ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قطعات

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
مـتـی حـلـلـت بـه شـیراز یـا نـسـیم الـصـبـحخــذالـکــتــاب و بــلـغ ســلــامـی الـاحــبــاب
اگر چه صبر من از روی دوست ممکن نیستهمی کنم بـه ضـرورت چـو صـبـر ماهی از آب
***
گـــر مـــرا بـــی تـــو در بـــهــشـــت بـــرنـــددیـــده از دیـــدنـــش بــــخـــواهـــم دوخــــت
کـــایــن چـــنــیــنــم خـــدای وعـــده نــکـــردکــه مــرا در بـــهــشـــت بـــایــد ســـوخـــت
***
گـفـتـا چـه کـرده ام کـه نـگـاهم نـمـی کـنیوآن دوسـتـی که داشتـی اول چـرا کمسـت؟
گـفـتـا بــه جـرم آنـکـه بــه هـفـتـاد سـالـگـیسـودای سـور مـی پـزی و جـای مـاتـمـسـت
***
آشـــفـــتـــن چـــشـــمـــهــای مـــســـتـــتدود دل یــــــار مــــــهــــــربــــــانــــــســــــت
ویــــن طــــرفــــه کــــه درد چـــــشــــم او راخــــونـــابــــه ز چــــشـــم مـــا روانـــســــت
دو فــتــنــه بـــه یــک قــریــنــه بـــرخــاســتپــــیـــداســـت کـــه آخــــرالـــزمـــانـــســـت
***
خـــــوب را گـــــو پـــــلـــــاس در بـــــر کـــــنکـــه هــمـــان لـــعـــبـــت نــگـــاریــنــســـت
زشــــت را گــــو هـــزار حــــلــــه بــــپــــوشکـــه هــمــان مــرده شـــوی پـــاریــنــســـت
***
در قـطــره بــاران بــهـاری چــه تــوان گـفــت؟در نـافــه آهـوی تــتــاری چــه تــوان گـفــت؟
گـر در هـمـه چـیزی صـفـت و نـعـت بـگـنـجـددر صورت و معنی که تو داری چه توان گفت؟
***
سـخـن عشق حـرامسـت بـر آن بـیهده گویکـه چــو ده بــیـت غـزل گـفـت مـدیـح آغــازد
حــبــذا هـمـت سـعـدی و سـخـن گـفـتــن اوکـه ز مـعــشــوق بــه مـمـدوح نـمـی پــردازد
***
مــــن بــــگــــویـــم نــــدیـــده ام دهــــنــــیکــــز دهـــان تــــو تــــنــــگــــتــــر بــــاشــــد
تــــنـــگـــتــــر زیـــن دهـــان فـــراخ ولـــیـــکنـــه هــمـــه تـــنـــگـــهــا شـــکـــر بـــاشـــد
***
کــوه عــنــبـــر نــشــســـتـــه بـــر زنــخـــشراســت گــویـی بــهــیــســت مــشــک آلــود
گـــر بــــه چـــنـــگـــال صـــوفـــیـــان افـــتـــدنـــدهـــنـــدش مـــگـــر بـــه شـــفـــتـــالـــود
***
تـو آن نه ای که بـه جـور از تـو روی بـرپـیچـندگناه تـسـت و من اسـتـاده ام بـه اسـتـغـفـار
مــرا غـــبـــار تـــو هــرگــز اثـــر کـــنــد در دلکه خـاکپـای تـوام؟ خـاک را چـه غم ز غـبـار؟
***
بـس ای غـلـام بـدیـع الـجـمـال شـیـریـن کـارکه سـوز عـشـق تـو انداخـت در جـهان آتـش
بـه نفـط گنده چـه حـاجـت که بـر دهان گیریتــو را خـود از لـب لـعـلـسـت در دهـان آتــش
***
آن پــریـروی کــه از مـرد و زن و پــیـر و جــوانهر کـه بـینـی دم صـاحـبـنـظـری مـی زنـدش
آســتــیـنــم زد و از هـوش بــرفــتــم در حــالراسـت گـفـتـنـد کـه دیوانـه پـری مـی زنـدش
***
مــرا بــه صــورت شــاهـد نـظــر حــلــال بــودکـه هرچـه مـی نگـرم شـاهدسـت در نـظـرم
دو چــشـم در سـر هـرکـس نـهـاده انـد ولـیتـو نـقـش بـینی و مـن نقـشـبـنـد مـی نگـرم
***
شــبــی خــواهـم کــه پــنــهــانــت بــگــویـمنــــهــــان از آشــــنــــایــــان و غــــریــــبــــان
چـــنــان در خــود کــشــم چـــوگــان زلــفــتکــــزو غــــافــــل بــــود گــــوی گــــریـــبــــان
ولــیــکــن هــر گــنــاهــی را جـــزایــیــســتگــــنــــاه عــــشــــق را جــــور رقــــیـــبــــان
***
هـزار بـوسـه دهـد بــت پـرسـت بـر سـنـگـیکـه ضـر و نـفـع مـحــالـسـت ازو نـشـان دادن
تو بـت ز سنگ نه ای بل ز سنگ سخت تریکـه بــر دهـان تــو بــوسـی نـمـی تـوان دادن
***
کـسـی ملـامـتـم از عـشـق روی او می کـردکه خیره چـند شتـابـی بـه خـون خـود خوردن
ازو بـــپـــرس کــه دارد اســیــر بـــر فــتـــراکز مــن مــپــرس کــه دارم کــمــنــد در گــردن
***
چــــنـــد گــــویـــی کــــه مـــهـــر ازو بــــردارخــویــشــتــن را بــه صــبـــر ده تــســکــیــن
کـــــهــــربـــــا را بـــــگـــــوی تـــــا نــــبـــــردچـــه کـــنــد کـــاه پـــاره ای مــســـکـــیــن؟
***
بــر آن گـلـیـم سـیـاهـم حــســد هـمـی آیـدکـه هـسـت در بـر سـیـمـین چـون صـنـوبـر او
گـلیم بـین کـه در آن بـر، چـه عـیش می راندسـیـه گـلـیـمـی مـن بـیـن کـه دورم از بــر او
***
گـفـتــم بــه ره بــبــیـنـم و دامـن بــگـیـرمـشکــای رشــک آفــتـــاب جــمــال مــنــیــر تـــو
شـهـری بــر آتـش غـم هـجـران بــسـوخـتـیاول مــنــم بــه قــیــد مــحــبـــت اســیــر تــو
انــعــام کــن بـــه گــوشــه چــشــم ارادتــیتــا بـــنــده تــو بـــاشــم و مــنــت پــذیــر تــو
صــاحــبــدلـی بــه تــربــیـتــم گـفـت زیـنـهـارغــوغــا مـکــن کـه دوســت نـدارد نـفــیـر تــو
شاهد منجـمست چـه حاجـت بـه شرح حالدر وی نــگــاه کــن کــه بــدانــد ضــمــیـر تــو
***
وه کـــه چـــه آزار بــــود مـــن از مـــهـــر تـــولـیـک چــو بــاز آمـدی آن هـمـه بــرداشـتــی
ســر چــو بــرآورد صــبـــح بـــپــوشــد گــنــاهروز همه روز جـنگ شـب همه شـب آشـتـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.