ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦٦٣: من آن مرغ همایونم که باز چتر سلطانم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 14:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خواجوی کرمانی, شعر کهن
مـن آن مـرغ هـمــایـونـم کــه بــاز چــتــر ســلــطــانـممـن آن نـوبــاوه قــدســم کـه نـزل بــاغ رضــوانـم
چـو جـام بـیخـودی نـوشـم جـهانـرا جـرعـه دان سـازمچـو در مـیدان عـشـق آیم فـرس بـرآسـمـان رانم
چــراغ روز بــنـشـیـنـد شـب ار چـون شـمـع بــرخـیـزمز مـهرم آسـتـین پـوشـد مـه ار دامـن بـرافـشـانم
ز مـعـنـی نـیسـتـم خـالـی بـهر صـورت کـه مـی بـینـمبـصـورت نیسـتـم مـایل بـهر مـعـنی کـه می دانم
اگــر پــنــهــان بــود پــیـدا مــن آن پــیـدای پــنــهــانــموگـــر نــادان بـــود دانــا مـــن آن دانــای نــادانــم
هـمــای گــلــشــن قــدســم نـه صــیـد دانـه و دامــمتــذرو بــاغ فـردوسـم نـه مـرغ ایـن گـلـســتــانـم
چـه در گـلـخـن فـرود آیـم کـه در گـلـشـن بــود جــایـمدرین بـوم از چـه رو پـایم که بـاز دسـت سـلطانم
من آن هشـیار سـرمسـتـم که نبـود بـی قدح دسـتـمنـگـویم نیسـتـم هسـتـم بـلـی هم این و هم آنم
سـرانـدازی سـرافـرازم تــهـی دســتــی جــهـان بــازمسبـکسـاری گران سیرم سبـک روحـی گرانجـانم
ســپــهـر مـهـر را مـاهـم جــهـان عــشــق را شــاهـمبــتـانـرا آسـتـیـن بــوسـم مـغـانـرا آفـریـن خـوانـم
اگــر دیـو ســلــیـمــانـم ز خــاتــم نـیـســتــم خــالــیولــی مـهـر پــری رویـان بــود مـهـر ســلــیـمـانـم
چـو خـضـرم زنـده دل زیرا کـه عـشـقـسـت آب حـیوانمچو نوحم نوحه گر زانرو که در چـشمست طوفانم
بــهــر دردی کــه درمــانــم هــمــان دردم دوا بـــاشــدکه هم درمان من دردست و هم دردست درمانم
منم هم چشم و هم طوفان که طوفانست در چشمممنم هم جـان و هم جـانان که جانانست در جانم
بــرو از کـفــر و دیـن بــگـذر مـرا از کـفـر دیـن مـشــمـرکه هم ایمان من کفرسـت و هم کفرست ایمانم
که می گوید که از جـمعی پـریشان می شود خـواجـومرا جـمعـیت آن وقـتـسـت کز جـمعـی پـریشـانمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.