ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٩: گناه کردن پنهان به از عبادت فاش

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 12:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
گـناه کـردن پـنهان بـه از عـبـادت فـاشاگـر خـدای پــرسـتــی هـواپــرسـت مـبــاش
به عین عجب و تکبر نگه به خلق مکنکـه دوسـتــان خــدا مـمـکـن انـد در او بــاش
بـرین زمین که تو بـینی ملوک طبـعانندکـه مـلـک روی زمـین پـیشـشـان نیرزد لـاش
بـه چـشـم کـوتـه اغـیـار درنـمـی آیـنـدمـثــال چــشـمـه خـورشـیـد و دیـده خـفـاش
کـرم کـننـد و نـبـینند بـر کـسـی مـنـتقـفـا خـورنـد و نـجـوینـد بـا کـسـی پـر خـاش
ز دیـگـدان لئیـمـان چــو دود بــگـریـزنـدنه دسـت کـفـچـه کـنند از بـرای کـاسـه آش
دل از مـحــبــت دنـیـا و آخــرت خــالـیکه ذکـر دوسـت تـوان کرد یا حـسـاب قـماش
بـه نیکمردی در حـضـرت خـدای، قبـولمـیـان خــلــق بــه رنـدی و لــاابــالــی فــاش
قــدم زنـنـد بــزرگــان دیـن و دم نـزنـنـدکه از میان تـهی بـانگ می کـند خـشـخـاش
کمال نفـس خـردمند نیکبـخـت آنسـتکــه ســر گــران نـکــنـد بــر قــلــنـد قــلــاش
مقـام صـالح و فـاجـر هنوز پـیدا نیسـتنظر بـه حسن معادست نه بـه حسن معاش
اگر ز مغز حقیقت بـه پوست خرسندیتـو نـیـز جـامـه ازرق بــپــوش و سـر بــتـراش
مراد اهل طـریقت لبـاس ظاهر نیسـتکمر بـه خـدمت سلطان بـبـند و صوفی بـاش
وز آنچـه فیض خداوند بـر تـو می پـاشدتــو نــیــز در قــدم بـــنــدگــان او مــی پــاش
چـون دور دور تـو بـاشد مراد خـلق بـدهچو دست دست تو باشد درون کس مخراش
نه صورتـیست مزخـرف عبـادت سعدیچـنـانـکـه بــر در گـرمـابــه مـی کـنـد نـقـاش
که بـرقعیسـت مرصع بـه لعل و مرواریدفــرو گــذاشــتــه بــر روی شــاهـد جــمـاشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.