ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»اندرز و نصیحت

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 12:57 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
خـوشـسـت عـمر دریغـا که جـاودانی نیسـتپـس اعـتـمـاد بــر ایـن پـنـج روز فـانـی نـیـسـت
درخـــت قـــد صـــنــوبـــر خـــرام انــســـان رامـــدام رونـــق نـــوبـــاوه جـــوانـــی نــیــســـت
گـلیسـت خـرم و خـندان و تـازه و خـوشـبـویولـیـک امـیـد ثـبـاتـش چـنـانـکـه دانـی نـیـسـت
دوام پــــرورش انــــدر کــــنــــار مــــادر دهـــرطـمـع مـکـن کـه درو بـوی مـهـربــانـی نـیـسـت
مبـاش غـره و غـافـل چـو میش سـر در پـیشکـه در طـبـیعـت این گـرگ گـلـه بـانـی نـیـسـت
چـه حـاجـتـسـت عیان را بـه اسـتـماع بـیان؟کــه بــی وفــایـی دور فــلـک نـهـانـی نـیـســت
کــــدام بـــــاد بـــــهــــاری وزیــــد در آفـــــاقکـه بـاز در عـقـبـش نـکـبـتـی خـزانـی نـیسـت؟
اگــر مــمــالــک روی زمــیــن بــه دســت آریبــهـای مــهـلــت یـک روزه زنـدگــانـی نـیـســت
دل ای رفــیـق دریـن کــاروانـســرای مــبــنــدکـه خــانـه سـاخــتــن آیـیـن کـاروانـی نـیـسـت
اگـر جـهان همه کـامسـت و دشـمن اندر پـیبـه دوسـتـی کـه جـهان جـای کـامرانی نیسـت
چو بت پرست به صورت چنان شدی مشغولکــه دیـگــرت خــبــر از لـذت مـعــانـی نـیـســت
طریق حـق رو و در هر کجـا که خـواهی بـاشکـه کـنـج خـلـوت صـاحـبـدلـان مـکـانـی نیسـت
جــهـان ز دســت بــدادنـد دوســتــان خــدایکـه پـای بـند عـنـا، جـز جـهان سـتـانی نیسـت
نـــگـــاه دار زبـــان تـــا بـــه دوزخـــت نـــبـــردکـه از زبــان بــتــر انـدر جــهـان زیـانـی نـیـسـت
عــمـل بــیـار و عــلـم بــر مـکـن کـه مـردان رارهی سـلـیم تـر از کـوی بـی نـشـانـی نیسـت
کـــف نـــیـــاز بـــه درگـــاه بـــی نـــیــاز بـــرآرکـه کـار مـرد خـدا جــز خـدای خـوانـی نـیـسـت
مخـور چـو بـی ادبـان گـاو و تـخـم کـایشـان راامـیـد خــرمـن و اقــبــال آن جــهـانـی نـیـســت
مـکـن کـه حــیـف بــود دوسـت بــرخـود آزردنعلی الخصوص مر آن دوست را که ثانی نیست
چـه سـود ریـزش بــاران وعـظ بــر سـر خـلـقچــو مـرد را بــه ارادت صـدف دهـانـی نـیـســت
زمـیـن بـه تـیـغ بـلـاغـت گـرفـتـه ای سـعـدیسـپـاس دار کـه جـز فـیـض آسـمـانـی نـیـسـت
بـدین صـفت که در آفاق صـیت شـعر تـو رفتنـرفـت دجـلـه کـه آبـش بــدیـن روانـی نـیـسـت
نــه هــر کــه دعـــوی زورآوری کــنــد بـــا مــابـه سـر بـرد، کـه سـعـادت بـه پـهلوانی نیسـت
ولی بـه خـواجـه عـطـار گو، سـتـایش مشـکمکن که بـوی خـوش از مشتـری نهانی نیسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.