ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:34 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
دردی اســت مــرا بــه دل دوایـم بــکــنــیـدگـــرد ســـر آن شـــوخ فـــدایــم بـــکـــنـــیـــد
دیــــوانــــه ام و روی بـــــه صــــحــــرا دارمزنــجــیــر بـــیــاریــد و بـــه پــایــم بـــکــنــیــد
***
دیــدی کــه نــســیــم نــوبــهــاری بــوزیــدمــا را ز بـــهــار مــا نــســـیــمــی نــرســیــد
دردا کــه چــو گــل پــرده خــلــوت بـــدریــدآن گــل رخ مــا پـــرده نــشــیــنــی بـــگــزیــد
***
کـس هـمـچــو مـن غـریـب بــی یـار مـبــادبـــیــچـــاره و عـــاجـــز و گـــرفـــتـــار مـــبـــاد
درد هــــجـــــران مــــرا بـــــه جـــــان آوردههـر جــا کـه طـبــیـب نـیـسـت بــیـمـار مـبــاد
***
دریـاب کـه دل بــرفـت و تــن هـم بــنـمـانـدوان سـایـه کـه بــد نـشـان مـن هـم بـنـمـانـد
من در غم تـو نماندم این خود سخـن استکـاینـجـا کـه مـنـم جـای سـخـن هم بـنـمـانـد
***
آن تـن کـه حـسـاب وصـل مـی رانـد نمـانـدو آن جـان کـه کـتـاب صـبـر مـی خـواند نمـاند
گـر بــوی بــری کـه غـم ز دل رفـت، نـرفـتور وهـم کـنـی کـه جــان بــجـا مـانـد، نـمـانـد
***
هـرچـنـد کـه از خـسـان جــهـان سـیـر آمـدروشـــن جــــانـــی از آســــمـــان زیـــر آمـــد
خـاقـانـی از این جـنـس در این دور مـجـویبـــر ره مــنــشـــیــن کـــه کـــاروان دیــر آمــد
***
جـانـان شـد و دل بــه دسـت هـجـرانـم دادهـــجـــر آمـــد و تــــب هـــای فـــراوانـــم داد
تــب ایــن هــمــه تــب خــال پــی آنــم دادتـــا بـــر لـــب یـــار بـــوســـه نـــتـــوانـــم داد
***
تــا عــشــق بــه پــروانـه درآمــوخــتــه انـدزو در دل شـــمـــع آتـــش افـــروخـــتـــه انـــد
پــروانـه و شــمـع ایـن هـنـر آمـوخــتــه انـدکــز روی مــوافــقــت بـــهــم ســوخــتــه انــد
***
در راه تــو گــوشــم از خــبـــر بـــاز افــتـــاددر وصــل تــو چــشــمـم از نـظــر بــاز افــتــاد
چــون خــوی تــو را بــه سـر نـیـفـتــاد دلـماز پــــای درآمـــد و بــــه ســـر بــــاز افـــتــــاد
***
هــرکــس کــه ز اربـــاب عــبـــادت بــاشــدبــــر چــــهـــره او نـــور ســـعـــادت بــــاشـــد
ایـــام وجـــود او بــــه او فـــخـــر کـــنـــنـــددر خــــدمــــت او بــــخــــت ارادت بــــاشــــد
***
لـعــلـت چــو شــکـوفـه عــقـد پــرویـن داردروی تـــو چــو لــالــه خــال مــشــکــیــن دارد
مــن در غــم تــو چــو غــنـچــه بــنـدم زنـارتــا نــرگــس تــو چــو خــوشــه زوبـــیــن دارد
***
در بـــاغـــچـــه عـــمـــر مـــن غـــم پـــروردنـه سـرو نـه سـبــزه مـانـد، نـه لـالـه، نـه ورد
بـــر خـــرمـــن ایـــام مـــن از غـــایـــت دردنـه خــوشــه نـه دانـه مـانـد، نـه کـاه نـه گـرد
***
چــون درد تــو بـــر دلــم شــبــیــخــون آورددنــدانــت مــوافـــق دلــم گـــشـــت بـــه درد
انــدر هــمـــه تـــن نـــبـــود جـــز دنــدانــتکـــو بــــا دل مـــن مـــوافـــقـــت دانـــد کـــرد
***
بـــخـــت ار بـــه تـــو راه دادنــم نـــتـــوانـــدبـــــاری ز خـــــودم خـــــلـــــاص دادن دانـــــد
تــا مــانــده ام ار پــیـش تــوام بــنــشــانــداز غــصــه کــه بــی تــو مــانــده ام بــرهـانــد
***
بــخــت ار بــه مــراد بـــا تــوام بــنــشــانــدگـــــردون ز تــــــوام بــــــرات دولـــــت رانـــــد
پـــروانـــه بــــخـــت را بـــه دیـــوان وصـــالمــرفــق چــه دهـم تــا ز مــنــت نــســتــانــد
***
روزی فـــلـــکـــم بــــخـــت بـــد ار بــــاز آرداز ایــــن دل گــــم بــــوده خــــبـــــر بـــــاز آرد
هــجــران بـــشــود آتـــشــم از دل بـــبـــردوصــــل آیـــد و آبــــم بــــه جــــگــــر بــــاز آرد
***
مــعــشــوقــه ز لــب آب حــیــات انــگــیــزدپــــس آتــــش تــــب چــــرا ازو نــــگــــریــــزد
آن را کـــه لـــب دم مـــســـیــحـــا خـــیــزدآخــــر بــــه چــــه زهــــره تــــب در او آویـــزد
***
زلــف تــو بــنـفــشــه ار غــلــامـی فــرمـودزیـن روی بــنـفــشــه حــلـقـه درگـوش نـمـود
در بـــاغ بـــنــفــشــه را شـــرف زان افــزودکـو حــلـقـه بــه گـوش زلـف تــو خـواهـد بــود
***
چــون نـامـه تــو نـزد مــن آمــد شــب بــودبــرخــوانــدم و زو شــبــی دگــر کــردم ســود
پـــس نــور مــعــانــی تـــو ســر بـــر زد زودانــدر دو شـــبـــم هــزار خـــورشــیــد نــمــود
***
خـــاقـــانــی از آن کــام کــه یــارت نــدهــدنـــومــــیـــدی و چــــرخ داد کــــارت نـــدهـــد
در آرزوئی کــــــه روزگــــــارت نــــــدهــــــدغــــرقــــه شــــدی و زود گــــذارت نــــدهـــد
***
امـشـب نـه بــه کـام روزگـار اسـت آن مـردنــاخــورده شــراب در خــمــار اســت آن مــرد
آســیـمـه ســر از فـراق یـار اســت آن مـردالـقـصـه بــه طـول هـا چــه زار اسـت آن مـرد
***
در بـاغ شـعـیـب و خـضـر و مـوسـی نـگـریدتــا چــشـمـه خـضـر و مـاه و شـعـری نـگـریـد
در زیــر درخـــت شـــاخ طــوبـــی نــگــریــدبـــر آب روان ســـایــه مـــوســـی نـــگـــریـــد
***
گـــــر بـــــد دارد و گــــر نــــکـــــو او دانــــدگـــر جــــرم کـــنـــد و گـــر عــــفــــو او دانـــد
تــــا زنـــده ام از وفــــا نـــگـــردانـــم ســــرمـــــن بـــــر ســـــر ایــــنــــم آن او او دانـــــد
***
گــردی لــبـــت از لــبـــم بــه بــوســی آزردتــــب دوش تــــن مــــرا بــــیــــازرد بـــــه درد
امــروز تـــبـــم بـــرفـــت و تـــب خـــال آوردتـــب خــال مــکــافــات لــبـــم خــواهــد کــرد
***
دنــدان مــن ار دوش لــبـــت رنــجــان کــردتــب بــا تــن مـن بــه رنـج صــد چــنـدان کـرد
چــون دســت درازی بــه لـبــت دنـدان کـردتـــب خـــال چـــرا لـــب مـــرا بــــریـــان کـــرد
***
رخــســار تــو را کــه مـاه و گـل بــنـده بــودلــشــکــر گــه آن زلــف ســر افــکــنــده بــود
زلــفـــت بـــه شـــکـــار دل پـــراکـــنــد آریلــشــکــر بـــه شــکــارگــه پـــراکــنــده بـــود
***
غـم شـحـنـه عـشـق اسـت و بـلـا انـگـیـزدجــان خــواهــد شــحــنــگــی و رنــگ آمــیـزد
خــاقــانــی اگــر ســرشــک خــونـیـن ریـزدگـو ریـز کــه ســیـم شــحــنـه زیـن بــرخــیـزد
***
صـــد بـــاره وجـــود را فــرو ریــخـــتـــه انــدتــا هـمـچــو تــو صـورتــی بــرانـگـیـخـتــه انـد
ســبــحــان الـلـه ز فــرق ســر تــا قــدمـتدر قــــالــــب آرزوی مــــا ریــــخــــتـــــه انــــد
***
آهــو بـــودی پـــلـــنــگ بـــدســـاز مــگـــردگــرگ آشــتــیــی بــکــن ســر افــراز مــگــرد
دانـی کـه دلـم ز عـشـق تـو نـیـمـه نـمـانـدچـــون آمـــده ای ز نــیــمــه ره بـــاز مـــگـــرد
***
ای کـشــتــه مـرا لـعـل تــو مـانـنـد بــســدوی کـشـتــه بــه دنـدان بــسـد عـاشـق صـد
دریــاب مــرا دلـــا ســـبـــک تـــر بـــرکـــشز آن پـــیــش کــه تـــرتـــر شــود از آب نــمــد
***
خــاقــانـی امـیـد بــر تــو بــیـشــی نـکــنـدکــس بــر تــو بــگـاه عــهـد پــیـشــی نـکــنـد
خـویشـان کـهن عـهـد چـو بـیگـانـه شـدنـدبــیـگــانــه نــو رســیـده خــویـشــی نــکــنــد
***
تـا چـشـم رهی چـشـم تـو را چـشمک داداز چـشـمه چـشم من دو صد چـشمه گشـاد
هرچـشم که از چـشم بـدش چـشم رسیددر چـشـمـه چـشـم تـو چـنـان چـشـم مـبــاد
***
دری کــه شــب افــروزتـــر از اخـــتـــر بـــوداز گــــوهــــر آفــــتــــاب روشــــن تــــر بـــــود
بـــربـــود ز مــن آنــکــه تــو را رهــبـــر بــودمـــانـــا کـــه کـــلـــاه چـــرخ را درخـــور بــــود
***
خــــاقـــانـــی را جــــور فـــلـــک یـــاد آیـــدگـــر مـــرغ دلـــش زیـــن قـــفــــس آزاد آیـــد
در رقـــص آیـــد چـــو دل بـــه فـــریـــاد آیــدوز فـــــریـــــادش عـــــهـــــد ازل یـــــاد آیـــــد
***
رخـــســاره عــاشــقــان مــزعــفــر بـــایــدســاعــت ســاعــت زمــان زمــان تـــر بـــایــد
آن را کـــه چـــو مــه نــگـــار در بـــر بـــایــددامـــن دامـــن، کــــلــــه کــــلـــه زر بــــایـــد
***
دلــهــا هـمــه در خــدمــت ابــروی تــو انــدجـان هـا هـمـه صـیـد چـشـم جـادوی تـو انـد
تــرکــان ضــمـیـر مـن بــه شــب هـای درازجـــوبـــک زن بـــام زلـــف هــنــدوی تـــو انــد
***
تــا زخــم مــصــیــبـــت دل خــاقــانــی آزرداز نـــالـــه او جـــهـــان بــــنـــالـــیـــد بـــه درد
از بــس کـه طـپــانـچـه زد فـرا روی چـو وردروش چــو فـلـک کـبــود و چــون مـه شــد زرد
***
چـــون زاغ ســـر زلـــف تـــو پـــرواز کـــنـــددر بـــاغ رخـــت بـــه کـــبـــر پـــر بـــاز کـــنــد
در بــــاغ تــــو زان زاغ پــــرانــــداز کــــنــــدتـــا بـــر گـــل تـــو بـــغـــلــطـــد و نــاز کـــنــد
***
ای از دل دردنــــاک خــــاقــــانــــی شــــادغــمــهــای تـــو کــرد خــاک خــاقــانــی بـــاد
روزی کــه کــنــی هــلــاک خــاقــانــی یـادبـــرخـــی تـــو جـــان پـــاک خـــاقــانــی بـــاد
***
ای بــت عـلـم ســیـه ز شـب صـبــح ربــودبـــرخـــیــز و مــی صـــبـــوحـــی انــدر ده زود
بــــردار ز خــــواب نـــرگــــس خــــون آلـــودبــرخـیـز کـه خـفـتــنـت بــسـی خـواهـد بــود
***
خـاقـانـی هـر شـبــت شـبــسـتـان نـرسـدتــو مـفـلـسـی ایـن نـعـمـتــت آســان نـرسـد
هــر شــب طــلــب وصــل کــه روئیـن دژ راهــر روز ســـفـــنــدیــار مـــهــمـــان نــرســـد
***
آن شـب کـه دلـم نـزد تــو مـهـمـان بــاشـدجـــانــم هــمــه در روضــه رضـــوان بـــاشـــد
جــانـم بــر تــوســت لـیـک فـرمـان بــاشــدکــامـشــب تــن مـن نـیـزد بــر جــان بــاشــد
***
چــون رایـت حــســن تــو بــر افـلـاک زنـنـدعـــشـــاق تـــو آتـــش انــدر امــلـــاک زنــنــد
ای عـــالـــم جـــان ولـــایـــت دل مـــگـــذارتـــا پـــیــرهــن شــاهــد جـــان چــاک زنــنــد
***
خـــاقــانــی ازیــن خـــانــه و خـــوان غــداربــرخــیـز و بــه خــانـیـان کــلـیـدش بــســپــار
خـضـری تـو بـخـوان و خـانه چـون داری کـارشـو خـانـه و خـوان را بــه خـضـر خـان بــگـذار
***
چـرخ اسـتــر تــوسـن جــل سـبــز انـدر بــرخــاقــانــی ازیــن تــوســن بــد دســت حــذر
در مـــاه نــو و ســـتـــارگـــانــش مـــنــگـــرکآن حـلـقـه فـرج اوسـت ویـن سـاخـت بـه زر
***
خــاقــانـی را آنـکــه بــود ســلــطــان هـنـرچـون شـمع بـسـی نشـسـت بـر کـرسـی زر
اکنون چـو چـراغ اسـت بـه کـشـتـن درخـوربــر نــطــع نــشــســتــه اشــک ریـزان در بــر
***
خـــاقـــانــی اگــر یــار نــمــایــد رخـــســـاررخــسـار چــو زر بــه نـاخـنـان خـسـتــه مـدار
از نـــاخـــن و زر چـــهـــره بـــرنـــایـــد کـــارکــز تـــو هــمــه زر نــاخـــنــی خـــواهــد یــار
***
خــاقــانـی را ذم کــنـی ای دمــنــه عــصــرکـو شـتــربــه اسـت و شـیـر نـر احــمـد نـصـر
نـــور از ســـر قـــصـــر آوری در بــــن چــــاهســـایـــه ز بــــن چـــاه بــــری ســـر قـــصـــر
***
خــاقـانـی ازیـن مـخــتــصـران دســت بــداردر کـــار شـــگــرف هــمــتـــی دســـت بـــرآر
پـروانـه مـشـو جـان بــه چـراغـی مـسـپــارخـــورشــیــد پـــرســت بـــاش نــیــلــوفــر وار
***
ای داده تــو را دســت ســپــهــر و دل دهـراز بــخــت تــو را تــخــت و هـم از دولـت بــهـر
مـهـر تـو کـنـد بـه لـطـف و کـین تـو بـه قـهراز شــوره گــل، از غــوره مـل، از شــکــر زهـر
***
دانــی ز چـــه یــک نــام حــق آمــد غــفــاریـعـنـی کـه بــه مـجــرمـان عــاصــی رحــم آر
گــر جــاهـلـی از جــهـل نـکــردی گــنـهـیپـس عـفـو همـیشـه مـی نـشـسـتـی بـیکـار
***
دل کـوفـتـه ام چـو تــخـمـکـان ز آتـش قـهـرلـب شـســتــه بــه هـفـت آب ز آلـایـش دهـر
تــو بــذر قـطـونـا شــدی ای شـهـره شـهـربـیـرون هـمـه تـریـاک و درون سـو هـمـه زهـر
***
خــاکــی دل مــن بــه آتــش آگــنــده مــدارآبـــم مــبـــر و چـــو خــاکــم افــکــنــده مــدار
چــون کــار مـن از بــخــت فــراهـم نـکـنـیدر مــحـــنــت و غـــم مــرا پـــراکـــنــده مــدار
***
گـفـتــم بــه دل ار چــو نـی بــبــرنـدم ســرنــنــشــیــنــم تـــا نــخـــایــم آن شـــکــر تـــر
پـیـش شـکـر از پــر مـگـس سـاخـت سـپـرگـفـت ار مـگـسـی هم نـنـشـینـی بـه شـکـر
***
ای چــــرخ مـــهـــم را ز ســــفــــر بــــاز آوردر ره دلـــــــش از راه بـــــــبـــــــر بــــــــاز آور
حــال دل مـن یـک بــه یـک از مـن بــشــنـوبــــا او دو بــــه دو بــــگــــو خــــبــــر بــــاز آور
***
ای نـام تـو در شـهـر بــه خـوبــی مـشـهـوروصـــل تـــو تـــمـــنـــای هــزاران مـــهـــجـــور
بـــا روی تـــو کـــافـــتـــاب ازو یـــابـــد نـــورشـروان بــه بــهـشــت مـانـد ای بــچــه حــور
***
هـرکــس کــه شــود بــه مـال دنـیـا فــیـروزدر چـشـم کـسـان بــزرگ بــاشـد شـب و روز
گـر بــخــت سـعـیـد و حــسـن طـالـع داریاز مـــال جـــهــان گـــنـــج ســـعـــادت انـــدوز
***
دود تـــــو بـــــرون شــــود ز روزن یــــک روزمـــرغ تـــو بـــپـــرد از نـــشـــیــمـــن یــک روز
گیرم که بـه کام دوسـت بـاشـی صد سـالنــاکــام شــوی بـــه کــام دشـــمــن یــک روز
***
ای چــشــم تــو فــتـــنــه فــلــک را قــلــوزهــجـــران تـــو شـــیــر شـــرزه را گــیــرد بـــز
ای زلــف تـــو بـــر کــلــاه خــوبـــی قــنــدزبـــا غــارت تـــو عـــفــی الــلــه از غــارت غــز
***
ای نـیـش بــه دل زیـن فـلـک ســفـلـه نـوازوی شـیـشـه عـشـرت شـکـن شـعـبــده بــاز
ای مــدت جـــورت چـــو ابـــد دیــر انــجـــاموی نـــوبــــت مــــهـــرت چــــو ازل دور آغــــاز
***
ای زلـف بــتـم بــه شـب سـیـاهـی ده بــازوی شـب شـب وصـل اسـت دژم بـاش و دراز
ای ابــــر بــــرآی و پـــرده بــــر مـــاه انـــدازوی صــبـــح کــرم کــن و مــیــا زآن ســو بـــاز
***
ای مـاه شــب اســت پــرده وصــل بــســازوی چــــرخ مـــدر پــــرده خــــاقــــانـــی بــــاز
ای شــب در صــبـــح دم هــمــی دار فــرازای صــــبــــح کــــلـــیـــد روز در چــــاه انـــداز
***
دل سـغبـه عشـق تـوسـت بـا تـن مسـتـیزایـنـک دل و تــن تــوراسـت بــا مـن مـسـتـیـز
بــیـداد تــو ریــخــت خــونــم انــصــاف بــدهای دوسـت کـش و غـریـب دشـمـن مـسـتـیز
***
آن کـعــبــه دل گـرفـتــه رنـگ اســت هـنـوزبــا مـاش بــه پــای پـیـل جـنـگ اسـت هـنـوز
دادیــم ز دســت پــیــل بـــالــا زر و ســیــمهـم دســت مــراد زیـر ســنـگ اســت هـنـوز
***
خــاقـانـی رو چــو سـیـر عـریـان وش بــاشتــو تــو چــو پـــیــاز و دل پـــر از آتــش بـــاش
چـون جـنـبـش چـرخ گـنـدنـائی کـش بـاشگـشـنـیـز تــویـی دیـگ فـلـک را خـوش بــاش
***
در طـبــع بــهـیـمـه ســار مـردم خــو بــاشبـــا عـــادت دیــوســـان مــلــک نــیــرو بـــاش
چـون جـان بـه نـکـو داشـت بـود بـا او بـاشگــر حــال بـــد اســت کــالــبــد را گــو بـــاش
***
ای گـشـتـه بـه نور مـعـرفـت نـاظـر خـویشآشـفـتـه مـکـن بـه مـعـصـیـت خـاطـر خـویش
چـون نفـس تـو می کـند بـه قـصـد ایمان رابـاید کـه شـوی بـه جـان و دل حـاضـر خـویش
***
او رفـــت و دلـــم بـــاز نـــیـــامـــد ز بـــرشمـن چـشـم بــه ره، گـوش بــه در بــر اثــرش
چــشــم آیـد زی گـوش کـه داری خــبــرشگــوی آیــد زی چـــشــم کــه دیــدی دگــرش
***
خـود را مـپــسـنـد دل پـسـنـد هـمـه بــاشنـقــصــان بــپــذیـر و ســودمــنـد هـمـه بــاش
فـارغ ز لـبــاس عــافـیـت بــاش چــو نـخــلبــر خــاک نـشـیـن و سـربــلـنـد هـمـه بــاش
***
خـاقـانی اگـر نـه خـس نهادی خـوش بـاشگــام از ســر کــام در نــهــادی خــوش بـــاش
هرچـند بـه ناخـوشـی فتـادی خـوش بـاشپـــنـــدار در ایـــن دور نـــزادی خـــوش بـــاش
***
مـانـد بــه بــهـشــت آن رخ گــنـدم گـونـشعـــشـــاق چـــو آدم اســـت پـــیــرامـــونــش
خــاقــانـی را نــرفــتــه بــر گــنــدم دســتعــمــدا ز بــهــشــت مــی کــنــد بــیـرونــش
***
خـاقـانی اگـرچـه خـاک تـوسـت ای مهوشچــون آتــش و آب و بـــاد بـــاشــد ســرکــش
چـــنــدان بـــاد اســت در ســر خـــاکــی اوکــــان را نــــبـــــرد آب و نــــســــوزد آتـــــش
***
خــاقـانـی اسـیـر تــوســت مـازار و مـکـشصــیـدی اســت فــکـنـده تــو بــردار و مـکـش
مـرغـی اسـت گـرفـتـه تـو مگـذار و مـکـشگــر بـــگــریــزد بـــه بـــنــد بـــاز آر و مــکــش
***
ای گشته خجل ز آن رخ گلگون گل و شمعوز رشک تو در سرشک و در خون گل و شمع
من در هوس آن رخ هم چـون گـل و شـمـعگردیده چـو سـرد و گرم هم چـون گل و شمع
***
بــرداشـت فـلـک بــه خـون خـاقـانـی تــیـغتــــا مـــاه مـــرا کـــرد نـــهـــان انـــدر مـــیـــغ
دی بــوســه زدم بــر آن لــب نــوش آمــیـغامــــروز کــــه بــــر خــــاک زنــــم وای دریــــغ
***
از بـخـل کـسـی کـه مـی کـنـد وعـده دروغبـــــــگـــــــریـــــــز ازو کـــــــه آب دارد در دوغ
آن صـبـح کـه خـلـق کـاذبـش مـی خـوانـنـدهـــرگـــز نـــرســـد ازو بــــه ایـــمـــان فـــروغ
***
خــاقــانــی را طــعــنــه مــزن زهــر آمــیــغکــز حــکــم شــمــا نـه تــرس دارد نـه گــریـغ
از کـشـتـن و سـوخـتـن تـنش نیسـت دریغکــو آتــش و کــو درخــت و کــو زه، کــو تــیــغ
***
خـاقـانـی را دلـی اسـت چـون پــیـکـر تـیـغرخ چـون حـلـی و سـرشـک چـون گـوهـر تـیغ
تــهــدیـد ســر تــیـغ دهـی کــو ســر تــیـغتــا دســت حــمــایــل کــنــد انــدر بـــر تــیــغ
***
از صــحــبــت هـمــدمــان ایـن دور خــلــافگــویـم ســخــنــی اگــر نــگــیـری بــه گــزاف
چون شیشه ساعت است پیوسته بـه همدلــهـا هـمــه پــرغــبــار و درهـا هـمـه صــاف
***
در عـشـق تـو شـد مـوی زبــانـم بـه گـزافکــان مــوی مـیـان ز غــم دلــم کــرد مــعــاف
بـر هر سـر موی من غـمـت راسـت مصـافمـوئی شـده ام بــه وصـف تــو مـوی شـکـاف
***
نـه خــاک تــوام بــه آدمـی کــرده عــشــقنــه مــرغ تـــوام بـــه دانــه پـــرورده عــشــق
پــس بــر چــو مـنـی پــرده دری را مـگـزیـنکآهـنـگ شـنـاس نـیـســت در پــرده عـشــق
***
ای درد چـــو بـــی درد ز حـــالـــم غـــافـــلبــــر گـــردن او بــــســــتــــه مـــهـــری از دل
بــر ســر دهـمــت خــاک ز انــصــاف دمــیدر گـــردن حـــق کـــه دیــد دســـت بـــاطـــل
***
زریــن چـــکـــنــم قـــدح گــلــیــن آر ای دلپــــای از گــــل غــــم مــــرا بــــرون آر ای دل
تــــا از گـــل گـــورم نـــدمـــد خــــار ای دلگــلــگــون مــی در گــلــیــن قـــدح دار ای دل
***
یـارت نـکــنــد بــه مــهـر تــمــکــیـن ای دلاو نـیـسـت حــریـف، مـهـره بــر چــیـن ای دل
از یــار ســخــن مــگــوی چــنــدیــن ای دلخــیـز از ســر او خــمــوش بــنـشــیـن ای دل
***
از آتــش عــشــق آب دهـانـم هـمـه ســالدر آب چــو آتــش بــه فــغــانــم هـمــه ســال
بـر خـاک چـو بـاد بـی نـشـانـم همـه سـالبـر بــاد چـو خـاک جـان فـشـانـم هـمـه سـال
***
بـــنــمـــود بـــهــار تـــازه رخـــســـار ای دلبـــر بــــاد نـــهـــاده بــــاده پـــیـــش آر ای دل
اکــنـون کــه گــشــاد چــهـره گـلـزار ای دلمـــا و مـــی گــــلـــرنـــگ و لـــب یـــار ای دل
***
ای بــدر هـمــال قــدر خــورشــیـد جــمــالکـــیــوان دل مــشـــتـــری رخ زهــره مـــثـــال
قـوس ابـرو و عـقـرب خـطـی و تـیـر خـصـالپــرویــن دنــدان، ســهــیــل تــن، جــوزا فــال
***
ســوزی کــه در آســمــان نــگــنــجــد دارموان نـــالـــه کـــه در دهــان نــگـــنــجـــد دارم
گـفـتــی ز جــهـان چــه غــصــه داری آخــرآن غــصــه کــه در جـــهــان نــگــنــجـــد دارم
***
مـــن مــیــوه خـــام ســـایــه پـــرورد نــیــمجــز چــشــمـه خــورشـیـد جــهـان گـرد نـیـم
گـر بـر سـر خـصـمـان کـه نه مردند و نه زنســـرپـــوش زنــان نــیــفـــکــنــم مــرد نــیــم
***
احـکـام شـریـعـت اسـت چــون شـارع عـامبـــیــرون مـــرو از راه شـــریــعـــت یــک گـــام
هـرکـس کـه سـر از حـکـم شـریعـت پـیچـددر مـذهـب اهـل مـعــرفــت نـیـســت تــمــام
***
از کــــوی تــــو ای نـــگــــار زاری بــــردیـــمآشـــفـــتـــه دلـــی و بـــیـــقـــراری بـــردیـــم
ای مــــایـــه شــــادمــــانـــی آخــــر ز درترفــتــیــم و غــمــت بـــه یــادگــاری بـــردیــم
***
کــو زهـر؟ کـه نـام دوســتــکــانـیـش نـهـمکـــو تـــیــغ کـــه آب زنـــدگـــانـــیــش نـــهــم
کـو زخــم؟ کـه حــکــم آســمـانـیـش نـهـمکــو قــتــل کــه نــزل آن جــهــانــیــش نــهــم
***
ز آن نـوش کــنــد زهـره شــراب ســخــنــمکــز فــرق فــلــک گــذشـــت آب ســـخـــنــم
درد ســر شــش مـاهـه بــه نـاچــیـز شـودهـرکـس کـه بــه ســر بــزد گـلـاب ســخــنـم
***
در زان لــب لــعــل نـوش خــوردت چــیـنــملـــالـــه هــمــه ز آن رخ چـــو وردت چـــیــنــم
دربـــوســـه لــبـــت گــزیــده ام دردت کــرددرمـــان دلـــم تـــویــی کـــه دردت چـــیــنـــم
***
ای پــیـش تــو مـهـر و مـاه و تـیـر و بــهـرامبــر جــیـس و زحــل، زهـره حـمـل ثــور غـلـام
جـوزا سـرطـان خـوشـه کـمـان شـیـرت راممــیــزان، عــقــرب، دلــو، بــره حــوت بــه دام
***
مـا ژنـده ســلــب شــدیـم در خــز نـخــزیـمجـــز خــار نــخــائیــم و بـــجـــز گــز نــگــزیــم
از لــعـــل بـــتـــان شـــکــر رامــز نــمــزیــمرخـــســـار بــــه خـــون دخـــتـــر رز نـــرزیـــم
***
چـون از چـشـم بــتــان فـسـون سـاز کـنـممــی زیــبـــد اگـــر دعـــوی اعـــجـــاز کـــنــم
وقــت اســت کــه از نـگــاه گــرم ســاقــیچـــون نــشئه بـــه بـــال بـــاده پـــرواز کــنــم
***
از عـشــق تــو کـشــتــه شـمـشـیـر شـومبــی دردم اگــر ز خــواهــشــت ســیـر شــوم
زان آمــده در عــشـــق مــرا پـــای بـــه دردتـــا در ســـر کــوی تـــو زمــیــن گــیــر شــوم
***
در مـدرســه هـا درس غــلــط فــهـمـیـدیـماز مــعــنــی هــا لــفــظ فــقــط فــهــمــیـدیـم
بــر دعـوی غـبــن مـا کـه خـواهـد خــنـدیـدهــر ســطــری را ز یـک نــقــط فــهــمــیـدیـم
***
اکــنــون کــه شـــب آمــدبـــرود جـــانــانــمگــر خــورشــیـد اســت عــادتــش مــی دانـم
دل چــنـگ هـمـی زنـد بــه هـر دم در مــنکــــو را بــــگــــذاری تــــو بــــرآیـــد جــــانـــم
***
افــــغــــان کـــه ز دل بــــرای ســــوز آوردمنــــــه نــــــاوک آه ســــــیـــــنــــــه دوز آوردم
بــیـهـوده چــو آفــتــاب و مــه زیـر ســپــهـرروزی بــــه شـــب و شـــبـــی بــــه روز آوردم
***
خــاقــانــی را ز آن رخ و زلــفــیـن بــه خــمدل عـود بــر آتــش اســت و اشــک آب بــقـم
هـم زآن رخ و زلــف کــاب نــوشــنــد بــهـمچــون شــمـشــادش جــوان کـن ای بــاغ ارم
***
امـروز کــه خــورشــیـد ســمـای ســخــنـمکــس را نــرســددســت بــه پــای ســخــنــم
خـورشـید کـه پـادشـاه هفـت اقـلیم اسـتدر کــوی جـــهــان اســت گــدای ســخـــنــم
***
آن مـاه بــه کـشــتــی در و مـن در خــطـرمچــون کـشـتــی از آب دیـده آســیـمـه ســرم
ز آن بـــاد کــز او بـــه شــادی آرد خـــبـــرمچــون آب نـشــیـنـم و چــو کـشــتــی بــپــرم
***
آزار کــــنــــی و جـــــور فــــرمــــائی هــــمرحـــمـــت نــکـــنــی و روی نــنــمـــائی هــم
بـوسـه چـه طـلب کنم چـه پـیش آری عـذردانـم کــه نـبــخــشــی و نـبــخــشــائی هـم
***
تــو گــلــبــن و مـن بــلـبــل عــشــق آرایـمجــز بــا تــو نــفــس نــدهـم و دل نــنــمــایـم
در فــرقــت تــو بــســتــه زبــان مـی مـانـمتـــا بـــاز نــبـــیــنــمــت زبـــان نــگـــشـــایــم
***
بــر فــرق مـن آتــش تــو فــشــانـی و دلـمبـــر رهــگـــذر غـــم تـــو نــشـــانــی و دلـــم
از جــور تــو جــان رفــت تــو مــانـی و دلــممــن تــرک تــو گــفــتــه ام تــو دانــی و دلــم
***
مــــهــــر تــــو بــــرون آســــتــــان انــــدازمخـــاک از ســـتـــمــت بـــر آســـمــان انــدازم
بـــشـــکــافـــم ســـیــنــه و بـــرون آرم دلتـــا مــهــر تـــو در پـــیــش ســـگـــان انــدازم
***
سـروی اسـت سـیـاه چـرده آن مـاه تــمـامبـــر آب دو عــارضـــش خـــطـــی آتـــش فــام
شــکــل خـــط او بـــه گــرد عــارض مــادامچــون ســرخــی مـغـرب اســت در اول شــام
***
بـــا آنـــکـــه بـــه هـــیــچ جـــرم رای آوردمصـــد ره بــــه تــــو عـــذر جـــان فـــزای آوردم
گــر عــذر مــرا نــمــی پـــذیــری مــپـــذیــرمــن بـــنــدگــی خـــویــش بـــه جـــای آوردم
***
مـن دســت بــه شـاخ مـه مـثــالـی زده امدل دادم و بــــس صــــلــــای مـــالـــی زده ام
او خــــود نـــپــــذیـــرد دل و مــــالــــم امـــااخــتــر بــهـگـذشـتــن اسـت، و فـالـی زده ام
***
در عـشـق شـکسـتـه بـسـتـه دانی چـونملـب بــسـتــه و دل شـکـسـتــه دانـی چـونـم
تــو مـجــلـس مـی نـشـانـده دانـم چــونـیمـن غـرقـه خــون نـشــســتــه دانـی چــونـم
***
چــون پــای غـم ار ز مـجــلـســت بــیـرونـماز دســت غــمــت چــو مــی در آب و خــونـم
تــو مـجــلـس مـی نـشـانـده دانـم چــونـیمـن غـرقـه خــون نـشــســتــه دانـی چــونـم
***
بــی آنــکــه بـــدی بـــجــای آن مــه کــردمیــا هــیــچ گـــنـــه نـــعـــوذبـــالـــلـــه کـــردم
از جـــرم نــکـــرده تـــوبـــه صـــد ره کـــردمچــون تــوبــه قــبــول نـیـســت کـوتــه کــردم
***
کــشــتــنــد مــرا کــز تــو پــاکــنـده شــومغــم نـیـســت اگـر بــر درت افــکــنـده شــوم
تـو چـشـمـه حـیوانـی و مـن مـاهی خـضـرهـرگــه کــه بــه تــو بــاز رســم زنــده شــوم
***
دل دل طـــلــبـــیــد از پـــی ره دلــجـــویــمبــــدرود کــــنــــان کــــرد گــــذر در کــــویــــم
گــفـــتـــم کــه ز راه راه و دل دل کــم کــنبــــنـــگـــر کـــه مـــن آه آه و دل دل گـــویـــم
***
خــورشــیـدی و نــیـلــوفــر نــازنــده مــنــمتــن غـرقـه بــه اشــک در شـکـرخــنـده مـنـم
رخ زرد و کــبــود تــن ســرافــکــنــده مــنـمشــب مــرده ز غــم، روز بــه تــو زنــده مــنـم
***
نـــونـــو غـــم آن راحـــت جــــان مـــن دارمجـــوجــو جـــانــی در ایــن جــهــان مــن دارم
نـــازی کـــه جـــهــان بـــســـوزد آن او داردآهـــی کــــه فــــلــــک بــــدرد آن مــــن دارم
***
از حــلــقــه زلــف تــو ســر افــکــنــده تــرموز جـــــرعــــه جـــــام پـــــراکــــنــــده تـــــرم
گــرچـــه ز شــبـــه دل تـــو آزادتـــر اســـتاز لـــعـــل نــگـــیــن تـــو تـــو را بـــنــده تـــرم
***
چــون ســایـه اگـر بــاز بــه کــنـجــی تــازمهــمــســایــه مــن ســایــه نــبــیــنــد بـــازم
ور ســـایــه ز مــن کــم کــنــد آن طـــنــازماز ســایــه خــود هــم نــفــســی بـــر ســازمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.