ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت اول

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:33 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
بــی زحــمـت تــو بــا تــو وصـالـی اســت مـرافـارغ ز تــو بــا تــو حـسـب حــالـی اسـت مـرا
در پـــیــش خــیــال تــو خــیــال اســت تــنــمپـــیــونــد خـــیــال بـــا خــیــالــی اســت مــرا
***
غـــم کـــرد ریــاض جـــان مـــه و ســـال مـــراآئیــــنــــه نــــدارد دل خــــوشــــحـــــال مــــرا
صـــیـــاد ز بــــس کـــه دوســـتـــم مـــی داردبــســتــه اســت در آغــوش قـفــس بــال مـرا
***
دل خــاص تـــو و مــن تـــن تـــنــهــا ایــنــجـــاگــوهــر بــه کــفــت بــمــانــد و دریــا ایــنــجــا
در کـــار تـــوام بـــه صـــبـــر مــفـــکــن کـــارمکــز صــبـــر مــیــان تــهــی تــرم تـــا ایــنــجــا
***
ای دوسـت غـم تـو سـربـه سـر سـوخـت مـراچـــون شــمــع بـــه بـــزم درد افــروخــت مــرا
مــن گــریــه و ســوز دل نــمــی دانــســـتـــماســـتــــاد تــــغـــافـــل تــــو آمـــوخــــت مـــرا
***
عــشــق تــو بــکــشــت عــالــم و عــامــی رازلـــف تــــو بــــرانـــداخـــت نـــکـــونـــامـــی را
چـــشــم ســیــه مــســت تـــو بـــیــرون آورداز صـــومـــعـــه بـــایــزیــد بـــســـطـــامـــی را
***
مـی سـاخـت چـو صـبـح لـالـه گـون رنـگ هـوابـــا تــوبــه مــن داشــت نــمــک جــنــگ هــوا
هـــر لـــکـــه ابــــرم چــــو عـــزائم خـــوانـــیدر شـــیــشـــه پـــری کـــرد ز نــیــرنــگ هــوا
***
عـــیــســـی لـــب و آفـــتـــاب روئی پـــســـرازنـــار خــــط و صــــلـــیـــب مـــوئی پــــســــرا
لــشــکــرکــشــی و اســیــر جــوئی پـــســراخــاقــانــی اســیـر شــد چــه گــوئی پــســرا
***
ای تــیــر هــنــر صــهــیـل و بــرجــیــس لــقــاشــعــری فــش و فــرقــدفــر و نـاهـیـد صــفــا
پــــیـــش رخ تــــو مـــاه و ســـمـــاک و جـــوزاخــوارنــد چــو پــیـش مــهــر پــرویـن و ســهــا
***
پــذرفــت ســه بــوس از لــب شــیـریـن مــا رایـک شــب بــه فـریـب داشـت غـمـگـیـن مـا را
گـــفـــتـــم بـــده آن وعـــده دوشـــیــن مــا رادســـت بـــزد و نـــکـــرد تـــمـــکـــیـــن مـــا را
***
ای دوســـت اگــر صـــاحـــب فــقــری و فــنــابـــایــد کــه شــعــورت نــبـــود جـــز بـــه خــدا
چـون عـلم تـو هم داخـل غـیر اسـت و سـویبـــایــد کــه بــه عــلــم هــم نــبــاشــی دانــا
***
از مـن شـب هـجــر مـی بــپــرســیـد حــبــابدریـــای غـــمـــم کـــدام آرام و چــــه خــــواب
در دل بــــود آرام و خــــیـــالــــی هــــر مــــوجدر دیــده خــیــال خــواب شــد نــقــش بــر آب
***
ســنــگ انــدر بـــر بــســی دویــدیــم چــو آببــار هـمـه خــار و خــس کــشــیـدیـم چــو آب
آخـــر بـــه وطـــن نـــیـــارمـــیـــدیـــم چـــو آبرفـــتـــیـــم و ز پـــس بــــاز نـــدیـــدم چـــو آب
***
بـخـتـی دارم چـو چـشـم خـسـرو همه خـوابچــشـمـی دارم چــو لـعـل شـیـریـن هـمـه آب
جـسـمـی دارم چـو جــان مـجـنـون هـمـه دردجــانــی دارم چــو زلــف لــیـلــی هـمــه تــاب
***
بـخـتـی دارم چـو چـشـم خـسـرو همه خـوابچــشـمـی دارم چــو لـعـل شـیـریـن هـمـه آب
جـسـمـی دارم چـو جــان مـجـنـون هـمـه دردجــانــی دارم چــو زلــف لــیـلــی هـمــه تــاب
***
ای تــــیـــغ تــــو آب روشــــن و آتــــش نــــابآبــی چـو خـمـاهـن، آتــشـی چـون سـیـمـاب
از هــــیــــبـــــت آن آب تـــــن آتـــــش تـــــابرفــــت آتـــــشــــی از آتـــــش و آبـــــی از آب
***
خــاقــانــی را ز بـــس کــه بــوســیــد آن لــبدور از لـــب تـــو گـــرفـــت تـــبـــخـــال از تـــب
آری لــبـــت آتـــش اســـت خـــنــدان ز طــرباز آتـــش اگــر آبـــلــه خـــیــزد چـــه عـــجـــب
***
طــوطــی دم دیــنــار نــشــان اســت آن لــبغـــمــاز و دو روی از پـــی آن اســـت آن لـــب
زنـــهـــار مــــیـــالــــای در آن لــــب نــــامــــمکآلــوده لــب هــای کــســـان اســـت آن لــب
***
گـر مـن بــه وفــای عــشــق آن حــور نـســبدر دام دگــر بـــتـــان نــیــفــتـــم چــه عــجــب
حـاشـا کـه چـو گـنـجــشـک بــوم دانـه طـلـبکــان مــاه مــرا هــمــای داده اســـت لــقـــب
***
از عــشــق بـــهــار و بـــلــبـــل و جــام طــربگــل جـــان چـــمــن بـــود کـــه آمــد بـــر لــب
لـب کـن چــو لـب چــمـن کـنـون لـعـل سـلـبجـــان چـــمــن و جـــان چـــمــانــه بـــطــلــب
***
آمـد بــه چــمـن مـرغ صــراحــی بــه شــغــبجــان تــازه کــن از مـرغ صــراحــی بــه طــرب
چـــون بـــیــنــی هــر دو مــرغ را گــل در لــببــنـشــیـن لـب جــوی و لـب دلـجــوی طــلـب
***
خــاقـانـی اگـرچــه در سـخـن مـردوش اسـتدر دسـت مخـنثـان عـجـب دسـتـخـوش اسـت
خـود هـر هنـری کـه مـرد ازو زهـرچـش اسـتانگـشـت نمای نیسـت، انگـشـت کـش اسـت
***
خــاقــانـی اگــر ز راحــتــت رنــگــی نـیـســتتـشـنـیـع مـزن کـه بـا فـلـک جـنـگـی نـیـسـت
مـلـکـی کـه بـه جـمـشـیـد و فـریدون نـرسـیدگـر هـم بــه گـدائی نـرســد نـنـگـی نـیـســت
***
گم شد دل خـاقانی و جـان بـر دو یکی اسـتوز غـدر فـلـک خـلـاص را هـم بــه شـک اسـت
هـر مـائده ای کـه دســت ســاز فـلـک اســتیـا بـی نـمـک اسـت یا سـراسـر نـمـک اسـت
***
آب جـــگــرم بـــه آتـــش غـــم بـــرخـــاســـتســوز جــگــرم فــزود تـــا صــبـــر بـــکــاســت
هـرچــنـد جــگـر بــه صـبــر مـی مـانـد راسـتصـبـر از جـگر سـوخـتـه چـون شـاید خـواسـت
***
خــاقــانـی اگـر نـقـش دلـت داغ یـکـی اســتنـانـش ز جـهان یا ز فـلـک بـی نـمـکـی اسـت
گر جمله کژی است در جهان راست کجاستور جـمله بـدی اسـت از فـلـک نیک از کـیسـت
***
ای گــوهــر گـــم بـــوده کـــجـــا جـــوئیــمــتپـــای آبــــلـــه در کـــوی بـــلـــا جـــوئیـــمـــت
از هــر دهــنــی یــکــان یــکــان پــرســیـمــتدر هـــر وطـــنـــی جـــدا جـــدا جـــوئیـــمـــت
***
کــس از رخ چــون مــاه تــو بـــر بــرنــگــرفــتتـــا صـــد دامــن ز چـــرخ گــوهــر نــگـــرفـــت
نــاســوخـــتـــن از تـــو طــمــع خـــامــم بـــودتــا بــنــده نـســوخــت بــا تــو انــدر نـگــرفــت
***
دسـتـی که گرفتـی سـر آن زلف چـو شسـتپـــائی کــه ره وصــل نــوشــتــی پـــیــوســت
زان دســـت کـــنــون در گــل غـــم دارم پـــایزان پـــای کـــنــون بـــر ســـر دل دارم دســـت
***
خــاقـانـی از آن ریـزش هـمـت کـه تــوراســتجــســتـــن ز فــلــک ریــزه روزی نــه رواســت
بــهـروزی و روزی ز فــلــک نـتــوان خــواســتکــان ریــزه کــشـــی از در روزی ده مــاســـت
***
کـرمـی کـه چــو زاهـدان خــورد بــرگ درخــتنـــی درخـــور زهـــد ســـازد از دنـــیـــا رخـــت
از ابــرو و چـشـم ار بــه بــتــان مـانـد سـخـتچـه سـود که نیسـتـش بـه معـشـوقی بـخـت
***
چــه آتــش و چــه خــیــانــت از روی صــفــاتخــــائن رهــــد از آتـــــش دوزخ هــــیــــهــــات
یــک شــعــلــه از آتــش و زمــیـنــی خــرمــنیـــک ذره خـــیـــانـــت و جـــهـــانـــی درکـــات
***
از فـیـض خــیـالـت چــمـن ســیـنـه شــکـفـتاز دیـــدن رویـــت گـــل آئیـــنـــه شــــکـــفـــت
چــون صـبــح لـب از خــنـده جــاویـد نـبــسـتهـر گـل کـه ز بــاغ دل بــی کـیـنـه شــکـفــت
***
گـر عـهد جـوانـی چـو فـلـک سـرکـش نیسـتچـنـدیـن چـه دود کـه پــای بــر آتـش نـیـسـت
آنـگـاه کـه بــود، نـاخــوشــی هـا خــوش بــودو امروز که او نیست خـوشی ها خوش نیست
***
زنـــار خـــطـــی عـــیــد مـــســـیــحـــا رویــتمــن کــشــتــه آن صــلــیــب عــنــبــر بــویــت
آن شــب کــه شــب ســـده بـــود در کــویــتآتـــش دل مـــن بـــاد و چـــلـــیـــپـــا مـــویــت
***
در غــصــه مـرا جــمـلـه جــوانـی بــگــذشــتایـام بــه غــم چــنــان کــه دانـی بــگــذشــت
در مــرگ خـــواص، زنــدگــانــی بـــگــذشـــتعـمـرم هـمـه در مـرثــیـه خــوانـی بــگـذشـت
***
در ظــاهـر اگــر دســت نــظــر کــوتــاه اســتدل را هــمــه جـــا یــاد تـــو خــضــر راه اســت
از روز و شـبــم وصـل تــو خــاطـر خـواه اسـتخــورشـیـد گـواه اســت و سـحــر آگـاه اســت
***
گــردون حــشــمــی ز پــایـه زفــعــت اوســتدریــا نــمــی از تـــرشـــح نــعـــمــت اوســـت
خــورشــیـد کــه داد چــرخ بــر ســر جــانــشپــژمــرده گــلــی ز گــلــشــن قــدرت اوســت
***
مـسـکـین دلـم از خـلـق وفـائی مـی جـسـتگـمـره شــده بــود، رهـنـمـائی مـی جــســت
مــانــنــده آن مــرد خــتـــائی کــه بـــه بـــلــخبـــرکــرد چـــراغ و آشــنــائی مــی جـــســـت
***
از هـر نــظــری بــولــهــبــی در پــیـش اســتمـا غــافــل از الــاعــجــبــی در پــیـش اســت
از هـر نـفـسـی تـیـره شـبـی در پـیـش اسـتاز هــر قــدمــی بــی ادبــی در پــیـش اســت
***
مـسـکـین تـن شـمـع از دل نـاپـاک بـسـوخـتزریـن تــنــش از دل شــبــه نــاک بــســوخــت
پــروانـه چــو دیـد کــو ز دل پــاک بــســوخــتبـر فـرق سـرش فشـاند جـان تـاک بـسـوخـت
***
خـــاقـــانــی را دل تـــف از درد بـــســـوخـــتصـبـر آمـد و لـخـتـی غـم دل خـورد بـسـوخـت
پــروانـه چــو شــمـع را دلـی ســوخــتــه دیـدبــا ســوخــتــه ای مـوافـقـت کـرد بــسـوخــت
***
خــاکــی دلــم ای بــت ز نــهـان بــازفــرســتخــون آلــود اســت هـمــچــنـان بــاز فــرســت
در بـــازاری کــه جـــان ز مــن، دل ز تـــو بـــودچـون بــیـع بــه سـر نـرفـت جـان بــاز فـرسـت
***
داغـــم بـــه دل از دو گــوهــر نــایــاب اســـتکــز وی جــگــرم کــبــاب و دل در تــاب اســت
مـــی گـــویــم اگـــر تـــاب شـــنـــیـــدن داریفــقــدان شــبـــاب و فــرقــت احــبــاب اســت
***
بـر جـان مـن از بـار بـلـا چـیـسـت کـه نـیسـتبـر فـرق من از تـیر قـضـا چـیسـت کـه نیسـت
گـویـنـد تـو را چـیـسـت کـه نـالـی شـب و روزاز محـنت روز و شـب مرا چـیسـت کـه نیسـت
***
گـــر ســـایـــه مـــن گـــران بـــود در نـــظـــرتمـن رفــتــم و ســایـه رفــت و دل مــانـد بــرت
هـم زحــمـت مـن ز ســایـه مـن بــرخــاســتهـــم زحـــمـــت ســـایــه مـــن از خـــاک درت
***
ســلـطــان ز در قــونـیـه فــرمـان رانـده اســتبــر خــاقــانــی در قــبــول افــشــانــده اســت
سـیـمـرغ کـه وارث ســلـیـمـان مـانـده اســتشـهـبـاز سـخـن را بـه اجـابـت خـوانـده اسـت
***
بــیـنـی کــلـه شــاه کــه مـه قــوقــه اوســتگـیـتــیـش بــگـنـجــدی نـگـنـجــد در پــوســت
عـفـریـت سـتـم زو کـه سـلـیـمـان نـیـروسـتدربــنـد چــو کـوزه فــقـع بــســتــه گـلـوســت
***
چـون سـقـف تـو سـایه نکند قـاعـده چـیسـتچــون نـان تــو مـوری نـخـورد مـائده چــیـسـت
چـــون مـــنــقـــطـــعـــان راه را نــان نــدهــیپــس ز آمــدن فــیــد بــگــو فــائده چــیــســت
***
خــاقـانـی را شـکـســتــه دیـدی بــه درســتگـفـتـی کـه ز چـاره دسـت می بـاید شـسـت
زان نــقــش کــه آبـــروی بـــربـــایــد جــســتمـا دســت بــه آبــروی شـسـتــیـم نـخــسـت
***
نــونــو دلــم از درد کــهــن ایــمــن نــیــســـتو آن درد دلـم کـه دیـده ای ســاکــن نـیـســت
مـی جــویـم بــوی عــافـیـت لـیـکـن نـیـســتآســایـشــم آرزوســت ایـن مـمـکـن نـیـســت
***
صـبــح شـب بــرنـائی مـن بــوالـعـجـب اسـتیـک نـیـمـه ازو روز و دگـر نـیـمـه شــب اســت
دارم دم ســرد و تـــرســم از مــوی ســپـــیــدایــن بـــاد اگــر بـــرف نــبـــارد عــجــب اســت
***
خـــاقــانــی اگــر خـــرد ســر تـــرا یــار اســتسـیلـی مـزن و مـخـور کـه ناخـوش کـار اسـت
زیــرا ســـر هــر کــز خـــرد افــســردار اســـتبـــر گـــردنــش از زه گـــریــبـــان عـــار اســـت
***
مــلــاح کــه بـــهــر مــاه مــن مــهــد آراســتگفتـی کشـتـی مرا چـو کشـتـی شـد راسـت
چـنـدان خـبـرم بـود کـه او کـشـتـی خـواسـتدر آب نـشـســت و آتــش از مـن بــرخــاســت
***
تــنـدی کـنـی و خــیـره کـشـیـت آئیـن اســتتـــو دیــلــمــی و عـــادت دیــلــم ایــن اســـت
زوبــیـنـت ز نـرگـس ســپــر از نـسـریـن اسـتپـــیــرایــه دیــلــم ســـپـــر و زوبـــیــن اســـت
***
آن دل کــه ز دیــده اشــک خـــون رانــد رفــتو آن جــان کـه وجــود بــر تــو افـشــانـد رفــت
تـــن بـــی دل و جــان راه تــو نــتــوانــد رفــتاســبــی کـه فــکـنـد ســم کــجــا دانـد رفــت
***
در پـــیــش رخ تـــو مــاه را تـــاب کــجــاســتعـشـاق تــو را بــه دیـده در خـواب کـجــاسـت
خــورشــیـد ز غــیـرتــت چــنــیـن مــی گــویـدکــز آتــش تــو بـــســوخــتــم آب کــجــاســت
***
مــرغــی کــه نـوای درد رانـد عــشــق اســتپــیـکـی کـه زبــان غـیـب دانـد عـشـق اســت
هسـتـی که بـه نیستـیت خـواند عشق استو آنـچ از تــو تــو را بــاز رهـانـد عـشــق اســت
***
عـشـق آمـد و عـقـل رفـت و منزل بـگـذاشـتغــم رخــت فــرو نــهــاد و دل، دل بـــرداشــت
وصــلـی کــه در انـدیـشــه نـیـارم پــنـداشــتنقـشـی اسـت کـه آسـمان هنوزش ننگاشـت
***
بـــا یــار ســر انــداخــتـــنــم ســود نــداشــتدر کــار حــیـل ســاخــتــنــم ســود نــداشــت
کــژ بــاخــتــه ام بــو کــه نـمــانـم یـکــدســتهـم مـانـدم و کـژ بــاخــتــنـم ســود نـداشــت
***
از عـشـق لـب تــو بــیـش تــیـمـارم نـیـســتکــالــوده لــب هــاســت ســزاوارم نــیــســت
گـر خــود بــه مـثــل آب حــیـات اسـت آن لـبچــون خــضــر بــدو رســیـد در کـارم نـیـســت
***
گـرچـه صـنـمـا هـمـدم عـیـسـی اسـت دمـتروح الــقــدســی چــگــونـه خــوانـم صــنـمـت
چـون مـوی شـدم ز بــس کـه بــردم سـتـمـتمــوئی مــوئی کـــه مــوی مــویــم ز غـــمــت
***
از خــوی تــو خــســتــه ایــم و از هــجــرانــتدر دســـت تـــو عــاجـــزیــم و در دســتـــانــت
نــوش از کـــف تـــو مـــزیــم و از مـــرجـــانــتدر از لــــب تــــو چــــیـــنــــم و از دنــــدانــــت
***
نــاوک زن ســـیــنــه هــا شـــود مـــژگـــانــتافـــســـون گـــر دردهـــا شـــود مـــرجـــانـــت
چــون درد بــدیــد آن لــب افــســون خــوانــتاز دســـت لـــبـــت گـــریــخـــت در دنـــدانـــت
***
تــشـویـر بــتــان از رخ رخــشـان تــو خــاسـتتــسـکـیـن روان از لـب خــنـدان تــو خــاســت
هـرچــنـد دوای جــان ز مـرجــان تــو خــاسـتدرد دل مــــن ز درد دنــــدان تــــو خــــاســــت
***
تــــب کـــرد اثــــر در گـــل عــــنـــبــــر بــــارتایـنـک خــوی تــب نـشــســتــه بــر گــل زارت
بــیـمــار بــس اســت نــرگــس خــون خــوارتبــــیـــمــــاری را چــــکــــار بــــا گــــلــــنـــارت
***
خــاقـانـی را گـلـی بــه چــنـگ افـتــاده اسـتکـز غـالـیـه خـالـش جـو سـنـگ افـتـاده اسـت
زان گـل دل او بــنـفـشـه رنـگ افـتــاده اســتچــون قـافـیـه بــنـفـشـه تــنـگ افـتــاده اسـت
***
در بـخشش حسن آن رخ و زلفی که توراستیـک قـسـم فـتــادنـد چــنـان کـایـزد خــواسـت
حـسـن تـو بــهـار اسـت و شـب و روز آراسـتقــســـم شـــب و روز در بـــهــار آیــد راســـت
***
چـون سـوی تـو نـامـه ای نویسـم ز نـخـسـتیــا از پــی قــاصــدی کــمــر بــنــدم چــســت
بــاد ســحــری نـامـه رســان مــن و تــوســتای بــاد چــه مـرغــی کــه پــرت بــاد درســت
***
نـور رخ تــو طـلـســم خــورشــیـد شــکـســتخـورشـیـد ز شـرم سـایه از خـلـق گـسـسـت
رخ زرد و خـجـل گـشـت و بـه مغـرب پـیوسـتپــیـرایـه سـیـه کـرد و بــه مـاتــم بــنـشـسـت
***
آن مـاه دو هـفــتــه کــرده عــمـدا هـر هـفــتآمـــد بـــر خـــاقـــانـــی و عـــذرش پـــذرفـــت
نــاچـــار کــه خـــورشــیــد ســـوی ذره شــودذره ســـوی خـــورشـــیــد کــجـــا دانــد رفــت
***
عــشــقــی کـه ز مـن دود بــرآورد ایـن اســتخـون می خورم و بـه عشق درخورد این است
انـــدیـــشـــه آن نـــیـــســـت کـــه دردی دارمانـدیـشـه بــه تــو نـمـی رسـد درد ایـن اسـت
***
از کــوهـه چــرخ مــمــلــکــت مـه در گــشــتوز گـوشــه نـطــع مـکــرمـت شــه درگــشــت
اسـکـنـدر ثــانـی اســت کـه از گـه در گـشـتیـا ســد ســکــنـدر کــه بــه نـاگـه در گـشــت
***
تــب داشـتـه ام دو هـفـتـه ای مـاه دو هـفـتتــبـــخــال دمــیــد و تــب نــهــایــت پـــذرفــت
چــون نـتــوانـم لـبــانـت بــوســیـد بــه تــفــتتــبـــخــال مــرا بـــتــر از آن تــب کــه بـــرفــت
***
از دسـت غـم انـفـصـال مـی جـویی، نـیـسـتبــا مــاه نــواتــصــال مــی جــویـی، نــیـســت
از حــور و پــری وصـال مـی جــویـی، نـیـسـتبـا حـور و پـری خـصـال مـی جـویـی، نـیـسـت
***
آفــاق بـــه پــای آه مــا فــرســنــگــی اســتوز نــالــه مــا ســپــهــر دود آهـنــگــی اســت
بــر پــای امـیـد مـاسـت هـر جـا خـاری اسـتبـر شیشه عمر ماسـت هر جـا سنگی اسـت
***
بـــپـــذیــر دلــی را کــه پـــراکــنــده تــوســتبــرگـیـر شــکـاری کـه هـم افـکـنـده تــوســت
بــــا صــــد گـــنـــه نـــکـــرده خــــاقـــانـــی راگــر زنـده گــذاری ار کــشــی بــنـده تــوســت
***
خـاقـانی اگرچـه عـقـل دسـت خـوش تـوسـتهم محـرم عـشـق بـاش کـانده کـش تـوسـت
داری تـــف عــشــق از تـــف دوزخ مــنــدیــشکآن آتـــش او هـــیــزم ایــن آتـــش تـــوســـت
***
آن غـصـه کـه او تــکـیـه گـه ســلـطـان اســتبـــهــتــر ز چــهــار بـــالــش شــاهــان اســت
آن غـصــه عــصــای مـوســی عـمـران اســتآرامــــگــــه او یــــد بـــــیــــضــــا زان اســـــت
***
رخــســار تــو را کـه مـاه و گـل بــنـده اوســتلـشــکــرگــه آن زلـف ســر افــکــنـده اوســت
زلــفــت بـــه شــکــار دل پـــراکــنــده اوســتلــشــکــر بــه شــکــارگــه پــراکــنـده اوســت
***
شـب چــون حـلـی سـتــاره درهـم پــیـوسـتمـا هـم چـو سـتــارگـان حـلـی هـا بــربــسـت
بــا بــانـگ حــلــی چــو دربــرم آمــد مــســتاز طـالـع مـن حــلـیـش حــالـی بــگـســســت
***
آن نـرگـس مـخـمـور تــو گـلـگـون چــون اسـتبــادام تــو پــسـتــه وار پــر خـون چــون اسـت
ای داروی جــــــان و آفــــــتـــــــاب دل مــــــنچـونی تـو و چـشـم دردت اکـنـون چـون اسـت
***
خــاقــانــی اســیـر یــار زرگــر نــســب اســتدل کـوره و تــن شـوشـه زریـن ســلـب اســت
در کــوره آتـــش چــه عــجـــب شــفــشــه زردر شــفــشــه زر کـوره آتــش عــجــب اســت
***
تــا یـار عـنـان بــه بــاد و کـشـتـی داده اسـتچــشــمــم ز غــمــش هــزار دریـا زاده اســت
او را و مـرا چــه طــرفـه حــال افــتــاده اســتمـن بــاد بـه دسـت و او بـه دسـت بــاد اسـت
***
از غـدر فـلک طـعـن خـسـان صـعـب تـر اسـتوز هـر دو فـراق غـم رســان صـعـب تــر اسـت
صـــعــب اســـت فــراق یــار دلــبـــر لــیــکــنمـحـتـاج شـدن بـه ناکـسـان صـعـب تـر اسـت
***
خـاقـانـی از آن شـاه بــتـان طـمـع گـسـسـتدر کـار شـکـسـتــه ای چـو خـود دل دربــسـت
پــروانــه چــه مــرد عــشــق خــورشــیـد بــودکــورا بــه چــراغ مــخــتــصــر بـــاشــد دســت
***
غـم بــر دل خــاقـانـی تــرســان بــنـشـســتگــو بــر لـب آب و آتــش آســان بــنـشــســت
تـــا رفــتـــه مــعـــزی و عــزیــزانــش از پـــسبــر خـاتـم جـانـم چـو سـلـیـمـان بــنـشـسـت
***
آن بـت کـه ز عـشـق او سـرم پـر سـود اسـتنــقــش کــژ او هــیــچ نــمــی گــردد راســـت
پــــیـــش آمـــد امـــروز مـــرا صـــبــــح دمـــیگـفـتـم بـه دلم هرچـه کـنی حـکـم تـو راسـت
***
آن گل که بـه رنگ طـعـنه در می کـرده اسـتبـــا عـــارض تـــو بـــرابـــر کــی کــرده اســـت
بـــا روی تـــو روی گــل ز خـــجـــلــت در بـــاغهم سرخ برآمده است و هم خوی کرده است
***
ای صــــیـــد شــــده مـــرغ دلــــم در دامــــتمــن عــاشــق آن دو لــعــل مـیـگــون فــامــت
ای نــنـــگ شـــده نـــام رهــی بـــر نـــامـــتتــــا جــــان نـــبــــری کــــجــــا بــــود آرامـــت
***
غـــار ســـپـــیــد اســـت پـــنـــاهــی دهــدتوز بـــالــش نــقــره تـــکــیــه گــاهــی دهــدت
ده قــــطـــــره ســـــیــــمــــاب بـــــریــــزی درنـــه مـــاه شـــود چــــارده مـــاهـــی دهـــدت
***
قـــالـــب نــقـــش بـــنــدی لـــاهــوت اســـتگــلــخـــن ابـــلــیــس و چـــه هــاروت اســـت
گــــر ســــفــــره پـــــر زر اســــت هــــر روزیهــر مــاه نــه . . . حــقــه پــر یــاقــوت اســت
***
دانـی ز جــهـان چـه طـرف بــربــسـتــم هـیـچوز حـــاصـــل ایــام چـــه در دســـتـــم هـــیــچ
شـمـع طـربــم ولـی چـو بــنـشـسـتــم هـیـچآن جـام جـمـم ولـی چـو بــشـکـسـتــم هـیـچ
***
هـیـچ اســت وجــود و زنــدگــانــی هـم هـیـچویـن خــانـه و فــرش بــاســتــانـی هـم هـیـچ
از نــســـیــه و نــقـــد زنــدگـــانــی هــمـــه راسـرمـایـه جـوانـی اسـت، جـوانـی هـم هـیـچ
***
خــاقــانـی اســاس عــمـر غــم خــواهـد بــودمــهــر و ســتــم فــلــک بــهــم خــواهــد بــود
جـــان هــم بـــه ســـتـــم درآمــد اول در تـــنو آخـر شـدنـش هـم بــه سـتــم خـواهـد بــود
***
اســـتـــاد عــلــی خـــمــره بـــه جـــوئی داردچـــون مـــن جـــگـــری و دســـت و روئی دارد
مــن یــک لـــبـــم و هــزار خـــنــده کـــه پـــدرهــــــــــر دنـــــــــــدانـــــــــــی در آرزوئی دارد
***
هــر روز فـــلــک کـــیــن مــن از ســـر گـــیــردبـــر دســت خــســان مــرا زبـــون تـــر گــیــرد
بـــا او هــمــه کـــار ســـفـــلــگـــان درگـــیــردمــن ســفــلــه شــدم بــو کــه مــرا درگــیــرد
***
خـــاقـــانــی وام غـــم نـــتـــوزد چـــه کـــنـــدچــون گـفــت بــلـاســت لـب نـدوزد چــه کـنـد
شــمــع از تــن و ســر در نـفــروزد چــه کــنـدجــان آتــش و دل پــنـبــه نـســوزد چــه کــنـد
***
خــــاقــــانــــی را جــــور فــــلــــک یــــاد آیـــدگــــر مـــرغ دلـــش زیـــن قــــفــــس آزاد آیـــد
در رقـــص آیـــد چــــو دل بــــه فــــریـــاد آیـــددر فـــــریـــــادش عــــــهـــــد ازل یـــــاد آیـــــد
***
خـــاقـــانــی را کــه آســـمــان بـــســـتـــایــدای فــاحــشــه زن تــو فـحــش گـوئی شــایـد
هـــجـــو تـــو کـــنـــون بـــســـان مـــدح آرایــدکـــز بـــاده نــیــک ســـرکــه هــم نــیــک آیــد
***
چـــون قــهــر الــهــی امــتـــحـــان تـــو کــنــدحــصــن تــو نـهـنـگ جــان ســتــان تــو کــنــد
وآنــجـــا کــه کـــرم نــگــاهــبـــان تـــو کـــنــداز کـــام نــهــنــگ حـــصـــن جـــان تـــو کــنــد
***
درویــــش کـــــه اخـــــلـــــاق الـــــهــــی دارددر مــــلــــک وجـــــود پـــــادشـــــاهــــی دارد
چـــون قـــدرت او ز مــاه تـــا مــاهــی اســـتدانـــســـتــــن چـــیـــزهـــا کـــمـــاهـــی دارد
***
ایــن چـــرخ بـــدآئیــن نــه نــکـــو مــی گــرددزو عـــمــر کـــهــن حـــادثـــه نــو مــی گـــردد
از چــرخ مــگــو ایـن هـمـه خــاکــش بــر ســرکــایــن خــاک نــیــرزد کــه بـــر او مــی گــردد
***
روزی فــــلــــکــــم بـــــخـــــت اگــــر بـــــازآردیـــــار از دل گـــــم بـــــوده خـــــبـــــر بـــــازآرد
هـــجـــران بـــشـــود آتـــشـــم از دل بـــبـــردوصــــل آیــــد و آبــــم بــــه جــــگــــر بـــــازآرد
***
خــواهـنــد جــمــاعــتــی کــه تــزویـر کــنـنــداز حــیــلــه طــریــق شــرع تــغــیـیــر کــنــنــد
تــغـیـیـر قـضـا بــه هـیـچ رو مـمـکـن نـیـســتهــرچــنــد کــه ایــن گــروه تــدبـــیــر کــنــنــد
***
والـــا مــلــکـــی کـــه داد ســـلـــطـــانــی دادمـــن دانـــم گـــفـــت کـــام خــــاقـــانـــی داد
گـــفـــتـــم مـــلـــکـــا چـــه داد دل دانــی دادچــون عــمــر گــذشــتـــه بـــاز نــتـــوانــی داد
***
تـــا در لــب تـــو شــهــد ســخــنــور بـــاشــدنــشــگــفــت اگــر شــهــد تـــب آور بـــاشـــد
شــایــد کــه تــب تــو حــســن پــرور بــاشــدخــورشــیــد بــه تــب لــرزه نــکــوتــر بـــاشــد
***
خــواهـی شــرفــت هـردمــی اعــلــا بــاشــدبـــاشـــد طـــلـــب فـــروتـــنــی تـــا بـــاشـــد
بــا خــاک نـشــیـنــان بــنـشــیـن تــا گــویـنـدهــر چــیــز ســبــک تــر اســت بــالــا بــاشــد
***
مـــعـــشـــوق ز لـــب آب حـــیــات انــگـــیــزدپـــــس آتــــش تــــب چــــرا ازو نــــگــــریــــزد
آن را کـــه ز لـــب دم مـــســـیـــحـــا خـــیـــزدآخــــر بـــــه چــــه زهــــره تــــب در او آویــــزد
***
در مـســلـخ عــشــق جــز نـکـو را نـکــشــنـدلــاغــر صــفــتـــان زشــت خــو را نــشــکــنــد
گــر عــاشــق صــادقــی ز کــشــتــن مـگـریـزمـــردار بـــود هــر آنـــکـــه او را نـــکـــشـــنـــد
***
ایــن رافــضـــیــان کــه امــت شـــیــطـــانــنــدبــی دیــنــانــنــد و ســخــت بــی ایــمــانــنــد
از بــس کـه خــطــا فـهـم و غــلـط پــیـمـانـنـدخــــاقــــانـــی را خــــارجــــی مـــی دانـــنـــد
***
پـــیــغـــام غـــمـــت ســـوی دلـــم مــی آیــدزخـــمـــت هــمـــه بـــر روی دلـــم مـــی آیــد
دل پـــیــش درت بـــه خــاک خــواهــم کــردنکــــز خــــاک درت بـــــوی دلــــم مــــی آیــــد
***
خــــواهـــی شــــرف مـــردم دانـــا بــــاشــــدعـــزت مــطـــلـــب فـــروتـــنــی تـــا بـــاشـــد
بــا صــدر نـشــیـنــان مــنـشــیـن کــز مــیـزانهـر ســنـگ ســبــک تــر اســت بــالـا بــاشـد
***
تـــوفـــیــق رفــیــق اهــل تـــصـــدیــق شـــودزنـــدیـــق در ایــن طـــریـــق صـــدیــق شـــود
گــــر راز مــــرا نــــدانـــی انـــکــــار مــــکــــنتــقــلــیـد کــن آنـقــدر کــه تــحــقــیـق شــود
***
ایـن بــنــد کــه بــر دلــم کــنــون افــکــنــدنــدنـقـبــی اسـت کـه بــر خـانـه خـون افـکـنـدنـد
دل کـیـســت کــز او صــبــر بــرون افــکــنـدنـدخـیـمـه چـه بــود چــونـش سـتــون افـکـنـدنـد
***
آنــجـــا کــه قــضـــا رهــزن حـــال تـــو شـــودگــر خــانــه حـــصــار اســت وبـــال تـــو شــود
چــون رحــمـت حــق شــامـل حــال تــو شـودصــحــرای گــشــاده حــصــن مــال تـــو شــود
***
درد ســــر مـــردم هـــمـــه از ســـر خــــیـــزدچـــون یــافـــت کـــلــه درد قـــویــتـــر خـــیــزد
داری ســـر آن کـــز ســـر ســـر بـــرخـــیـــزیتــــا درد ســــر و بــــار کــــلــــه بــــرخــــیـــزد
***
ســـاقـــی رخ مـــن رنـــگ نــمـــی گـــردانـــدنــــالــــه ز دل آهـــنـــگ نـــمــــی گــــردانــــد
بـاده چـه فـزون دهـی چـو کـم فـایده نـیسـتکآن ســیـل تــو ایـن ســنــگ نـمــی گــردانــد
***
هــرگــز لــبـــم از ذکــر تــو خــامــوش نــشــدیـــاد تــــو ز خــــاطـــرم فـــرامـــوش نـــشــــد
مــذکــور نــشـــد نــام تـــو بـــر هــیــچ زبـــانکــاجـــزای وجــودم هــمــگــی گــوش نــشــد
***
ای صــاحـــب رای کــامــل و بـــخــت بـــلــنــدســـعــی تـــو بـــرای مــال دنــیــا تـــا چـــنــد
فـــردا کـــه رود جـــان تــــو از تــــن بــــیـــروناعــدا هـمـه آن مــال بــه عــشــرت بــخــورنـد
***
کـو آنـکـه بــه پــرهـیـز و بــه تـوفـیـق و سـدادهــم بـــاقــر بـــود هــم رضـــا هــم ســـجـــاد
از بـــهــر عـــیــار دانــش اکــنــون بـــه بـــلــادکــو صـــیــرفـــی و کــو مــحـــک و کــو نــقــادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.