ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت اول

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:04 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
هــر ســاعــتـــم انــدرون بـــجــوشــد خــون راواگـــاهـــی نـــیـــســـت مـــردم بـــیـــرون را
الـــا مــگـــر آنــکـــه روی لــیــلــی دیــدســـتدانـد کـه چــه درد مـی کــشــد مـجــنـون را؟
***
عـــشـــاق بـــه درگـــهــت اســـیــرنـــد بـــیــابـــدخـــویــی تـــو بـــر تـــو نــگــیــرنــد بـــیــا
هــرجـــور و جـــفـــا کــه کــرده ای مــعـــذوریزان پـــیــش کــه عـــذرت نــپـــذیــرنــد بـــیــا
***
ای چـشم تـو مست خـواب و سرمست شرابصـاحــبــنـظـران تــشـنـه و وصـل تــو ســراب
مــــانــــنــــد تــــو آدمــــی در آبــــاد و خــــراببـــاشــد کــه در آیــیــنــه تــوان دیــد و در آب
***
چــون دل ز هـوای دوســت نــتــوان پــرداخــتدرمـانش تـحـمـلـسـت و سـر پـیش انـداخـت
یــا تـــرک گــل لــعــل هــمــی بـــایــد گــفــتیــا بـــا الــم خـــار هــمــی بـــایــد ســاخــت
***
دل مــی رود و دیــده نــمــی شــایــد دوخـــتچــون زهـد نــبــاشــد نـتــوان زرق فــروخــت
پــروانـه مــســتــمــنـد را شــمــع نـســوخــتآن سـوخـت که شـمع را چـنین می افروخـت
***
روزی گــفــتـــی شـــبـــی کــنــم دلــشـــادتوز بــــنــــد غــــمــــان خــــود کــــنـــم آزادت
دیـدی کــه از آن روز چــه شــبــهـا بــگـذشــتوز گـــفـــتـــه خـــود هــیــچ نــیــامــد یــادت؟
***
صـــد بـــار بـــگـــفـــتـــم بـــه غـــلــامــان درتتــــا آیـــنــــه دیـــگــــر نــــگــــذارنــــد بــــرت
تــرســم کــه بــبــیـنـی رخ هـمـچــون قــمـرتکـــس بـــاز نـــیـــایـــد دگـــر انـــدر نـــظـــرت
***
آن یـار کــه عــهــد دوســتــاری بــشــکــســتمـی رفـت و مـنـش گـرفـتـه دامـان در دسـت
مــی گــفــت دگــربــاره بــه خــوابــم بــیــنــیپـنداشـت کـه بـعـد از آن مرا خـوابـی هسـت
***
شــبــهــا گــذرد کــه دیــده نــتــوانــم بــســتمـردم همه از خـواب و من از فـکـر تـو مسـت
بــاشـد کـه بــه دسـت خــویـش خــونـم ریـزیتــا جــان بــدهـم دامـن مـقـصـود بــه دســت
***
هـشــیـار ســری بــود ز ســودای تــو مـســتخــوش آنـکـه ز روی تــودلـش رفـت ز دســت
بــی تــو هـمـه هـیـچ نـیـسـت در مـلـک وجـودور هیچ نبـاشد چـو تـو هسـتـی همه هست
***
گــر زحــمـت مـردمــان ایـن کــوی از مــاســتیــا جـــرم تـــرش بـــودن آن روی از مــاســت
فــردا مــتـــغــیــر شـــود آن روی چـــو شـــیــرمـا نـیـز بــرون شـویـم چـون مـوی از مـاسـت
***
وه وه کـه قــیـامـتــســت ایـن قــامـت راســتبــا سـرو نـبـاشـد ایـن لـطـافـت کـه تـراسـت
شـــایــد کـــه تـــو دیــگـــر بـــه زیــارت نـــرویتــا مـرده نـگـویـد کــه قــیـامـت بــرخــاســت
***
ســــرو از قـــدت انـــدازه بــــالـــا بــــردســــتبـــحـــر از دهـــنـــت لؤلؤ لـــالـــا بـــردســـت
هـر جــا کــه بــنــفــشــه ای بــبــیـنـم گــویـممـویـی ز ســرت بــاد بــه صــحــرا بــردســت
***
امــشــب کــه حــضــور یــار جــان افــروزســتبــخــتــم بــه خــلـاف دشـمـنـان پــیـروزسـت
گــو شــمــع بــمـیـر و مـه فــرو شــو کــه مــراآن شــب کـه تــو در کـنـار بــاشـی روزســت
***
آن شــب کــه تـــو در کــنــار مــایــی روزســتو آن روز کـــه بـــا تـــو مــی رود نــوروزســـت
دی رفــت و بـــه انــتـــظــار فــردا مــنــشــیــندریــاب کــه حـــاصــل حـــیــات امــروزســـت
***
گــویــنــد هــوای فــصـــل آزار خـــوشـــســـتبــوی گـل و بــانـگ مـرغ گـلـزار خــوشـســت
ابـــریــشـــم زیــر ونـــالـــه زار خـــوشـــســـتای بــیـخـبــران ایـنـهـمـه بــا یـار خـوشـسـت
***
خــیـزم بــروم چــو صــبــر نـامــحــتــمـلــســتجــان در قــدمــش کــنــم کــه آرام دلــســت
و اقـــرار کــنــم بـــرابـــر دشـــمــن و دوســـتکـانکـس کـه مـرا بـکـشـت از من بـحـلـسـت
***
آن مــاه کــه گــفــتــی مــلــک رحــمــانـســتایـن بــار اگـرش نـگـه کـنـی شــیـطـانـســت
رویـی کـه چـو آتـش بـه زمـسـتـان خـوش بـودامـروز چـو پــوسـتــیـن بــه تــابــسـتــانـسـت
***
آن سـسـت وفـا کـه یـار دل سـخــت مـنـسـتشــمــع دگــران و آتـــش رخـــت مــنــســـت
ای بـا همه کـس بـه صـلـح و بـا مـا بـه خـلـافجـرم از تـو نـبــاشـد گـنـه از بــخـت مـنـسـت
***
از بـــس کــه بــیــازرد دل دشــمــن و دوســتگـویـی بــه گـنـاه مـسـخ کـردنـدش پــوسـت
وقـــتـــی غـــم او بـــر هــمـــه دلـــهــا بـــودیاکـنـون همـه غـمـهـای جـهـان بـر دل اوسـت
***
ای در دل من رفتـه چـو خـون در رگ و پـوسـتهـرچ آن بـه سـر آیـدم ز دسـت تـو نـکـوسـت
ای مـرغ ســحــر تــو صـبــح بــرخــاســتــه ایما خـود همه شب نخـفتـه ایم از غم دوسـت
***
چــون حــال بــدم در نـظـر دوســت نـکـوســتدشـمـن ز جــفـا گـو ز تــنـم بــرکـن پــوسـت
چــون دشــمـن بــیـرحــم فـرســتــاده اوســتبــدعـهـدم اگـر نـدارم ایـن دشــمـن دوســت
***
غــازی ز پــی شــهـادت انــدر تــک و پــوســتوان را کـه غـم تـو کـشـت فـاضـلـتــر ازوسـت
فـــردای قـــیــامــت ایــن بـــدان کـــی مـــانــدکان کشتـه دشمنسـت و آن کشتـه دوست؟
***
گـر دل بـه کـسـی دهنـد بـاری بـه تـو دوسـتکت خوی خوش و بوی خوش و روی نکوست
از هــر کـــه وجـــود صـــبـــر بـــتـــوانـــم کـــردالــا ز وجـــودت کــه وجـــودم هــمــه اوســت
***
گـر زخـم خـورم ز دسـت چـون مـرهـم دوسـتیــا مــغــز بـــرآیــدم چــو بـــادام از پـــوســت
غـــیــرت نــگــذاردم کــه نــالــم بـــه کــســـیتــا خــلـق نـدانـنـد کـه مـنـظــور مـن اوســت
***
گــویـنــد رهـا کــنـش کــه یـاری بــدخــوســتخـوبــیـش نـیـرزد بــه درشـتــی کـه دروسـت
بـــالــلــه بـــگـــذاریــد مــیــان مــن و دوســـتنیک و بـد و رنج و راحـت از دوسـت نکـوسـت
***
شـب نیسـت کـه چـشـمم آرزومند تـو نیسـتوین جـان بـه لـب رسـیده در بـنـد تـو نـیسـت
گــر تـــو دگــری بـــه جــای مــن بـــگــزیــنــیمـن عـهد تـو نـشـکـنم کـه مـاننـد تـو نیسـت
***
بـا دوسـت چـنـانـکـه اوسـت مـی بـاید داشـتخــونـابــه درون پــوســت مـی بــایـد داشــت
دشـمـن کـه نـمـی تـوانـمـش دیـد بـه چـشـماز بــهـر دل تــو دوســت مــی بــایـد داشــت
***
بـگذشـت و چـه گویم که چـه بـر من بـگذشتســیــلــاب مــحــبــتــم ز دامــن بــگــذشــت
دســتـــی بـــه دلــم فــرو کــن ای یــار عــزیــزتــا تــیـر بــبــیـنـی کـه ز جـوشـن بــگـذشـت
***
روی تـــــو بـــــه فـــــال دارم ای حـــــور نــــژادزیــرا کــه بــدو بــوســه هــمــی نــتــوان داد
فــرخــنــده کــســی کــه فــال گــیـرد ز رخــتتــا لـاجــرم از مـحــنـت و غــم بــاشــد شــاد
***
تــو هــرچــه بــپــوشــی بــه تــو زیــبـــا گــرددگـــر خـــام بـــود اطـــلـــس و دیـــبـــا گـــردد
مـنـدیـش کــه هـرکــه یـک نـظــر روی تــو دیـددیـگــر هـمـه عــمــر از تــو شــکــیـبــا گــردد
***
نـــوروز کـــه ســـیــل در کـــمـــر مـــی گـــرددســنــگ از ســر کــوهــســـار در مــی گــردد
از چـشـمـه چـشـم مـا بـرفـت اینـهـمـه سـیـلگــویـی کــه دل تــو ســخــت تــر مـی گــردد
***
کــس عــهــد وفــا چــنــانــکــه پـــروانــه خــردبــا دوسـت بــه پــایـان نـشـنـیـدیـم کـه بــرد
مـقـراض بـه دشـمـنی سـرش بـرمـی داشـتپــروانــه بـــه دوســتــیــش در پــا مــی مــرد
***
دســـتــــارچــــه ای کـــان بــــت دلـــبــــر داردگــــر بــــویــــی ازان بــــاد صــــبــــا بــــردارد
بــــر مـــرده صــــد ســــالـــه اگـــر بــــرگـــذرددر حــــال ز خــــاک تــــیــــره ســــر بــــردارد
***
گــر بـــاد ز گــل حــســن شــبـــابــش بـــبــردبــلـبـل نـه حـریـفـسـت کـه خـوابــش بــبــرد
گـــل وقـــت رســـیـــدن آب عـــطـــار بــــبــــردعـــطـــار بـــه وقــت رفـــتـــن آبـــش بـــبـــرد
***
کــس نـیـســت کــه غــم از دل مــا دانــد بــردیـــا چـــاره کـــار عـــشـــق بـــتـــوانـــد بـــرد
گـفـتــم کـه بــه شـوخــی بــبــرد دسـت از مـازیــن دســت کــه او پــیــاده مــی دانــد بــرد
***
هـر وقــت کــه بــر مــن آن پــســر مـی گــذرددانی کـه ز شـوقـم چـه بـه سـر مـی گـذرد؟
گـو هـر ســخــن تــلـخ کــه خــواهـی فــرمـایآخــر بـــه دهــان چـــون شــکــر مــی گــذرد
***
خــالــی کــه مــرا عــاجــز و مــحــتــال بــکــردخــطــی بـــرســیــد و دفــع آن خــال بـــکــرد
خــال سـیـهـش بــود کـه خــونـم مـی ریـخــتریـش آمـد و رویـش هـمـه چــون خـال بــکـرد
***
چــون بــخــت بــه تــدبــیـر نـکــو نــتــوان کــردبــیـفـایـده سـعـی و گـفـت و گـو نـتــوان کـرد
گــفــتـــم بـــروم صــبـــر کــنــم یــک چــنــدیهـم صــبــر بــرو کــه صــبــر ازو نــتــوان کــرد
***
شـمـع ارچـه بــه گـریـه جــانـگـدازی مـی کـردگـــریــه زده خـــنــده مـــجـــازی مـــی کـــرد
آن شـــوخ ســـرش را بـــبـــریــدنـــد و هــنـــوزاســـتـــاده بــــد و زبــــان درازی مـــی کـــرد
***
ای بــاد چــو عــزم آن زمــیــن خــواهــی کــردرخ در رخ یـــار نـــازنـــیـــن خــــواهـــی کـــرد
از مــاش بـــســی دعــا و خــدمــت بـــرســانگـو یـاد ز دوســتــان چــنـیـن خــواهـی کـرد؟
***
آن دوســـــت کـــــه آرام دل مـــــا بـــــاشـــــدگــویـنـد کــه زشــتــســت بــهـل تــا بــاشــد
شـایـد کـه بــه چـشـم کـس نـه زیـبــا بــاشـدتــــا یـــاری از آن مـــن تــــنـــهـــا بــــاشــــد
***
آن را کـــه جـــمـــال مـــاه پـــیـــکـــر بـــاشـــددر هــرچـــه نــگـــه کـــنــد مـــنــور بـــاشـــد
آیــیــنــه بـــه دســت هــرکــه نــنــمــایــد نــوراز طـــلــعـــت بـــی صـــفــای او در بـــاشـــد
***
آن را کـه نـظــر بــه ســوی هـر کــس بــاشــددر دیــده صــاحـــبـــنــظــران خـــس بـــاشــد
قـاضـی بــه دو شــاهـد بــدهـد فـتــوی شــرعدر مـذهـب عـشـق شــاهـدی بــس بــاشــد
***
هــر ســرو کــه در بــســیــط عــالــم بـــاشــدشـایـد کـه بــه پــیـش قـامـتــت خـم بــاشـد
از ســرو بـــلــنــد هــرگــز ایــن چــشــم مــداربـــــالــــای دراز را خـــــرد کـــــم بـــــاشـــــد
***
گـــر دســـت تــــو در خـــون روانـــم بــــاشـــدمــنــدیــش کــه آن دم غــم جــانــم بــاشــد
گــویــم چــه گــنــاه از مــن مــســکــیــن آمــدکـو خــســتــه شــد از مـن غـم آنـم بــاشــد
***
بــیـچـاره کـسـی کـه بــر تــو مـفـتــون بــاشـددور از تــو گـرش دلـیـسـت پــر خــون بــاشـد
آن کـش نـفـسـی قـرار بــی روی تــو نـیـسـتانـدیـش کـه بــی تــو مـدتــی چــون بــاشــد
***
آهـــو بـــره را کـــه شـــیـــر در پـــی بـــاشـــدبــیــچــاره چــه اعــتــمــاد بـــر وی بـــاشــد؟
ایـــن مـــلـــح در آب چـــنـــد بـــتـــوانـــد بـــودویــن بـــرف در آفــتـــاب تـــا کــی بـــاشـــد؟
***
مــا را بــه چــه روی از تــو صــبـــوری بـــاشــدیـــا طـــاقـــت دوســـتـــی و دوری بــــاشـــد
جـــایــی کــه درخـــت گــل ســـوری بـــاشـــدجـــوشــیــدن بـــلــبـــلــان ضــروری بـــاشــد
***
مــشــنــو کــه مــرا از تـــو صــبـــوری بـــاشــدیـــا طـــاقـــت دوســـتـــی و دوری بــــاشـــد
لـیکـن چـه کـنـم گـر نـکـنـم صـبـر و شـکـیـب؟خــرســنــدی عــاشــقــان ضــروری بـــاشــد
***
آن خــال حــســن کــه دیـدمـی خــالــی شــدوان لــعــبـــت بـــا جـــمــال جــمــالــی شــد
چـــال زنــخـــش کـــه جـــان درو مــی آســـودتـــا ریـــش بـــرآورد ســـیــه چـــالـــی شـــد
***
دانــــی کــــه چــــرا بــــر دهــــنــــم راز آمــــدمــــرغ دلـــــم از درون بـــــه پـــــرواز آمـــــد؟
از مــن نــه عــجـــب کــه هــاون رویــیــن تـــناز یـــــار جـــــفـــــا دیـــــد و بـــــه آواز آمـــــد
***
روزی نــــظــــرش بــــر مــــن درویــــش آمــــددیـــدم کـــه مـــعـــلـــم بـــدانـــدیـــش آمـــد
نــگــذاشـــت کـــه آفـــتـــاب بـــر مــن تـــابـــدآن ســایــه گــران چـــو ابـــر در پـــیــش آمــد
***
گــفــتــم شــب وصــل و روز تـــعــطــیــل آمــدکــان شــوخ دوان دوان بـــه تــعــجــیــل آمــد
گــفــتــم کــه نـمـی نـهـی رخــی بــر رخ مــنگــفــتــا بـــرو ابـــلــهــی مــکــن پــیــل آمــد
***
وقـــــت گـــــل و روز شـــــادمـــــانــــی آمــــدآن شـــد کــه بـــه ســـرمــا نــتـــوانــی آمــد
رفــت آنـکــه دلــت بــه مــهـر مــا گــرم نــبــودســـرمـــا شـــد و وقـــت مــهــربـــانــی آمــد
***
در چــشــم مـن آمـد آن ســهـی ســرو بــلـنـدبـــربـــود دلــم ز دســت و در پـــای افــکــنــد
ای دیــده شـــوخ مــی بـــرد دل بـــه کــمــنــدخـواهی کـه بـه کـس دل نـدهی دیده بـبـنـد
***
در خــــرقــــه تــــوبــــه آمــــدم روزی چــــنـــدچـشـمـم بــه دهـان واعـظ و گـوش بــه پــنـد
نــاگــاه بـــدیــدم آن ســـهــی ســـرو بـــلــنــدوز یــاد بـــرفـــتـــم ســـخـــن دانــشـــمــنــد
***
گـــویـــنـــد مـــرو در پـــی آن ســـرو بـــلـــنـــدانـگــشــت نـمــای خــلــق بــودن تــا چــنـد؟
بـــی فــایــده پـــنــدم مــده ای دانــشــمــنــدمـن چـون نـروم کـه مـی بــرنـدم بـه کـمـنـد؟
***
کـــس بـــا تـــو عـــدو مـــحـــاربـــت نــتـــوانــدزیـــرا کـــه گـــرفـــتـــار کـــمـــنـــدت مـــانـــد
نــه دل دهـدش کــه بــا تــو شــمــشــیـر زنــدنــه صـــبـــر کـــهــا ز تـــو روی بـــرگـــردانـــد
***
آنــان کـــه پـــریــروی و شـــکـــر گــفـــتـــارنــدحــیـفــســت کــه روی خــوب پــنـهـان دارنـد
فـی الـجــمـلـه نـقـاب نـیـز بــیـفـایـده نـیـسـتتــا زشــت بـــپــوشــنــد و نــکــو بـــگــذارنــد
***
آن کــودک لـشــکــری کــه لـشــکــر شــکــنـددایــم دل مــا چـــو قــلــب کــافــر شـــکــنــد
مــحــبـــوب کــه تـــازیــانــه در ســر شــکــنــدبــه زانـکــه بــبــیـنــد و عــنــان بــرشــکــنــد
***
کــس عــیــب نــظــر بـــاخـــتـــن مــا نــکــنــدزیــرا کـــه نــظـــر داعـــی تـــنــهــا نــکـــنـــد
بــیــکــار بــهــیـمــه ای و کــژ طــبــع کــســیکــو فـــرق مــیــان زشـــت و زیــبـــا نــکــنــد
***
مــجــنــون اگــر احــتـــمــال لــیــلــی نــکــنــدشــایـد کـه بــه صـدق عـشـق دعـوی نـکـنـد
در مــذهــب عــشـــق هــر کــه جـــانــی داردروی دل ازو بـــه هــر کـــه دنــیــی نــکـــنـــد
***
آن درد نـــدارم کــــه طــــبــــیـــبــــان دانـــنـــددردیـســت مـحــبــت کــه حــبــیـبــان دانـنـد
مــا را غــم روی آشـــنــایــی کــشـــتـــســـتایــن حــال نــبـــایــد کــه غــریــبـــان دانــنــد
***
مـردان نـه بـهـشـت و رنـگ و بـو مـی خـواهنـدیـا مــوی خــوش و روی نـکــو مـی خــواهـنـد
یــاری دارنــد مــثـــل و مــانــنــدش نــیــســتدر دنــیـی و آخــرت هــم او مــی خــواهــنــد
***
هـر چــنـد کــه عــیـبــم از قــفــا مـی گــویـنـددشـــنــام و دروغ و نــاســـزا مــی گـــویــنــد
نـتــوان بــه حــدیـث دشـمـن از دوسـت بــریـددانــی چــه؟ رهـا کــنــیـم تــا مــی گــویـنــد
***
بـــا دوســت بــه گــرمــابــه درم خــلــوت بــودوانـــروی گـــلـــیــنــش گـــل حـــمـــام آلـــود
گـفــتــا دگـر ایـن روی کــســی دارد دوســت؟گــفــتـــم بـــه گــل آفــتـــاب نــتـــوان انــدود
***
مــن دوش قــضــا یــار و قــدر پـــشــتــم بـــودنـــارنــج زنــخـــدان تـــو در مـــشـــتـــم بـــود
دیــدم کــه هــمــی گــزم لــب شـــیــریــنــشبــیـدار چــو گـشــتــم ســر انـگـشــتــم بــود
***
داد طـــــرب از عـــــمـــــر بــــــده تـــــا بـــــرودتـــــا مـــــاه بــــــرآیـــــد و ثـــــریـــــا بــــــرود
ور خـواب گـران شـود بــخـسـبــیـم بــه صـبــحچــنــدانــکــه نــمــاز چـــاشــت از مــا بـــرود
***
ســـودای تــــو از ســـرم بــــه در مـــی نـــرودنـــقـــشـــت ز بــــرابـــر نـــظـــر مـــی نـــرود
افـــســـوس کــه در پـــای تـــو ای ســـرو روانســر مـی رود و بــی تــو بــه سـر مـی نـرود
***
مـن گـر سـگـکـی زان تــو بــاشـم چــه شـود؟خـاری ز گـلـسـتــان تــو بــاشـم چــه شـود؟
شـــیـــران جــــهـــان روبــــه درگـــاه تــــوانـــدگـر مـن سـگ دربــان تــو بــاشـم چـه شـود؟
***
چــون صــورت خــویـشــتــن در آیـیـنــه بــدیــدوان کـــام و دهـــان و لـــب و دنـــدان لـــذیــذ
مـی گـفـت چـنـانـکـه مـی تــوانـسـت شـنـیـدبـس جـان بـه لـب آمد کـه بـدین لـب نرسـید
***
گـــر تـــیــر جـــفـــای دشـــمـــنــان مــی آیــددل تــنـگ مـکــن کـه دوســت مـی فــرمـایـد
بــــر یـــار ذلـــیـــل هـــر مـــلـــامـــت کــــایـــدچـــون یــار عــزیــز مــی پـــســنــدد شــایــد
***
مـــن چــــاکـــر آنـــم کـــه دلـــی بــــربــــایـــدیـا دل بــه کــســی دهـد کــه جــان آســایـد
آن کس که نه عاشق و نه معشوق کسیستدر مــلــک خـــدای اگــر نــبـــاشـــد شـــایــد
***
ایــن ریــش تـــو ســـخـــت زود بـــرمـــی آیـــدگــــرچــــه نـــه مـــراد بــــود بــــرمـــی آیـــد
بـــر آتـــش رخـــســـار تـــو دلـــهــای کـــبـــاباز بـــس کــه بـــســوخــت دود بـــرمــی آیــد
***
امـــشــــب نـــه بــــیـــاض روز بــــرمـــی آیـــدنـــه نـــالـــه مـــرغـــان ســـحـــر مـــی آیـــد
بــیــدار هــمــه شــب و نــظــر بـــر ســر کــوهتــا صــبــح کــی از ســنــگ بــه در مــی آیـد
***
هـرچــنـد کــه هـســت عــالــم از خــوبــان پــرشـــیــرازی و کـــازرونــی و دشـــتـــی و لـــر
مـــولـــای مـــنــســـت آن عـــربـــی زاده حـــرکــاخــر بـــه دهــان حـــلــو مــی گــویــد مــر
***
بــــســـتـــان رخ تـــو گـــلـــســـتـــان آرد بــــاروصــــل تـــــو حــــیــــات جـــــاودان آرد بـــــار
بـــر خـــاک فــکــن قــطــره ای از آب دو لــعــلتــــا بــــوم و بــــر زمــــانــــه جــــان آرد بــــار
***
از هــرچـــه کـــنــی مــرهــم ریــش اولــیــتـــردلــداری خــلــق هــرچــه بـــیــش اولــیــتـــر
ای دوســت بــه دسـت دشـمـنـانـم مـســپــارگـر مـی کـشـیـم بـه دسـت خـویـش اولـیـتـر
***
ای دســـت جـــفــای تـــو چـــو زلــف تـــو درازوی بــی سـبــبــی گـرفـتــه پــای از مـن بــاز
ای دســت از آسـتــیـن بــرون کـرده بــه عـهـدوامـــروز کـــشـــیـــده پــــای در دامـــن بــــاز
***
تـــا ســـر نــکـــنــم در ســـرت ای مــایــه نــازکـــوتـــه نــکـــنــم ز دامــنــت دســـت نــیــاز
هــرچــنــد کــه راهــم بــه تــو دورســت و درازدر راه بــــمــــیـــرم و نــــگــــردم ز تــــو بــــاز
***
نــامـــردم اگـــر زنــم ســـر از مـــهــر تـــو بـــازخـواهـی بـکـشـم بـه هـجـر و خـواهی بـنـواز
ور بــــگــــریــــزم ز دســــت ای مــــایـــه نــــازهــر جــا کــه روم پــیــش تــو مــی آیــم بــاز
***
ای مــاه شـــب افــروز شــبـــســـتـــان افــروزخــرم تــن آنـکـه بــا تــو بــاشــد شــب و روز
تــو خــود بــه کــمــال خــلــقــت آراســتــه ایپــیـرایـه مـکــن، عــرق مــزن، عــود مــســوز
***
یــا روی بـــه کـــنــج خـــلــوت آور شـــب و روزیـا آتــش عــشــق بــر کـن و خــانـه بــســوز
مـسـتـوری و عـاشـقـی بــه هـم نـایـد راسـتگــر پــرده نــخــواهــی کــه درد، دیــده بــدوز
***
رویـی کـه نـخـواسـتـم کـه بــیـنـد هـمـه کـسالــا شــب و روز پــیـش مــن بــاشــد و بــس
پـــیــوســت بـــه دیــگــران و از مــن بـــبـــریــدیــارب تــو بــه فــریــاد مــن مــســکــیـن رس
***
گــر بـــیــخـــبـــران و عــیــبـــگــویــان از پـــسمــنـســوب کــنـنــدم بــه هـوی و بــه هـوس
آخــر نـه گـنـاهـیـســت کـه مـن کــردم و بــسمــنـظــور مــلــیـح دوســت دارد هـمـه کــس
***
مـنـعـم کـه بـه عـیـش مـی رود روز و شـبــشنـــالـــیـــدن درویـــش نـــدانـــد ســـبـــبـــش
بــس آب کــه مـی رود بــه جــیـحــون و فــراتدر بــادیـه تــشـنـگـان بــه جــان در طـلـبــش
***
نــونــیــســـت کــشـــیــده عــارض مــوزونــشوآن خــال مــعــنــبـــر نــقــطــی بــر نــونــش
نـی خــود دهـنـش چــرا نـگـویـم نـقـطـیـسـتخـــط دایــره ای کـــشـــیــده پـــیــرامــونــش
***
گـــویـــنـــد مـــرا صـــوابــــرایـــان بـــه هـــوشچـون دسـت نمی رسـد بـه خـرسندی کوش
صــبـــر از مــتـــعــذر چــه کــنــم گــر نــکــنــمگــر خــواهـم و گـر نـخــواهـم از نـرمـه گـوش
***
هـمـسـایـه کـه مـیـل طـبــع بــیـنـی سـویـشفـــردوس بــــریـــن بـــود ســـرا در کـــویـــش
وآن را کــه نــخــواهــی کــه بــبــیـنــی رویـشدوزخ بـــاشـــد بـــهــشـــت در پـــهــلــویــش
***
یـا هـمـچـو هـمـای بــر مـن افـکـن پـر خـویـشتـا بــنـدگـیـت کـنـم بــه جـان و سـر خـویـش
گــر لــایــق خــدمــتــم نــدانــی بـــر خــویــشتـا مـن سـر خـویـش گـیـرم و کـشـور خـویش
***
ای بــی تــو فــراخــای جــهــان بــر مــا تــنــگمـا را بــه تــو فـخــرسـت و تــو را از مـا نـنـگ
مـا بــا تــو بــه صـلـحـیـم و تــو را بــا مـا جـنـگآخـر بــنـگـویـی کـه دلـسـت ایـن یـا سـنـگ؟
***
گــــر دســـــت دهــــد دولــــت ایــــام وصــــالور ســـر بــــرود در ســـر ســـودای مـــحـــال
یـک بــوســه بــریـن نـیـمـه خــالــی دهـمــشاز رویـش و یـک بــوســه بــران نــیـمــه خــال
***
خــود را بـــه مــقــام شــیــر مــی دانــســتــمچــون خــصــم آمـد بــه روبــهـی مـانـســتــم
گــفــتـــم مــن و صـــبـــر اگــر بـــود روز فــراقچـــون واقــعــه افــتـــاد بـــنــتـــوانــســـتـــم
***
خــورشــیــد رخــا مــن بـــه کــمــنــد تـــو درمبـــارت بــکــشــم بــه جــان و جــورت بــبــرم
گـر سـیـم و زرم خــواهـی و گـر جــان و ســرمخـــود را بــــفـــروشـــم و مـــرادت بــــخــــرم
***
هـــر ســـروقـــدی کـــه بـــگـــذرد در نـــظـــرمدر هـــیأت او خـــیـــره بــــمـــانـــد بــــصـــرم
چــون چــشــم نــدارم کــه جـــوان گــردم بـــازآخـــر کـــم از آنـــکـــه در جـــوانـــان نـــگـــرم
***
شــــبــــهـــای دراز بــــیـــشـــتــــر بــــیـــدارمنـــزدیـــک ســـحـــر روی بـــه بـــالـــیـــن آرم
مــی پــنــدارم کــه دیــده بــی دیـدن دوســتدر خــــواب رود، خــــیـــال مــــی پــــنــــدارم
***
از جــمــلــه بـــنــدگــان مــنــش بـــنــده تـــرموز چـــشــم خـــداونــدیــش افــکــنــده تـــرم
بـا این همـه دل بـر نـتـوان داشـت کـه دوسـتچــنــدانـکــه مــرا بــیـش کــشــد زنــده تــرم
***
خــیــزم کــه نــمــانــد بــیــش ازیـن تــدبــیــرمخــصــم ار هـمـه شــمــشــیـر زنـد یـا تــیـرم
گــر دســـت دهــد کــه آســتـــیــنــش گــیــرمورنـــه بــــروم بــــر آســــتــــانـــش مــــیـــرم
***
گــر بـــر رگ جــان ز شــســتـــت آیــد تـــیــرمچـه خـوشـتـر ازان کـه پـیـش دسـتـت مـیـرم
دل بـــا تـــو خـــصـــومـــت آرزو مـــی کـــنـــدمتـــا صـــلــح کـــنــیــم و در کـــنــارت گـــیــرم
***
آن دوســت کــه دیــدنــش بـــیــاریــد چــشــمبــی دیـدنــش از دیـده نــیــاســایـد چــشــم
مـــا را ز بـــرای دیـــدنـــش بــــایـــد چـــشـــمور دوسـت نـبـیـنـی بــه چـه کـار آیـد چـشـم
***
آن رفــتـــه کــه بـــود دل بـــدو مــشـــغـــولــموافـکـنـده بــه شــمـشــیـر جــفــا مـقـتــولـم
بـــازآمـــد و آن رونــق پـــاریــنـــش نــیــســـتخــط خــویـشــتــن آورد کــه مــن مــغــرولــم
***
مـنـدیـش کـه ســســت عــهـد و بــدپــیـمـانـموز دوســــتــــیـــت فــــرار گــــیـــرد جــــانـــم
هـرچـنـد کـه بــه خـط جــمـال مـنـسـوخ شـودمــن خــط تــو هـمــچــنـان زنـخ مـی خــوانـم
***
مــن بـــنــده بـــالــای تـــو شــمــشــاد تـــنــمفـرهـاد تــو شـیـریـن دهـن خــوش سـخــنـم
چـشمم بـه دهان تـوسـت و گوشم بـه سخـنوز عـشـق لـبــت فـهـم ســخــن مـی نـکـنـم
***
هــر گــه کــه نــظــر بـــر گــل رویــت فــکــنــمخـواهـم کـه چــو نـرگـس مـژه بــر هـم نـزنـم
ور بــــی تـــو مـــیـــان ارغـــوان و ســـمـــنـــمبــنـشـیـنـم و چـون بـنـفـشـه سـر بــرنـکـنـم
***
آرام دل خـــویـــش نـــجـــویـــم چـــه کـــنـــم؟ونـدر طـلـبــش بــه ســر نـپــویـم چــه کـنـم؟
گــویــنــد مــرو کـــه خـــون خـــود مــی ریــزیمــادام کــه در کـــمــنــد اویــم چـــه کــنــم؟
***
گـفــتــم کــه دگــر چــشــم بــه دلـبــر نـکــنـمصــوفــی شــوم و گـوش بــه مـنـکــر نـکــنـم
دیـدم کــه خــلــاف طــبــع مـوزون مــن اســتتــوبـــت کــردم کــه تــوبـــه دیــگــر نــکــنــم
***
مــن بــا تــو ســکــون نــگــیـرم و خــو نــکــنـمبــی عــارض گــلــبــوی تــو گــل بــو نــکــنـم
گـــویـــنـــد فــــرامـــوش کـــنـــش تــــا بــــرودالـــحـــمــد فـــرامــوش کـــنــم و او نــکـــنــم
***
خــیــزم قــد و بـــالــای چـــو حــورش بـــیــنــموآن طـــلـــعـــت آفـــتـــاب نـــورش بـــیـــنـــم
گـــر ره نــدهــنــدم کـــه بـــه نــزدیــک شـــومآخــــر نـــزنـــنـــدم کــــه ز دورش بــــیـــنـــم
***
مــی آیــی و لــطــف و کــرمــت مــی بــیــنــمآســایــش جـــان در قــدمــت مــی بـــیــنــم
وآن وقــت کــه غــایـبــی هـمــت مــی بــیـنـمهـر جــا کـه نـگـه مـی کــنـمـت مـی بــیـنـم
***
چـون مـی کـشـد آن طـیره خـورشـیـد و مـهـممــن نــیــز بـــه ذل و حــیــف تــن در نــدهــم
بــاری دو ســه بــوســه بــر دهـانــش بــدهـموانـگـه بــکـشـد چــو مـی کـشـد بــر گـنـهـم
***
مــن بــا دگــری دســت بــه پــیـمــان نــدهــمدانــم کــه نــیـوفــتــد حــریـف از تــو بــه هـم
دل بـــر تـــو نــهــم کــه راحـــت جـــان مــنــیور زانــکــه دل از تــو بــرکــنـم بــر کــه نـهـم؟
***
مــا حــاصــل عــمـری بــه دمـی بــفــروشــیـمصـد خـرمـن شـادی بــه غـمـی بــفـروشـیـم
در یـــک دم اگـــر هـــزار جـــان دســـت دهـــددر حــال بـــه خــاک قــدمــی بـــفــروشــیــم
***
بــگـذشــت بــر آب چــشـم هـمـچــون جــویـمپــنـداشــت کــزو مــرحــمــتــی مـی جــویـم
مــن قــصــه خــویـشــتــن بــدو چــون گــویـم؟تــرکـسـت و بــه چــوگـان بــزنـد چـون گـویـم
***
یــاران بــه ســمــاع نــای و نــی جــامــه درانمــا، دیــده بـــه جــایــی مــتــحــیــر نــگــران
عــشـــق آن مــنــســـت و لــهــو از آن دگــرانمـن چـشـم بــریـن کـنـم شـمـا گـوش بـر آن
***
یــرلــیــغ ده ای خـــســـرو خـــوبـــان جـــهــانتـــا پـــیــش قــدت چـــنــگ زنــد ســـرو روان
تـــا کــی بـــرم از دســت جــفــای تــو قــلــاننـی شــرع مـحــمـدســت نـی یـاســه خــان
***
مــن خــاک درش بـــه دیــده خــواهــم رفــتــنای خـصـم بــگـوی هـرچــه خـواهـی گـفـتــن
چـون پـای مگس کـه در عـسـل سـخـت شـودچـــنــدانــکـــه بـــرانــی نـــتـــوانــد رفـــتـــن
***
مــــه را ز فــــلــــک بــــه طــــرف بـــــام آوردنوز روم، کـــلـــیـــســــیـــا بــــه شــــام آوردن
در وقــــت ســـــحـــــر نــــمــــاز شــــام آوردنبــــتــــوان، نــــتــــوان تــــو را بــــه دام آوردن
***
در دیــده بـــه جـــای ســـرمــه ســوزن دیــدنبــــرق آمـــده و آتـــش زده خـــرمـــن دیـــدن
در قـــیـــد فـــرنـــگ غـــل بـــه گـــردن دیـــدنبــه زانـکـه بـه جـای دوسـت، دشـمـن دیـدن
***
ای دوســت گــرفــتــه بـــر ســر مــا دشــمــنیـا دوســت گـزیـن بــه دوسـتــی یـا دشـمـن
نـادیـدن دوســت گـرچــه مـشـکـل دردیـســتآســانـتــر ازان کــه بــیـنـمــش بــا دشــمــنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.