ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت سوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:35 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
غــمــخـــوار تـــوام غــمــان مــن مــن دانــمخـــون خـــوار مـــنــی زیــان مــن مــن دانــم
تـــو ســـاز جـــفـــا داری و مــن ســـوز وفــاآن تــــو تــــو دانـــی، آن مــــن مــــن دانــــم
***
دیــوانــه چـــنـــبـــری هــلـــال تـــو مـــنـــمپـــروانـــه عـــنـــبـــری مـــثـــال تـــو مـــنـــم
نــیــلــوفــر خــورشــیــد جــمــال تــو مــنــمخـــاکـــســـتـــر آتـــش خـــیــال تـــو مـــنـــم
***
در خــواب شــوم روی تـــو تـــصــویــر کــنــمبـــیــدار شــوم وصــل تــو تـــعــبـــیــر کــنــم
گر هر دو جـهان خـواهی و جـان و دل و دینبــر هـر دو و هـر ســه چــار تــکــبــیـر کــنــم
***
دود افـــکـــن را بـــگــو کــه بـــس نــالــانــمدودی بــر شــد کــه دودگــیــن شــد جــانــم
بـــر مــن بـــدلــی کــرد بـــه دل جـــانــانــمدل گـــردانــی مـــکـــن کـــه ســـرگـــردانـــم
***
ای کــرده تــن و جــان مــرا مـســکــن غــمدر بــاغ دلـم شـکـفـتــه شـد ســوســن غـم
تـــا پـــای مـــرا کـــشـــیــد در دامـــن غـــمغم دشمن من شده است و من دشمن غم
***
روز از پـــی هــجـــر تـــو بـــفـــرســـود دلــمشـــب در پـــی روز وصـــل نـــغـــنـــود دلـــم
بــــس روز کـــه چـــون روز روان بــــود دلـــمتــا بـــا تــو شــب شــبـــی بــیــاســود دلــم
***
هــــر روز در آب دیـــده اش مــــی یــــابــــمشـــد ز آتـــش و آب صــبـــر بـــرده خـــوابـــم
هــرچــنــد کــه بـــر آتــش عــشــقــت آبــمدر عــشـــق چـــو آب پـــاک و آتـــش نــابـــم
***
گردون قفسی است سبـز پرچشمه چو داممـرغــان هـمـه زیـن قــفــس پــریـدنـد مــدام
دیری اسـت در این قـفـس ندیده اسـت ایامیـک مــرغ چــو مــن هـمــای خــاقــانـی نــام
***
گــر هـیـچ بــه بــنــدگــیـت درخــور بــاشــمدر شــهـر تــو ســال و مــه مــجــاور بــاشــم
شــروان ز پــی تــو کـعــبــه شــد جــان مـراگــر بـــرگــردم ز کــعـــبـــه کــافـــر بـــاشـــم
***
گــفــتــی بــروم، مــرو بــه غــم مـنـشــانـمتــا دســت بـــه جــان درنــکــنــد هــجــرانــم
جـانـم بـه لـب آمـده اسـت و مـن مـی دانمهـــان تـــا نـــروی تـــا نـــه بـــرآیــد جـــانـــم
***
ای ســلـســلـه زلـف تــو یـکـســر جــنـبــاندیـوانـه شــدم ســلـســلـه کـمـتــر جــنـبــان
دارم ســـر آنـــکـــه بـــا تـــو در بـــازم جـــانگـر هـســت ســر مـنـت ســری در جــنـبــان
***
تـــا بـــر هــدف فــلــک زدم تـــیــر ســخـــناز حـلـقـه گـسـسـتـه گـشـت زنجـیر سـخـن
طـعـم سـخـنـم همـچـو عـسـل خـواهد بـودطـبــعـم چــو شـکـر فـکـنـد در شـیـر سـخـن
***
خــاقـانـی را کـه هـسـت سـلـطـان سـخــنصــد لــعــل فــزون نــهــاد در کــان ســـخـــن
امــروز چـــنــان نــمــود بـــرهــان ســـخـــنکــز جــمــلــه ربـــود گــو ز مــیــدان ســخــن
***
خــاقــانــی اگــر ز خــود نــهــی گــام بــرونمــهــره ات شــود از شـــشـــدر ایــام بـــرون
تـــا یــک نــفـــســـت آمــدن از کـــام بـــرونمـــرغ تـــو پـــریـــده بــــاشـــد از دام بــــرون
***
بــیــداد بـــرایــن تــنــگــدل آخــر بـــس کــنای ظـــالـــم ده رنـــگ دل آخـــر بــــس کـــن
از خـیره کـشـیت سـنـگ بـر مـن بـگـریسـتای خــیـره کــش ســنـگ دل آخــر بــس کـن
***
بـس کور دل اسـت این فلک بـی سـر و بـنزان کــم نــگــرد بـــه صـــورت آرای ســـخـــن
خــاقــانـی اگــر مــمــیـزی عــرضــه مــکــنآن یــوســف تـــازه را بـــر ایــن گــرگ کــهــن
***
خــاقــانـی ازیـن چــرخ ســیـه کــاســه دونچــونـی تــو در ایـن گـلـخـن خــاکـسـتــرگـون
از چـشـم و دلـی چـو دیـگ گـرمـابــه کـنـونکآتــــــش ز درون داری و آب از بـــــــیــــــرون
***
ای دوسـت بـه مـاتـم چـه نـشـینی چـنـدینکــز مــاتـــم تـــو شــدیــم بـــا مــرگ قــریــن
زیـن مــاتــم کــانـدرونـی ای شــمــع زمـیـنچــون بــرخــیـزی بــه مــاتــم مــا بــنـشــیـن
***
گــاهـی کــه کــنــی عــهـد و وفــا بــا یـارانزنـــهـــار وفـــای عـــهـــد خـــود واجــــب دان
بــی شــکـر خــدا مـبــاش هـرگـز نـفـســیتـــا بــــر تـــو شـــود ابـــر کـــرم هـــا بــــاران
***
ای دل چــو فـســرده ای غــمـی پــیـدا کـنوی غــنــچــه تــو داغ ســتــمــی پــیـدا کــن
خـواهی کـه بـه ملـک دل سـلیمان بـاشـیاز صــافــی ســیــنــه خــاتــمــی پــیــدا کــن
***
دل خــــون شــــد و آتــــش زده دارم ز درونپـیش آرمیی چـو خـون که هسـت آتـش گون
مـی آتــش و خــون اســت فــرو ریـزم خــونآتــش بــه سـر آتــش و خــون بــر سـر خــون
***
تــا گــشــت ســر کــوی مـغــان مـنـزل مـنحـل گشـت بـه یمن عـشـق هر مشـکل من
بـر غـم چـه نهم تـهمت بـیهوده کـه هسـتپـــیــمـــانــه پـــر بـــاده حـــســـرت دل مـــن
***
در کــوی تـــو خــاطــری نــدیــدم مــحـــزونزاهــد از عــقــل شــاد و عــاشــق ز جــنــون
سـاقـی سـر گـرم بــاده، مـطـرب خــواهـنـدکـــل حــــزب بــــمـــا لـــدیـــهـــم فـــرحـــون
***
شـــد بـــاغ ز شـــمــع گــل رعــنــا روشـــنوز مـشــعــل لـالـه گــشــت صــحــرا روشــن
از پــــرتــــو روی آتــــشـــیـــن رخـــســـاریگـــــردیـــــد چـــــراغ دیــــده مـــــا روشـــــن
***
تــا بــشــنـودم کــاهـوی شــیـرافــکــن مـنمـاتــم زده شـد چـون دل بــی مـسـکـن مـن
حــقــا و بــه جــان او کــه جــان در تــن مـنبـــنــشــســت بـــه مــاتــم دل روشــن مــن
***
تــا رخــت بــیـفــکــنـد بــه صــحــرا دل مــنســـرمـــایــه زیـــان کـــرد ز ســـودا دل مـــن
یــک مــوی نــمـــانــد از اجـــل تـــا دل مـــنالـــقـــصـــه بـــطـــولـــهـــا دریــغـــا دل مـــن
***
خــاقـانـی اگـر تــوئی ز صــافــی نـفــســانبــر گـردن کـس دسـت بـه سـیـلـی مـرسـان
زیـــرا کـــه چـــو بــــر گـــردن آزاد کـــســـانشـمشیر رسـد بـه که رسـد دسـت خـسـان
***
ای روی تـــو مـــحـــراب دل غـــمـــنـــاکـــانوی دســت تــو ســرمـایـه بــر ســر خــاکــان
روزی کـــه رونــد ســـوی جـــنــت پـــاکـــانجــز تــو کـه کــنـد شــفــاعــت بــی بــاکــان
***
خــاقــانـی از اول کــه دمـی داشــت فــزونمـــی بــــود درون پــــرده چـــون پـــرده درون
از مـجــلـس خـاص خـاصـگـان اسـت اکـنـونچــون خـلـعـه درون در و چــون حـلـقـه بــرون
***
مـجــلــس ز مـی دو ســالــه گــردد روشــنچـــشـــم طـــرب از پـــیــالــه گــردد روشـــن
پـــژمــرده بـــود گــل قــدح بـــی مــی نــاباز آب چــــــراغ لـــــالـــــه گـــــردد روشــــــن
***
مـــاهـــا دلـــم از وصـــال پـــر نـــور بــــکـــنمــیـلــی ســوی ایـن خــاطــر رنـجــور بــکــن
ای یــوســـف وقـــت جـــنــگ را دور بـــکــنگــرگ آشــتــیــی بــا مــن مــهــجــور بــکــن
***
پــیـداســت کــه ســودای تــو دارم ز نــهـانصــفــرا مــکــن ایـن آتــش ســودا بــنــشــان
دارم ســـر آنـــکـــه بــــا تـــو در بـــازم ســـرگـر هـســت ســر مـنـت ســری در جــنـبــان
***
تـــیــغ از تـــو و لـــبـــیــک نــهــانــی از مــنزخــم از تـــو و تـــســلــیــم جــوانــی از مــن
گــر دل دهـدت کــه جــان ســتــانـی از مـناز تــو ســر تــیــغ و جــان فــشــانــی از مــن
***
گــر خــاک ز مـن بــه اشــک خــون پــالـودننــــالــــیـــد، مــــنــــال کــــو گــــه آســــودن
زیـنـســان کـه فــراق خــواهـدم فــرســودنبـــر خــاک ز مــن ســایــه نــخــواهــد بــودن
***
چــون زنـدگـی آفـت اســت جــانـم گـم کـنچـون سـایه حـجـاب اسـت نـشـانـم گـم کـن
چـون بـی تـو سر و پـای جـهان نیست پـدیدبـــر زن ســر غــمــزه و جـــهــانــم گــم کــن
***
خـــاقـــانـــی اگـــرچـــه دارد از درد نـــهـــانجــان خــســتــه و دیـده غــرقـه و دل بــریـان
ایـنـک سـوی وصـل تــو فـرسـتــاد ای جــانجــان تــحــفــه و دیــده مــژده و دل قــربـــان
***
امــروز بــه حــالــی اســت ز ســودا دل مـنتــرســم نـکـشــد بــی تــو بــه فـردا دل مـن
در پــای تــو کـشـتـه گـشـت عـمـدا دل مـنشـــد کـــار دل از دســـت، دریــغـــا دل مـــن
***
خــــاقــــانـــی را غــــم نــــو و درد کــــهـــنآورد بـــدیــن یــک نــفــس و نــیــم ســخـــن
تـا مـن بــه تـو زنـده ام بــه دل کـس نـکـنـمچـون مـن رفـتـم تـو هـرچـه خـواهـی مـیـکـن
***
خـــاقــانــی اگــر کــســی جـــفــا دارد خــوپــــاداشــــن او وفــــا کــــن و بــــاز مــــگــــو
آن کـــن بـــه جـــهــانــیــان ز کـــردار نــکـــوگـــر بـــا تـــو کـــنـــد جـــهــان نـــیــازاری ازو
***
خـــاقـــانـــی ازیــن کـــوچـــه بـــیــداد بـــروتــســلـیـم کــن ایـن غــمـکــده را شــاد بــرو
جــانـی ز فــلــک یـافــتــه بــنـد تــو اوســتجــــان را بــــه فــــلــــک بـــــاز ده آزاد بـــــرو
***
کـــو آن مـــی دیـــرســـال زودافـــکـــن تــــومــــحــــراب دل مـــن ز حــــیـــات تــــن تــــو
مـیـخــانـه مـقــام مـن بــه و مــســکــن تــوخــم بـــر ســر مــن، ســبــوی در گــردن تــو
***
خــود را بـــه ســفــر بـــیــازمــودم بـــی تــوجـــان کــاســتـــم و عــنــا فــزودم بـــی تـــو
هـم آتــش غـم بــه دسـت سـودم بــی تــوهــم ســوده پـــای هــجـــر بـــودم بـــی تـــو
***
ای راحــت ســیـنـه، ســیـنـه رنـجــور از تــووی قــبـــلــه دیــده، دیــده مــهــجـــور از تـــو
بــا دشــمــن مـن ســاخــتــه ای دور از مـنبــــا دوری تــــو ســـوخــــتــــه ام دور از تــــو
***
ای شـاه بــتــان، بــتـان چـون مـن بــنـده تـودر گــریــه تـــلــخـــم از شـــکــرخـــنــده تـــو
تــو بــادی و مــن خــاک ســر افــکــنـده تــوچـــون تـــنــد شــوی شــوم پـــراکــنــده تـــو
***
کــردم بـــه قــمــار دل دو عـــالــم بـــه گــروتــن نـیـز بــه دسـتــخــون ســپــردم بــه گـرو
مــانــدم هـمــه و نـمــانــد چــیـزی بــا مــنمــن مــانـدم و نـیـم جــان و یـکــدم بــه گــرو
***
ای چـــشــم بـــد آمــده مــیــان مــن و تـــوداده بـــه کـــف هــجـــر عـــنــان مـــن و تـــو
از نــطـــق فـــروبـــســـت زبـــان مــن و تـــومـــن دانـــم و تــــو درد نـــهـــان مـــن و تــــو
***
دل هـرچــه کــنــد عــشــق فــزون آیـد از اوشـد ســوخــتــه بــوی صـبــر چــون آیـد از او
شـایـد کـه ســرشـک خــون بــرون آیـد از اوکــان رنــگ بـــزد کــه بـــوی خـــون آیــد از او
***
تـــب کـــرد اثـــر در رخ و در غـــبـــغـــب تـــومــه زرد شـــد انــدر شـــکــن عـــقـــرب تـــو
چـون هسـت فـسـون عـیسـی انـدر لـب تـوافــســون لــبــت چــون نــجــهــانــد تــب تــو
***
کـو عــمـر؟ کـه داد عـیـش بــســتــانـم از اوکــو وصــل؟ کــه درد هـجــر بــنــشــانـم از او
کــو یـار؟ کـه گـر پــای خــیـالـش بــه مـثــلبــــر دیـــده نـــهـــد دیـــده نـــگــــرانـــم از او
***
صـد ســالـه ره اســت از طـلـب مـن تــا تــودر بــــادیـــه طــــلــــب مــــن آیـــم یــــا تــــو
جـانـی بـه سـه بــوسـه شـرط کـردم بــا تـوشــرطــی بــه غـلـط نـرفـت هـا مـن، هـا تــو
***
هـــر روز بــــود تـــو را جـــفـــایـــی نـــو نـــوتـــا جـــامــه صـــبـــر مـــن بـــدرد جـــو جـــو
یـک ذره ز نــیـکــیـت نــدیـدم هــمــه عــمــربــــیـــرحــــم کـــســـی تــــو آزمـــودم، رو رو
***
چـشمم بـه گل اسـت و مرغ دستـان زن تـومـیـلـم بـه مـی اسـت و رطـل مـرد افـکـن تـو
زیـن پــس مــن و صــحــرای دل روشــن تــومن چـون تـو و تـو چـون من و من بـی من تـو
***
گـفــتــی کــه تــو را شــوم مـدار انـدیـشــهدل خــوش کـن و بــر صـبــر گـمـار انـدیـشــه
کـو صـبـر و چـه دل کـانکـه دلش می گـوئییـک قــطــره خــون اســت و هـزار انــدیـشــه
***
صــبــح اســت شــراب صــبــح پــرتــو در دهزو هـر جــو جــوهـری اسـت، جــو جــو در ده
گــر پـــیــر کـــهــن کــهــن خـــورد، رو در دهخــــاقــــانـــی نــــو رســــیـــده را نــــو در ده
***
خـــاقـــانــی عـــمــر گـــم شـــد، آوازش دهدل هـم بــه شـکـسـت مـی رود، سـازش ده
جــان را کـه تــو راســت از فـلـک عــاریـتــیمـــنـــت مـــپــــذیـــر، عــــاریـــت بــــازش ده
***
خـــــــاقــــــانــــــی را خـــــــون دل رز در دهدل ســــوخــــتــــه را خــــام روان پـــــز در ده
آن آب دل افــــــــــــــــــــــــــروز دل رز در دهصــــافــــی شــــده را درد زبــــان گــــز در ده
***
ای کـــــــرده ز نــــــور رای تـــــــو دریــــــوزهاز قـــــرص مـــــنــــیــــر رای تـــــو هــــر روزه
در زیـــر نـــگــــیـــن جــــودت آورده فــــلـــکهـــرچــــه آمـــده زیـــر خــــاتــــم فــــیـــروزه
***
خـــاقـــانــی و روی دل بـــه دیــوار ســـیــاهکــز بــام ســپــهـر مـلــک بــیـرون شــد مــاه
در گشـت فلک چـو بـخـت بـرگشـت از شـاهبـرگـشـت جـهان چـو شـاه در گـشـت از گـاه
***
خــواهــی کــه شــود دل تــو چــون آئیــنــهده چـــیــز بـــرون کـــن از مـــیــان ســـیــنــه
حــرص و دغـل و بــخــل و حــرام و غـیـبــتبـــغــض و حــســد و کــبـــر و ریــا و کــیــنــه
***
خـــاقـــانــی را بـــی قــلــم کــاتـــب شـــاهانـگـشــت شـد انـگـشــت و قـلـم ز آتــش آه
هـم بــی قــلـمـش کــاتــب گـردون صــد راهبــگــریـســت قــلــم وار بــه خــونـاب ســیـاه
***
یــاران جـــهــان را هــمـــه از کـــه تـــا مـــهدیــدیــم بـــه تــحــقــیــق در ایــن دیــه از ده
بــا هــمــدگــر اخــتــلــاط چــون بــنــد قــبــادارنــــد ولـــــی نــــیــــنــــد خـــــال ز گـــــره
***
دیــدم بــه ره آن مــه خــود و عــیـد ســپــاهبــر بــسـتــه نـقـاب و نـو چـنـیـن بــاشـد مـاه
در روزه مـرا بــیـسـت و شـشـم بــود از مـاهدیـــــــدم رخ او روزه گــــــــشــــــــودم در راه
***
در تــــیـــرگـــی حــــال مـــن روشــــن بــــهمـی دوسـت بـه هر حـال و خـرد دشـمـن بـه
اکـنون کـه عـنان عـمـر در دسـت تـو نیسـتدر دســـت تـــو آن رکـــاب مــرد افـــکــن بـــه
***
ای از پــــری و مــــاه نــــکــــوتــــر صــــد رهدیـــوانـــه تــــو پــــری و گـــمـــراه تــــو مـــه
از مــن چـــو پـــری هــوش ربـــودی نــاگـــهمـردم بــه کــســی چــنـیـن کــنـد؟ لـا والـلـه
***
دی صـبــح دمـان چــو رفـت ســیـاره بــه راهســیــاره اشــک ریــخـــت صــد دلــو آن مــاه
روز از دم گــــرگ تـــــا بـــــرآمــــد نــــاگــــاهشـد یوسـف مـشـکـین رسـن سـیمـین چـاه
***
گــفــتــم پــس از آن روز وصــال ای دلـخــواهشــــب هـــای فـــراقـــت چــــه دراز آمـــد آه
گــفــتــا شــب را در ایـن درازی چــه گــنــاهشــب روز وصـال اســت کـه گـردیـده ســیـاه
***
تــا زلــف تــو بـــر بــســت بــه رخ پــیــرایــهبــر عــارض تــو فــکــنـد مــشــکــیـن ســایـه
ای حـور جـنـان تـو پــیـش مـن راسـت بــگـوشـیـر تــو کـه داده اســت، کـه بــودت دایـه؟
***
ای گــشــتــه دلــم در غــم تـــو صــد پـــارهعـــــیــــش و طـــــرب از نـــــزد رهــــی آواره
مـن خـود کـه بـوم؟ کـشـتـه ای اندر غـم تـوشــیــران جــهــان چــو روبـــهــان بـــیــچــاره
***
ای بــــا تــــو مـــرا دوســـتـــی ســـی روزهاز خــــدمــــت تــــو وصــــل کــــنـــم دریـــوزه
گـــفـــتـــی کـــه چـــرا تـــو آب را نـــادیـــدهای جــان جــهـان ســبــک کــشــیـدی مــوزه
***
تـــا آتـــش عــشــق را بـــرافــروخـــتـــه ایهـمــچــون دل مــن هـزار دل ســوخــتــه ای
ایـن جــور و جــفــا تــو از کــه آمـوخــتــه ایکــز بــهــر دل آتــشــیــن قــبـــا دوخــتــه ای
***
خـــــاقـــــانــــی اگـــــر بـــــه آرزو داری راینـه دیـن بــه نـوا داری و نـه عـقـل بــه جــای
عـقـل از مـی هـمـچـو لـعـل سـنـگ انـدر بـردیــن از زر گـــل پـــرســـت خـــار انــدر پـــای
***
چــون مـرغ دلــت پــریـد نـاگــه تــو کــه ای؟چـون اسـب تـو سـم فـکـند در ره تـو که ای؟
بــر تــو ز وجــود عـاریـت نـام کـسـی اسـتچــون عــاریـه بــاز دادی آنــگــه تــو کــه ای؟
***
بـر سـر کـنم از عـشـق تـو خـاک همه کـویای بــــــرده مـــــرا آتــــــش تــــــو آب از روی
مـن عــاشــق زار تــو چــنـانـم کــه مـپــرستــو لـایـق عـشــق مـن چــنـانـی کـه مـگـوی
***
خـــاقـــانــی اگـــر در کـــف هــمــت گــرویهــان تـــا ز پـــی جـــاه، چـــو دونـــان نــدوی
فـرزیـن مـشــو ای حــکـیـم تــا کـژ نـشــویآن بــه کــه پــیــاده بـــاشــی و راســت روی
***
یـک نـیـمـه ز عــمـر شــد بــه هـر تــیـمـاریتـــــا داد فـــــلــــک بـــــه آخـــــرم دلـــــداری
بــر مــن فــلــکــا تــو را چــه مــنــت؟ بــاریتـــا عـــمــر بـــه نــســـتـــدی نــدادی یــاری
***
نـفـسـم جــنـب غـرامـت اسـت ای دلـجـویکـو تــیـغ کـه غــســل هـا تــوان کــرد بــدوی
جـــلـــاد مـــنـــا!بــــه آب آن تــــیـــغ دو روییــک راه ز مــن جــنــابـــت نــفــس بــشــوی
***
ای یــافــتــه از فــضــل خــدا تـــمــکــیــنــیگــاهـی کــه شــود دچــار بــا مــســکــیـنـی
بــــایـــد کـــه نـــوازشـــی بـــیـــابـــد از تـــواز جــود رســانــی بــه دلــش تــســکــیـنــی
***
خـــاک ار ز رخـــت نــور بـــرد گــه گـــاهــیمــنــزل بـــه فــلــک بـــرآورد چـــون مــاهــی
ور ســرو بـــه قــامــتــت رســد یــک راهــیبـــالــا بــه زمــیــن فــروبـــرد چــون چــاهــی
***
از کـــبــــر مـــدار در دل خــــود هـــوســــیکـز کـبــر بـه جـائی نـرسـیـده اسـت کـسـی
چـون زلـف بــتــان شـکـسـتـگـی پــیـدا کـنتــا صــیــد کــنــی هــزار دل هــر نــفــســی
***
خــاقــانـی اگــر پــنـد حــکــیـمـان خــوانـدیپـــس نــام زنــان را بـــه زبـــان چــون رانــدی
ای خــواجــه بــه بــنــد زن چــرا درمــانــدیچــون تــخــم غــلـام بــارگــی بــفــشــانـدی
***
چـون مجـلـس عـیش سـازی اسـتـاد عـلـیجـــان تـــو و قـــطـــره مـــی قـــطـــربـــلـــی
چــون بـــاز بــه طــاعــت آئی از پــاک دلــییــحــیــی بــن مــعــاذی و مــعــاذ جــبـــلــی
***
تــــا بــــود جـــوانـــی آتـــش جـــان افـــزایجــان بــاز چــو پــروانـه بــدم شــیـفــتــه رای
مـــرد آتـــش و اوفـــتـــاد پـــروانـــه ز پــــایخـاکـسـتـر و خـاک مـانـد از آن هـر دو بـجـای
***
خـــاقــانــی اگــر بـــســـیــج رفـــتـــن داریدر ره چـــو پـــیــاده هــفــت مــســکــن داری
فــرزیـن نـتــوانـی شــدن انـدیـشــم از آنـکدر راه بـــــســــی ســـــپـــــاه رهــــزن داری
***
تــرســا صــنـمـی کـز پــی هـر غـم خــواریبـــــــــر هـــــــــر در دیــــــــری زده دارد داری
ز آن زلــف صـــلــیــب شـــکــل دادی بـــارییــک مـــوی کـــزو بـــبـــســـتـــمـــی زنــاری
***
عــمــرم هــمــه نــاکــام شــد از بــیــکــاریکـــارم هــمــه نــاســـاز شـــد از بـــی یــاری
ای یـــار مـــگـــر تـــو کـــار مـــن بـــگـــذاریوی چـــرخ مــگـــر تـــو عـــمــر مــن بـــاز آری
***
تــا کـی بــه هـوس چـون سـگ تــازی تـازیروبــاه صــفــت بــه حــیــلــه ســازی ســازی
از لـهـو و لـعـب نـه ای دمـی واقـف خـویـشتــرســم کــه هـمـه عــمــر بــه بــازی بــازی
***
آن ســنـگ دلـی و ســیـم دنـدان کـه بــدیز آن خـوشـتـری ای شـوخ زبـان دان که بـدی
در کـــار تـــوام هـــزار چـــنـــدان کـــه بـــدمدر خــون مــنــی هــزار چـــنــدان کــه بـــدی
***
خـــاقــانــی را طــعــنــه زنــی هــرگــاهــیکــــو طــــلــــبــــد بــــه نـــجــــویـــد راهـــی
حـــقـــه مـــرجـــان نــشـــود هــر مـــاهــیاز پـــــس نــــه مـــــاه نــــزایــــد مــــاهــــی
***
گــر یــک دو نــفــس بـــدزدم انــدر مــاهــیتـــا داد دلـــی بـــخـــواهــم از دل خـــواهــی
بــیـنـی فــلـک انـگـیـخــتــه لـشــکـرگـاهـیاز غــم رصــدی نــشـــانــده بـــر هــر راهــی
***
از بــلـبــل گــل پــرســت خــوش ســازتــریکـــــبـــــکـــــی و ز دراج خـــــوش آوازتـــــری
در حـــســـن ز طـــاووس ســـرافـــرازتــــریوز قــــمـــری نـــغــــز گــــوی طــــنـــازتــــری
***
مـــن بــــودم و آن نـــگـــار روحــــانـــی رویافــکــنــده در آن دو زلــف چـــوگــانــی گــوی
خـصـمـان بــه در ایـسـتـاده خـاقـانـی جـویمــن در حـــرم وصــال ســـبـــحـــانــی گــوی
***
از گـــردون بـــر نـــتـــابـــم ایــن بـــی آبـــیخـون شـد دل و اشـک آتــشـی سـیـمـابــی
روزی بــه ســرشــک و نــالــه چــون دولــابآتــــش فــــکــــنـــم در فــــلـــک دولــــابــــی
***
از عــشــق صــلــیــب مــوی رومــی رویــیابــخــاز نـشـیـن گـشــتــم و گـرجــی کـویـی
از بــس کـه بـگـفـتـمـش کـه مـویـی مـویـیشـــد مـــوی زبـــانــم و زبـــان هــر مـــویــی
***
خـــاقــانــی اگــر شــیــوه عــشــق آغــازییـارانـت خــسـنـد بــا خــســان چــون سـازی
تــو چــشــمــی اگــر در تــو خــســی آویـزدچـــنـــدان مـــژه بـــرزن کـــه بـــرون انـــدازی
***
تــیـمــار جــهــان غــصــه خــوری ارزد؟ نــیدیـــدار بــــتــــان نـــوحـــه گـــری ارزد؟ نـــی
بـــیــچـــاره پـــیــاده را کـــه فـــرزیــن گــرددفــرزیـن شــدنــش نــگــون ســری ارزد؟ نـی
***
گـر کـشـتــنـیـم چـنـان کـش از بــهـر خـدایکــز بــنــده شــنــوده بــاشــی از روح افــزای
زان مـیـگـون لـب و زان مـژه جــان فـرســایمـســتــم کـن و آنـگـه رگ جــانـم بــگـشـای
***
هـر نــیـمــه شــبــم تــبــم مــرتــب بــیـنـینـاخـن چــو فـلـک، عـرق چـو کـوکـب بــیـنـی
هـر چــاشــتــگــهـم کــوفــتــه تــب بــیـنـیاز تـــب خـــالـــم آبــــلـــه بــــر لـــب بـــیـــن
***
بــیـدل نـیـمــی گــر بــه رخــت بــنـگــرمــیگــمــره نــیــمــی گــر بـــه درت بـــگــذرمــی
غــمــخــوار تـــوام کــاش تــو را درخــورمــیگــر درخــورمــی تـــو را چــرا غــم خــورمــی
***
ســیــمــرغ وصــالــی ای بــت عــالــی رایدادی لـــقـــبــــم هـــمـــای گـــیـــتـــی آرای
مـن فــارغــم از دانـه هـرکــس چــو هـمـایتــو نـیـز چـو سـیـمـرغ بــه کـس رخ مـنـمـای
***
خـاک شـومـی گـرنـه چـنـیـن خـون خـوریـینــازت بـــرمــی گــرنــه چــنــیــن کــافــریــی
گــر بــا دل مــن بــه دوســتــی درخــوریــیزیــن دیــده بـــران دیــده گـــرامـــی تـــریــی
***
خــاقــانــی را هــمــیــشــه بــیــغــاره زنــیهــم نــیــش بـــه جــان او چــو جــراره زنــی
انـدر غـم تـو دلـم دو صـد پــاره شـده اسـتصــد شــعـلـه بــر ایـن دل دوصــد پــاره زنـی
***
امـروز بــه خـشـک جـان تــو مـهـمـان مـنـیجــان پــیـش کـشـم چــرا کـه جــانـان مـنـی
پــیـشـت بــه دمـی ز درد تــو خــواهـم مـرددردت بـــکـــشـــم بـــیــا کــه درمــان مــنــی
***
از شــهـر تــو رفـت خــواهـم ای شــهـرآرایجــان را بــه وداع کــوتــهــی روی بـــنــمــای
از جــور تــو در ســفــر بـــیــفــشــردم پــایدل را بـــه تــو و تــو را ســپــردم بـــه خــدای
***
روزی کـــه ســـر زلــف چـــو چـــوگــان داریآســـیــمــه دلـــم چـــو گـــوی مــیــدان داری
آن شـب کـه هـمـی رای بــه هـجـران داریآفــاق بـــه چـــشـــم مــن چـــو زنــدان داری
***
شــب هـای ســده زلـف مـغــان فـش داریدر جـــــام طـــــرب بـــــاده دلــــکـــــش داری
تــو خــود هـمـه ســالـه سـده خــوش داریتــــا زلــــف چــــلـــیـــپــــا و رخ آتــــش داری
***
ای زلــف بـــتـــم عـــقــرب مــه جـــولــانــیجــادو صــفـتــی گـرچــه بــه ثــعـبــان مـانـی
آخــر نــه بـــهــشــت حــســن را رضــوانــیدوزخ چـــه نـــهـــی در جـــگـــر خـــاقـــانـــی
***
راهـی کـه در او خــنـگ فـلـک لـنـگ شــدیاز وســـعــت او دل جـــهــان تـــنــگ شـــدی
در خـــدمـــت وصـــل تـــو روا داشـــتـــمــیهــر گــامــی مــرا هــزار فــرســنــگ شــدی
***
خــــاقــــانــــی اگــــر ســــر زده یـــار آیـــیدر ســــرزدگــــی مـــگــــر کــــلـــه دار آیـــی
مــیــکـــوش کـــه گـــم کـــرده دلـــدار آیــیکـــر گـــمــشـــدگــی مــگـــر پـــدیــدار آیــی
***
در مــجـــلــس بـــاده گــر مــرا یــاد کـــنــیغـمـگـیـن دل مـن بــه یـاد خــود شــاد کـنـی
بــیــداد بـــه یــکــســو نــهــی و داد کــنــیوز بـــنـــدگـــی و مـــحـــنـــتـــم آزاد کـــنــی
***
ســلــطــانــی و طــغــرای تــو نـیـکــو رویـیرویـــت زده پـــنـــج نـــوبــــت نـــیـــکـــویـــی
در خـــاقـــانــی نــظـــر کــن از دل جـــویــیکــــو خــــاک تــــو و تــــو آفــــتـــــاب اویــــی
***
گــر مــن نـه بــه دل داغ بــرافــکــنـده امــیبــــا تـــو ز غـــم آزاد و تـــو را بـــنـــده امـــی
ور مــن نـه ز دســت چــرخ پــر کــنـده امـیرد پــای تــو کــشــتــه و بــه تــو زنــده امــی
***
دود تـــــــو بــــــــرون شـــــــود ز روزن روزیمـــرغ تــــو بــــپــــرد از نـــشـــیـــمـــن روزی
گیرم که به کام دوست باشی دو سه سالنــاکـــام شـــوی بـــه کـــام دشـــمـــن روزیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.