرگذشت بس که از آن سر گذشتنی است
روزی ازیـن خــراس بــیــابــی خــلــاص جــانفـالـی بــزن بـه خـیـر کـه آخـر گـذشـتـنـی اسـت
در ششدری و مهره به کف مانده هان و هانمـهره نـشـانـدنی و ز شـشـدر گـذشـتـنی اسـت
ای بـــــر در زمــــانــــه بــــه دریــــوزه امــــانزان در خــدا دهـاد کـز ایـن درگـذشــتــنـی اســت
خــاقــانــیــا بـــه عــبـــرت نــاپــاکــی فــلــکبـر خـاک این شـهنشـه کـشـور گذشـتـنی اسـت
ادریـس خــانـه گـور مـنـوچــهـر صـفـدر اسـتعــیـســی کـده حــظــیـره خــاقــان اکـبــر اســت
دربــنـد چــار آخـور سـنـگـیـن چــه مـانـده ایدر زیـر هـفــت آیـنـه خــود بــیـن چــه مــانــده ای
جـان شـهـربـنـد طـبــع و خـرد ده کـیـای کـوندر خــون ایــن غــریــب نــوآئیــن چــه مــانــده ای
ای بـسـتـه دیو نفـس تـو را بـر عـروس عـقـلتــو پــای بــســت بــسـتــن آذیـن چــه مـانـده ای
آمــد ســـمــاع زیــور دوشـــیــزگـــان غـــیــببــی رقـص و حـال چــو کـر عـنـیـن چـه مـانـده ای
زریـن هـمـای چـتـر سـپــهـر اسـت بــالـشـتبــی بــال چــون حــواصــل آگـیـن چــه مـانـده ای
نــی زر خــالــصــی ز پــی هــمــســری جــومـوقــوف حــکـم نـامـه شــاهـیـن چــه مـانـده ای
روزت صـــلـــای شـــام هـــم از بــــامـــداد زدتــو در نـمــاز دیـگــر و پــیـشــیـن چــه مــانـده ای
این چـرخ زهرفـام چـو افـعـی اسـت پـیچ پـیچدر بــنـد گــنـج و مـهـره نـوشــیـن چــه مـانـده ای
در کــام افــعــی از لــب و دنــدان زهــر پــاشدر آرزوی بـــوســـه شـــیــریــن چـــه مـــانــده ای
گـر چـرخ را کـلـیـچـه سـیـم اسـت و قـرص زرگـو بـاش چـشـم گـرسـنه چـنـدین چـه مـانده ای
مرگ از پـی خلاص تـو غم خوار واسطه استجـان کـن نـثـار واسـطـه، غـمـگـین چـه مـانده ای
مرگ است چهره شوی حیات تـو همچـو میمی بـر کف است چـهره پـر از چـین چـه مانده ای
خــاقــانـیـا نــه تــشــنـه دلــانــنــد زیـر خــاککــاریـز دیـده بــی نــم خــونــیـن چــه مــانــده ای
گر جـان سـگ نداری از این چـرخ سـنگ سـاربــعــد از وفــات تــاج ســلـاطــیـن چــه مـانـده ای
پــنـداری ایـن سـخـن بــه اراجـیـف رانـده انـدیـا خــاصــگــانــش در پــس پــرده نـشــانــده انــد
ای خــاصــگـان خــروش ســحــرگـه بــر آوریـدآوازه وفـــــات شـــــهـــــنـــــشـــــه بـــــر آوریــــد
تــابــوت او کــه چــار مـلـک بــر کــتــف بــرنـدبـــر چـــار ســـوی مــمــلــکـــه یــک ره بـــرآوریــد
ایـن رایــت نــگــون ســر و رخــش بــریـده دمبـــر غـــافـــلــان هــفـــت خـــطـــرگـــه بـــرآوریــد
انــدر ســکــاهـن شــب و نــیـلــاب آســمــاننـــو جــــامـــه دو رنـــگ بــــهـــر مـــه بــــرآوریـــد
هــر لــحــظــه بـــر مــوافــقــت جـــامــه آه رانـــیـــلــــی کــــنــــد در دل و آن گــــه بــــرآوریـــد
خـاکـیـن رخ چـو کـاه بــه خـونـابـه گـل کـنـیـددیـــوار دخــــمـــه را بــــه گـــل و کـــه بــــرآوریـــد
از جـور این سپـهر که کژ چـون دم سگ استچـــون ســـگ فــغــان زار ســـحـــرگــه بـــرآوریــد
ای روزتـان فروشده حـق اسـت اگر چـو شـبهـــنـــگـــام صـــبـــح زهـــره ز نـــاگـــه بـــرآوریــد
یـا لــاف رســتــمــی مــزنـیـد ای یـگــانــگــانیــــــا بــــــیــــــژن دوم را از چــــــه بــــــرآوریــــــد
ای طــاق ابــروان بــدر آئیــد جــفــت جــفــتدر طــاق نــیــم خـــایــه عــلــی الــلــه بـــرآوریــد
ای روز پـــیــکــران بـــه مــه چـــارده شـــبـــهنــاخـــن چـــو مــاه یــک شــبـــه ده ده بـــرآوریــد
سـرهـای نـاخـن از رخ و رخ از سـرشـک گـرمچـــون نــقــش بـــر زر و چـــو زر از گــه بـــرآوریــد
انـدر سـه دسـت نـدبـه زنـان بـر سـر دو پـایشــیــون بـــه بـــام و بـــاغ خـــورنــگــه بـــرآوریــد
خــرگــاه عــیـش در شــکــنـیـد و بــه تــف آهتــــرکــــانــــه آتــــش از در خــــرگــــه بــــرآوریـــد
گـر خـون کـنید خـاک بـه اشـک روان رواسـتکـایـن خــاک خـواب گـاه مـنـوچــهـر پــادشـاسـت
کو آن سـپـه کـشـیدن و تـوران شـکـسـتـنشیــال یــلــان و گــردن گــردان شـــکـــســـتـــنــش
ز آب سـنـان بــر آن نـی چــون شـاخ خـیـزرانبــــازار آتـــل ونـــی خـــزران شـــکـــســـتـــنـــش
ز آن هـنـدی چـو آیـنـه چـین بـه چـین و هـنـدرایــات رای و قــدر قــدرخـــان شــکــســـتـــنــش
کــــو آن خــــراج ری ز عــــراق آوریــــدنــــشکـو آن مـصـاف غـز بــه خــراسـان شـکـسـتــنـش
کــو رای کــعـــبـــه کــردن و قــنــدیــل زر زدنو آن زور دسـت مـجـلـس و مـیدان شـکـسـتـنـش
نـقــش طــراز خــامـه تــوفــیـق بــســتــنـشمــهـر ســجــل نـامــه خــذلــان شــکــســتــنـش
از نــیـزه طــاق ابــروی گــردون گــشــادنــشوز حــمـلـه کـرسـی سـر کـیـوان شـکـســتــنـش
چـون خـور بــر اسـب قـلـه سـنـجـان بـرآمـدناز نـعــل قــلــه قــلــت ثــهـلــان شــکــســتــنـش
از خــنـجــر دو رویـه سـه کـشـور گـرفـتــنـشوز بــرچـخ سـه پـایـه دو سـلـطـان شـکـسـتـنـش
نـی آتــش از شــهـاب و نـه قــاروره از فــلــکاز آب تــیـغ لـشــکــر شــیـطــان شــکـســتــنـش
بــازارگــان عــیــش و ز جــام بــدخــش جــرمبــازارگــان جــرم و بــدخــشــان شــکــســتــنـش
در حــجــلــه طــرب ز پــری پــیــکــران چــیـننـامـوس نـوعــروس ســلـیـمـان شــکــســتــنـش
بــر لــعــلــشــان ز گــاز نــهــادن هـزار مــهــروز گــاز مـهـر صــفــوت ایـشــان شــکــســتــنـش
زیـــنـــســـان هـــزار کـــام دل و آرزوی جـــاندر چـشـم و دل بـمـاندن و در جـان شـکـسـتـنش
در خـانه رایتـش ملک الموت چـون شـکـسـتسـودی نـداشـت رایـت خـصـمـان شـکـسـتــنـش
بــر خـاکـش از حـواری و حـوران تـرحـم اسـتخـاکـش بـهـشـت هشـتـم و چـرخ چـهـارم اسـت
شـاهـا سـریـر و تــاج کـیـان چـون گـذاشـتـیسـی سـاله ملک و ملک جـهان چـون گـذاشـتـی
پــرویــز عــهــد بـــودی و نــوشــیــروان وقــتایــوان ســیــم کــرده چــنــان چــون گــذاشــتــی
در انــتـــظـــار قـــطـــره عـــدل تـــو مــلــک راهـمـچـون صـدف گـشـاده دهـان چـون گـذاشـتـی
نـاگــه ســپــر فــکــنـدی و یـادت نـیـامـد آنـکبــر پــهـلــوی زمــانـه ســنـان چــون گــذاشــتــی
خــط بــر جــهـان زدی و ز خــال سـیـاه ظـلـمبــر هـفـت عـضـو مـلـک نـشـان چـون گـذاشـتــی
از مه چـهار هفـتـه گـذشـت آن دو هفـتـه ماهزیــر خــســوف خــاک نــهــان چــون گــذاشــتــی
ملـک تـو را جـهان بـه جـهان صـیت رفـتـه بـودایـن مـلــک را زمـان بــه زمـان چــون گــذاشــتــی
ما را چو دست سوختـه می داشتی بـه عدلدر پــای ظـلـم سـوخـتــه جــان چـون گـذاشـتــی
ایـن گـلـبــنـان نـه دســت نـشـان دل تــو انـدبــادامـشـان شـکـوفـه فـشـان چــون گـذاشـتــی
آســـیــب زمـــهـــریــر دریــغ و ســـمـــوم داغبــر گـلـبــنـان دســت نـشــان چــون گـذاشــتــی
چــشــم ســیـاهـشــان گــه زردآب ریـخــتــننــرگــس مــثـــال در یــرقــان چــون گــذاشــتـــی
مــا را خــبــر ده از شــب اول کــه زیــر خــاکشـب بــا ســیـاســت مـلـکـان چــون گـذاشـتــی
نـه گـنـج نـطــق داشــتــی آن روز وقــت نـزعمــهــر ســکــوت زیــر زبـــان چـــون گــذاشــتـــی
دانـم کــه کــوچ کــردی ازیـن کــوچــه خــطــرره بـــر چــهــار ســوی امــان چــون گــذاشــتـــی
ایــن راه غـــول دار و پـــل هـــفـــت طـــاق راتــا چـار سـوی هـشـت جــنـان چـون گـذاشـتــی
رفـتـی و در جـهان سـخـن از کاروبـار تـوسـتخـــاقــانــی غــریــب ســخــن یــادگــار تـــوســت
نــا روشــنــا چــراغ هــنــر کــز تــو بــازمــانــدنــا فــرخـــا هــمــای ظـــفــر کــز تـــو بـــازمــانــد
شـد پـایمال تـخـت و نگـین کـز تـو درگـذشـتشــد خــاکــســار تــاج و کــمـر کــز تــو بــازمــانـد
زریــن تـــرنــج خـــیــمــه افـــلــاک مــیــخ واردر خــاک بـــاد کــوفــتــه ســر کــز تــو بــازمــانــد
بـــاد از پــی کــبـــاب جــگــرهــای روشــنــانکــیــوان زگــال آتـــش خـــور کـــز تـــو بـــازمــانــد
کـردت قـمـار چــرخ مـسـخــر بــه دسـتــخـونمــســخــش کــنــاد دور قــمــر کــز تــو بــازمــانـد
بـعـد از تـو زر ز سـکـه نـپـذرفـت هـیـچ نـقـشســکــه نــداد نــقــش بـــه زر کــز تــو بـــازمــانــد
آن تــیــغ را کــه آیــنــه دیــدی زبـــان نــمــایدنــدان نــگــر ز شــانــه بــتــر کــز تــو بــاز مــانــد
در کـیسـه هـای کـان و کـمـرهـای کـوهـسـارخــونــابــه بــاد لــعــل و گــهـر کــز تــو بــازمــانــد
کعبـه پـس از تو زمزم خونین گریست ز اشکزمـزم فـسـرده شـد چــو حــجــر کـز تــو بــازمـانـد
خـاکـی دلـم بــدیـن تـن چـون بـیـد سـوخـتـهراوق کـــنــاد خـــون جـــگـــر کـــز تـــو بـــازمــانــد
بـر بـخـت من کـه کـورتـر از میم کـاتـب اسـتبــگـریـسـت چــشـم هـای هـنـر کـز تــو بــازمـانـد
گـر بــر تـو رنـج خـاطـر مـن نـاخـجـسـتـه بــوداز بـــود مـــن مـــبـــاد اثـــر کـــز تـــو بـــازمـــانـــد
ور در عــذاب جــســم تــو دل زد تــظــلــمــیبــس بــادش ایـن عــذاب دگــر کــز تــو بــازمــانـد
از تــف آه بـــر لــب خــاقــانــی آبــلــه اســتتــب خـال حــسـرت اسـت مـگـر کـز تــو بــازمـانـد
زیــن پــس تــو و تــرحــم روحــانــیــان خــلــدخــاقــانــی و عــذاب ســقــر کــز تـــو بـــازمــانــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.