ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مرثیه امیر عضد الدین فریبرز و خواهر او، دو فرزند شروان شاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:32 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
ای روز رفـــتـــگــان جـــگــر شـــب فـــرو دریــدآن آفــتـــاب از آن جـــگــر شـــب بـــرآوریــد
شـب چـیـسـت خـاک خـاک نـگـر آفـتـاب خـوارخــاکـی کـه آفـتــاب خــورد خـون او خـوریـد
ای رفــتــه آفــتــاب شــمـا در کـســوف خــاکچـون تـختـه محـاسب از آن خـاک بـر سرید
رفــت آفــتــاب و صــبــح ره غــیـب درنــوشــتچـو میغ و شـب پـلاس مصیبـت بـگسـتـرید
نـه چــرخ گـوشــه جــگــر شــاهـتــان بــخــوردهــیــن زخــم آه و گــرده چــرخ ار دلــاوریــد
رمــح ســمــاک و دهـره بــهـرام بــشــکــنــیـدچـتـر سـحـاب و بــیـرق خـورشـیـد بــردریـد
چــشــم ار ز گــریـه نــاخــنـه آرد بــه نـاخــنـانپـلـپـل در او کـنـیـد و بـه خـونـش بــپـروریـد
تـــابـــوت اوســـت غـــرقـــه زیــور عـــروس وارهر هفت کرده هشت بهشت است بنگرید
تــشـنـه اسـت خـاک او ز سـرچـشـمـه جــگـرخـون سـوی حـوض دیده ز کـاریز مـی بـرید
در پــیـش گــنـبــدش فــلـک آیـد جــنـیـبــه دارگـاه جـنـیـبــتـان بـکـشـیـد ارنـه سـنـجـریـد
شـبــدیـز و نـقـره خــنـگ فـلـک را بــه مـرگ اوپـی بــرکـشـیـد و دم بــبــریـد ار وفـا گـریـد
گـر گـوشـتـان اشـارت غـیبـی شـنـیده نیسـتبـــر خــاک روضــه وار فــریــبـــرز بــگــذریــد
تــا بــا شـمـا صـریـح بــگـویـد کـه هـان و هـانعـبـرت ز خـاک مـا کـه نـه از مـا جـوانـتـریـد
آنـگـه بــه نـوحـه بــاز پـس آیـیـد و پـیـش حـقبـــهــر بـــقــای شـــاه تـــضــرع بـــرآوردیــد
کـامـروز رسـتـه ایـد بــه جـان از سـمـوم ظـلـمکــانــدر ظــلــال دولــت خــاقــان اکــبــریــد
شــه زاده رفــت بـــاغ بــقــا بـــاد جــای شــاهخــون کـرد چــرخ، قـصـاصـش بــقـای شـاه
گـیـتــی ز دســت نـوحــه بــه پــای انـدر آمـدهرخـنـه بـه سـقـف هفـت سـرای انـدر آمـده
از اشــک گــرم تــفــتــه دلـان در ســواد خــاکطـــــوفــــان آب آتـــــش زای انــــدر آمــــده
این زال گـوژپـشـت کـه دنیاسـت همچـو چـنگاز سـر بــریـده مـوی و بــه پــای انـدر آمـده
نــاهـیـد دســت بــر ســر ازیـن غــم ربــاب وارنـوحــه کــنـان نـشــیـد ســرای انـدر آمــده
تــا شــاه بــاز بــیـضـه شـاهـی گـرفـتــه مـرگنــا فــرخــی بـــه فــر هــمــای انــدر آمــده
تــا نـور جــان و ظــل خــدائی نـهـفــتــه خــاکبــی رونـقـی بــه خـلـق خــدای انـدر آمـده
رمـحـش بــه حـمـلـه حـلـقـه مـه درربــوده بــازرخــنـه بــه رمـح حــلـقــه ربــای انـدر آمـده
بــر گـرد نـعــش آن مـه لـشــکـر بــنـات نـعـشصـدره شـکـاف و جـعـد گـشـای انـدر آمـده
بــر خــاک او ز مـشــک شــب و دهـن آفــتــابدســت زمــانـه غــالــیـه ســای انـدر آمـده
تـب کـرده کـژدمی و چـو مارش گزیده سـخـتسـسـتـی بـه دسـت مارفـسـای اندر آمده
آه خــدایـگــان کــه فــلـک زیـر کــعــب اوســتجــذر اصــم شــنـیـده بــه وای انــدر آمــده
مـسـکـین طـبـیب را کـه سـیه دیده روی حـالکــاهـش بــه عــقــل نـور فــزای انـدر آمـده
شریانش دیده چون رگ بربط، نه خون نه حسخــال و خــسـش بــه دیـده رای انـدر آمـده
گـــردون قـــبـــا زره زده بـــر انــتـــقـــام مـــرگمـــرگـــش ز راه درز قـــبــــای انـــدر آمـــده
گـوئی شـبـی بــه خـنـجـر روز و عـمـود صـبــحبــیــنــیــم پــای مــرگ ز جــای انــدر آمــده
یــا تـــیــغ شـــاه گــردن مــرگ آنــچـــنــان زدهکآســیــب آن ز حــلــق بــنــای انــدر آمــده
اخـــتـــر شـــد، آفـــتـــاب امــم تـــا ابـــد زیــادبــیــدق بــرفــت، شــاه کــرم تــا ابــد زیــاد
ای گــوهــر از صــفــای تــو دریــا گــریــســتــهبــر مــاهــت آفــتــاب و ثــریــا گــریـســتــه
اجــرام هــفــت خــانــه زریــن بـــه ســوک تــوبــر هـفــت بــام خــانـه مـیـنـا گــریـســتــه
از رفـــتـــنــت ز بـــیــضـــه آفـــاق کـــوه قـــافبــر نـوپــران بــیـضــه عــنــقــا گــریـســتــه
از حـــســـرت کـــلـــاه تـــو دریــای حـــامــلـــهچــون ابــر بــر جــواهــر عــذرا گــریـســتــه
تــا کـشــوری در آب و در آتــش نـهـفـت خــاکشـش کـشـور از وفـات تـو بـر ما گـریسـتـه
مـردم بــه جـای اشـک بــه یـکـدم دو مـردمـکبــر خـاک تــو جـنـابــه چـو جـوزا گـریـسـتـه
رزم از پـــیـــت بـــه دیــده درع و دهـــان تـــیــرالـمـاس خــورده، لـعـل مـصـفـا گـریـســتــه
بـزم از پـست بـه دست ربـاب و بـه چشم نایسـاغر شکسـتـه بـر سر و صهبـا گریسـتـه
این سـبـز غـاشـیه کـه سـیاهـش کـنـاد مـرگبــر زیـن سـرنـگـون تــو صـد جـا گـریـسـتـه
بـــر بــنــد مــوی و حــلــقــه زریــن گــوش تــوسـنـگـیـن دلـان حـلـقـه خـضـرا گـریـسـتــه
مـا را بــصـر ز چـشـمـه حـسـن تــو خـورده آبآن آب نــوش زهــر شــده تــا گــریــســتــه
گــریــنــد بــر تــو جــانــوران تــا بــه حــد آنــکعــقــرب ز راه نـیـش و زبــانــا گــریـســتــه
چــنـدان گـریـســتــه دل خــارا بــه ســوک تــوتــا آبـــگــیــنــه بـــر دل خــارا گــریــســتــه
اکــنــون بــه نــاز در تــتــق خــلــد پــیــش تــوخــنـدیـده گـل قـنـیـنـه حــمـرا گـریـســتــه
شــاه جــهـان گــشــاده اقــالــیـم را بــه تــیـغتـیغـش بـه خـنـده زهره بـر اعـدا گـریسـتـه
آن، ماه نو کـجـاسـت کـه مه خـاکـپـای اوسـتالجـیجـک آنکـه حـجـره جـنات جـای اوسـت
ای چــرخ از آن سـتــاره رعـنـا چـه خـواسـتــیو ای بـاد از آن شکوفه زیبـا چـه خـواستـی
ای روزگــار گــرگ دل، افـــغـــان ز دســـت تـــوتـا تـو ز جـان یوسـف دلـهـا چـه خـواسـتـی
ای زال مـسـتــحــاضـه کـه آبــسـتــنـی ز شـرز آن خوش عذار غنچـه عذرا چـه خواستـی
مــا را جــگــر دریـغ نــبــود از تــو هــیـچــوقــتآخــر ز گـوشـه جــگـر مـا چــه خــواسـتــی
گــیــرم کـــه آتـــش ســـده در جـــان مــا زدیز آن مشک ریز شاخ چـلیپـا چـه خـواستـی
گـــر دیــده داشـــتـــی و نــداری بـــدیــدمـــتز آن نو هلـال نـاشـده پـیدا چـه خـواسـتـی
بــر ســقـف چــرخ نـرگـســه داری هـزار صــفاز بـند آن دو نرگـس شـهلا چـه خـواسـتـی
ز آن بــر کـه بــادریـسـه هـنـوز نـخـسـتـه بــودای بـادریسه چـشم بـگو تـا چـه خواستـی
گـوهـر شــکـن کـســی وگـرت آب شــرم بــودز آن گـوهرین دو آتـش گویا چـه خـواسـتـی
آخــر تــو آســمـان شــکـنـی یـا گـوهـرشــکـناز درج در و بـــرج ثــریــا چــه خــواســتـــی
چــون خــاتـــم ارنــه دیــده دجـــال داشــتـــیپـس ز آن نگین لعل مسیحا چـه خواستـی
ای کـــم ز مــوی عـــاریــه آخـــر ز چـــهــره ایگلگونه نارسـیده بـه سیما چـه خـواسـتـی
ای اژدهـادم ارنـه چــو ضــحــاک خــون خــوریاز طفل پـادشـاه جـم آسـا چـه خـواسـتـی
گـر زانـکـه چـون تــرازوی دونـان دو سـر نـه ایزآن شـیرزاد سـنـبـلـه بـالـا چـه خـواسـتـی
قاف از تـو رخـنه سـر شد و عنقا شکسـتـه پـراز زال خـرد یک تـنـه تـنـهـا چـه خـواسـتـی
دســت تــو بــر نـژاد زبــردســت چــون رسـیـدبــد گــوهـرا گــوهـر والـا چــه خــواســتــی
هان تـا حـسـام شـاه کـشـد کـینـه از تـو بـاشاز غـو غـصـه صـفـر کـنـد سـینه از تـو بـاش
ای بـــر ســـر مــمــالــک دهــر افــســـر آمــدهوی گــوهـرت در افــســر دیـن گـوهـر آمـده
ای صــاحــب افــســران گــرو پــای بـــوس تــوتــو افــســر ســر هــمــه را افــســر آمــده
ای هر که افسـری اسـت سرش را چـو کوکنارپـیشـت چـو لـاله بـی سـر و دامن تـر آمده
ای خـــاک بـــارگـــاه تـــو و خـــوک پـــایـــگـــاههـم قــصــر قـیـصــریـه و هـم قـیـصــر آمـده
بــــر هـــر دو روی ســــکــــه ایـــام نــــام تــــوخـــاقـــان عـــدل ورز و هــنــر پـــرور آمـــده
آورده ام سـه بـیت بـه تـضمین ز شـعر خـویشدر مـــرثـــیــه بـــه نـــام نــریــمـــان آمـــده
آبـــاد عـــدل تـــو کــه مــطـــرا کــنــد جـــهــانآیـیـنـه ای اسـت صـیـقـل خـاکـسـتـر آمـده
از بــیـم زخــم گـرز تــو بــانـگ شـکـســتــگـیاز پـــهــلـــوی زمـــانــه مــردم خـــور آمــده
ای ز آسـمـان بــه صـد درجـه سـرشـنـاس تــرســـــر دقـــــایــــق ازلـــــت از بـــــرآمــــده
عـالـم هـمـه بــه سـوک جــگـر گـوشـه تــوانـدای از چـــهــار گــوشــه عــالــم ســرآمــده
پــیـش ســپــیـد مــهـره مــرگ اصــفــیـا نــگــراز مــهـره هــای نــرد پــریـشــان تــر آمــده
تـضمین کنم ز شهر خـود آن بـیت را که هستبــا اشـک چــشـم سـوز دلـت درخـور آمـده
کشـتـی ز صبـر سـاز که داری ز سـوز و اشـکدل چـون تــنـور گـشـتـه و طـوفـان بــرآمـده
دیــوان عـــمــر تـــو ز فـــنــا بـــی گــزنــد بـــادای مـلـک را بــقــای تــو ســر دفــتــر آمـده
ملـکـت چـو ملـک سـام و سـکـندر بـسـاز و تـوهمـسـان سـام و همـسـر اسـکـنـدر آمـده
نــی خــوش نــگــفــتـــه ام ز در بـــارگــاه تـــوهم سـام و هم سـکـندرت اجـرا خـور آمـده
نــعــل ســم ســمــنــد تــو را نــام در جــهــانکـــحــــال دیـــده مـــلـــک اکــــبــــر آمـــده
حـکـم تـو دیوبـنـد و حـسـامـت جـهان گـشـایاقــبـــال بـــر در تــو در آســمــان گــشــایپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.