ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»وله ایضا یمدح الملک الاعظم علاء الدین

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
وهـا فـارسـیـا بــالـحـجــازی اشـفـعواحـضـر کـسـری ثـم نـعـمـان اتـبــع
عـرش ذری سـبـلان ام فلک العـلیو فـی ظـلـهـا الـارواح و الـنـور جـمـع
اثـامـنـت الـجـنـات لـلـنـفـس مـوعـدو رابـعـت الـافـلاک للشـمس موضـع
نـعـم فـلـک بـل جـنـت فـی ذراهمـالـعـیـسـی مآب بـل لـادریـس مـربـع
اقـاف بــه الـعـنـقـاء ام ارض رحـمـتلــمآء حــیـات الــاریـحــیـات مــنـبــع
اجـودی جـود منتـهی سـفـن النهیلـها لـطـور ظـل بـل لها الـنیل مصـنع
تـری مکـت الدنیا بـها کعـبـت الهدییصاد المنی من زمزم الفصل مشرع
و تـلقی سماء المجـد فی درجـاتـهانجـوم الـمعـالی تـسـتـقـیم و تـرجـع
فـذورتـهـا لـلـجـود و الـبـاس مـنـجـمو عـرصـتـها لـلـجـن و الـانس مـفـزع
لـهـا اعــنـت الـدنـیـا فـعــن وقـوفـهـاعـلـی حــالـتــی قـن یـحــط و یـرفـع
لـابـهـت الـمـلـک الـمـعـظـم فـوقـهـاتــکـاد الـرواســی دونـهـا تــتــصــدع
کــان الــلــیـالــی مـوقــف لــدعــائهلها الشـهب صـوم و السـموات رکـع
غداه استعار و احلبة الملک فاعبدواعـراة و عـرف الـمـسـک لـا یـتــضـوع
فوا عـجـبـا اسـعـی جـنا فی جـنابـههل النمل تـعلو العرش و النمل طلع
هو الـمـلـک و الـزوجـان رابـعـهـم انـافـرابـعـهم یرضـی الـوصـید و یخـضـع
انـا الـنـبـت انمـانی بـغـیث سـخـائهفـنبـت الکـدی ینمو اذا الـغـیث یهمع
انـا الـمـاء اعـلـانی بـشـمـس نـوالـهفماة الزبـی تـعلوا ذالشـمس تـطـلع
هوالبـحـر دوالجـزر و المد فی الندیکـذلـک داب الـلـه یـعـطــی و یـمـنـع
مـصـالـح نشـوالـطـفـل تـعـرف طـیرهفــتــفـطــمـه رفـقـا بــه ثــم یـرضــع
بــواعـث حـرص الـمـرء نـار و صـخـرةفـال صـخـرة تـروی و لـاالـنار تـشـبـع
لـقـد نـلـت مـن جـدواه کـل مـغـبـتالی ان حـوانی مشـرع الخـضـر ارتـع
سـقیت عـلی نعماه فی نهل الندیفـلـا غـلـلـا ارجــو و لـا بــعـدا طــمـع
نـهـایة فـعـل الـخـمـر سـکـر مـعـاقـرفـمـا زاد فـوق الـسـکـر فـهو مـضـیع
دوام نــعـــیــم بـــالــزوال مــخـــبـــرو کــنــز دواء الــلــطــبـــاع مــصـــدع
بـدات بـفـرض الـمـدح ثـم شـفـعـتـهبــســنـت شـکـری ثــم هـا اتــطـوع
ثــنـاء اتــی مـن الــمــعــی مـنـقــحبـدتـهـا کـلـمـع الـبـرق بـی هوالـمـع
فـلـا غـروان یـروی بــمـا انـا حـکـتــهلـاجـی عـلـاء الـدیـن قـرم سـمـیـدع
نظـام الـمعـالی من خـراسـان سـیدعـریف وفـی صـقـع العـراقین مصـقع
فـشـب قـوام الملل والملـک یرتـدیو شاب لسـان الحـق و الحـق یصدع
فـــتـــی عـــالــم هــاد وزیــر کــانــهکـلـیـم و هـارون و خــضــر و یـوشــع
له ید فـضـل زیدها العـلم والـحـجـیفـقـس لها ظـفـر و سـحـبـان اصـبـع
دعـانـی قـریع الـدهـر هـذا فـهـزنـیفــقـلـت یـدالـتــقـریـع مـالـی تــقـرع
ایخـفی عـلی الصـدر المحـقق اننیامیر المعـانی فـی الصـناعـت مبـدع
اری من یزکـی نفـسـه خـاملا و منیـری فــضــل رب عــنــده فــهـو اورع
لقـد سـرنی بـالذکر سـرا و سـائنیبــاعـلـان نـکـث شــرحــه یـتــوســع
کــان عــلــاء الـدیـن حــافــظ دهـرنـاحـوی سـمـتــاد هـر تــریـح و تـوجـع
کـذا عـسـل عـقـبـاه لـسـع لـقـلـبـهفمن قبـل یشفی ثم من بـعد یلسع
الــا اســمـع الـلـه الـعــلــاء مـســرةفـیـســمـع مـا یـلـتــذ ثــم یـســمـع
الوذ بـذی التـاجـین کیخـسرو الهدیتــزل لــه ایـران والــتــرک یـخــشــع
نـطـقـت اذت لـاحـت لـوامـع مـجــدهفـلا بـدان الدیک فـی الصـبـح یصـقع
اتـا نی وهاج الشـوق لی نحـو بـابـهمــثــال بـــاقــلــام الــجــواد مــوقــع
ایجـدی اشـتـیاقـی والـموانع جـمـتویـبــد وســبــاقـی والـجــواد مـدقـع
انـصـرة دیـن الـلـه اشـتــاق ان یـریجـمال الـمعـالی فـهو لـلـجـود مربـع
واخــشـی مـنـاواة الـزمـان و صـرفـهیعـوق الـفـتـی عـن مـبـتـغـاه و یردع
بـقـیت بـقـاء الـدهر و الـدهر خـاضـعو دمت دوام الـعـصـر و الـعـصـر طـیعپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.