ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش علاء الدین عطاملک جوینی صاحب دیوان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 20:56 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
اگـر مـطـالـعـه خـواهـد کـسـی بـهشـت بـرین رابــیـا مـطــالـعـه کـن گـو بــه نـوبــهـار زمـیـن را
شگفت نیست گر از طین به درکند گل و نسرینهـمـانـکـه صــورت آدم کـنـد ســلـالـه طـیـن را
حــکـیـم بــار خــدایـی کــه صــورت گـل خــنـداندرون غـنچـه بـبـندد چـو در مـشـیمـه جـنین را
سـزد کـه روی عـبــادت نـهـنـد بــر در حــکـمـشمـصـوری کـه تـوانـد نـگـاشـت نـقـش چـنـین را
نـعـیـم خــطـه شــیـراز و لـعـبــتــان بــهـشــتــیز هر دریچـه نگـه کـن کـه حـور بـینی و عـین را
گــرفــتــه راه تــمــاشــا بــدیـع چــهـره بــتــانـیکـه در مـشـاهده عـاجـز کـنـنـد بـتـگـر چـین را
کــمــان ابـــرو تــرکــان بـــه تــیــر غــمــزه جــادوگـشـاده بـر دل عـشـاق مـسـتـمـند کـمـین را
هـــزار نـــالـــه بـــیـــدل ز هـــر کـــنـــار بـــرآیـــدچــو پــر کـنـنـد غـلـامـان شــاه، خــانـه زیـن را
بــه هــم بــرآمــده آب از نــهــیــب بــاد بــهــاریمـثـال شـاهـد غـضـبـان گـره فـکـنـده جـبـین را
مـگـر شـکـوفـه بــخــنـدیـد و بــوی عـطـر بــرآمـدکـه نـالـه در چـمـن افـتــاد بــلـبــلـان حـزیـن را
بـیـار سـاقـی مـجـلـس، بـگـوی مـطـرب مـونـسکـه دیـر شـد کـه قـریـنـان نـدیـده انـد قـریـن را
هزار دسـتـان بـر گل سـخـن سـرای چـو سعدیدعــای صــاحــب عــادل عــلـاء دولـت ودیـن را
وزیـر مــشــرق و مــغــرب امـیـن مـکــه و یـثــربکـه هـیـچ مـلـک نـدارد چـنـو حـفـیظ و امـین را
جــهـان فــضــل و فــتــوت جــمـال دســت وزارتکـه زیـر دســت نـشــانـده مـقـربــان مـکـیـن را
در آن حـرم کـه نـهـنـدش چـهـار بــالـش حـرمـتجـز آسـتـان نـرسـد خـواجـگـان صـدرنـشـین را
چــو شــیـر رایـت وی را کــنـد صــبــا مــتــحــرکمـجـال حـمـلـه نـمـانـد ز هـول شـیـر عـریـن را
مـلـوک روی زمـین را بـه اسـتـمـالـت و حـکـمـتچـنان مطـیع و مسـخـر کـند کـه ملـک یمین را
دیـار دشـمـن وی را بــه مـنـجـنـیـق چـه حـاجـتکـه رعـب او مـتــزلـزل کـنـد بــروج حــصــیـن را
وزیــر عـــالــم و عـــادل بـــه اتـــفـــاق افــاضـــلپــنــاه مــلــک بـــود پـــادشــاه روی زمــیــن را
ســنــان دولــت او دشــمــنــان دولــت و دیــن راچــنـان زنـد کـه سـنـان سـتــاره دیـو لـعـیـن را
بــه عـهـد مـلـک وی انـدر نـمـانـد دسـت تـطـاولمـگـر سـواعـد سـیـمـیـن و بــازوان سـمـیـن را
هـمـیشـه دسـت تـوقـع گـرفـتـه دامـن فـضـلـشچــو وامـدار کـه دریـابــد آســتــیـن ضــمـیـن را
شــروح فــکــر مــن انــدر بـــیــان خـــاصــیــت اوتکلف است که حاجت به شرح نیست یقین را
هـلــال اگــر بــنـمـایـد کــســی بــدیـع نـبــاشــدچـه حـاجـتـسـت کـه بـنمـایم آفـتـاب مـبـین را
دریـن حــدیـقــه کــه بــلـبــل زبــان نـطــق نـداردتـو شـوخ دیده مگس بـین که بـرگرفت طنین را
ایـا رســیـده بــه جــایـی کــلـاه گــوشــه قــدرتکـه دسـت نیسـت بـر آن پـایه آسـمان بـرین را
گـر اشـتـیـاق نـویـسـم بـه وصـف راسـت نـیـایـدچـنـان مـرید مـحـبـم کـه تـشـنه مـاء مـعـین را
بــه خــاک پــای تــو مـانـد یـمـیـن غــیـر مـکـفــرکـزان زمـان کـه بـدانـسـتـم از یـسـار یـمـین را
بــرای حــاجــت دنـیـا طـمـع بــه خــلـق نـبــنـدمکـه تـنگ چـشـم تـحـمـل کـند عـذاب مـهین را
تـو قدر فضل شناسـی که اهل فضلی و دانشیشـبــه فـروش چــه دانـد بــهـای در ثــمـیـن را
نـگــاهـدار و مــعــیـنـت خــدای بــود کــه هـرگــزبــه از خــدای نـبــیـنـی نـگـاهـدار و مـعــیـن را
مــضــاجــع پــدرانــت غــریــق بــاد بــه رحــمــتکـه چـون تـو عـاقـل و هشـیار پـرورنـد بـنـین را
در سـخـن بـه دو مـصـرع چـنـان لـطـیـف بــبـنـدمکه شـاید اهل معـانی که ورد خـود کـند این را
بــخـور بــبــخـش کـه دنـیـا بــه هـیـچ کـار نـیـایـدجـز آنـکـه پـیـش فـرسـتـنـد روز بــازپــسـیـن راپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.