ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت اول

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 15:35 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خیام, شعر کهن
بــــرخـــیـــز و بــــیـــا بــــتــــا بــــرای دل مـــاحــل کـن بــه جــمـال خــویـشـتــن مـشـکـل مـا
یــک کــوزه شــراب تــا بــهــم نــوش کــنــیـمزان پـــیــش کــه کــوزه هــا کـــنــنــد از گــل مــا
***
چــون عــهـده نـمـی شــود کــســی فــردا راحـــالـــی خـــوش کـــن تـــو ایــن دل شـــیــدا را
مــی نــوش بـــمــاهــتــاب ای مــاه کــه مــاهبــــســــیــــار بــــتــــابــــد و نــــیـــابــــد مــــا را
***
قـــرآن کــه مــهــیــن کــلــام خـــوانــنــد آن راگــــه گــــاه نــــه بـــــر دوام خــــوانــــنــــد آن را
بــر گــرد پــیــالــه آیــتــی هــســت مــقــیــمکـــانـــدر هــمـــه جـــا مـــدام خـــوانـــنـــد آن را
***
گــر مـی نـخــوری طــعــنـه مـزن مـســتــانـرابـــنــیــاد مـــکـــن تـــو حـــیــلـــه و دســـتـــانــرا
تــو غــره بــدان مـشــو کـه مـی مـیـنـخــوریصــد لـقــمـه خــوری کـه مـی غــلـام ســت آنـرا
***
هـر چــنـد کــه رنـگ و بــوی زیـبــاســت مــراچـــون لــالــه رخ و چـــو ســرو بـــالــاســت مــرا
مــعــلــوم نــشــد کــه در طــربــخــانـه خــاکنــــقــــاش ازل بـــــهــــر چـــــه آراســـــت مــــرا
***
مــائیـم و مـی و مـطــرب و ایـن کــنـج خــرابجـــان و دل و جـــام و جـــامــه در رهــن شــراب
فـــارغ ز امـــیـــد رحـــمـــت و بـــیـــم عـــذابآزاد ز خـــــــــاک و بــــــــــاد و از آتـــــــــش و آب
***
آن قـصــر کـه جــمـشــیـد در او جــام گـرفــتآهـــو بــــچــــه کــــرد و شــــیـــر آرام گـــرفــــت
بــهـرام کـه گـور مـی گـرفــتــی هـمـه عــمـردیــدی کـــه چـــگــونــه گــور بـــهــرام گـــرفـــت
***
ابــر آمــد و بــاز بــر ســر ســبــزه گــریـســتبـــی بـــاده ارغـــوان نـــمـــیـــبـــایـــد زیــســـت
ایـن ســبــزه کـه امـروز تــمـاشـاگـه مـاســتتــا ســبــزه خــاک مــا تــمــاشــاگــه کــیـســت
***
اکــنـون کــه گــل ســعــادتــت پــربــار اســتدســت تـــو ز جـــام مــی چــرا بـــیــکــار اســت
مـی خــور کـه زمـانـه دشـمـنـی غـدار اسـتدریـــافـــتــــن روز چــــنـــیـــن دشــــوار اســــت
***
امـــروز تــــرا دســـتـــرس فـــردا نـــیـــســـتو انــدیــشــه فــردات بـــجـــز ســودا نــیــســـت
ضـایـع مـکـن ایـن دم ار دلـت شـیـدا نـیـسـتکــایـن بــاقــی عــمــر را بــهــا پــیــدا نــیـســت
***
ای آمـــده از عــــالـــم روحــــانـــی تــــفــــتحـیـران شـده در پـنـج و چـهـار و شـش و هـفـت
مـــی نـــوش نـــدانـــی ز کـــجــــا آمـــده ایخــوش بــاش نــدانــی بــکــجــا خــواهـی رفــت
***
ای چــرخ فــلـک خــرابــی از کــیـنـه تــســتبــــیـــدادگـــری شـــیـــوه دیـــریـــنـــه تـــســـت
ای خــاک اگــر ســیــنــه تــو بـــشــکــافــنــدبــس گـوهـر قـیـمـتــی کـه در ســیـنـه تــســت
***
ایــدل چــو زمــانــه مــی کــنــد غــمــنــاکــتنــــــاگــــــه بـــــــرود ز تــــــن روان پــــــاکــــــت
بـر سـبـزه نـشـیـن و خـوش بـزی روزی چـنـدزان پـــیــش کــه ســـبـــزه بـــردمــد از خـــاکــت
***
ایــن بــحــر وجــود آمــده بــیــرون ز نــهــفــتکـس نـیـسـت کـه این گـوهـر تـحـقـیق نـسـفـت
هـر کـس ســخــنـی از ســر ســودا گـفـتــنـدز آنـروی کــه هـســت کــس نـمــیـدانــد گــفــت
***
ایـن کـوزه چـو مـن عـاشـق زاری بـوده اسـتدر بــــنـــد ســـر زلـــف نـــگـــاری بــــوده ســـت
ایـن دســتــه کــه بــر گــردن او مــی بــیـنـیدســتــی ســت کـه بــرگـردن یـاری بــوده سـت
***
ایــن کـــوزه کــه آبـــخـــواره مــزدوری اســـتاز دیــده شــاهــســـت و دل دســتـــوری اســت
هر کـاسـه می کـه بـر کـف مـخـمـوری اسـتاز عــارض مـســتــی و لــب مـســتــوری اســت
***
ایـن کــهـنـه ربــاط را کــه عــالــم نـام اســتو آرامـــگـــه ابــــلـــق صـــبــــح و شـــام اســـت
بـزمی سـت که وامانده صـد جـمشـید اسـتقـصـریـســت کـه تــکـیـه گـاه صـد بــهـرام اسـت
***
ایـن یـکـد و ســه روز نـوبــت عــمـر گـذشــتچــون آب بـــجـــویــبـــار و چــون بـــاد بـــدشــت
هـــرگـــز غـــم دو روز مـــرا یــاد نـــگـــشـــتروزیــکــه نــیــامــده ســت و روزیـکــه گــذشــت
***
بــر چــهـره گـل نـسـیـم نـوروز خــوش اســتدر صــحــن چــمـن روی دلــفــروز خــوش اســت
از دی که گذشت هر چـه گویی خوش نیستخـوش بـاش و ز دی مگو کـه امروز خـوش اسـت
***
پـیـش از مـن و تـو لـیل و نـهـاری بـوده اسـتگــردنــده فـــلــک نــیــز بـــکــاری بـــوده اســـت
هـرجــا کــه قــدم نــهـی تــو بــر روی زمــیـنآن مــردمــک چـــشـــم نــگـــاری بـــوده اســـت
***
تـــا چـــنـــد زنــم بـــروی دریــاهــا خـــشـــتبـــیــزار شــدم ز بـــت پـــرســـتـــان کــنــشـــت
خــیــام کــه گــفــت دوزخــی خــواهــد بـــودکـــه رفـــت بـــدوزخ و کـــه آمـــد ز بـــهـــشـــت
***
تــرکــیـب پــیـالــه ای کــه درهــم پــیـوســتبـــشـــکـــســـتـــن آن روا نــمــیــدارد مــســـت
چـنـدیـن سـر و پـای نـازنـیـن از سـر و دسـتاز مـهـر کـه پـیـوسـت و بـه کـیـن کـه شـکـسـت
***
تـرکـیـب طـبــایـع چـون بـکـام تـو دمـی اسـترو شـاد بــزی اگـرچــه بــرتــو ســتــمـی اســت
بـــا اهــل خـــرد بـــاش کـــه اصـــل تـــن تـــوگــردی و نـســیـمــی و غــبــاری و دمـی اســت
***
چــون ابـــر بــه نــوروز رخ لــالــه بـــشــســتبـــرخـــیــز و بـــجـــام بـــاده کــن عــزم درســت
کـایـن سـبــزه کـه امـروز تـمـاشـاگـه مـاسـتفــردا هــمــه از خـــاک تـــو بـــرخــواهــد رســت
***
چـون بــلـبــل مـسـت راه در بــسـتــان یـافـتروی گـــل و جــــام بــــاده را خـــنـــدان یـــافـــت
آمــد بـــه زبـــان حـــال در گــوشـــم گـــفـــتدریــاب کــه عـــمــر رفـــتـــه را نــتـــوان یــافـــت
***
چــون چــرخ بــکــام یـک خــردمـنـد نـگـشــتخـواهی تـو فـلـک هفـت شـمـر خـواهی هشـت
چــون بــایـد مــرد و آرزوهــا هــمــه هــشــتچــه مــور خــورد بــگــور و چــه گــرگ بـــدشــت
***
چــون لــالــه بـــنــوروز قــدح گــیــر بـــدســتبـــا لــالــه رخـــی اگــر تـــرا فــرصــت هــســـت
مــی نـوش بــخــرمـی کــه ایـن چــرخ کــهـننـــاگـــاه تـــرا چـــون خـــاک گـــردانــد پـــســـت
***
چـون نـیـسـت حـقـیـقـت و یقـین انـدر دسـتنـتــوان بــه امـیـد شـک هـمـه عـمـر نـشـســت
هـان تــا نــنـهـیـم جــام مــی از کــف دســتدر بـی خـبـری مـرد چـه هـشـیـار و چـه مـسـت
***
چـون نیست ز هر چه هست جـز بـاد بـدستچـون هسـت بـهرچـه هسـت نقصان و شکسـت
انـگـار کـه هـرچـه هـسـت در عـالـم نـیـسـتپــنـدار کـه هـرچــه نـیـســت در عــالـم هـســت
***
خــاکــی کــه بــزیـر پــای هـر نـادانـی اســتکــف صـــنــمــی و چـــهــره جـــانــانــی اســـت
هـر خــشــت کـه بــر کـنـگـره ایـوانـی اســتانـــگـــشـــت وزیــر یــا ســـلـــطـــانـــی اســـت
***
دارنــده چـــو تـــرکــیــب طـــبـــایــع آراســـتاز بــهـر چــه او فــکــنـدش انـدر کــم و کــاســت
گـر نـیـک آمـد شـکـسـتــن از بــهـر چــه بــودورنــیــک نــیــامــد ایــن صــور عــیــب کــراســت
***
در پـــرده اســـرار کـــســـی را ره نــیــســـتزیـن تــعــبــیـه جــان هـیـچــکــس آگـه نـیـســت
جــز در دل خــاک هـیـچ مــنـزلــگــه نـیـســتمـی خـور کـه چـنـین فـسـانـه ها کـوتـه نـیسـت
***
در خـــواب بـــدم مــرا خـــردمــنــدی گــفـــتکــز خــواب کـســی را گـل شــادی نـشــکـفــت
کـاری چــکـنـی کـه بــا اجــل بــاشـد جــفـتمــی خــور کــه بــزیـر خــاک مــیــبــایـد خــفــت
***
در دایــره ای کـــه آمــد و رفـــتـــن مــاســـتاو را نـــه بـــدایــت نـــه نــهــایــت پـــیــداســـت
کـس مـی نـزنـد دمـی در این مـعـنی راسـتکــایــن آمــدن از کــجــا و رفــتــن بــکــجــاســت
***
در فـصــل بــهـار اگـر بــتــی حــور ســرشــتیـک ســاغــر مــی دهــد مــرا بــر لــب کــشــت
هـرچــنـد بــنـزد عــامــه ایـن بــاشــد زشــتســگ بـــه زمــن ار بـــرم دگــر نــام بـــهــشــت
***
دریـــاب کـــه از روح جــــدا خـــواهـــی رفـــتدر پــــرده اســــرار فــــنــــا خــــواهــــی رفــــت
مـــی نـــوش نـــدانـــی از کـــجـــا آمـــده ایخــوش بــاش نـدانـی بــه کـجــا خــواهـی رفــت
***
سـاقی گل و سبـزه بـس طربـناک شده ستدریــاب کــه هــفــتـــه دگــر خــاک شــده ســت
مـی نـوش و گـلـی بــچــیـن کـه تــا درنـگـریگل خاک شده ست و سبزه خاشاک شده ست
***
عـمـریسـت مـرا تـیره و کـاریسـت نـه راسـتمـحــنـت هـمـه افــزوده و راحــت کـم و کـاســت
شـکـر ایـزد را کـه آنـچــه اســبــاب بــلـاسـتمـــا را ز کـــس دگـــر نــمــیــبـــایــد خـــواســـت
***
فـصــل گـل و طــرف جــویـبــار و لـب کـشــتبــا یـک دو سـه اهـل و لـعـبــتـی حـور سـرشـت
پــیــش آر قــدح کــه بــاده نــوشــان صــبــوحآســـوده ز مــســـجـــدنــد و فــارغ ز کــنــشـــت
***
گـر شـاخ بــقـا ز بــیـخ بــخـتـت رسـت اسـتور بــر تــن تــو عـمـر لـبــاسـی چــســت اســت
در خــیـمــه تــن کــه ســایـبــانـی ســت تــراهان تـکیه مکـن کـه چـارمیخـش سـسـت اسـت
***
گـویند کـسـان بـهشـت بـا حـور خـوش اسـتمــن مــیــگــویـم کــه آب انــگــور خــوش اســت
ایـن نـقـد بــگـیـر و دسـت از آن نـسـیـه بــدارکـــاواز دهــل شـــنــیــدن از دور خـــوش اســـت
***
گــویـنـد مــرا کــه دوزخــی بــاشــد مــســتقــولــیـســت خــلــاف دل در آن نـتــوان بــســت
گــر عــاشــق و مــیـخــواره بــدوزخ بــاشــنـدفــردا بــیـنـی بــهـشــت هـمـچــون کـف دســت
***
مـن هـیـچ نـدانـم کــه مــرا آنـکــه ســرشــتاز اهـــل بــــهـــشــــت کــــرد یـــا دوزخ زشــــت
جـامـی و بــتـی و بــربــطـی بــر لـب کـشـتایـن هـر سـه مـرا نـقـد و تــرا نـسـیـه بــهـشـت
***
مــهـتــاب بــنــور دامــن شــب بــشــکــافــتمــی نـوش دمــی بــهـتــر از ایـن نـتــوان یـافــت
خـوش بـاش و مـینـدیش کـه مـهـتـاب بـسـیانــدر ســر خــاک یــک بـــیــک خــواهــد تــافــت
***
مـی خــوردن و شــاد بــودن آیـیـن مــنـســتفـــارغ بـــودن ز کــفـــر و دیــن دیــن مــنــســـت
گـفـتـم بـه عـروس دهـر کـابـیـن تـو چـیـسـتگـــفـــتـــا دل خـــرم تـــو کـــابـــیــن مــنــســـت
***
مـی لـعـل مـذابـسـت و صـراحـی کـان اسـتجــسـم اسـت پــیـالـه و شـرابــش جــان اسـت
آن جــام بــلـوریـن کـه ز مـی خــنـدان اســتاشـکـی اسـت کـه خــون دل درو پــنـهـان اسـت
***
مــی نـوش کــه عــمــر جــاودانـی ایـنـســتخـــود حـــاصـــلــت از دور جـــوانــی ایــنــســـت
هــنــگــام گــل و بــاده و یـاران ســرمــســتخــوش بــاش دمــی کــه زنــدگــانـی ایـنــســت
***
نـیـکــی و بــدی کــه در نــهـاد بــشــر اســتشــادی و غــمــی کــه در قــضــا و قــدر اســـت
بـــا چــرخ مــکــن حــوالــه کــانــدر ره عــقــلچـــرخ از تـــو هــزار بـــار بـــیــچـــاره تـــر اســت
***
در هـر دشــتــی کــه لـالـه زاری بــوده ســتاز ســرخـــی خـــون شــهــریــاری بـــوده ســـت
هــر شــاخ بــنــفــشــه کــز زمــیـن مــیـرویـدخــالـی اســت کــه بــر رخ نـگــاری بــوده ســت
***
هـر ذره کــه در خــاک زمــیـنـی بــوده اســتپــیـش از مـن و تـو تــاج و نـگـیـنـی بــوده اسـت
گـــرد از رخ نـــازنـــیـــن بــــه آزرم فــــشــــانکــانــهــم رخ خـــوب نــازنــیــنــی بـــوده اســـت
***
هـر سـبـزه کـه بـرکـنـار جـوئی رسـتـه اسـتگـویـی ز لـب فـرشـتــه خــویـی رســتــه اســت
پــا بــر ســر ســبــزه تــا بــخــواری نــنــهــیکـان سـبــزه ز خــاک لـالـه رویـی رسـتــه اسـت
***
یـک جــرعـه مـی ز مـلـک کـاووس بــه اسـتاز تــخــت قــبــاد و مــلــکــت طــوس بــه اســت
هــر نــالــه کــه رنــدی بــه ســحــرگــاه زنــداز طـــاعـــت زاهـــدان ســـالـــوس بــــه اســـت
***
چـون عمر بـسر رسـد چـه شیرین و چـه تـلخپــیـمـانـه کـه پــر شـود چــه بــغـداد و چـه بــلـخ
مـی نـوش کـه بـعـد از مـن و تـو مـاه بــسـیاز ســـلــخ بـــه غـــره آیــد از غــره بـــه ســـلــخ
***
آنــانــکــه مــحـــیــط فــضــل و آداب شـــدنــددر جـــمــع کــمــال شــمــع اصــحـــاب شــدنــد
ره زیـــن شـــب تـــاریـــک نـــبـــردنـــد بـــرونگــفــتـــنــد فــســانــه ای و در خـــواب شــدنــد
***
آن را کــه بــه صــحــرای عــلـل تــاخــتــه انـدبـــی او هــمـــه کـــارهـــا بـــپـــرداخـــتـــه انـــد
امـــروز بــــهـــانـــه ای در انـــداخـــتــــه انـــدفـــردا هــمــه آن بـــود کــه در ســـاخـــتـــه انــد
***
آنـهـا کــه کــهـن شــدنــد و ایـنـهـا کــه نـونـدهــر کــس بــمــراد خــویــش یــک تــک بـــدونــد
ایـن کــهـنـه جــهـان بــکــس نـمــانـد بــاقــیرفــــتــــنــــد و رویـــم دیـــگــــر آیـــنــــد و رونـــد
***
آنـکــس کــه زمــیـن و چــرخ و افــلــاک نـهـادبـــس داغ کـــه او بــــر دل غـــمـــنـــاک نـــهـــاد
بـسـیـار لـب چـو لـعـل و زلـفـیـن چـو مـشـکدر طـــبــــل زمـــیـــن و حـــقـــه خـــاک نـــهـــاد
***
آرنــــد یـــکــــی و دیـــگــــری بــــربــــایـــنـــدبــر هــیــچ کــســی راز هــمــی نــگــشــایــنــد
مــا را ز قــضـــا جـــز ایــن قــدر نــنــمــایــنــدپــیــمــانــه عــمــر مــا اســت مــی پــیـمــایـنــد
***
اجـــرام کـــه ســـاکـــنـــان ایـــن ایـــوانـــنـــداســـــبـــــاب تـــــردد خـــــردمـــــنـــــدانــــنـــــد
هــان تـــاســر رشــتـــه خـــرد گــم نــکــنــیکــــانـــان کـــه مـــدبــــرنـــد ســــرگـــردانـــنـــد
***
از آمـــــدنــــم نــــبـــــود گـــــردون را ســـــودوز رفـــتـــن مــن جـــلـــال و جـــاهــش نــفـــزود
وز هـیـچ کــســی نـیـز دو گــوشــم نـشــنـودکــایــن آمــدن و رفـــتـــنــم از بـــهــر چـــه بـــود
***
از رنـــج کــــشــــیـــدن آدمـــی حــــر گــــرددقــطــره چـــو کــشــد حــبـــس صــدف در گــردد
گــر مــال نــمــانــد ســر بـــمــانــاد بـــجـــایپـــیــمــانــه چـــو شــد تـــهــی دگــر پـــر گــردد
***
افـســوس کـه ســرمـایـه ز کـف بــیـرون شـددر پـــای اجــل بـــســی جـــگــرهــا خــون شــد
کــس نـامـد از آن جــهـان کـه پــرســم از ویکـــاحـــوال مــســـافـــران عـــالـــم چـــون شـــد
***
افــســوس کــه نــامــه جــوانــی طــی شــدو آن تــــازه بــــهــــار زنــــدگــــانــــی دی شــــد
آن مـــرغ طـــرب کـــه نــام او بـــود شـــبـــابافــســـوس نــدانــم کــه کــی آمــد کــی شـــد
***
ای بـس کـه نـبـاشـیـم و جـهـان خـواهـد بـودنــی نـــام زمـــا و نــی نــشـــان خـــواهــد بـــود
زیـن پــیـش نــبــودیـم و نــبــد هــیــچ خــلــلزیـن پــس چــو نـبــاشـیـم هـمـان خــواهـد بــود
***
ایــن عـــقـــل کـــه در ره ســـعـــادت پـــویـــدروزی صــــد بـــــار خــــود تــــرا مــــی گــــویــــد
دریــاب تـــو ایــن یــکـــدم وقـــتـــت کـــه نئیآن تـــــره کـــــه بـــــدرونــــد و دیــــگـــــر رویــــد
***
ایــن قـــافـــلــه عـــمــر عـــجـــب مــیــگــذرددریـــاب دمـــی کــــه بــــا طــــرب مـــیـــگــــذرد
ســاقـی غــم فـردای حــریـفــان چــه خــوریپـــیــش آر پـــیــالـــه را کـــه شـــب مـــیــگـــذرد
***
بـــر پـــشـــت مـــن از زمـــانــه تـــو مــیــایــدوز مــــن هـــمــــه کــــار نـــانـــکــــو مــــیـــایـــد
جــان عــزم رحــیــل کــرد و گــفــتــم بـــمــروگـــفـــتـــا چـــکـــنـــم خـــانـــه فـــرو مـــیـــایـــد
***
بــر چــرخ فــلـک هـیـچ کـســی چــیـر نـشــدوز خــــوردن آدمـــی زمـــیـــن ســــیـــر نـــشـــد
مــغــرور بـــدانــی کــه نــخـــورده ســت تـــراتـــعــجـــیــل مــکــن هــم بـــخــورد دیــر نــشــد
***
بــر چــشــم تــو عــالــم ارچــه مــی آرایــنــدمــگـــرای بـــدان کـــه عـــاقـــلـــان نــگـــرایــنــد
بـــســیــار چــو تــو رونــد و بـــســیــار آیــنــدبـــربـــای نــصــیــب خــویــش کــت بـــربـــایــنــد
***
بــر مــن قــلــم قــضــا چــو بــی مــن رانــنــدپـــس نــیــک و بـــدش ز مــن چــرا مــیــدانــنــد
دی بــی مـن و امـروز چـو دی بــی مـن و تــوفــردا بـــه چـــه حـــجـــتـــم بـــه داور خــوانــنــد
***
تــا چــنــد اســیـر رنــگ و بــو خــواهـی شــدچــنـد از پــی هـر زشــت و نـکـو خــواهـی شــد
گــر چـــشــمــه زمــزمــی و گــر آب حـــیــاتآخــــر بــــه دل خــــاک فـــرو خــــواهـــی شـــد
***
تــــا راه قـــلـــنـــدری نـــپــــویـــی نـــشــــودرخـــســـاره بـــخـــون دل نـــشـــویــی نــشـــود
سـودا چـه پــزی تــا کـه چــو دلـسـوخـتــگـانآزاد بــــه تــــرک خــــود نـــگــــویـــی نــــشــــود
***
تــا زهـره و مــه در آســمــان گــشــت پــدیـدبـــهــتـــر ز مــی نــاب کـــســـی هــیــچ نــدیــد
مـن در عــجــبــم ز مـیـفــروشــان کــایـشــانبــه زانــکــه فــروشــنــد چــه خــواهـنــد خــریـد
***
چـون روزی و عـمـر بــیـش و کـم نـتــوان کـرددل را بــــه کـــم و بــــیـــش دژم نـــتـــوان کـــرد
کــار مـن و تــو چــنـانـکـه رای مـن و تــســتاز مــوم بـــدســت خــویــش هــم نــتـــوان کــرد
***
حــیــی کــه بــقــدرت ســر و رو مــی ســازدهـــمــــواره هـــم او کــــار عــــدو مـــی ســــازد
گــویــنــد قــرابـــه گــر مــســـلــمــان نــبـــوداو را تـــو چـــه گــویــی کـــه کـــدو مــی ســـازد
***
در دهــــر چـــــو آواز گـــــل تـــــازه دهــــنــــدفـــرمــای بـــتـــا کـــه مــی بـــه انــدازه دهــنــد
از حــــور و قـــصـــور و ز بــــهـــشـــت و دوزخفـــارغ بـــنـــشـــیــن کـــه آن هــر آوازه دهــنـــد
***
در دهـــر هـــر آن کــــه نـــیـــم نـــانـــی دارداز بــــهــــر نــــشــــســــت آشــــیــــانــــی دارد
نــه خــادم کــس بــود نـه مــخــدوم کــســیگـــو شـــاد بـــزی کـــه خـــوش جـــهــانــی دارد
***
دهـقـان قـضـا بــسـی چــو مـا کـشـت و درودغـــم خـــوردن بـــیـــهـــوده نـــمـــیـــدارد ســـود
پـــر کــن قـــدح مــی بـــه کـــفـــم درنــه زودتـــا بـــاز خـــورم کـــه بـــودنــیــهــا هــمــه بـــود
***
روزیست خوش و هوا نه گرم است و نه سردابــــر از رخ گــــلـــزار هـــمـــی شــــویـــد گــــرد
بـــلــبـــل بـــه زبـــان پـــهــلــوی بـــا گــل زردفــریــاد هــمــی کــنــد کــه مــی بـــایــد خـــورد
***
زان پــیـش کـه بــر ســرت شــبــیـخــون آرنـدفــــرمـــای کــــه تــــا بــــاده گــــلـــگـــون آرنـــد
تــــو زر نئی ای غــــافــــل نـــادان کـــه تــــرادر خــــاک نــــهــــنــــد و بــــاز بــــیــــرون آرنــــد
***
عــمـرت تــا کــی بــه خــودپــرســتــی گــذردیــا در پـــی نــیــســـتـــی و هــســـتـــی گــذرد
مـی نوش کـه عـمـریکـه اجـل در پـی اوسـتآن بــه کــه بــه خــواب یـا بــه مــســتــی گــذرد
***
کــس مــشــکــل اســرار اجـــل را نــگــشــادکـــس یــک قـــدم از دایـــره بـــیــرون نـــنـــهـــاد
مــن مــی نــگــرم ز مــبـــتــدی تـــا اســتــادعــجــز اســت بـــه دســت هــر کــه از مــادر زاد
***
کـم کـن طـمـع از جــهـان و مـیـزی خــرسـنـداز نــیــک و بـــد زمـــانــه بـــگـــســـل پـــیــونـــد
مــی در کــف و زلــف دلــبــری گــیـر کــه زودهـــم بـــگـــذرد و نـــمـــانـــد ایــن روزی چـــنـــد
***
گـــــرچـــــه غـــــم و رنــــج مــــن درازی داردعـــــیــــش و طـــــرب تـــــو ســـــرفــــرازی دارد
بــر هــر دو مــکــن تــکــیـه کــه دوران فــلــکدر پـــــــرده هــــــزار گـــــــونــــــه بـــــــازی دارد
***
گـــردون ز زمـــیــن هــیــچ گـــلـــی بـــرنـــاردکــش نـشــکــنــد و هـم بــه زمــیـن نــســپــارد
گـــــر ابــــــر چــــــو آب خــــــاک را بــــــرداردتــــا حـــشـــر هـــمـــه خـــون عـــزیـــزان بــــارد
***
گـــر یــک نــفـــســـت ز زنـــدگـــانــی گـــذردمـــگـــذار کـــه جـــز بـــه شـــادمـــانـــی گـــذرد
هــشــدار کــه ســرمــایــه ســودای جــهــانعـــمــرســـت چـــنــان کـــش گـــذرانــی گـــذرد
***
گـویـنـد بــهـشــت و حــورعـیـن خــواهـد بــودآنــجــا مــی و شــیـر و انــگــبــیـن خــواهـد بــود
گـر مـا مـی و مـعـشــوق گـزیـدیـم چــه بــاکچــون عــاقــبـــت کــار چـــنــیــن خــواهــد بـــود
***
گــویـنــد بــهــشــت و حــور و کــوثــر بــاشــدجــوی مـی و شــیـر و شــهـد و شــکــر بــاشــد
پـــر کـــن قـــدح بــــاده و بـــر دســـتـــم نـــهنــقــدی ز هــزار نــســیــه خـــوشــتـــر بـــاشــد
***
گــویـنــد هـر آن کــســان کــه بــا پــرهـیـزنــدزانــســان کــه بــمــیــرنــد چــنــان بــرخــیــزنــد
مــا بــا مــی و مــعــشــوقــه از آنــیــم مــدامبــاشــد کــه بــه حــشــرمــان چــنـان انـگــیـزنـد
***
مـی خــور کــه ز دل کــثــرت و قــلــت بــبــردو انـــدیــشـــه هــفـــتـــاد و دو مـــلـــت بـــبـــرد
پـــرهــیــز مــکـــن ز کــیــمــیــایــی کــه از اویـــک جـــرعـــه خـــوری هـــزار عـــلـــت بـــبـــرد
***
هــــر راز کـــــه انــــدر دل دانـــــا بـــــاشـــــدبـــایــد کــه نــهــفــتـــه تـــر ز عــنــقــا بـــاشـــد
کـــانــدر صـــدف از نــهــفـــتـــگــی گـــردد درآن قـــــطـــــره کـــــه راز دل دریـــــا بــــــاشـــــد
***
هـر صــبــح کــه روی لــالــه شــبــنــم گــیـردبـــالــای بـــنــفـــشـــه در چـــمــن خـــم گــیــرد
انــصــاف مــرا ز غــنــچـــه خـــوش مــی آیــدکـــو دامـــن خـــویــشـــتـــن فـــراهـــم گـــیـــرد
***
هــرگــز دل مــن ز عـــلــم مــحـــروم نــشـــدکـــم مــانــد ز اســـرار کـــه مــعـــلـــوم نــشـــد
هـفــتــاد و دو ســال فــکـر کـردم شــب و روزمــعــلــومــم شــد کــه هـیـچ مــعــلــوم نــشــد
***
هـــم دانـــه امـــیـــد بــــه خـــرمـــن مـــانـــدهـــم بـــاغ و ســـرای بـــی تـــو و مـــن مـــانـــد
ســیــم و زر خــویــش از درمــی تــا بـــجــویبـــا دوســت بــخــور گــر نــه بــدشــمــن مــانــد
***
یــاران مــوافـــق هــمــه از دســـت شـــدنــددر پـــای اجــل یــکــان یــکــان پــســت شــدنــد
خــوردیـم ز یـک شــراب در مــجــلــس عــمــردوری دو ســه پــیـشــتــر ز مـا مـســت شــدنـد
***
یــــک جــــام شــــراب صــــد دل و دیـــن ارزدیــک جـــرعـــه مــی مــمـــلـــکـــت چـــیــن ارزد
جـــز بـــاده لــعــل نــیــســت در روی زمــیــنتـــلـــخـــی کـــه هـــزار جـــان شـــیـــریـــن ارزد
***
یــــک قــــطــــره آب بــــود بــــا دریــــا شــــدیـــک ذره خـــاک بــــا زمـــیـــن یـــکـــتــــا شـــد
آمــد شــدن تــو انــدریـن عــالــم چــیــســتآمـــد مـــگـــســـی پـــدیـــد و نـــاپـــیـــدا شـــد
***
یــک نــان بــه دو روز اگــر بــود حــاصــل مــرداز کــوزه شــکــســـتـــه ای دمــی آبـــی ســـرد
مـــامـــور کـــم از خـــودی چـــرا بـــایــد بـــودیــا خـــدمــت چـــون خـــودی چـــرا بـــایــد کــرد
***
آن لـــعـــل در آبــــگـــیـــنـــه ســـاده بــــیـــارو آن مــــحــــرم و مــــونـــس هـــر آزاده بــــیـــار
چـــون مــیــدانــی کــه مــدت عــالــم خـــاکبــــاد اســـت کـــه زود بــــگـــذرد بــــاده بـــیـــار
***
از بـــودنــی ایــدوســت چـــه داری تـــیــمــاروزفــــکـــرت بــــیـــهـــوده دل و جــــان افــــکـــار
خـــرم بـــزی و جـــهـــان بـــشـــادی گـــذرانتــــدبــــیـــر نـــه بــــا تـــو کـــرده انـــد اول کـــار
***
افـــلـــاک کـــه جـــز غـــم نــفـــزایــنــد دگـــرنـــنـــهـــنـــد بــــجــــا تــــا نـــربــــایـــنـــد دگـــر
نـــاآمـــدگــــان اگــــر بــــدانـــنـــد کــــه مــــااز دهـــر چـــه مـــیــکـــشـــیــم نـــایــنـــد دگـــر
***
ایــدل غــم ایــن جـــهــان فــرســوده مــخــوربـــیــهـــوده نئی غـــمـــان بـــیــهـــوده مـــخـــور
چـون بـوده گـذشـت و نـیـسـت نـابـوده پـدیـدخـــوش بـــاش غـــم بـــوده و نــابـــوده مـــخـــور
***
ایـدل هـمـه اسـبــاب جـهـان خـواسـتــه گـیـربـــاغ طـــربـــت بـــه ســـبـــزه آراســـتـــه گــیــر
و آنـگـاه بــر آن سـبــزه شـبـی چـون شـبـنـمبــنــشــســتــه و بـــامــداد بــرخــاســتــه گــیــر
***
ایـن اهـل قــبــور خــاک گــشــتــنــد و غــبــارهــــر ذره ز هــــر ذره گــــرفــــتــــنــــد کــــنــــار
آه ایـن چــه شـراب اســت کـه تــا روز شـمـاربــیـخــود شــده و بــی خــبــرنــد از هــمــه کــار
***
خــشـت سـر خــم ز مـلـکـت جــم خـوشـتــربــــوی قـــدح از غـــذای مـــریـــم خــــوشـــتــــر
آه ســــحـــــری ز ســــیــــنــــه خـــــمــــاریاز نـــالـــه بـــوســـعـــیــد و ادهـــم خـــوشـــتـــر
***
در دایــــره ســــپـــــهــــر نــــاپــــیــــدا غــــورجــامـی ســت کـه جــمـلـه را چــشـانـنـد بــدور
نــوبـــت چـــو بـــه دور تـــو رســـد آه مــکـــنمی نوش بـه خـوشـدلـی کـه دور اسـت نه جـور
***
دی کــــوزه گــــری بــــدیــــدم انــــدر بـــــازاربـــر پـــاره گــلــی لــگــد هــمــی زد بـــســـیــار
و آن گــل بـــزبـــان حــال بـــا او مــی گــفــتمــن هــمـــچـــو تـــو بـــوده ام مـــرا نــیــکـــودار
***
ز آن مـی کـه حــیـات جــاودانـیـســت بــخــورســـرمـــایـــه لـــذت جـــوانـــی اســـت بـــخـــور
ســوزنــده چــو آتــش اســت لــیـکــن غــم راســـازنــده چـــو آب زنــدگــانــی اســت بـــخـــور
***
گــر بـــاده خــوری تــو بــا خــردمــنــدان خــوریــا بـــا صــنــمــی لــالــه رخــی خـــنــدان خــور
بــســیـار مــخــور و رد مـکــن فــاش مــســازانــدک خـــور و گــه گــاه خــور و پـــنــهــان خــور
***
وقـت ســحــر اســت خــیـز ای طـرفـه پــسـرپـــر بــــاده لـــعـــل کـــن بــــلـــوریـــن ســـاغـــر
کــایــن یــکــدم عــاریــت در ایـن گــنــج فــنــابــــســـیـــار بــــجــــوئی و نـــیـــابــــی دیـــگـــر
***
از جــــمــــلــــه رفــــتـــــگــــان ایــــن راه درازبـــاز آمــده کـــیــســـت تـــا بـــمــا گـــویــد بـــاز
پـــس بــــر ســـر ایـــن دو راهـــه آز و نـــیـــازتـــا هــیــچ نـــمـــانــی کـــه نـــمـــی آیــی بـــاز
***
ای پـــیــر خـــردمــنــد پـــگــه تـــر بـــرخـــیــزو آن کـــودک خـــاکـــبـــیـــز را بــــنـــگـــر تـــیـــز
پــنــدش ده گــو کــه نــرم نـرمــک مــی بــیـزمـــغـــز ســـر کـــیــقـــبـــاد و چـــشـــم پـــرویــز
***
وقــت ســحـــر اســت خـــیــز ای مــایــه نــازنـــرمـــک نـــرمـــک بـــاده خـــور و چـــنــگ نــواز
کــانــهــا کــه بــجــایــنــد نــپــایـنــد بــســیو آنــهــا کـــه شـــدنـــد کـــس نــمـــیــایــد بـــاز
***
مـرغــی دیـدم نـشــســتــه بــر بــاره طــوسدر پــــیـــش نـــهـــاده کــــلــــه کــــیـــکــــاووس
بـا کـله همی گـفـت کـه افـسـوس افـسـوسکــو بـــانــگ جـــرســهــا و کــجـــا نــالــه کــوس
***
جــامـی اســت کـه عــقـل آفـریـن مـیـزنـدشصــد بــوســه ز مــهــر بــر جــبــیـن مــیــزنــدش
ایـن کــوزه گــر دهــر چــنــیـن جــام لــطــیـفمـــی ســـازد و بـــاز بـــر زمـــیــن مـــیــزنـــدش
***
خــیـام اگــر ز بــاده مــســتــی خــوش بــاشبــا مـاهـرخــی اگـر نـشــســتــی خــوش بــاش
چـون عـاقـبــت کـار جـهـان نـیـسـتــی اسـتانـگـار کـه نـیـسـتـی چـو هـسـتـی خـوش بـاش
***
در کــــارگــــه کــــوزه گــــری رفــــتــــم دوشدیـــدم دو هـــزار کــــوزه گــــویـــا و خــــمــــوش
نـــاگــــاه یـــکــــی کــــوزه بــــرآورد خــــروشکـــو کـــوزه گـــر و کـــوزه خـــر و کـــوزه فـــروش
***
ایـــام زمــــانــــه از کــــســــی دارد نــــنــــگکـــو در غـــم ایـــام نـــشــــیـــنـــد دلـــتــــنـــگ
مــی خــور تــو در آبــگــیـنـه بــا نـالــه چــنـگزان پـــیــش کـــه آبـــگــیــنــه آیــد بـــر ســـنــگ
***
از جـــــرم گــــل ســـــیــــاه تـــــا اوج زحـــــلکـــردم هــمــه مــشـــکـــلـــات کـــلــی را حـــل
بــگــشــادم بــنـدهـای مـشــکــل بــه حــیـلهــر بـــنــد گــشــاده شــد بـــجـــز بـــنــد اجــل
***
بـــا ســـرو قــدی تـــازه تـــر از خـــرمــن گــلاز دســــت مـــنـــه جــــام مـــی و دامـــن گــــل
زان پـــیــش کــه نــاگــه شــود از بـــاد اجـــلپـــیــراهـــن عـــمـــر مـــا چـــو پـــیــراهــن گـــلپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.