ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
اعــــاد روحــــی هـــواء بــــغــــدادو زاد روحــی قـضــاء بــغــداد
یـصــیـد لـیـث الــرجــال خــاتــلــتبــعـیـن ظـبـی نـسـاء بـغـداد
تـرمـی بـرشـق الـلـحـاظ و اعـجـبـاآرامــیــات ظـــبـــاء بـــغـــداد
بــالـمـســک قـدت نـبــالـهـا و لـهـاابـهـی نـصـالـا نـسـاء بـغـداد
اذا اظــل الــســمــاء یـحــجــبــهــااضحت و اضحت سماء بغداد
مـن کـل شــمـس اذا بــدت فـبــداوقـت مـسـاء ضـحــاء بــغـداد
امسی و شمس الضحاء تصحبنیفـلـی صـبــاح مـسـاء بـغـداد
مـلـواح قـلـبــی الـمـلـاح صـادبــهـااشــرق نــار لــقــاء بـــغــداد
بـــذات درع ذوی الــدروع ســـنــتلـلـقــتــال الــتــقــاء بــغــداد
قــدســیــق بــالــخــراب و احــربــاانـا الـخـدیـر اسـتـبــاء بـغـداد
رقــیـقــت الــراء عــنــدهــا و غــداغـلـیظـت الـحـرف بـاء بـغـداد
فـی نکـهة العـید عـطـرت نفـسـیو ذاک عــطــر کـبــاء بــغــداد
اوســع مـن فــکــرتــی و انـور مـنسـواد قـلـبـی سـواء بــغـداد
اعـذب مـن لـهـجـتـی و اطـهر مـنمـاء جــفـونـی عـفـاء بــغـداد
فــصــار خـــاقــان مــاؤه حـــذقــتاذا رآه اصـــطـــفــاء بـــغــداد
سـیقـتـدی حـیص بـیص لـی نعـمابـحـیص بـیص اقـتـداء بـغـداد
وکــــم الــــم لــــی ارحــــه امـــللــمــا اتــاه شــفــاء بـــغــداد
مـا حــیـص بــالـفـتــی و لـا بــیـصبــل کــلــمــات مـراء بــغــداد
حـــیــص و بـــیــص کــاذب وقــطــالــه و مــنــه بــکــاء بـــغــداد
هـا انــا عــنـقــاء شــایـع خــبــریو حـاسـدی خـنفسـاء بـغداد
یــســرق لــفــظــی کــانــه جـــردو نــبــتــه بــافــقــاء بــغــداد
تـشـد و ابـشـعـری طـیور روضـتـهاالـغـنـاء مـنـهـا غـنـاء بــغــداد
یـثــار فــیـهـا مـعــربــا کـیـعــربــهـافـراش نـیـلـی حـنـاء بــغـداد
خــطـبــت فـیـهـا کـقـس سـاعـدةفـسـا عـدتـنـی ذکـاء بــغـداد
بــالــعــربــی الــجــدیـد مـقــولــتشــبــهــنــی اولــیآء بــغــداد
لــاعــجــمـی ولــا قــصــیـر لــهـیبـل کـنـز نطـقـی بـراء بـغـداد
فــالـعــجــمـیـون کـلـمـا افــتــقـروالـم یغـن عـنـهـم ولـاء بـغـداد
لـحـب مـرضـی الـجـفـون جـامرهمفـی الـقـلـب داعـیـاء بــغـداد
ســود نــقــابـــهــم و اوجـــهــهــمصـفـر و فـیـهـا ابـتـلـاء بـغـداد
اعـجــیـب مـدلـیـن عـرضـت عـلـیعـیـسـی لـا غـیـاد آء بـغـداد
فـالـصـفـر و الـسـود یغـنیهم و لهمبــیـض و حــمـر دواء بــغــداد
بـــارض بــغــداد تــلــتــجــی امــمو بــالـامـام الـتــجــاء بــغـداد
خــلـیـفــت الــلـه و الـنـبــی مـعــابــمـنـصـبــیـه ازدهـاء بــغـداد
المسـتـضی فی السـواد بـدرجـیو مـن دجــاه ضــیـاء بــغــداد
تــراب نـعــل الــامــام کــحــل ذویالـابـصـار بـل کـیمـیـاء بـغـداد
غــذت وجــوه الــمـلــک تــخــدمـهعـنـوی و ینـوی عـلـاء بـغـداد
دعـیـت عــنـد الـامـام ثــم قـضــیعــلـی فـرضــا دعــاء بــغـداد
***
بـــبـــغـــداد فـــی درب فـــالـــوذجمـغـان مـن الـخــلـد انـمـوذج
نـزلــت بــهـا ثــم فــی رحــلــتــیتــیـمــنـت فــالــا بــفــالــوذجپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.