ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ترجیع بند

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
ای ســرو بــلــنــد قــامــت دوســتوه وه کـه شـمایلـت چـه نیکـوسـت
در پـــای لـــطـــافـــت تـــو مـــیـــرادهر سـرو سهی که بـر لب جـوسـت
نــازک بــدنـی کــه مــی نـگــنــجــددر زیـر قـبــا چـو غـنـچـه در پـوسـت
مـــه پـــاره بـــه بـــام اگـــر بـــرآیــدکـه فـرق کـنـد کـه مـاه یـا اوســت؟
آن خـرمن گـل نه گل کـه بـاغـسـتنـه بــاغ ارم کــه بــاغ مــیـنــوســت
آن گــوی مــعــنـبــرســت در جــیـبیـا بــوی دهـان عـنـبــریـن بــوســت
در حـــلــقــه صـــولــجـــان زلــفــشبـیـچـاره دل اوفـتـاده چـون گـوسـت
مــی ســوزد و هـمــچــنــان هـوادارمـی مـیرد و همـچـنان دعـاگـوسـت
خـــون دل عــاشــقــان مــشــتـــاقدر گـــردن دیـــده بـــلـــاجـــوســـت
مــن بــنـده لــعــبــتــان ســیـمــیـنکـــاخـــر دل آدمــی نــه از روســـت
بـــســـیــار مــلــامــتـــم بـــکــردنــدکـانـدر پــی او مـرو کـه بــدخـوسـت
ای سـخـت دلـان سـسـت پــیـمـاناین شـرط وفـا بـود کـه بـی دوسـت
بــنـشــیـنـم و صــبــر پــیـش گـیـرمدنــبـــالـــه کـــار خـــویــش گـــیــرم
در عـــهــد تـــو ای نــگــار دلــبـــنــدبـس عـهد کـه بـشـکـنند و سـوگـند
دیـگــر نــرود بــه هــیــچ مــطــلــوبخــاطــر کـه گـرفــت بــا تــو پــیـونـد
از پــیـش تــو راه رفــتــنـم نـیـســتهـمــچــون مــگــس از بــرابــر قــنـد
عـشـق آمد و رسـم عقل بـرداشـتشــوق آمـد و بــیـخ صــبــر بــرکــنـد
در هــیــچ زمـــانــه ای نـــزادســـتمــادر بــه جــمـال چــون تــو فــرزنـد
بــا دســت نــصــیــحــت رفــیــقــانو انــــدوه فـــــراق کــــوه الــــونــــد
من نیسـتـم ار کـسـی دگـر هسـتاز دوسـت بـه یاد دوسـت خـرسـنـد
ایـن جــور کـه مـی بــریـم تــا کـی؟وین صـبـر کـه مـی کـنـیم تـا چـنـد؟
چــون مــرغ بــه طــمـع دانـه در دامچـون گـرگ بـه بــوی دنـبـه در بــنـد
افـتــادم و مـصـلـحــت چــنـیـن بــودبـــی بـــنــد نــگــیــرد آدمــی پــنــد
مــســتــوجــب ایـن و بــیـش ازیـنـمبــاشــد کــه چــو مــردم خــردمــنـد
بــنـشــیـنـم و صــبــر پــیـش گـیـرمدنــبـــالـــه کـــار خـــویــش گـــیــرم
امــروز جـــفـــا نــمــی کــنــد کــسدر شـهـر مـگـر تـو مـی کـنـی بــس
در دام تـــو عــاشـــقــان گــرفــتـــاردر بــنــد تــو دوســتــان مــحــبـــس
یـــا مـــحــــرقـــتــــی بــــنـــار خـــدمـن جــمـرتــهـا الـســراج تــقـبــس
صـبـحـی کـه مـشـام جـان عـشـاقخـــوشــبـــوی کــنــد اذا تـــنــفــس
اســــتــــقــــبــــلـــه و ان تــــولـــیاســــتأنـــســــه و ان تــــعــــبــــس
انـدام تــو خــود حــریـر چــیـنـســتدیـگـر چــه کـنـی قــبــای اطــلـس؟
مــن در هـمـه قــولــهـا فــصــیـحــمدر وصــف شـــمــایــل تـــو آخـــرس
جـــان در قــدمــت کــنــم ولــیــکــنتــرسـم نـنـهـی تــو پــای بــر خـس
ای صـاحــب حــســن در وفـا کـوشکـایـن حــســن وفــا نـکـرد بــا کـس
آخـــر بـــه زکـــات تـــنـــدرســـتـــیفــریــاد دل شـــکــســـتـــگــان رس
مـن بـعـد مـکـن چـنـان کـزین پـیـشورنـه بــه خــدا کــه مـن ازیـن پــس
بــنـشــیـنـم و صــبــر پــیـش گـیـرمدنــبـــالـــه کـــار خـــویــش گـــیــرم
گــفــتــار خــوش و لــبـــان بــاریــکمـــا أطـــیــب فـــاک جـــل بـــاریــک
از روی تـــــو مـــــاه آســـــمـــــان راشــرم آمــد و شــد هــلــال بــاریـک
یــا قــاتـــلــتـــی بـــســیــف لــحــظوالــلــه قــتـــلــتــنــی بـــهــاتــیــک
از بــهـر خــدا، کــه مـالــکــان، جــورچــنــدیـن نـکــنـنـد بــر مــمــالــیـک
شــایـد کـه بــه پــادشــه بــگـویـنـدتــرک تــو بــریـخــت خـون تــاجــیـک
دانی که چـه شـب گذشت بـر من؟لـــایأت بــــمـــثـــلـــهـــا اعـــادیـــک
بــا ایـنــهــمــه گــر حــیـات بــاشــدهــم روز شـــود شـــبـــان تـــاریــک
فـی الـجــمـلـه نـمـانـد صـبــر و آرامکـــم تـــزجـــرنـــی و کـــم اداریـــک
دردا کـه بـه خـیـره عـمـر بـگـذشـتای دل تـــو مـــرا نــمــی گـــذاریــک
بــنـشــیـنـم و صــبــر پــیـش گـیـرمدنــبـــالـــه کـــار خـــویــش گـــیــرم
چــشــمــی کــه نـظــر نـگــه نـداردبــس فــتــنــه کــه بـــا ســر دل آرد
آهــوی کـــمـــنـــد زلـــف خـــوبـــانخــود را بــه هـلــاک مــی ســپــارد
فـــریــاد ز دســـت نــقــش، فــریــادو آن دســت کـه نـقـش مـی نـگـارد
هـرجــا کــه مــولــهـی چــو فــرهـادشــیــریــن صــفــتــی بــرو گــمــارد
کــس بــار مــشــاهــدت نــچــیـنــدتـــا تـــخـــم مـــجـــاهــدت نــکـــارد
نــالــیــدن عـــاشـــقـــان دلــســـوزنــاپـــخــتــه مــجــاز مــی شــمــارد
عــیـبــش مــکــنـیـد هـوشــمـنـدانگــر ســوخــتـــه خــرمــنــی بـــزارد
خـاری چـه بــود بـه پـای مـشـتـاق؟تــیـغــیـش بــران کــه ســر نــخــارد
حــاجــت بــه در کـسـیـســت مـا راکــاو حــاجــت کــس نــمــی گــزارد
گـــویــنـــد بـــرو ز پـــیــش جـــورشمـــن مـــی روم او نـــمـــی گـــذارد
مـن خـود نـه بــه اخـتـیـار خـویـشـمگــــر دســــت ز دامــــنــــم بــــدارد
بــنـشــیـنـم و صــبــر پــیـش گـیـرمدنــبـــالـــه کـــار خـــویــش گـــیــرم
بـعـد از طـلـب تـو در سـرم نـیـسـتغـیر از تـو بـه خـاطـر انـدرم نـیسـت
ره مـی نـدهـی کــه پــیـشــت آیـموز پـیش تـو ره کـه بـگـذرم نـیـسـت
مــــن مــــرغ زبــــون دام انـــســــمهرچـند که می کشـی پـرم نیسـت
گـــر چـــون تـــو پـــری در آدمــیــزادگـویـنـد کـه هـسـت بـاورم نـیـسـت
مـهـر از هـمـه خــلــق بــرگــرفــتــمجــز یــاد تــو در تــصــورم نــیـســت
گــویــنــد بـــکـــوش تـــا بـــیــابـــیمـی کـوشـم و بـخـت یاورم نـیسـت
قــســمــی کــه مــرا نــیـافــریـدنــدگـر جــهـد کـنـم مـیـسـرم نـیـســت
ای کـــاش مـــرا نـــظـــر نـــبــــودیچــون حــظ نـظـر بــرابــرم نـیـســت
فــکـرم بــه هـمـه جــهـان بــگـردیـدوز گـوشـه صـبــر بــهـتــرم نـیـسـت
بــا بــخــت جــدل نـمـی تــوان کــرداکـنـون کـه طـریـق دیـگـرم نـیـسـت
بــنـشــیـنـم و صــبــر پــیـش گـیـرمدنــبـــالـــه کـــار خـــویــش گـــیــرم
ای دل نـــه هـــزار عـــهـــد کـــردیکـــانـــدر طـــلـــب هــوا نــگـــردی؟
کـس را چـه گـنـه تـو خـویـشـتــن رابــــر تـــیـــغ زدی و زخـــم خـــوردی
دیـدی کــه چــگــونـه حــاصــل آمــداز دعــــوی عــــشـــــق روی زردی؟
یــا دل بــنــهــی بــه جــور و بــیـدادیـــا قـــصــــه عـــشــــق درنـــوردی
ای ســیــم تـــن ســیــاه گــیــســوکــز فــکــر ســرم ســپـــیــد کــردی
بــسـیـار سـیـه، سـپــیـد کـردسـتدوران ســـــپـــــهــــر لــــاجـــــوردی
صـلـحــســت مـیـان کـفـر و اسـلـامبــــا مـــا تـــو هـــنـــوز در نـــبـــردی
سـر بـیـش گـران مـکـن، کـه کـردیماقـــرار بـــه بــــنـــدگـــی و خـــردی
بــا درد تــوام خــوشــســت ازیــراکهـــــــم دردی و هــــــم دوای دردی
گـفـتـی کـه صـبـور بــاش، هـیـهـاتدل مــوضــع صـــبـــر بـــود و بـــردی
هـم چـاره تـحـمـلـسـت و تـسـلـیـمورنــه بـــه کـــدام جـــهــد و مــردی
بــنـشــیـنـم و صــبــر پــیـش گـیـرمدنــبـــالـــه کـــار خـــویــش گـــیــرم
بــگــذشــت و نــگــه کــرد بـــا مــندر پـــای کــشـــان، ز کــبـــر دامــن
دو نـرگـس مـســت نـیـم خــوابــشدر پـیـش و بـه حـسـرت از قـفـا مـن
ای قــبــلــه دوســتــان مــشــتــاقگـر بــا هـمـه آن کــنـی کـه بــا مـن
بـسـیـار کـسـان کـه جـان شـیـریـندر پـــــای تـــــو ریــــزد اولــــا مــــن
گـفـتــم کـه شــکـایـتــی بــخــوانـماز دســت تــو پــیـش پــادشــا مــن
کاین سـخـت دلی و سسـت مهریجـــرم از طــرف تـــو بـــود یــا مــن؟
دیـدم کـه نـه شـرط مـهـربـانـیسـتگـــر بـــانــگ بـــرآرم از جـــفـــا مــن
گـــر ســـر بــــرود فـــدای پــــایـــتدســت از تــو نـمـی کـنـم رهـا مـن
جــــز وصــــل تــــوام حــــرام بـــــاداحــاجــت کـه بــخـواهـم از خـدا مـن
گـــویــنــدم ازو نــظـــر بـــپـــرهــیــزپـــرهــیــز نـــدانــم از قـــضـــا مـــن
هــرگــز نــشــنــیـده ای کــه یــاریبـــی یـــار صـــبــــور بـــود تـــا مـــن
بــنـشــیـنـم و صــبــر پــیـش گـیـرمدنــبـــالـــه کـــار خـــویــش گـــیــرم
ای روی تـــــو آفــــتـــــاب عــــالــــمانــــگـــــشـــــت نــــمـــــای آل آدم
احــــــیـــــای روان مـــــردگــــــان رابـــویــت نــفــس مــســیــح مــریــم
بـــر جـــان عـــزیـــزت آفـــریــن بـــادبــر جـسـم شـریـفـت اسـم اعـظـم
مـحــبــوب مـنـی چــو دیـده راسـتای ســـرو روان بــــه ابــــروی خـــم
دســتــان کــه تــو داری از پــریـرویبـس دل بــبــری بـه کـف و مـعـصـم
تــنـهـا نـه مـنـم اســیـر عــشــقــتخــلـقـی مـتــعـشــقـنـد و مـن هـم
شـیـرین جـهـان تـویی بـه تـحـقـیـقبــــگـــذار حــــدیـــث مـــا تــــقـــدم
خــوبــیـت مـســلــمـســت و مــا راصـبــر از تــو نـمـی شــود مـســلـم
تــو عـهـد وفـای خــود شـکـسـتــیوز جـــانــب مـــا هــنــوز مــحـــکـــم
مـگـذار کــه خــســتــگـان بــمـیـرنـددور از تـــو بـــه انــتـــظـــار مــرهــم
بـی مـا تـو بـه سـر بـری همه عـمـرمـن بـی تـو گـمـان مـبــر کـه یـکـدم
بــنـشــیـنـم و صــبــر پــیـش گـیـرمدنــبـــالـــه کـــار خـــویــش گـــیــرم
گــل را مــبـــریــد پــیــش مــن نــامبـــا حــســن وجـــود آن گــل انــدام
انــگــشــت نـمــای خــلــق بــودیـممـــانــنـــد هــلـــال از آن مـــه تـــام
بــر مـا هـمـه عـیـب هـا بــگـفـتــنـدیــا قـــوم الــی مــتـــی و حـــتـــام؟
مـا خــود زده ایـم جــام بــر ســنـگدیــگــر مــزنــیــد ســنــگ بــر جــام
آخــر نــگــهـی بــه ســوی مــا کــنای دولــت خــاص و حــســرت عــام
بـــس در طــلــب تـــو دیــگ ســـوداپــخــتــیــم و هــنــوز کــار مــا خــام
درمـان اســیـر عـشــق صـبــرســتتــا خـود بــه کـجـا رسـد سـرانـجـام
مـــن در قــــدم تــــو خــــاک بــــادمبــاشـد کـه تـو بـر سـرم نـهـی گـام
دور از تــو شـکـیـب چــنـد بــاشــد؟مــمــکــن نــشـــود بـــر آتـــش آرام
در دام غــمـت چــو مـرغ وحــشــیمی پـیچـم و سـخـت می شود دام
مــن بــی تــو نـه راضــیـم ولــیـکــنچــون کــام نـمـی دهـی بــه نـاکـام
بــنـشــیـنـم و صــبــر پــیـش گـیـرمدنــبـــالـــه کـــار خـــویــش گـــیــرم
ای زلــف تــو هـر خــمـی کــمـنـدیچـشـمت بـه کرشمه چـشم بـندی
مــحـــرام بـــدیــن صــفــت مــبـــاداکــز چــشــم بــدت رســد گــزنــدی
ای آیــنــه ایــمـــنــی کـــه نـــاگـــاهدر تــــــو رســـــد آه دردمـــــنـــــدی
یــا چــهــره بـــپــوش یــا بــســوزانبــر روی چـو آتــشـسـت سـپــنـدی
دیــوانــه عــشـــقــت ای پـــریــرویعــاقــل نــشــود بــه هـیـچ پــنــدی
تـلـخـسـت دهـان عـیـشـم از صـبــرای تـــنــگ شـــکــر بـــیــار قــنــدی
ای سـرو بــه قـامـتـش چـه مـانـی؟زیـبــاســت ولــی نـه هـر بــلــنــدی
گــریــم بــه امــیــد و دشــمــنــانــمبـــر گــریــه زنــنــد ریــشــخـــنــدی
کـــاجـــی ز درم درآمـــدی دوســـتتـــا دیــده دشـــمــنــان بـــکـــنــدی
یـارب چــه شــدی اگـر بــه رحــمـتبــاری ســوی مــا نـظــر فــکــنـدی؟
یکـچـنـد بـه خـیـره عـمـر بـگـذشـتمـن بــعـد بــر آن سـرم کـه چــنـدی
بــنـشــیـنـم و صــبــر پــیـش گـیـرمدنــبـــالـــه کـــار خـــویــش گـــیــرم
آیــا کــه بـــه لــب رســیــد جـــانــمآوخ کــه ز دســـت شـــد عـــنــانــم
کـس دیـد چــو مـن ضــعـیـف هـرگـزکـز هـســتــی خــویـش درگـمـانـم؟
پــــروانـــه ام اوفـــتـــان و خـــیـــزانیـــکـــبـــاره بـــســـوز و وارهـــانـــم
گــر لــطــف کــنــی بــجــای ایــنــمور جــــور کــــنــــی ســــزای آنــــم
جـز نـقـش تـو نـیـسـت در ضـمـیـرمجــز نــام تــو نــیـســت بــر زبــانــم
گـر تــلـخ کــنـی بــه دوریـم عــیـشیــادت چـــو شــکــر کــنــد دهــانــم
اســرار تــو پــیــش کــس نــگــویــماوصــاف تــو پــیـش کــس نـخــوانـم
بــــــا درد تــــــو یــــــاوری نــــــدارموز دســت تــو مــخــلــصــی نــدانـم
عـاقـل بــجـهـد ز پـیـش شـمـشـیـرمــن کــشــتــه ســر بــر آســتــانـم
چــون در تــو نـمـی تــوان رســیـدنبـــه زان نـــبـــود کـــه تـــا تـــوانـــم
بــنـشــیـنـم و صــبــر پــیـش گـیـرمدنــبـــالـــه کـــار خـــویــش گـــیــرم
آن بــرگ گــلــســت یــا بــنــاگــوشیـا سـبــزه بــه گـرد چـشـمـه نـوش
دســت چــو مـنـی قـیـامـه بــاشــدبــا قـامـت چــون تــویـی در آغــوش
مـــن مـــاه نـــدیـــده ام کـــلـــه دارمــن ســرو نــدیــده ام قــبـــاپــوش
وز رفـــتـــن و آمــدن چـــه گـــویــم؟مــی آرد و جــد و مــی بــرد هــوش
روزی دهـنـی بــه خــنـده بــگـشــادپــسـتـه، دهـن تــو گـفـت خـامـوش
خـاطـر پـی زهـد و تـوبــه مـی رفـتعـشـق آمـد و گـفـت زرق مـفـروش
مــســتـــغــرق یــادت آنــچـــنــانــمکم هسـتـی خـویش شـد فـراموش
یـاران بــه نـصـیـحــتــم چــه گـویـنـدبـنـشـین و صـبـور بـاش و مـخـروش
ای خــام مـن ایـنـچــنـیـن بــر آتــشعــیــبـــم مــکــن ار بـــرآورم جــوش
تــا جــهـد بــود بــه جــان بــکـوشـموانــگــه بــه ضــرورت از بـــن گــوش
بــنـشــیـنـم و صــبــر پــیـش گـیـرمدنــبـــالـــه کـــار خـــویــش گـــیــرم
طــاقـت بــرســیـد و هـم بــگـفـتــمعـشـقـت کـه ز خـلـق مـی نهفـتـم
طـــاقـــم ز فـــراق و صـــبــــر و آرامزآن روز کــه بـــا غــم تــو جــفــتـــم
آهــنـــگ دراز شـــب ز مـــن پـــرسکــز فــرقــت تــو دمــی نــخــفــتــم
بــر هـر مـژه قـطـره ای چـو الـمـاسدارم کـه بــه گـریـه سـنـگ سـفـتـم
گـر کـشـتــه شـوم عـجــب مـداریـدمـن خــود ز حــیـات در شــگــفــتــم
تــقــدیــر دریـن مــیــانــم انــداخــتچــنـدانـکــه کــنـاره مــی گــرفــتــم
دی بــر سـر کـوی دوسـت لـخـتــیخــاک قــدمــش بـــه دیــده رفــتــم
نـــه خـــوارتـــرم ز خـــاک بــــگـــذارتــــا در قـــدم عــــزیـــزش افـــتــــم
زانــگــه کــه بـــرفـــتـــی از کــنــارمصــبـــر از دل ریــش گــفــت رفــتــم
می رفـت و بـه کـبـر و ناز می گفـتبـی مـا چـه کـنی؟ بـه لـابـه گـفـتـم
بــنـشــیـنـم و صــبــر پــیـش گـیـرمدنــبـــالـــه کـــار خـــویــش گـــیــرم
بــــاری بــــگـــذر کـــه در فـــراقـــتخـون شـد دل ریـش از اشـتــیـاقـت
بــگـشـای دهـن کـه پــاســخ تــلـخگــویــی شــکــرســـت در مــذاقــت
در کـشــتــه خــویـشـتــن نـگـه کـنروزی اگـــر افــــتــــد اتــــفــــاقــــت
تـو خـنده زنان چـو شـمع و خـلـقـیپـــروانــه صـــفـــت در احـــتـــراقــت
مــا خــود ز کــدام خــیــل بــاشــیـمتـــا خـــیــمــه زنــیــم در وثـــاقــت؟
مــا اخــتــرت صــبـــابــتــی ولــکــنعــیــنــی نــظـــرت و مــا اطـــاقــت
بــس دیـده کـه شــد در انـتــظــارتدریــا و نــمــی رســد بــه ســاقــت
تــو مـسـت شـراب و خــواب و مـا رابــیـخــوابــی کــشــت در تــیــاقــت
نـه قــدرت بــا تــو بــودنــم هـســتنــه طـــاقـــت آنــکـــه در فـــراقـــت
بــنـشــیـنـم و صــبــر پــیـش گـیـرمدنــبـــالـــه کـــار خـــویــش گـــیــرم
آوخ کـــه چـــو روزگــار بـــرگــشـــتاز مـن دل و صـبــر و یـار بــرگـشــت
بـــرگــشــتــن مــا ضــرورتــی بـــودوآن شـوخ بــه اخــتــیـار بــرگـشــت
پـــــرورده بـــــدم بـــــه روزگـــــارشخــو کــرد و چــو روزگــار بــرگـشــت
غــم نــیــز چــه بــودی ار بــرفــتــیآن روز کــه غــمـگـســار بــرگـشــت
رحــمـت کـن اگـر شـکـسـتــه ای راصــبـــر از دل بــیــقــرار بــرگــشــت
عــذرش بــنـه ار بــه زیـر ســنـگــیسـر کـوفـتـه ای چـو مـار بــرگـشـت
زیـن بــحـر عـمـیـق جـان بـه در بـردآنـکـس کـه هـم از کـنـار بــرگـشـت
مـن ســاکـن خــاک پــاک عـشــقـمنــتـــوانــم ازیــن دیــار بـــرگــشـــت
بــیــچــارگــیـســت چــاره عــشــقدانـی چـه کـنـم چـو یـار بـرگـشـت؟
بــنـشــیـنـم و صــبــر پــیـش گـیـرمدنــبـــالـــه کـــار خـــویــش گـــیــرم
هر دل که بـه عاشقی زبـون نیستدسـت خــوش روزگـار دون نـیـسـت
جـــز دیــده شـــوخ عـــاشـــقــان رابـر چهره دوان سرشک خون نیست
کـوتــه نـظــری بــه خــلـوتــم گـفـتسـودا مـکـن آخـرت جـنـون نـیـسـت
گـفــتــم ز تــو کــی بــرآیـد ایـن دودکـت آتـش غـم در انـدرون نـیـسـت؟
عــــاقــــل دانـــد کــــه نــــالــــه زاراز سـوزش سـینـه ای بـرون نیسـت
تــســلـیـم قـضـا شــود کـزیـن قـیـدکـس را بـه خـلـاص رهنمون نیسـت
صـبــر ار نـکـنـم چــه چــاره ســازم؟آرام دل از یــکــی فــزون نــیــســت
گــر بـــکــشـــد و گــر مــعـــاف دارددر قـبـضـه او چـو مـن زبـون نـیسـت
دانـی بــه چـه مـانـد آب چـشـمـم؟سیماب، که یکدمش سکون نیست
در دهــــر وفــــا نــــبــــود هـــرگــــزیا بـود و بـه بـخـت مـا کـنون نیسـت
جــــان بــــرخـــی روی یـــار کـــردمگفتـم مگرش وفاسـت چـون نیست
بــنـشــیـنـم و صــبــر پــیـش گـیـرمدنــبـــالـــه کـــار خـــویــش گـــیــرم
در پــای تــو هـرکـه سـر نـیـنـداخـتاز روی تــو پـــرده بـــر نــیــنــداخــت
در تــو نـرســیـد و پــی غــلــط کــردآن مـرغ کــه بــال و پــر نـیـنـداخــت
کـس بــا رخ تــو نـبــاخــت اســبــیتــا جــان چــو پــیـاده در نـیـنـداخـت
نـــفـــزود غـــم تــــو روشـــنـــایـــیآن را کـه چـو شـمـع سـر نینـداخـت
بــارت بــکــشــم کــه مـرد مـعــنـیدر بــاخـت سـر و سـپــر نـیـنـداخـت
جــان داد و درون بــه خـلـق نـنـمـودخون خورد و سخـن بـه در نینداخـت
روزی گفـتـم کـسـی چـون من جـاناز بــهـر تــو در خــطــر نــیـنــداخــت
گـفـتـا نـه کـه تـیـر چـشـم مـسـتـمصـیـد از تــو ضـعـیـفـتــر نـیـنـداخــت
بـــا آنــکـــه هــمــه نــظـــر در اویــمروزی ســوی مــا نـظــر نـیـنـداخــت
نـومـیـد نـیـم کـه چــشــم لـطــفـیبــر مـن فــکــنـد، و گــر نـیـنـداخــت
بــنـشــیـنـم و صــبــر پــیـش گـیـرمدنــبـــالـــه کـــار خـــویــش گـــیــرم
ای بــر تــو قـبــای حــسـن چــالـاکصــد پــیـرهـن از مـحــبــتــت چــاک
پــیـشـت بــه تــواضـعـسـت گـویـیافــــتــــادن آفــــتــــاب بــــر خــــاک
مــا خــاک شــویــم و هــم نــگــرددخـــاک درت از جـــبـــیــن مــا پـــاک
مــهـر از تــو تــوان بــریـد؟ هـیـهــاتکـس بــر تــو تـوان گـزیـد؟ حـاشـاک
اول دل بـــــــرده بـــــــاز پــــــس دهتـــا دســـت بـــدارمــت ز فـــتـــراک
بــعــد از تــو بــه هـیـچ کــس نـدارمامـــیــد و ز کـــس نـــیــایــدم بـــاک
درد از جــهــت تــو عــیـن داروســتزهــر از قــبــل تــو مــحــض تــریـاک
ســودای تــو آتــشـی جــهـانـســوزهـجــران تــو ورطــه ای خــطــرنـاک
روی تــو چــه جــای سـحـر بــابــل؟مـوی تــو چــه جــای مـار ضـحــاک؟
سعدی بس ازین سخن که وصفشدامـــن نـــدهــد بـــه دســـت ادراک
گــرد ارچــه بــســی هــوا بــگــیــردهــرگــز نــرســد بـــه گــرد افــلــاک
پـــای طـــلــب از روش فـــرو مــانــدمـی بـیـنـم و حـیـلـه نـیـسـت الـاک
بــنـشــیـنـم و صــبــر پــیـش گـیـرمدنــبـــالـــه کـــار خـــویــش گـــیــرم
ای چــون لـب لـعـل تــو شــکـر نـیبــادام چـو چـشـمـت ای پـسـر نـی
جــز ســوی تــو مــیـل خــاطــرم نـهجـــز در رخ تــــو مـــرا نـــظـــر نـــی
خــوبـــان جــهــان هــمــه بـــدیــدممـثــل تــو بــه چــابــکــی دگــر نـی
پـــیــران جـــهــان نــشــان نــدادنــدچــون تــو دگــری بــه هـیـچ قــرنـی
ای آنــکـــه بـــه بـــاغ دلــبـــری بـــرچـون قـد خـوش تـو یـک سـجـر نـی
چــنــدیـن شــجــر وفــا نــشــانــدمو ز وصـــل تـــو ذره ای ثـــمـــر نــی
آوازه مـــن ز عـــرش بــــگـــذشـــتو ز درد دلـــم تــــو را خــــبــــر نـــی
از رفــتـــن مــن غــمــت نــبـــاشــداز آمــــدن تـــــو خــــود اثـــــر نــــی
بــــاز آیــــم اگــــر دهــــی اجــــازتای راحـــت جـــان مــن، و گـــر نــی
بــنـشــیـنـم و صــبــر پــیـش گـیـرمدنــبـــالـــه کـــار خـــویــش گـــیــرم
شــد مـوســم ســبــزه و تــمــاشــابــرخــیـز و بــیـا بــه ســوی صـحــرا
کــان فــتـــنــه کــه روی خــوب داردهرجـا که نشـسـت خـاسـت غـوغـا
صــاحــبــنــظــری کــه دیــد رویــشدیـوانـه عــشــق گـشــت و شــیـدا
دانــی نـــکـــنـــد قـــبـــول هــرگـــزدیـــوانــــه حــــدیــــث مــــرد دانــــا
چـــشـــم از پــــی دیـــدن تـــو دارممــن بــی تــو خــســم کــنــار دریــا
از جــــور رقــــیـــب تــــو نـــنـــالـــمخــارســت نــخــســت بـــار خــرمــا
ســعـدی غـم دل نـهـفـتــه مـی دارتـــا مــی نــشــوی ز غــیــر رســـوا
گـفــتــســت مـگـر حــســود بــا تــوزنـــهـــار مـــرو ازیــن پـــس آنـــجـــا
مــن نــیــز اگــرچــه نــاشــکــیــبــمروزی دو بــــرای مـــصـــلـــحــــت را
بــنـشــیـنـم و صــبــر پــیـش گـیـرمدنــبـــالـــه کـــار خـــویــش گـــیــرم
بـــربـــود جـــمـــالـــت ای مـــه نـــواز مــــاه شــــب چــــهــــارده ضــــو
چـون مـی گـذری بــگـو بــه طـاوسگــر جــلــوه کــنــان روی چــنـیـن رو
گــر لــاف زنــی کــه مــن صــبـــورمبـعـد از تـو، حـکـایـتـسـت و مـشـنـو
دســتــی ز غــمــت نــهــاده بــر دلچــشــمـی ز پــیـت فــتــاده در گــو
یــــا از در عــــاشـــــقــــان درون آییـــا از دل طـــالـــبـــان بـــرون شـــو
زین جـور و تـحکمت غرض چـیست؟بــــنـــیـــاد وجــــود مــــا کــــن و رو
یـا مـتــلـف مـهـجــتــی و نـفـســیالــلــه یــقــیــک مــحـــضــر الــســو
بــا مـن چـو جــوی نـدیـد مـعـشـوقنـگـرفــت حــدیـث مـن بــه یـک جــو
گـفــتــم کــهـنـم مـبــیـن کــه روزیبــیـنـی کـه شـود بــه خـلـعـتـی نـو
در ســـایــه شـــاه آســـمــان قـــدرمـــه طـــلـــعـــت آفـــتـــاب پـــرتـــو
وز لـطـف مـن ایـن حـدیـث شـیـریـنگـر مـی نـرسـد بــه گـوش خــسـرو
بــنـشــیـنـم و صــبــر پــیـش گـیـرمدنــبـــالـــه کـــار خـــویــش گـــیــرمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.