ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥٩٤: ترحم ذلتی یا ذا المعالی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:00 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
تـــرحـــم ذلــتـــی یــا ذا الــمــعـــالــیو واصـلـنی اذا شـوشـت حـالـی
الــا یـا نـاعــس الــطــرفــیـن ســکــریسـل السـهران عن طـول اللیالی
نـدارم چــون تــو در عـالـم دگـر دوسـتاگر چـه دوسـتـی دشمن فعالی
کـمـال الـحــســن فـی الـدنـیـا مـصـونکـمـثـل الـبـدر فـی حـد الـکـمـال
مــرکــب در وجــودم هـمــچــو جــانــیمـصـور در دمـاغـم چـون خـیالـی
فـــمــا ذالــنــوم قـــیــل الــنــوم راحـــهو مالی الـنوم فـی طـول الـلیالی
دمــی دلــداری و صــاحــب دلــی کــنکه برخور بـادی از صاحب جمالی
الــم تــنـظــر الــی عــیـنـی و دمــعــیتـری فـی الـبـحـر اصـداف اللـالی
بـــه گــوشــت گــر رســانــم نــالــه زارز درد نــــالــــه زارم بــــنـــالــــی
لــقــد کــلــفــت مــالــم اقــو حـــمــلــاو مـالـی حـیلـه غـیـر احـتـمـالـی
که کوتـه بـاد چـون دست من از دوستزبــان دشـمـنـان از بــدسـگـالـی
الـــا یـــا ســـالـــیــا عـــنـــی تـــوقـــففـما قـلـب الـمعـنی عـنک سـال
بـه چشمانت که گر چه دوری از چشمدل از یاد تو یک دم نیست خالی
مـنـعـت الـنـاس یـســتــسـقـون غـیـثــاان اسـتـرسـلـت دمعـا کـالـلـالی
جـهانـی تـشـنـگـان را دیده در تـوسـتچـنـیـن پــاکـیـزه پــنـدارم زلـالـی
ولـــی فـــیـــک الـــاراده فـــوق وصـــفولـکـن لـم تـردنـی مـا احـتـیالـی
چـه دسـتـان بــا تـو درگـیـرد چـو روبــاهکـه از مردم گـریزان چـون غـزالی
جــرت عــیـنــای مــن ذکــراک ســیـلــاسـل الجـیران عنی ما جـری لی
نمـایندت بـه هم خـلـقـی بـه انگـشـتچـو بـینـنـد آن دو ابـروی هلـالـی
حـــفــاظــی لــم یــزل مــادمــت حــیــاو لـو انتـم ضـجـرتـم من وصـالـی
دلت سختست و پیمان اندکی سستدگـر در هر چـه گـویم بـر کـمالی
اذا کــان افــتـــضــاحــی فــیــک حــلــوافـقـل لـی مـالـعــذالـی و مـالـی
مـــرا بــــا روزگـــار خـــویـــش بـــگـــذارنـگــیـرد ســرزنـش در لــاابــالـی
تــرانـی نــاظــمــا فــی الــوجــد بــیـتــاو طــرفــی نـاثــر عــقـد الـلـالـی
نـگـویـم قـامـتـت زیـبــاسـت یـا چـشـمهمه لطفی و سـرتـاسر جـمالی
و ان کـنـتــم سئمـتــم طــول مـکــثــیحـوالـیـکـم فـقـد حـان ارتـحـالـی
چـو سـعـدی خـاک شـد سـودی نـدارداگـر خــاک وی انـدر دیـده مـالـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.