ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش حضرت رسول (ص)

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 20:57 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
چــو مــرد رهــرو انــدر راه حــق ثــابـــت قــدم گــرددوجـود غـیـر حـق در چـشـم تـوحـیـدش عـدم گـردد
کـمـر بــنـدد قـلـم کـردار سـر در پـیـش و لـب بــرهـمبـه هر حرفی که پـیش آید بـه تارک چون قلم گردد
ز چــوگــان مــلــامــت نــادر آن کــس روی بــرتــابـــدکـه در راه خـدا چــون گـوی سـرتــاسـر قـدم گـردد
سـم یـکـران سـلـطـان را درین مـیـدان کـسـی بـینـدکه پیشانی کند چون میخ و همچون نعل خم گردد
تو خواهی نیک و خواهی بدکن امروز ای پسر کاینجاعـمـل گـر بــد بــود ور نـیـک بــر عــامـل رقـم گـردد
مـبــیـن کـز ظـلـم جـبــاری، کـم آزاری سـتــم بــیـنـدســتــمـگـر نـیـز روزی کـشـتــه تــیـغ سـتــم گـردد
دریـن گــرداب بــی پــایـان مـنـه بــار شــکــم بــر دلکه کـشـتـی روز طـوفـان غـرقـه از بـار شـکـم گردد
بـه سـعـی ای آهنین دل مـدتـی بـاری بـکـش کآهنبــه سـعـی آیـیـنـه گـیـتــی نـمـا و جـام جـم گـردد
تـکـاپــوی حـرم تـا کـی، خـیـال از طـبــع بــیـرون کـنکـه محـرم گـر شـوی، ذاتـت حـقـایق را حـرم گردد
کـبـایر سـهمـگـین سـنگـیسـت در ره مـانده مـردم راچـنـین سـنـگـی مـگـر دایر بـه سـیلـاب نـدم گـردد
غـمـی خـور کـان بـه شـادیهـای بـی انـدازه انـجـامـدچـو بـیعـقـلـان مرو دنبـال آن شـادی کـه غـم گـردد
خــداونـدان فـتــح مـلـک و کـســر دشـمـنـان را گـویبـرایشـان چـون بـگشت احـوال، بـر ما نیز هم گردد
دلــت را دیـده هــا بــردوز تــاعــیـن الــیـقــیـن گــرددتــنـت را زخــمـهـا بــرگـیـر تــا کــنـزالـحــکــم گـردد
درونـت حـرص نـگـذارد کـه زر بــر دوسـتــان پــاشـیشکم خـالی چـو نرگس بـاش تـا دستـت درم گردد
خـداونـدا گـر افـزایی بـدین حـکـمـت کـه بـخـشـیـدیمـرا افـزون شـود بــی آنـکـه از مـلـک تـو کـم گـردد
فـتــاد انـدر تــن خــاکـی، ز ابــر بــخـشـشـت قـطـرهمدد فـرما بـه فـضـل خـویش تـا این قـطـره یم گردد
امـیـد رحـمـتـسـت آری خـصـوص آن را کـه در خـاطـرثــنــای ســیــد مــرســل نــبــی مــحــتــرم گــردد
مـحــمـد کـز ثــنـای فـضــل او بــر خــاک هـر خــاطــرکــه بــارد قــطــره ای در حــال دریـای نـعــم گــردد
چــو دولـت بــایـدم تــحــمـیـد ذات مـصـطـفـی گـویـمکـه در دریـوزه صــوفــی گـرد اصــحــاب کــرم گـردد
زبـان را درکـش ای سـعـدی ز شـرح عـلـم او گـفـتـنتـو در عـلـمش چـه دانی بـاش تـا فـردا عـلم گـردد
اگــر تــو حــکــمــت آمــوزی بــه دیــوان مــحــمــد روکه بـوجهل آن بـود کو خود به دانش بـوالحکم گردد
ز قـعـر جــاودانـی رســت و صـاحــب مـال دنـیـا شــدهر آن درویش صـاحـبـدل کـزین در محـتـشـم گـرددپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.