ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥٢: آن ماه دوهفته در نقابست

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 16:24 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
آن مـاه دوهفـتـه در نـقـابـسـتیـا حــوری دسـت در خـضـابــسـت
وان وسـمـه بــر ابــروان دلـبـنـدیــا قــوس قــزح بــر آفــتــابــســت
ســیـلـاب ز ســر گـذشــت یـاراز انـــدازه بـــه درمـــبـــر جـــفـــا را
بـــازآی کــه از غـــم تـــو مــا راچـشـمی و هزار چـشـمـه آبـسـت
تــنـدی و جــفـا و زشـتــخـویـیهـر چـنـد کـه مـی کـنـی نـکـویـی
فـرمان بـرمت بـه هر چـه گوییجـان بـر لب و چشم بـر خطابـست
ای روی تـو از بــهـشـت بــابـیدل بـــر نــمــک لــبـــت کــبـــابــی
گـفـتــم بــزنـم بــر آتــش آبــیویـن آتــش دل نـه جــای آبــســت
صـبـر از تـو کـسـی نـیاورد تـابچـشـمم ز غـمـت نمی بـرد خـواب
شک نیست که بر ممر سیلابچـنـدان کـه بـنـا کـنـی خـرابـسـت
ای شـهره شـهر و فـتـنـه خـیلفــی مـنـظــرک الــنـهـار و الــلــیـل
هر کـو نکـنـد بـه صـورتـت مـیلدر صــــورت آدمــــی دوابــــســــت
ای داروی دلـــــپـــــذیـــــر دردماقـــرار بـــه بـــنـــدگـــیـــت کـــردم
دانـی کـه مـن از تــو بــرنـگـردمچـندان که خـطـا کـنی صـوابـسـت
گـر چـه تـو امـیـر و مـا اسـیـریمگـر چــه تــو بــزرگ و مـا حـقـیـریـم
گـر چـه تـو غـنی و مـا فـقـیریمدلــداری دوســـتـــان ثـــوابـــســت
ای ســـرو روان و گــلــبـــن نــومـــه پــــیـــکـــر آفـــتـــاب پــــرتـــو
بـسـتـان و بـده بـگوی و بـشـنوشب های چنین نه وقت خوابست
امشب شب خـلوتـسـت تـا روزای طــالـع ســعـد و بــخــت فـیـروز
شـمـعـی بـه مـیان مـا بـرافـروزیا شـمـع مـکـن کـه مـاهـتـابـسـت
ســاقـی قـدحــی قـلـنـدری واردرده بـــه مــعــاشــران هــشــیــار
دیوانـه بـه حـال خـویـش بـگـذارکاین مسـتـی ما نه از شـرابـسـت
بـــادســـت غـــرور زنــدگــانــیبـــرقـــســـت لـــوامـــع جـــوانـــی
دریـاب دمـی کــه مـی تــوانـیبـشـتـاب کـه عـمر در شـتـابـسـت
ایـن گـرسـنـه گـرگ بـی تـرحـمخــود ســیـر نـمـی شــود ز مــردم
ابـــنــای زمــان مــثــال گــنــدمویـن دور فـلـک چــو آسـیـابــســت
سـعـدی تـو نه مرد وصـل اوییتـــا لـــاف زنــی و قـــرب جـــویــی
ای تـشنه بـه خیره چـند پـوییکاین ره که تـو می روی سرابـستپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.