ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قسمت دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
ای دســت تـــو آتـــش زده در خــرمــن مــنتــو دســت نـمـی گـذاری از دامـن مـن
ایـن دسـت نـگـاریـن کـه بــه سـوزن زده ایهـرچـنـد حـلـال نـیـسـت در گـردن مـن
***
آن لـطـف کـه در شــمـایـل اوســت بــبــیـنوآن خنده همچو پسته در پوست بـبـین
نـی نـی تــو بــه حــســن روی او ره نـبــریدر چشم من آی و صورت دوست بـبـین
***
چـون جـاه و جـلال و حـسن و رنگ آمد و بـوآخـر دل آدمـی نـه سـنـگـسـت و نـه رو
آن کـس کـه نه راسـت طـبـع بـاشـد نه نکـونه عاشـق کس بـود نه کس عاشـق او
***
یــک روز بـــه اتـــفــاق صـــحـــرا مــن و تـــواز شـهـر بــرون شـویـم تـنـهـا مـن و تـو
دانی که من و تو کی به هم خوش باشیم؟آنـوقـت کـه کـس نـبـاشـد الـا مـن و تـو
***
مــا را نــه تــرنــج از تــو مــرادســت نـه بــهتـو خـود شـکـری پـسـتـه و بــادام مـده
گــر نـار ز پــســتــان تــو کــه بــاشــد و مـههـرگــز نــبــود بــه از زنــخــدان تــو بــه
***
نه سـرو تـوان گفـت و نه خـورشـید و نه ماهآه از تــو کــه در وصــف نــمــی آیـی آه
هـرکــس بــه رهـی مـی رود انـدر طــلـبــتگـر ره بـه تـو بـودی نـبـدی اینـهـمـه راه
***
ای کــــاش نـــکـــردمـــی نـــگـــاه از دیـــدهبــر دل نــزدی عــشــق تــو راه از دیـده
تـــقـــصـــیــر ز دل بـــود و گـــنـــاه از دیـــدهآه از دل و صــــــد هـــــزار آه از دیـــــده
***
ای بــــی رخ تــــو چــــو لـــالـــه زارم دیـــدهگــریــنــده چــو ابـــر نــوبـــهــارم دیــده
روزی بـــــــیـــــــنـــــــی در آرزوی رخ تـــــــوچــون اشــک چــکـیـده در کـنـارم دیـده
***
ای مــطــرب ازان حـــریــف پـــیــغــامــی دهویـن دلـشـده را بــه عـشـوه آرامـی ده
ای ســــاقـــی ازان دور وفــــا جــــامـــی دهور رشـک بــرد حـسـود، گـو جـامـی ده
***
ای راهــــروان را گــــذر از کــــوی تــــو نــــهما بـیخـبـر از عشق و خبـر سوی تـو نه
هـر تـشـنـه کـه از دسـت تـو بــسـتــانـد آباز دسـت تــو سـیـر گـردد از روی تـو نـه
***
هــرگـــز بـــود آدمـــی بـــدیــن زیــبـــایــی؟یـا سـرو بـدین بـلـنـد و خـوش بـالـایی؟
مــســکــیـن دل آنـکــه از بــرش بــرخــیـزیخـــرم تـــن آنـــکـــه از درش بـــازآیـــی
***
گــیـرم کــه بــه فــتــوای خــردمـنـدی و رایاز دایــره عــقــل بـــرون نــنــهــم پـــای
بــا مـیـل کـه طـبـع مـی کـنـد چـتـوان کـرد؟عـیبـسـت که در من آفـریدسـت خـدای
***
کــی دانـســتــم کــه بــیـخــطــا بــرگـردی؟بـرگشتـی و خـون مستـمندان خـوردی
بـــالــلــه اگــر آنــکــه خـــط کــشــتـــن داردآن جـور پـسـندد که تـو بـی خـط کردی
***
ای کــاش کــه مــردم آن صـــنــم دیــدنــدییـا گـفـتـن دلـسـتـانـش بــشـنـیـدنـدی
تـــا بــــیـــدل و بــــیـــقـــرار گـــردیـــدنـــدیبــر گــریـه عــاشــقــان نـخــنـدیـدنـدی
***
گـفــتــم بــکــنـم تــوبــه ز صــاحــبــنـظــریبـاشـد کـه بـلای عـشـق گردد سـپـری
چـنـدانـکـه نـگـه مـی کـنـم ای رشـک پــریبـــار دومــیــن از اولــیــن خـــوبـــتـــری
***
هـر روز بــه شــیـوه ای و لــطــفــی دگــریچـنـدانـکـه نگـه مـی کـنمـت خـوبـتـری
گفـتـم کـه بـه قـاضـی بـرمت تـا دل خـویشبـسـتـانـم و تـرسـم دل قـاضـی بــبـری
***
ای بـلبـل خـوش سخـن چـه شیرین نفسیسـرمـسـت هـوی و پـای بـنـد هوسـی
تــرســم کــه بــه یــاران عــزیــزت نــرســیکز دسـت و زبـان خـویشتـن در قفسی
***
ای پــیـش تـو لـعـبــتــان چـیـنـی حـبــشـیکس چـون تـو صنوبـر نخرامد بـه کشی
گــر روی بــگــردانـی و گــر ســر بــکــشــیما بـا تو خوشیم گر تو بـا ما نه خوشی
***
مـاهـا هـمـه شـیـریـنـی و لـطـف و نـمـکـینـه مــاه زمـیـن کــه آفــتــاب فــلــکــی
تــــو آدمــــیـــی و دیـــگــــران آدمـــیـــنـــد؟نی نی تـو کـه خـط سـبـز داری ملکـی
***
کــردیــم بـــســی جــام لــبـــالــب خــالــیتـا بـود کـه نـهیم لـب بـران لـب حـالـی
تــرســنــده ازان شــدم کــه نــاگــاه ز جــانبـی وصـل لـبـت کـنمـی قـالـب خـالـی
***
در وهـم نـیـایـد کــه چــه شــیـریـن دهـنـیایـنـســت کـه دور از لـب ودنـدان مـنـی
مـا را بــه ســرای پــادشـاهـان ره نـیـســتتـو خـیـمـه بــه پـهـلـوی گـدایـان نـزنـی
***
گــر کـــام دل از زمــانــه تـــصـــویــر کـــنــیبـی فـایـده خـود را ز غـمـان پـیـر کـنـی
گـیـرم کـه ز دشـمـن گـلـه آری بــر دوســتچون دوست جـفا کند چه تـدبـیر کنی؟
***
ای کـودک لـشــکـری کـه لـشـکـر شـکـنـیتـا کی دل ما چـو قـلب کـافـر شـکنی؟
آن را کــه تــو تــازیـانــه بــر ســر شــکــنـیبـه زانـکـه بـبـینـی و عـنـان بـرشـکـنی
***
ای مــایـه درمــان نــفــســی نــنــشــیـنـیتــا صــورت حــال دردمــنــدان بــیــنــی
گـر مـن بــه تــو فـرهـاد صـفـت شـیـفـتـه امعیبم مکن ای جان که تو بس شیرینی
***
گـر دشــمـن مـن بــه دوســتــی بــگـزیـنـیمسکین چـه کند بـا تـو بـجـز مسکینی
صـد جـور بــکـن کـه هـمـچـنـان مـطـبـوعـیصـد تـلـخ بـگـو کـه همـچـنان شـیرینی
***
گــر دولــت و بـــخــت بـــاشــد و روزبـــهــیدر پـای تـو سـر بـبـازم ای سـرو سهی
سـهلـسـت کـه مـن در قـدمـت خـاک شـومتـرسـم کـه تـو پـای بـر سـر مـن نـنهیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.