ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مرثیه فرزند خود رشید الدین

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:33 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
بـــر ســر شــه ره عــجــزیــم کــمــر بــربــنــدیــمرخــت هـمـت ز رصــدگـاه خــطـر بــربــنـدیـم
لـاشـه تـن کـه بــه مـسـمـار غـم افـتــاد رواسـترخـش جـان را بـه دلش نعـل سـفر بـربـندیم
بــار مـحـنـت بـه دو بــخـتـی شـب و روز کـشـیـمبــخـتــیـان را جــرس از آه سـحـر بــربــنـدیـم
کــاغــذیـن جــامـه هـدف وار عــلـی الــلــه زنـیـمتـا بــه تـیـر سـحـری دسـت قـدر بــربــنـدیـم
گـه چــو ســوفـار دهـان وقـت فـغـان بــگـشـایـیـمگـه چـه پـیـکـان کـمـر از بـحـر حـذر بـربـنـدیم
گــه ز آهــی کــمــر کــوه ز هــم بـــگــشـــایــیــمگـه ز دودی بــه تــن چــرخ کــمـر بــربــنـدیـم
چـون جـهان را نظـری سـوی وفـا نیسـت ز اشـکدیـده را ســوی جــهـان راه نـظـر بــربــنـدیـم
از ســر نـقــد جــوانـی چــه طــرف بــربــســتــیـمکــز بــن کــیـســه او ســود دگـر بــربــنـدیـم
ز آب آتــــش زده کـــز دیـــده رود ســــوی دهـــانتــنـگــنـای نـفــس از مـوج شــرر بــربــنـدیـم
چــون قـلـم ســرزده گـریـیـم بــه خــونـاب ســیـاهزیـوری چــون قــلـم از دود جــگـر بــربــنـدیـم
دل کـه بــیـمـار گـران اســت بــکـوشــیـم در آنـکروزن دیــده بــه خــونــاب مــگــر بــربــنــدیـم
ایـن سـیـه جــامـه عـروســان را در پــرده چــشـمحـالـی از اشـک حـلـی هـای گـهـر بـربـنـدیم
تــیــربـــاران ســحــر هــســت کــنــون ز آتــش آهنـوک پــیـکـان را قـاروره بــه ســر بــربــنـدیـم
بـــام گــردون بـــتــوانــیــم شــکــســت از تــف آهراه غــم را نــتــوانــیــم کــه در بـــربـــنــدیــم
نـه نـه مـا را هنـری نـیسـت کـه گـردون شـکـنـیمخـویـشـتـن چـنـد بـه فـتـراک هـنـر بـربـنـدیم
نـالـه مـرغـی اســت بــه پــر نـامـه بــر غـصـه مـامـرغ را نـامـه سـربــسـتـه بـه پـر بــربــنـدیـم
بـس سـبـک پـر مـپـر ای مـرغ کـه می نامـه بـریتــا ز رخ پـــای تــو را خــرده زر بـــربـــنــدیــم
چـون سـکـنـدر پـس ظـلـمـات چـه مـانـدیم کـنـونسـد خـون پـیـش دو یـاجـوج بـصـر بـربـنـدیـم
خـاک را جـای عروسی است که دردانه در اوستنـونـوش عـقـد عـروسـانـه بـه بــر بــربـنـدیـم
بـــــگــــذاریــــم زر چـــــهــــره خـــــاقـــــانــــی راحـلـی آریـم و بــه تـابــوت پــسـر بــربــنـدیـم
گــوهــر دانــش و گــنــجــور هــنــر بـــود رشــیــدقــبــلــه مــادر و دســتــور پــدر بــود رشــیـد
دارم آن درد کـه عـیـسـیـش بـه سـر مـی نـرسـدایـنـت دردی کـه ز درمـانـش اثـر مـی نـرسـد
دل پــــر درد تـــهـــی دو بــــه دوائی نـــرســـیـــدخـود دوا بــر سـر ایـن درد مـگـر مـی نـرسـد
اجـــــری کــــام ز دیــــوان مــــرادم نــــرســــیــــدچـون بــرانـنـد عـجــب داری اگـر مـی نـرسـد
چــه عـجــب گـر نـرسـد دسـت بــه فـتــراک مـرادکز بـلندی است بـه جائی که نظر می نرسد
سـیل خـونین کـه بـه سـاق آمـد و تـا نـاف رسـیدبـه لب آمد چـکنم بـو که بـه سـر می نرسـد
روز عـمـر اسـت بـه شـام آمـده و من چـو شـفـقغرق خونم که شب غم بـه سحر می نرسد
ز آتــش ســیـنـه مـرا صـبــر چــو سـیـمـاب پــریـدصـبــر پـران شـده را مـرغ بـه پـر مـی نـرسـد
کـاشـتـم تـخـم امـل بــرق اجـل پــاک بــسـوخـتکشتن تخم چه سود است چو بر می نرسد
ریـژی از چــاشــنــی کــام بــه کــامــم نــرســیــدروزیی کـان نـنـهـاده اسـت قـدر مـی نـرسـد
خاک روزی است دلم گرچه هنر ریزه بسی استریـزه بــگـذار کـه روزی بــه هـنـر مـی نـرسـد
شــهـر بــنـد فـلـکـم خــســتــه غـوغــای غــمـانچون زیم گر بـه من از اشک حشر می نرسد
گــریـه گــه گــه نـکــنــد یـاری از آن گــریـم خــونکه چـو خواهم مددی ساخـتـه تـر می نرسد
آه ازیـن گــریـه کــه گــه بــنـدد و گـه بــگــشــایـدکه بـه کعـب آید و گاهی بـه کمر می نرسـد
بــه نـمـک مـانـد گـریـه بــه گـه بــسـت و گـشـادگـرچــه او را ز دی و تــیـر خــبــر مـی نـرسـد
گـه کـه بــگـشـایـد جــیـحـون سـوی آمـوی شـودگه که بـسـتـه شود آتـل بـه خـزر می نرسـد
گـریـه چــون دایـه گـه گـیـر کـز او شــیـر ســپــیـدبـه دو طـفـلـان سـیه پـوش بـصـر می نرسـد
اشـک چـون طـفـل که ناخـوانده بـه یک تـک بـدودبـاز چـون خـوانمش از دیده بـه بـر می نرسد
پــشـت دسـت از سـتــم چـرخ بــه دنـدان خـوردمگـه ز خـوان پـایه غـم قـوت دگـر مـی نـرسـد
از بــن دنــدان خــواهـم کــه جــگــر هـم بــخــورمچـکـنم چـون سـر دندان بـه جـگر می نرسـد
گــرچـــه بـــســـیــار غــم آمــد دل خـــاقــانــی راهیچ غـم در غـم هـجـران پـسـر مـی نـرسـد
شـمـســه گـوهـر و شـمـع دل ســرگـشـتــه مـنکــه زوال آمـدش از طــالـع بــرگــشــتــه مـن
مـشـکـل حـال چـنـان نـیـسـت کـه سـر بـاز کـنـمکـار درهـم شـده بــیـنـم چــو نـظـر بــازکـنـم
دارم از چـرخ تــهـی دو گـلـه چـنـدان کـه مـپــرسدو جـهان پـر شـود ار یک گـلـه سـر بـاز کـنم
شــبــروان بــار ز مــنـزل بــه ســحــر بــربــنــدنــدمـن سـر بــار تــظـلـم بــه ســحــر بــاز کـنـم
نــالــه چــون دود بــپــیــچــیــد و گــره شــد دربــرچــکــنــم تـــا گــره نــالــه ز بـــر بـــاز کــنــم
آه مــن حــلــقــه شــود در بــر و مـن حــلــقــه آهمــی زنــم بـــر در امــیــد مــگــر بـــاز کــنــم
زیــرپـــوش اســت مــرا آتـــش و بـــالــاپـــوش آبلـاجــرم گـوی گـریـبــان بــه حــذر بــاز کــنـم
صـبـر اگـر رنگ جـگـر داشـت جـگـر صـبـر نداشـتاهـل کـو تــا ســر خــونـاب جــگـر بــاز کــنـم
ســـلــوت دل ز کـــدام اهــل وفـــا دارم چـــشـــمچـشـم همـت بـه کـدام اهـل خـبـر بـاز کـنـم
رشـتـه جـان که چـو انگشـت همه تـن گره اسـتبــه کـدامـیـن سـر انـگـشـت هـنـر بــاز کـنـم
غم که چـون شیر بـه کشتـی کمرم سخت گرفتمـن سـگ جــان ز کـمـر دامـن تــر بــاز کـنـم
بــا چــنـیـن شــیـر کــمـر گـیـر کـمـر چــون بــنـدمتــا نــبـــرد کــمــر عــمــر کــمــر بـــاز کــنــم
نـــزنـــم بــــامـــزد لـــهـــو و در کــــام کــــه مـــنسـر بــه دیـوار غـم آرم چــو بــصـر بــاز کـنـم
کــاه دیــوار و گــل بـــام بــه خــون مــی شــویــمپـس در ایـن حـال چـه درهـای حـذر بـازکـنـم
خـار غـم در ره و پـس شـاد دلـی ممـکـن نیسـتکـاژدهـا حــاضــر و مـن گـنـج گـهـر بــاز کـنـم
خـواسـتـم کـز پـی صـیـدی بــپــرم بــاشـه مـثـالصـر صـر حـادثـه نگـذاشـت کـهد پـر بـاز کـنم
بـر جـهـان مـی نـکـنـم بـاز بـه یـک بـار دو چـشـمچــشــم درد عــدمــم بـــاد اگــر بـــاز کــنــم
از ســر غــیــرت چـــشــمــی بـــه خــرد بـــردوزموز پـی عـبـرت چـشـمـی بـه خـطـر بـاز کـنم
هــفــت در بـــســتــم بـــر خــلــق و اگــر آه زنــمهفـت پـرده کـه فـلـک راسـت ز بـر بـاز کـنـم
مــردم چــشــم مـرا چــشــم بــد مـردم کــشــتپـس بـه مردم بـه چه دل چشم دگر بـاز کنم
ز آهنین جـان کـه در این غـم دل خـاقـانی راسـتخــانـه آتــش زده بــیـنـنـد چــو در بــاز کــنـم
بــروم بــا ســر خــاکــیـن بــه ســر خــاک پــســرکــفــن خــونــیــن از روی پــســر بــاز کــنــم
ای مـه نـور ز شــبــســتــان پــدر چــون شـده ایوی عـطـارد ز دبــسـتـان پـدر چـون شـده ای
پـــای تـــابـــوت تــو چــون تــیــغ بـــه زر درگــیــرمسـر خـاک تــو چـو افـسـر بــه گـهـر درگـیـرم
ایــن مــنــم زنــده کــه تــابـــوت تــو گــیــرم در زرکآرزو بــــد کـــه دوات تـــو بـــه زر درگـــیـــرم
بـــر تــرنــج ســر تــابــوت تــو خــون مــی گــریــمتـاش چـون سـیـب بـه بـیجـاده مـگـر درگـیرم
چــون قــلــم تــخــتــه زیــر تــو حــلــی دار کــنــملــوح بـــالــات بـــه یــاقـــوت و درر درگـــیــرم
خـاک پــای و خـط دسـتـت گـهـر و مـشـک مـنـنـدبـا چـنین مشـک و گهر عشـق ز سـر درگیرم
خــاک پــای تــو پــر تــســبــیـح بــه رخ در عــالـمخـط دسـت تــو چـو تــعـویـذ بــه بــر درگـیـرم
بـی تـو بـسـتـان و شـبـسـتـان و دبـسـتـان بـکنماول از کـــنـــدن بـــنـــیــاد هـــنـــر درگـــیــرم
چــون نــبـــد بـــر تــو مــبـــارک بــر و بــوم پــدرتآب و آتـــش بـــه بـــر و بـــوم پـــدر درگــیــرم
هـرچــه دارم بــنـه و سـکـنـه بــسـوزم ز پــســتپــیـشـتــر سـوخـتــن از بــهـو وطـزر درگـیـرم
بــدرم خــانــگــیـان را جــگــر و ســیـنــه و جــیـباول از جـــیــب وشـــاقــان بـــطـــر درگــیــرم
پـشت من چـون قلم تـوسـت که مادر بـشکسـتکـه بــدیـن پــشـت قـبــاهـای بــطـر درگـیـرم
چــون شــب آخــر مـاهـم بــه ســیـاهـی لـبــاسکــی قــبــائی ز ســپــیــدی قــمــر درگــیـرم
هـمـچـو صـبــح از پـی شـب ژالـه بــبــارم چـنـدانکـه سـپــیـدی بــه سـیـاهـی بــصـر درگـیـرم
آفــتـــاب مــنــی و مــن بـــه چـــراغـــت جـــویــمخـاصـه کز سـینه چـراغی بـه سـحـر درگیرم
هـر چــراغـی کـه بــه بــاد نـفـســش بــنـشــانـمبــاز هــم در نــفــس از تــف جــگــر درگــیـرم
چــه نـشـیـنـم کـه قـدر سـوخــت مـرا در غـم تــوبـــرنــشـــیــنــم در مــیــدان قـــدر درگــیــرم
دارم از اشــــک پـــــیــــاده، ز دم ســـــرد ســــواردر ســلـطـان فـلـک زیـن دو حــشــر درگـیـرم
در ســیــه کــرده و جــامــه ســیــه و روی ســیـهبــه ســیـه خــانــه چــرخ آیـم و در درگــیــرم
آرزوی تـــو مــرا نــوحـــه گــری تـــلــقـــیــن کـــردکآرزوی تـــو کـــنـــم نـــوحـــه تـــر درگـــیــرم
چــنــد صــف مــویـه گــران نــیـز رســیــدنــد مــراهــر زمــان مــویــه بــه آئیــن دگــر درگــیــرم
هـر چــه رفــت از ورق عــمــر و جــوانــی و مــرادچــون دریـغـش خــورم اول ز پــســر درگـیـرم
ای ســهـی ســرو نــدانـم چــه اثــر مــانــد از تــوتــو نـمــانـدی و در افــاق خــبــر مـانـد از تــو
در فــراق تـــو ازیــن ســـوخـــتـــه تـــر بـــاد پـــدربـــی چــراغ رخ تــو تــیــره بـــصــر بـــاد پــدر
تـــا شــریــکــان تـــو را بـــیــش نــبـــیــنــد در راهاز جـهـان بـی تـو فـروبــسـتـه نـظـر بــاد پـدر
بــــی زبـــــان لــــغــــت آرات بــــه تــــازی و دریگـوش پـر زیـبـق و چـشـم آمـده گـر بــاد پـدر
چــشـمـه نـورمـنـا خـاک چــه مـاوی گـه تــوسـتکــه فــدای ســر خــاک تـــو پـــدر بـــاد پـــدر
تـــا تـــو پـــالــوده روان در جـــگــر خـــاک شـــدیبـــر ســر خــاک تــو آلــوده جــگــر بـــاد پــدر
تــا تــو چــون مــهــر گــیـا زیـر زمــیـن داری جــایبــر زمـیـن هـمـچـو گـیـا پـای سـپـر بــاد پـدر
یـوســفــا! گـرچــه جــهـان آب حــیـات اســت، ازوبـی تـو چـون گـرگ گـزیـده بـه حـذر بــاد پـدر
تـو چـو گل خـون بـه لب آورده شـدی و چـو رطـبخون بـه چـشم آمده پـر خـار و خـطر بـاد پـدر
بــا لـب خـونـیـن چــون کـبــک شـدی و چـو تــذروچـشـم خـونـیـن ز تـو بـر سـان پـدر بــاد پـدر
غـم تـو دسـت مهین اسـت و کـنون پـیش غـمـتهمچـو انگشـت کـهین بـسـتـه کـمر بـاد پـدر
تــا کــه دســت قــدر از دســت تــو بــربــود قــلـمکـاغــذیـن پــیـرهـن از دســت قـدر بــاد پــدر
عــیـد جــان بــودی و تــا روزه گـرفــتــی ز جــهـانبـی تو از دست جهان دست بـه سر بـاد پـدر
خــاطــرت جــان هـنـر بــود و خــطــت کــان گــهـرهـم بـه جـان گـوهـری از کـان هـنـر بــاد پـدر
ای غــمـت مــادر رســوا شــده را ســوخــتــه دلاز دل مــادر تـــو ســوخـــتـــه تـــر بـــاد پـــدر
چــون حــلــی بــن تــابــوت و نــســیـج کــفــنــتهم چـنین پـشت بـه خم روی چو زر بـاد پـدر
زیــر خـــاکــی و فــلــک بـــر زبـــرت گــریــد خــونبــی تـو چـون دور فـلـک زیـر و زبــر بــاد پــدر
ز عــذارت خـــط ســبـــز و ز کــفــت خــط ســیــاهچــون نــبــیـنـد ز خــط صــبــر بــدر بــاد پــدر
بـــی چــلــیــپـــای خــم مــویــت و زنــار خــطــتراهـب آسـا همـه تـن سـلـسـلـه ور بـاد پـدر
ز آنـکـه چـون تـو دگـری نـیـسـت و نـبـیـنـد دگـرتهـــر زمـــان نـــامـــزد درد دگــــر بــــاد پــــدر
پـــســـری کآرزوی جـــان پــــدر بــــود گـــذشـــتتــا ابــد مــعــتــکــف خــاک پــســر بــاد پــدرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.