ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 12:56 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
شــکـر و ســپــاس و مـنـت و عـزت خــدای راپـــروردگــار خـــلــق و خـــداونــد کــبـــریــا
دادار غـــیـــب دان و نـــگـــهـــدار آســــمـــانرزاق بـــنــده پـــرور و خـــلـــاق رهــنــمـــا
اقــرار مـی کــنـد دو جــهـان بــر یـگــانـگـیـشیـکـتـا و پـشـت عـالـمـیـان بــر درش دو تـا
گــوهـر ز ســنـگ خــاره کــنــد، لؤلؤ از صــدففـــرزنــد آدم از گــل و بـــرگ گــل از گــیــا
ســبــحــان مــن یـمـیـت و یـحــیـی و لــاالــهالــا هــوالــذی خــلــق الــارض والــســمــا
بــاری، ز ســنــگ، چــشــمــه آب آورد پــدیـدبـاری از آب چـشـمـه کـند سـنگ در شـتـا
گـاهی بـه صـنع مـاشـطـه، بـر روی خـوب روزگــلـگــونـه شــفــق کــنـد و ســرمـه دجــا
دریای لطـف اوسـت و گـرنه سـحـاب کـیسـتتـا بـر زمـین مـشـرق و مـغـرب کـند سـخـا
انــشــاتــنــا بــلــطــفــک یـا صــانـع الــوجــودفـاغـفـرلـنـا بــفـضــلـک یـا ســامـع الـدعــا
اربــاب شـوق در طـلـبــت بـی دلـنـد و هـوشاصـحـاب فـهم در صـفـتـت بـی سـرند و پـا
شــبــهـای دوســتــان تــو را انـعـم الـصــبــاحوان شب که بـی تـو روز کنند اظلم المسـا
یــاد تـــو روح پـــرور و وصـــف تـــو دلــفــریــبنــام تـــو غــم زدای و کــلــام تـــو دلــربـــا
بــی ســکـه قـبــول تــو، ضــرب عــمـل دغـلبــی خـاتـم رضـای تـو، سـعـی امـل هـبــا
جــایـی کــه تــیــغ قــهــر بــرآرد مــهــابــتــتویـران کـنـد بــه سـیـل عـرم جـنـت سـبــا
شــاهـان بــر آســتــان جــلـالـت نـهـاده ســرگـردنـکـشـان مـطـاوع و کـیـخـسـروان گـدا
گـر جــمـلـه را عــذاب کـنـی یـا عــطــا دهـیکس را مجـال آن نه که آن چـون و این چـرا
در کـمـتــریـن صـنـع تـو مـدهـوش مـانـده ایـممـا خـود کـجــا و وصـف خـداونـد آن کـجــا؟
خـود دسـت و پـای فهم و بـلاغـت کجـا رسـدتــا در بــحــار وصـف جــلـالـت کـنـد شـنـا؟
گـاهی سـمـوم قـهر تـو، همـدسـت بـا خـزانگـاهی نـسـیم لـطـف تـو، هـمـراه بـا صـبـا
خــواهـنــدگــان درگــه بــخــشــایـش تــوانــدســلـطــان در ســرادق و درویـش در عـبــا
آن دســت بــر تــضــرع و ایـن روی بــر زمــیـنآن چـشـم بـر اشـارت و ایـن گـوش بـر نـدا
مــردان راهــت از نــظــر خــلــق در حـــجـــابشــب در لـبــاس مـعــرفــت و روز در قــبــا
فـرخـنـده طـالـعـی کـه کـنـی یـاد او بـه خـیـربـرگـشـتـه دولـتـی کـه فـرامش کـند تـو را
چــنــدیــن هــزار ســکــه پــیــغــمــبـــری زدهالـهـامـش از جـلـیل و پـیـامـش از جـبـرئیل
رایـش نـه از طـبـیعـت و نـطـقـش نـه از هـویرایش نه از طـبـیعـت و نطـقـش نه از هوی
در نــعــت او زبــان فــصــاحــت کــه را رســد؟خـود پـیش آفـتـاب چـه پـرتـو دهـد سـهـا؟
دانــی کــه در بـــیــان اذاالــشـــمــس کــورتمـعـنـی چـه گـفـتـه انـد بــزرگـان پــارسـا؟
یـعـنـی وجــود خـواجــه سـر از خـاک بــرکـنـدخــورشــیـد و مـاه را نـبــود آن زمـان ضــیـا
ای بــرتــریــن مــقــام مــلــائک بــر آســمــانبــا مــنــصــب تــو زیــرتــریــن پــایـه عــلــا
شــعــر آورم بــه حــضــرت عــالــیـت زیـنــهـاربـا وحـی آسـمان چـه زند سـحـر مفتـری؟
یـارب بـه دسـت او کـه قـمـر زان دو نـیم شـدتـسـبـیـح گـفـت در کـف مـیـمـون او حـصـا
کـافـتــادگـان شـهـوت نـفـسـیـم دســت گـیـرارفـق بــمـن تــجــاوز واغـفـر لـمـن عــصــا
تـــریـــاق در دهـــان رســـول آفـــریــده حـــقصـدیـق را چـه غـم بــود از زهـر جــانـگـزا؟
ای یـــار غـــار ســـیـــد و صـــدیـــق نـــامـــورمـجــمـوعــه فـضــائل و گـنـجــیـنـه صــفــا
مـردان قــدم بــه صــحــبــت یـاران نـهـاده انـدلـیکـن نـه هـمـچـنـانـکـه تـو در کـام اژدهـا
یـار آن بــود کـه مـال و تــن و جــان فــدا کـنـدتـا در سـبـیـل دوسـت بــه پـایـان بــرد وفـا
دیـگــر عــمـر کــه لــایـق پــیـغــمـبــری بــدیگـر خــواجــه رسـل نـبــدی خــتــم انـبــیـا
ســالـار خــیـل خــانـه دیـن صــاحــب رســولســردفــتــر خــدای پــرســتــان بـــی ریــا
دیوی کـه خـلـق عـالـمـش از دسـت عـاجـزندعاجز در آنکه چون شود از دست وی رها؟
دیـگـر جــمـال سـیـرت عـثــمـان کـه بــرنـکـرددر پـیـش روی دشـمـن قـاتـل سـر از حـیـا
آن شـرط مـهربـانـی و تـحـقـیق دوسـتـیسـتکـز بـهر دوسـتـان بـری از دشـمـنـان جـفـا
خـاصـان حـق هـمـیشـه بـلـیـت کـشـیده انـدهـم بـیشـتـر عـنـایت و هـم بـیشـتـر عـنـا
کـس را چـه زور و زهره کـه وصـف عـلـی کـندجــبــار در مـنـاقــب او گــفــتــه هـل اتــی
زورآزمــای قـــلــعـــه خـــیــبـــر کـــه بـــنــد اودر یـکـدگـر شـکـسـت بــه بــازوی لـافـتـی
مـردی کـه در مـصـاف، زره پـیش بـسـتـه بـودتـا پـیش دشـمـنـان نـدهـد پـشـت بـر غـزا
شـیـر خــدای و صـفـدر مـیـدان و بــحــر جــودجـانـبـخـش در نـمـاز و جـهـانـسـوز در وغـا
دیــبـــاچـــه مــروت و ســـلــطــان مــعــرفــتلـشــکــر کــش فــتــوت و ســردار اتــقــیـا
فـردا که هرکسـی بـه شـفـیعـی زنند دسـتمـاییم و دسـت و دامن معـصـوم مـرتـضـی
پــیـغــمــبــر، آفــتــاب مـنـیـرســت در جــهـانویـنــان ســتــارگــان بــزرگــنـد و مــقــتــدا
یــارب بـــه نــســـل طــاهــر اولــاد فــاطــمــهیـارب بــه خــون پــاک شــهـیـدان کــربــلـا
یـارب بــه صـدق سـیـنـه پــیـران راســتــگـوییـــارب بــــه آب دیـــده مــــردان آشــــنــــا
دلـهای خـسـتـه را بـه کـرم مـرهمی فـرسـتای نـام اعــظــمـت در گــنـجــیـنـه شــفــا
گـر خـلـق تـکـیه بـر عـمـل خـویـش کـرده انـدمـا را بـسـسـت رحـمـت وفـضـل تـو متـکـا
یــارب خــلــاف امــر تــو بــســیــار کــرده ایـمو امـیـد بـسـتـه از کـرمـت عـفـو مـامـضـی
چــشـم گـنـاهـکـار بــود بــر خــطـای خـویـشمـا را ز غــایـت کـرمـت چــشــم در عــطــا
یـارب بـه لـطـف خـویـش گـنـاهـان مـا بـپـوشروزی کــه رازهــا فــتــد از پـــرده بـــرمــلــا
هـمـواره از تــو لـطـف و خــداونـدی آمـدســتوز مـا چــنـانـکـه در خــور مـا فـعـل نـاسـزا
عـدلـسـت اگـر عـقـوبــت مـا بـی گـنـه کـنـیلطـفـسـت اگر کشـی قلم عـفـو بـر خـطـا
گـر تــقــویـت کــنـی ز مـلـک بــگــذرد بــشــرور تــربــیـت کــنـی بــه ثــریـا رســد ثــری
دلـهای دوسـتـان تـو خـون مـی شـود ز خـوفبــاز از کـمـال لـطـف تـو دل مـی دهـد رجـا
یـارب قـبـول کـن بـه بـزرگـی و فـضـل خـویشکـان را کـه رد کـنـی نـبــود هـیـچ مـلـتـجـا
ما را تـو دسـت گـیر و حـوالـت مکـن بـه کـسالــا الــیــک حــاجـــت درمــانــدگــان فــلــا
مــا بــنـدگــان حــاجــتــمــنـدیـم و تــو کــریـمحـاجـت هـمـیـشـه پـیش کـریمـان بـود روا
کـردی تــو آنـچــه شــرط خــداونـدی تــو بــودمــا در خــور تــو هــیــچ نــکــردیــم ربـــنــا
سـهلسـت اگـر بـه چـشـم عـنایت نظـر کـنیاصـلـاح قـلـب را چـه مـحـل پـیش کـیمـیـا؟
اولیتـر آنکـه هم تـو بـگـیری بـه لـطـف خـویشدسـتـی، وگـرنـه هـیـچ نـیـاید ز دسـت مـا
کــاری بــه مــنــتــهـا نــرســانــیـد در طــلــببـــردیــم روزگــار گــرامــی بـــه مــنــتــهــا
فـی الجـمله دسـتـهای تـهی بـر تـو داشـتـیمخود دست جـز تـهی نتـوان داشت بـر خدا
یـا دولــتــاه اگــر بــه عــنــایـت کــنــی نــظــرواخـجــلـتــاه اگـر بــه عـقـوبــت دهـد جــزا
ای یـار جــهـد کـن کـه چــو مـردان قـدم زنـیور پـای بـسـتـه ای بـه دعا دسـت بـرگشا
پـیـدا بـود کـه بـنـده بـه کـوشـش کـجـا رسـدبــالـای هـر سـری قـلـمـی رفـتــه از قـضـا
کس را به خیر و طاعت خویش اعتماد نیستآن بـی صـبـر بـود کـه کـند تـکـیه بـر عـصـا
تــاروز اولـت چــه نـبــشـتــسـت بــر جــبــیـنزیــرا کــه در ازل ســـعــداانــد و اشــقــیــا
گــر بــر وجــود عــاشــق صــادق نـهـنـد تــیـغگوید بـکش که مال سـبـیلست و جـان فدا
مـا را بـه نـوشـداروی دشـمـن امـیـد نـیـسـتوز دست دوست گر همه زهرست مرحـبـا
ای پـای بـسـت عـمـر تـو، بـر رهـگـذار سـیـلچـندین امل چـه پـیش نهی، مرگ در قفا؟
در کـوه ودشـت هـر سـبـعـی صـوفـیـی بـدیگـر هیچ سـودمـنـد بـدی صـوف بـی صـفـا
پــهـلـوی تـن ضـعـیـف کـنـد پــشـت دل قـویصــیـدی کـه در ریـاض ریـاضــت کـنـد چــرا
چـون شـادمـانـی و غـم دنـیـا مـقـیم نـیسـتفــرعــون کــامــران بــه و ایــوب مــبــتــلــا
امـثـال مـا بـه سـخـتـی و تـنـگـی نـمـرده انـدمـا خـود چـه لـایـقـیم بـه تـشـریـف اولـیـا؟
غــم نــیــســت زخـــم خــورده راه خـــدای رادردی چـه خوش بـود که حبـیبـش کند دوا
مـابـین آسـمـان و زمـین جـای عـیش نیسـتیـک دانـه چــون جــهـد ز مـیـان دو آسـیـا؟
عــمـرت بــرفـت و چــاره کـاری نـســاخــتــیاکـنون کـه چـاره نیسـت بـه بـیچـارگی بـیا
کـردار نـیـک و بــد بــه قـیـامـت قـریـن تـسـتآن اخــتــیـار کــن کـه تــوان دیـدنـش لـقــا
تــا هـیـچ دانــه ای نــفــشــانـی بــجــز کــرمتـا هیچ تـوشـه ای نـسـتـانـی بـجـز تـفـی
گـویـی کــدام ســنـگــدل ایـن پــنـد نـشــنـودبـر کـوه خـوان کـه بـاز بـه گوش آیدت صـدا
نـااهل را نصـیحـت سـعـدی چـندانکـه هسـتگفـتـیم اگـر بـه سـرمه تـفـاوت کـند عـمیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.