ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مرثیه خواجه ابوالفارس

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 19:33 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
کــارم از دســت پــایـمـرد گــذشــتآهــم از چـــرخ لــاجـــورد گـــذشـــت
همه عالم شب اسـت خـاصه مراکروزم از آفـــــتـــــاب زرد گــــذشـــــت
روز روشــــن نـــدیـــده ام مـــانـــاکهمه عـمرم بـه چـشـم درد گـذشـت
زیـن دو تــا مـهـره سـپــیـد و سـیـاهکـه بـر این سـبـز تـخـت نرد گـذشـت
بــــه فـــغــــانـــم ز روزگـــار وصــــالکـه چـو بــاد آمـد و چـو گـرد گـذشـت
هـیـچ حـاصـل بـجـز دریغـم نـیـسـتز آنچـه بـر من ز گرم و سـرد گذشـت
هــمــه آفـــاق آگـــهــنــد کـــه بـــازکــار خـــاقـــانــی از نــورد گــذشـــت
خـاصـه کـز گـردش جــهـان ز جـهـانآن جـــوان عــمــر راد مــرد گــذشــت
جـان پـاکـش بـه بــاغ قـدس رسـیـدزیـن مـغـیـلـان سـال خــورد گـذشـت
شــاهـد عــقــل و انـس روح او بــوددیــده را از جـــهــان فـــتـــوح او بـــود
ز آفــــت روزگــــار بـــــر خـــــطــــرمهــرچـــه روز اســت تـــیــره روزتـــرم
هـمـچـو خـرچـنـگ طـالـع خـویـشـمکــه هــمــه راه بـــاز پـــس ســپـــرم
دور گـردون گـسـسـت بـیـخ و بــنـممـرگ یـاران شــکــســت بــال و پــرم
کـه فـروشـد بـه قـدر یـک جـو صـبــرتـــا بـــه نـــرخ هــزار جـــان بـــخـــرم
چـند گـوئی کـه غـم مـخـور ای مـردغــم مــرا خــورد، غــم چــرا نــخــورم
بــا چــنـیـن غـم مـحـال بــاشـد اگـرخــویـشــتــن را ز زنــدگــان شــمــرم
گرچـه از احـولی که چـشم مراستغـــم یـــک روزه را دو مـــی نـــگـــرم
چــابــک اســتــاده ام بــه زیـر فـلـکمــگــر از چـــنــبـــرش بـــرون گـــذرم
مـن کـه خـاقـانـیـم بــه بــاغ جــهـانعــنــدلــیــبــم ولــیــک نــوحــه گــرم
شـمع گویای من خـموش نشـسـتمــن چــرا بــانــگ بــر فــلــک نــبــرم
شـیـر مـیـدان و شـمـسـه مـجـلـسقــرة الــعـــیــن جـــان ابـــوالــفــارس
مــایـه زهـر اســت نــوش عــالــم رامــیــوه مــرگ اســـت تـــخـــم آدم را
ای حــــریـــف عــــدم قــــدم درنـــهکـــم زن ایــن عـــالــم کــم از کــم را
صـبـح مـحـشـر دمید و مـا در خـواببـــانــگ زن خـــفــتـــگــان عـــالــم را
هـیـن کـه فـرش فـنـا بــگـسـتـردنـددرنــــورد ایــــن بــــســــاط خــــرم را
رخــنـه گــردان بــه نـاوک ســحــریایــن مــعــلــق حـــصــار مــحــکــم را
پـس بـه دسـت خـروش بـر تـن دهرچـــاک زن ایــن قــبـــای مــعـــلــم را
رسـتـخـیز اسـت خـیز و بـاز شـکـافســــقـــف ایـــوان و طـــاق طـــارم را
یــــک دم از دود آه خـــــاقـــــانـــــینــیــلــگــون کــن لــبـــاس مــاتـــم را
گـر بــه غـربــت سـمـوم قـهـر اجــلخــشــک کــرد آن، نــهــال پــر نــم را
خـــیـــز تـــا ز آب دیـــده آب زنـــیـــمروی ایـــن تــــربــــت مـــعــــظــــم را
دوسـتــانـش نـگـر کـه نـوحــه گـرنـددوسـتـانش چـه کـه دشـمنان بـتـرند
کـو مـهی کـه آفـتـاب چـاکـر اوسـتنــقــطــه خــاک تــیـره خــاور اوســت
جـــان پـــاکـــان نــثـــار آن خـــاکــیکـان لـطـیـف جــهـان مـجــاور اوسـت
حــقـه گـوهـرار چــه در خـاک اسـتمرغ عرشی است آنچه گوهر اوست
ســر تــابــوت بـــاز گــیــر و بــبــیــنکه چـه رنگ است آنچـه پـیکر اوست
ســوســن او بــه گــونــه ســنــبــللــالــه او بـــه رنــگ عــبـــهــر اســت
این ز گـردون مـبـین کـه گـردون نـیـزبــا لـبــاس کـبــود غــمـخــور اوســت
بـــر در آن کــســـی تـــظـــلــم کــنکـه فـلـک شـکـل حــلـقـه در اوسـت
بـه سفر شد، کجا؟ بـه بـاغ بـهشتطوبـی و سدره سـایه گسـتـر اوست
نــزد مـــا هــم خـــیــال او بـــاشـــدآن کــبـــوتـــر کــه نــامــه آور اوســت
او خــــود آســــود در کــــنـــار پــــدرانــــده مــــا بــــرای مــــادر اوســــت
پـــس ازیــن در روان دشــمــن بـــادآنــچـــه در ســیــنــه بـــرادر اوســـت
هـمـه شــروان شــریـک ایـن دردنـددشــمــنــان هــم دریــغ او خــوردنــد
یــوســـفــی از بـــرادران گــم شـــدآفـــتــــاب از مـــیـــان انـــجـــم شـــد
ای ســلــیـمــان بــیـار نــوحــه نــوحکـــه پـــری از مـــیـــان مـــردم شـــد
گــوهــری گــم شــد از خــزانــه مــاچـه ز مـا کـز هـمـه جــهـان گـم شـد
عــیــســی دوم آمــده بـــه زمــیــنبــــاز بــــر اســــمـــان چــــارم شـــد
مـوکـب شــهـســوار خــوبــان رفــتلـــاشـــه صـــبـــر مـــا دمــادم شـــد
عـــالـــم از زخـــم مـــار فـــرقـــت اودسـت بــر سـر زنـان چــو کـژدم شـد
نــه ســپــهــر از بــرای مــرثــیـتــشده زبــان چــون درخــت گــنــدم شــد
در شـبـسـتـان مرگ شد ز آن پـیشکـه بـه بـسـتـان بـه صـد تـنـعـم شـد
تـــا کــی از هــجــر او تـــظــلــم مــاعــمــر مــا در ســـر تـــظــلــم شـــد
شــو تــرحــم فــرســت خــاقــانــیخـــاصــه کــو عــالــم تـــرحـــم شــد
دیده از شـرم بـر جـهان نـگـمـاشـتهم ندیده جـهان گـذشـت و گذاشـت
ســال عـمـرش دو ده نـبــوده هـنـوزدور نـــه چــــرخ نـــازمــــوده هـــنـــوز
نـــالـــه زار دوســـتـــان بـــشـــنــودنــغـــمـــه زیــر نـــاشـــنــوده هــنــوز
بــه هـلــاکــش بــیـازمــوده جــهــاناو جـــهـــان را نـــیــازمـــوده هـــنـــوز
شــــد بــــه نـــاگــــه ربــــوده ایـــامبـــــر ز ایــــام نــــاربـــــوده هــــنــــوز
دیــد نــیــرنـــگ چـــرخ آیــنــه رنــگآیــنـــه عـــیـــش نـــا زدوده هـــنـــوز
کــفـــن مــرگ را بـــســـود تـــنــشخــلــعــت عــمــر نـا بــســوده هـنـوز
روز عــمــرش خــط فــنــا بــرخــوانـدخــط شــب رنــگ نــانــمــوده هـنــوز
هـسـت در چـشـم عـالـمـی مـانـدهنــقــش آن پــیـکــر ســتــوده هــنــوز
دلـــبــــرانـــنـــد بــــر ســـر گـــورشزلــف بــبــریـده رخ شــخــوده هــنــوز
رفــت چـــون دود و دود حــســرت اوکــم نــشــد زیـن بــزرگ دوده هـنــوز
ای عــزیـزان بــر جــهـان ایـن اســتزهـرش انـدر گـیـای شــیـریـن اســت
روی فــریــاد نــیـســت دم مــزنــیـدرفــتــه رفــتــه بــود جــزع مــکــنــیـد
نـــتـــوانـــیــد هــیــچ درمـــان کـــردگـر جـهـان سـوز و آسـمـان شـکـنـید
غــلــطــم مــن چــراغ دلــتــان مــردشــایـد ار ســوکــوار و مـمــتــحــنـیـد
ماهتـان در صـفر سـیاه شـده اسـتز آن چــو گــردون کــبــود پــیـرهـنـیـد
گـــر صـــفـــر بـــاز در جـــهـــان آیــدرگ او را ز بـــیــخ و بـــن بـــکـــنـــیــد
گــر زمــانــه بــه عــذرتــان کــوشــدخــــاک در دیـــده زمــــانــــه زنـــیـــد
ور فـــلـــک شـــربـــت غـــرور دهــدســنـگ بــر ســاغــر فــلـک فــکـنـیـد
رخـصـه تـان می دهم بـه دود نفـسپــــرده بــــر روی آفـــتـــاب تـــنـــیـــد
هــیــچ تـــقــصـــیــر در مــعــزایــشمـــکـــنــیــد ار مــوافـــقـــان مــنــیــد
بـــشـــنــویــد از زبـــان خـــاقــانــیاین سـخـن ها کـه مـقـصـد سـخـنـید
بـــاز پـــرســیــد هــم خــیــالــش راتـا چـه حـال اسـت زلـف و خـالـش را
ای بــه صــورت نــدیـم خــاک شــدهبــه صـفـت ســاکـن ســمـاک شــده
از جــمـال تــو وقــت جــان ســتــدنمــالــک الــمــوت شــرمــنـاک شــده
جــان پــاک تــو در صـحــیـفـه خــاکجــســتــه از نــار و نــور پــاک شــده
حــور پــیـش آمـده بــه اسـتــقـبــالعـقـد بــگـشـاده، حـلـه چــاک شـده
رسته از چه چو یوسف و چو مسیحبــر فـلـک بــی نـهـیـب و بــاک شـده
نــفــســت آنــجـــا خــلــیــفــه ارواحنـقـشـت ایـنـجــا اسـیـر خــاک شـده
مــرکــب از چــوب کــرده کــودک وارپــــس بــــه دروازه هـــلـــاک شــــده
بــی تــمـاشـای چـشـم روشـن تــوچــشـم خــورشـیـد در مـغـاک شــده
شــعــر خــاقــانــی از مــراثــی تـــوسـنـگ خـون کـرده هر کـجـاک شـدهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.